διήγαγε, διήγαγεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: διάγω
διήγαγες
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: διάγω
διηγάγομεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: διάγω
διήγαγον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: διάγω
διηγανάκτει
διηγγέλη
διήγγελται
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning:
  • to make known; to give notice by a messenger
 • Root:διαγγέλλω
διήγειραν
διηγείρετο
διηγεῖσθαι
διηγεῖσθε
διηγεῖται
διηγεῖτο
διῆγε, διῆγεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: διάγω
διηγέομαι
 • Meaning:
  • to set out in detail, fully describe, show
  • to explain, report
  • to narrate, tell, relate fully, declare, recite, proclaim
 • Forms:
Present
 • διηγουμένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • διηγεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • διηγεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • διηγεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • διηγῇ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • διηγοῦ Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • διηγούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • διηγούμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • διηγούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • διηγοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • διηγῶνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • διήγησιν Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
Imperfect
 • διηγεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • διηγοῦντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • διηγήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • διηγήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • διηγήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
Aorist
 • διήγησαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • διηγησάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • διηγήσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • διηγήσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • διηγήσασθε Verb: 1Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • διηγησάσθω Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
 • διηγήσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • διηγήσησθε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
 • διηγήσωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
 • διηγησάμεθα Verb: 1Aor Mid Ind 1st Plur
διηγῇ
διήγημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a story, a tale (about someone's misfortune)
  • discourse, narrative
 • Forms:
διηγήμασι, διηγήμασιν
διηγήματι
διηγηματικός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Massc
 • Meaning:
  • descriptive, narrative
διηγήματος
διήγησαι
διηγησάμεθα
διηγησάμην
διηγήσαντο
διηγήσασθαι
διηγήσασθε
διηγησάσθω
διηγήσατο
διηγήσεις
διηγήσεσι, διηγήσεσιν
διηγήσεται
διηγήσεως
διηγήσησθε
διήγησιν
διήγησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • tale, talk, narrative, account, statement, record, discussion
  • educative, instructive discourse
διηγήσομαι
διηγήσονται
διηγήσωμαι
διηγήσωνται
διῆγον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: διάγω
διηγορευμένοις
διηγόρευται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: state explicitly
 • Root: διαγορεύω
διηγοῦ
διηγούμενοι
διηγούμενον
διηγούμενος
διηγουμένου
διηγοῦνται
διηγοῦντο
διηγῶνται
διῄει
 • Parse:
  • Verb: Imperf Act Ind 3rd Sing
 • Meaning:
  • to go to and fro
 • Root:δίειμι
διῄεσαν
 • Parse:
  • Verb: Imperf Act Ind 3rd Plur
 • Meaning:
  • to go to and fro
 • Root:δίειμι
διηθεῖται
διηθέω
 • Meaning:
  • to strain through, filter
  • to extract by filtering
  • to refine
 • Forms:
  • διηθεῖται Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
διηθληκέναι
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Infin
 • Meaning:
  • to have a contention with
 • Root:ἀθλέω
διηθληκότες
 • Parse:
  • Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • Meaning:
  • to have a contention with
 • Root:ἀθλέω
διήκει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: διήκω
διήκειν
διηκόνει
διηκονήσαμεν
διηκόνησε, διηκόνησεν
διηκόνουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: διακονέω
διηκούσης
 • Parse:
  • Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • Root:διήκω
διηκριβασάμην
διηκριβωμένα
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: to portray exactly
 • Root: διακριβόω
διήκω
 • Meaning: to extend, pass through, pervade
 • Forms:
  • διήκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
διήλασε, διήλασεν
διήλαυνον
 • Parse:
  • Verb: Imperf Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperf Act Ind 3rd Plur
 • Meaning:
  • to drive through
 • Root:διελαύνω
διήλεγξεν
διήλεγχεν
διῆλθε, διῆλθεν
διῆλθες
διήλθομεν
διῆλθον
διήλθοσαν
διηλλαγμένοις
διηλλαγμένως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: differently
διηλόω
 • Meaning: to drive a nail through, nail fast
 • Forms:
  • διήλωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
διήλωσε, διήλωσεν
διήμαρτε
διήμαρτον
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind1st Sing
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Meaning:
  • to miss entirely
 • Root:διαμαρτάνω
διημερεύειν
διημερεύω
 • Meaning: to pass the day, spend the whole day
 • Forms:
  • διημερεύειν Verb: Pres Act Infin
διήνεγκε, διήνεγκεν
διηνεκές
διηνεκῆ
διηνεκής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • continuous, unbroken, uninterrupted
  • perpetual
  • continually, for ever, perpetually, constantly
 • Substantival Meaning:
  • perpetuity, continuity, endurance, constancy
  • forever, endlessness, eternity
 • Forms:
διηνεκῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: continuously, continually, persistently
διηνέχθη
διηνθισμέναι
διήνοιγε, διήνοιγεν
διηνοιγμένους
διήνοικται
διήνοιξα
διήνοιξαν
διήνοιξε, διήνοιξεν
διηνοίχθησαν
διηνύκασι
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Meaning:
  • to finish
 • Root:διανύω
διηνυκώς
 • Parse:
  • Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • to finish
 • Root:διανύω
διήνυσαν
διηνυσμένοις
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning:
  • to finish
 • Root:διανύω
διῇξε
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Meaning:
  • to rush through
 • Root:διαίσσω
διηπειλεῖτο
διηπόρει
διηπόρουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: διαπορέω
διηποροῦντο
διῃρέθη
διῃρέθησαν
διῄρει
διῃρεῖτο
 • Parse:
  • Verb: Imperf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning:
  • to cut in two
 • Root:διαιρέω
διῃρημένους
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Meaning:
  • to cut in two
 • Root:διαιρέω
διηύθυνεν
 • Parse:
  • Verb: Imperf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Meaning:
  • to set right
 • Root:διευθύνω
διῃρημένη
διῄρηται
διηριθμήσαντο
διηρκέσθη
διήρκουν
 • Parse:
  • Verb: Imperf Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperf Act Ind 3rd Plur
 • Meaning:
  • to suffice
 • Root:διαρκέω
διηρμήνευε, διηρμήνευεν
διηρμήνευται
διηρπάγη
διήρπαζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: διαρπάζω
διηρπάζοντο
διηρπάζοσαν
διήρπασαν
διήρπασε, διήρπασεν
διηρπασμένη
διηρπασμένοι
διηρπασμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: διαρπάζω
διηρπασμένος
διήρτισαι
διηρτίσμεθα
διήρχετο
διήρχοντο
διῄτησε, διῄτησεν
διῃτῶντο
διηρώτα
διηχεῖτο
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: διηχέω
διηχέω
 • Active Meaning:
  • to spread
  • to transmit the sound of
 • Passive Meaning:
  • to be spread
  • to be widely heard
 • Forms:
  • διηχεῖτο Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing