εἴδαμεν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: ὁράω
εἶδαν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ὁράω
εἶδας
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: ὁράω
εἴδατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: ὁράω
εἶδε, εἶδεν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: ὁράω
εἰδέα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Note: Also spelled ἰδέα
 • Meaning: appearance
εἴδει
εἰδεῖεν
 • Parse: Verb: Perf Act Opt 3rd Plur
 • Meaning: to know
 • Root: οἶδα
εἰδείη
 • Parse: Verb: Perf Act Opt 3rd Sing
 • Meaning: to know
 • Root: οἶδα
εἰδείης
 • Parse: Verb: Perf Act Opt 2nd Sing
 • Meaning: to know
 • Root: οἶδα
εἰ δὲ καὶ
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: but if; and if; and even if
 • Concord:

  NT: 1Cor 4:7; 2Cor 4:3; 11:6; Luke 11:18
  LXX: _
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

εἰ δὲ μή
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: if not, otherwise
 • Concord:

  NT: Matt 6:1; Mark 2:21,22; Luke 5:36; 14:32; John 14:2,11; Rev 2:5, 16
  LXX: _
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

εἰ δὲ μή γε, εἰ δὲ μήγε
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: otherwise
 • Concord:

  NT: Matt 9:17; Luke 5:37; 10:6; 13:9; 2Cor 11:16
  LXX: _
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

