ζῇ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: ζάω
ζῆθι
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ζάω
ζήλει
 • Parse #1: Noun: Dat Sing Neut
 • Root: ζῆλος
 • ——
 • Parse #2: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: ζηλόω
ζήλευε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ζηλόω
ζηλεύω
 • Meaning: to be eager, earnest
ζηλέω
 • Meaning: to be zealous for
ζήλη
ζηλοῖ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: ζηλόω
ζῆλοι
ζηλοῖς
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • Root: ζηλόω
ζῆλον
ζῆλος
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • good sense: zeal, ardour, passion
  • bad sense: jealousy, envy
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMζῆλοςζῆλοι
GENζήλουζήλων
DATζήλῳζήλοις
ACCζῆλονζήλους
VOCζῆλεζῆλοι
ζηλοτυπέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be jealous of
 • Forms:
  • ζηλοτυπουμένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
ζηλοτυπία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: jealousy, rivalry, envy
 • Forms:
ζηλοτυπίας
ζηλοτυπουμένης
ζήλου
 • Parse #1: Noun: Gen Sing Masc
 • Root: ζῆλος
 • ——
 • Parse #2: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: ζηλόω
ζηλοῦν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Infin
  • Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: ζηλόω
ζηλοῦντες
 • Parse #1: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: ζηλέω
 • ——
 • Parse #2: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: ζηλόω
ζηλούντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: ζηλόω
ζήλους
ζηλοῦσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: ζηλόω
ζηλοῦσιν, ζηλοῦσι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ζηλόω
ζηλοῦτε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: ζηλόω
ζηλούτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ζηλόω
ζηλόω
 • Meaning:
  • good sense:
   • to strive, desire, exert
   • to be concerned about (someone)
   • to court (someone's) favour
   • to manifest zeal
   • to emulate
  • bad sense:
   • to be jealous, be envious
 • Forms:
Present
 • ζηλοῦν Verb: Pres Act Infin
 • ζηλοῦν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ζήλει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ζήλευε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ζηλοῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ζηλοῖ Noun: Nom Plur Masc
 • ζηλοῖς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • ζηλούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • ζηλοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ζηλοῦσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ζηλοῦτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ζηλοῦτε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • ζηλοῦτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ζηλούτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ζηλῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • ζηλῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐζήλουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐζήλουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ζηλώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ζηλώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐζήλωσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐζήλωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐζήλωσε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • ζηλῶσαι Verb: Aor Act Infin
 • ζηλώσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ζηλώσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ζηλώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ζηλώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ζηλώσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ζήλωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
Perfect
 • ἐζήλωκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
ζηλῶ
ζήλῳ
ζηλῶν
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: ζηλόω
ζηλώσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ζηλόω
ζηλῶσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ζηλόω
ζηλώσαντες
 • Parse: Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Root: ζηλόω
ζηλώσας
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: ζηλόω
ζηλώσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ζηλόω
ζηλώσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: ζηλόω
ζηλώσεως
ζηλώσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: ζηλόω
ζηλώσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: ζηλόω
ζήλωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: jealousy, emulation, imitation, zeal, eagerness
ζήλωσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ζηλόω
ζηλώσω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ζηλόω
ζηλωταί
ζηλωτήν
ζηλωτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • zealous person, a zealot
  • jealous person
 • Forms:
ζηλωτά
ζηλωτόν
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: ζηλωτός
ζηλωτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • enviable
  • liable to arouse jealousy
  • zealous, jealous
 • Forms:
  • ζηλωτήν Adj: Acc Sing Fem
  • ζηλωτόν Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ζηλωτόν Adj: Acc Sing Masc
ζημία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: penalty, fine, detriment, damage, loss, disadvantage
 • Forms:
ζημίᾳ
ζημιάζω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to condemn, convict, judge guilty
ζημίαις
ζημίαν
ζημίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ζημία
ζημιουμένου
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ζημιόω
ζημιοῦν
ζημιόω
 • Active Meaning:
  • to injure
  • to punish, penalize
  • to fine with, make someone pay a fine
 • Passive Meaning:
  • to suffer damage, suffer loss, forfeit, sustain injury
  • to be punished
 • Forms:
Present
 • ζημιουμένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
 • ζημιοῦν Verb: Pres Act Infin
Imperfect
Future
 • ζημιωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ζημιώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐζημιώθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐζημιώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐζημίωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ζημιωθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • ζημιωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ζημιωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ζημιωθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
Perfect
ζημιωθείς
ζημιωθῇ
ζημιωθῆναι
ζημιωθήσεται
ζημιωθῆτε
ζημιώσας
 • Parse #1:
  • Part: Fut Act Acc Plur Fem
  • Part: Fut Act Gen Sing Fem
 • Meaning: to condemn
 • Root: ζημιάζω
 • ——
 • Parse #2:
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Meaning: to punish
 • Root: ζημιόω
ζημιώσουσι, ζημιώσουσιν
ζῆν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: ζάω
ζῇν
 • Parse: Part: Pres Act Dat Sing Fem
 • Root: ζάω
ζῇς
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • Root: ζάω
ζήσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ζάω
ζῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ζάω
ζήσαντες
 • Parse: Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Root: ζάω
ζήσας
 • Parse:
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: ζάω
ζήσασα
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • Root: ζάω
ζήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ζάω
ζησάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ζάω
ζησάτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: ζάω
ζήσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: ζάω
ζήσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: ζάω
ζήσεσθε
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • Root: ζάω
ζήσεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: ζάω
ζήσετε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: ζάω
ζήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: ζάω
ζήσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: ζάω
ζήσηται
 • Parse: Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • Root: ζάω
ζήσητε
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: ζάω
ζῆσιν
ζῆσις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning:
  • vitalization
 • Forms:
  • ζῆσιν Noun: Acc Sing Fem
ζήσομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: ζάω
ζησόμεθα
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • Root: ζάω
ζήσομεν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: ζάω
ζῆσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ζάω
ζήσοντ᾽
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: ζάω
ζήσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: ζάω
ζήσουσι, ζήσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: ζάω
ζήσω
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: ζάω
ζήσωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: ζάω
ζήσωσι, ζήσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ζάω
ζῆτε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • Root: ζάω
ζητεῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: ζητέω
ζήτει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: ζητέω
ζητεῖν
ζητεῖς
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: ζητέω
ζητεῖσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: ζητέω
ζητείσθω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: ζητέω
ζητεῖται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ζητέω
ζητεῖτε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: ζητέω
ζητείτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ζητέω
ζητέω
 • Meaning:
  • to seek, search, look for
  • to inquire, investigate, examine, consider, deliberate
  • to try to obtain, desire to possess
  • to strive for, aim for, desire, wish
  • to ask for, request, demand (something)
  • to attempt, try

   καὶ ἐζήτει ἰδεῖν αὐτόν.