εἰδέναι
 • Parse: Verb: Perf Act Infin
 • Root: εἴδω
εἶδες
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: εἴδω
εἴδεσι, εἴδεσιν
εἴδετε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: εἴδω
εἰδέχθεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: odious, ugly look
 • Forms:
εἰδέχθειαν
εἴδη
εἰδῇ
 • Parse: Verb: Perf Act Subj 3rd Sing
 • Root: εἴδω
εἰδῇς
 • Parse: Verb: Perf Act Subj 2nd Sing
 • Root: εἴδω
εἰδῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: εἴδω
εἴδησαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ὁράω
εἴδησιν
εἴδησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: knowledge
εἰδήσουσι, εἰδήσουσιν
 • Parse: Verb: FutPerf Act Ind 3rd Plur
 • Root: εἴδω
εἰδῆτε
 • Parse: Verb: Perf Act Subj 2nd Plur
 • Root: εἴδω
εἴδομεν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: εἴδω
εἶδον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to see, perceive, behold
  • to look at
  • to know
 • Root: εἴδω
 • Root: ὁράω
εἶδος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • form, shape
  • external appearance, physique, bodily shape
  • sort, kind, pattern
  • something that looks like (e.g., it is something that looks like fire)
  • attractive look
  • visible form
  • seeing, sight
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMεἶδοςεἴδη
GENεἴδουςεἰδῶν
DATεἴδειεἴδεσι(ν)
ACCεἶδοςεἴδη
εἴδοσαν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ὁράω
εἰδόσι, εἰδόσιν
 • Parse: Part: Perf Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: εἴδω
εἰδότα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
 • Root: εἴδω
εἰδότας
 • Parse: Part: Perf Act Acc Plur Masc
 • Root: εἴδω
εἰδότες
 • Parse: Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • Root: εἴδω
εἰδότι
 • Parse: Part: Perf Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root: εἴδω
εἰδότος
 • Parse: Part: Perf Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: εἴδω
εἰδότων
 • Parse: Part: Perf Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: εἴδω
εἴδους
εἰδυῖα
 • Parse: Part: Perf Act Nom Sing Fem
 • Root: εἴδω
εἰδυῖαν
 • Parse: Part: Perf Act Acc Sing Fem
 • Root: εἴδω
εἴδω
 • Meaning:
  • to know (having seen something or someone)
  • to see and know, perceive visually, notice
  • to be closely acquainted with
  • to observe, watch, behold attentively
  • to understand how
  • to find out by observation
  • to note mentally by observation and reflection
  • to do (something) because of one's understanding
  • to experience, come to know, understand
  • to recognize (something with a certain quality or state)
 • Note: Although this is the basic present tense, it is not commonly used. Instead, οἶδα (the Perfect form is used in the force of the Present)
 • Note: The perfect has the force of the present while the PluPerf has the force of the imperfect
 • Forms:
Present
Imperfect
Future
 • εἰδήσουσι(ν) Verb: FutPerf Act Ind 3rd Plur
 • εἴσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
Aorist
 • εἶδες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • εἴδετε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
 • εἰδῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • εἴδομεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
 • εἶδον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • εἶδον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • ἰδέ Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἴδε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἰδεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • ἴδε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἴδετε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἴδῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἴδης Verb: 2Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἴδῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἴδητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἴδον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • ἴδον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἰδόντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
 • ἰδοῦσα Part: 2Aor Act Nom Sing Fem
 • ἰδοῦσαι Part: Aor Act Dat Sing Fem
 • ἰδοῦσαι Part: Aor Act Nom Plur Fem
 • ἴδω Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • ἴδωμεν Verb: 2Aor Act Subj 1st Plur
 • ἰδών Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • ἴδωσι(ν) Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
Perfect
 • εἰδέναι Verb: Perf Act Infin
 • εἰδῇ Verb: Perf Act Subj 3rd Sing
 • εἰδῇς Verb: Perf Act Subj 2nd Sing
 • εἰδῆτε Verb: Perf Act Subj 2nd Plur
 • εἰδόσι Part: Perf Act Dat Plur Masc
 • εἰδόσι Part: Perf Act Dat Plur Masc
 • εἰδόσιν Part: Perf Act Dat Plur Masc
 • εἰδότα
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • εἰδότας Part: Perf Act Acc Plur Masc
 • εἰδότες Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • εἰδότι Part: Perf Act Dat Sing Masc
 • εἰδότος Part: Perf Act Gen Sing Masc
 • εἰδότων Part: Perf Act Gen Plur Masc
 • εἰδυῖα Part: Perf Act Nom Sing Fem
 • εἰδυῖαν Part: Perf Act Acc Sing Fem
 • εἰδῶ Verb: Perf Act Subj 1st Sing
 • εἰδῶμεν Verb: Perf Act Subj 1st Plur
 • εἰδώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • εἰδῶσι Verb: Perf Act Subj 3rd Plur
 • εἰδῶσιν Verb: Perf Act Subj 3rd Plur
 • οἶδ’ Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • οἶδα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • οἴδαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • οἴδας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • οἴδασι Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • οἴδασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • οἴδατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • οἶδε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • οἶδεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • οἶσθα Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • ἴσασι Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • ἴσασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • ἴστε Verb: Perf Act Imperative 2nd Plur
PluPerfect
 • ᾔδειν Verb: PluPerf Act Ind 1st Sing
 • ἤιδειν Verb: PluPerf Act Ind 1st Sing
 • ᾔδεις Verb: PluPerf Act Ind 2nd Sing
 • ᾔδει Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
 • ᾔδειμεν Verb:PluPerf Act Ind 1st Plur
 • ᾔδειτε Verb: PluPerf Act Ind 2nd Plur
 • ᾔδεισαν Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
εἰδῶ
 • Parse: Verb: Perf Act Subj 1st Sing
 • Root: εἴδω
εἴδωλα
εἰδωλεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: idol's temple; an image-fane
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMεἰδωλεῖον
εἰδώλιον
εἰδωλεῖα
εἰδώλια
GENεἰδωλείου
εἰδωλίου
εἰδωλείων
DATεἰδωλείῳ
εἰδωλίῳ
εἰδωλείοις
ACCεἰδωλεῖον
εἰδώλιον
εἰδωλεῖα
εἰδώλια
εἰδωλείῳ
εἰδώλια
εἰδώλιον
εἰδωλίου
εἰδωλίῳ
εἰδωλόθυτα
εἰδωλόθυτον
εἰδωλόθυτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: something/someone that is offered in sacrifice to an idol
 • Forms:
εἰδωλοθύτου
εἰδωλοθύτων
εἰδώλοις
εἰδωλολάτραι
εἰδωλολάτραις
εἰδωλολατρεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: idolatry
 • Forms:
εἰδωλολατρείαις
εἰδωλολατρείας
εἰδωλολατρέω
 • Meaning: to become an idolater, be an idolater, worship idols
 • Forms:
  • εἰδωλολατροῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • εἰδωλολατροῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
εἰδωλολάτρης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: idolater
 • Forms:
εἰδωλολατρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: idolatry
 • Forms:
εἰδωλολατρίαι
εἰδωλολατρίαις
εἰδωλολατρίαν
εἰδωλολατρίας
εἰδωλολατροῦντες
εἰδωλολατροῦσι
εἴδωλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: image, idol (usually kept in a private home)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMεἴδωλονεἴδωλα
GENεἰδώλουεἰδώλων
DATεἰδώλῳεἰδώλοις
ACCεἴδωλονεἴδωλα
εἰδώλου
εἰδώλῳ
εἰδώλων
εἰδῶμεν
 • Parse: Verb: Perf Act Subj 1st Plur
 • Root: εἴδω
εἴδωμεν
 • Parse: Verb: Perf Act Subj 1st Plur
 • Root: εἴδω
εἰδώς
 • Parse: Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • Root: εἴδω
εἰδῶσι, εἰδῶσιν
 • Parse: Verb: Perf Act Subj 3rd Plur
 • Root: εἴδω