   And he kept trying to see him (Luke 9:9)

  • to require
  • to claim (as entitlement)
  • to appeal to someone for guidance
 • Forms:
Present
 • ζητουμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • ζητουμένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • ζητεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ζητούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • ζητεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ζήτει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ζήτει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ζητεῖν Verb: Pres Act Infin
 • ζητεῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ζητείσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • ζητεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ζητεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ζητεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ζητείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ζητῇς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • ζητοῦμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ζητοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ζητούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ζητούμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • ζητοῦν Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • ζητοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ζητοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ζητοῦντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • ζητοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ζητούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • ζητοῦσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • ζητοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ζητοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ζητοῦσιν Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • ζητῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • ζητῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐζήτει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐζητεῖτε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • ἐζητεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐζητοῦμεν Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • ἐζήτουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐζήτουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ζητεῖ Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • ζητήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ζητήσεις Part: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ζητήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ζητήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ζητήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ζητήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ζητηθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • ζητηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ζητηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ζητήσων Part: Fut Act Nom Sing Masc
Aorist
 • ζητηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ζητήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἐζητήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐζήτησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐζητήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐζήτησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐζήτησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐζητήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐζήτησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐζήτησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ζητηθείσης Part: Aor Pass Gen Sing Fem
 • ζητηθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • ζητῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ζητήσαντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • ζητήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ζητήσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ζητήσασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • ζητήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ζητησάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ζητησάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ζητήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ζητήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ζήτησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ζητήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ζητήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
Perfect
ζητηθείσης
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Sing Fem
 • Root: ζητέω
ζητηθῆναι
ζητηθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ζητέω
ζητηθήσομαι
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • Root: ζητέω
ζητηθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ζητέω
ζητηθήτω
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: ζητέω
ζήτημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a search, question, debate
 • Forms:
ζητήματα
ζητήματος
ζητημάτων
ζητῇς
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • Root: ζητέω
ζητῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ζητέω
ζητήσαντας
 • Parse: Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • Root: ζητέω
ζητήσαντες
 • Parse: Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Root: ζητέω
ζητήσας
 • Parse:
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: ζητέω
ζητήσασα
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • Root: ζητέω
ζητήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ζητέω
ζητησάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ζητέω
ζητησάτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: ζητέω
ζητήσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: ζητέω
ζητήσεις
ζητήσετε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: ζητέω
ζητήσεως
ζητήσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: ζητέω
ζητήσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: ζητέω
ζήτησιν
ζήτησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • act of seeking
  • an investigation
  • controversial question, controversy, dispute
  • discussion, debate, argument
ζητήσομεν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: ζητέω
ζήτησον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ζητέω
ζητήσουσι, ζητήσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: ζητέω
ζητήσω
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: ζητέω
ζητήσωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: ζητέω
ζητήσων
 • Parse: Part: Fut Act Nom Sing Masc
 • Root: ζητέω
ζητήσωσι, ζητήσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ζητέω
ζητοῦμαι
ζητοῦμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: ζητέω
ζητούμενα
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ζητέω
ζητούμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: ζητέω
ζητουμένου
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ζητέω
ζητουμένων
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: ζητέω
ζητοῦν
 • Parse: Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ζητέω
ζητοῦντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: ζητέω
ζητοῦντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: ζητέω
ζητοῦντι
 • Parse: Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root: ζητέω
ζητοῦντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ζητέω
ζητούντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: ζητέω
ζητοῦσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Root: ζητέω
ζητούσης
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • Root: ζητέω
ζητοῦσι, ζητοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ζητέω
ζήτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ζάω (to live)
 • ——
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ζέω (to boil)
 • ——
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Act Ind 1st Sing
  • Verb: Pres Act Subj 1st Sing
 • Root: ζητέω (to seek)
ζητῶ
ζητῶν
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: ζητέω
ζήω