ἀληθέα
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἀληθής
ἀληθεῖ
ἀλήθεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • truth
  • truthfulness, dependability, uprightness, reality, verity, sincerity
  • faithfulness
  • accordance with reality (opposite to appearance)
  • a means of revealing a decision or arriving at the correct decision, Thummim
 • Forms:
ἀληθείᾳ
ἀλήθειαι
ἀληθείαις
ἀλήθειαν
ἀληθείας
ἀλήθειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Meaning: to grind (wheat to flour)
 • Root: ἀλήθω
ἀληθεῖς
ἀληθές
ἀληθεστάτη
ἀληθέτατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of ἀληθής
 • Meaning: most truthful, most sincere
ἀληθεύει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Mid/Pass 2nd Sing
 • Meaning: to tell the truth
 • Root: ἀληθεύω
ἀληθεύειν
ἀληθεύετε
ἀληθεύοντα
ἀληθεύοντες
ἀληθεύσει
ἀλήθευσον
ἀληθεύω
 • Meaning:
  • to speak truth, tell truth
  • to declare to be true
  • to prove true, verify
  • to be truthful
 • Forms:
  • ἀληθεύειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀληθεύετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἀληθεύοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ἀλήθευσον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀληθεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀληθεύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
ἀληθεύων
ἀληθῆ
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing MFN
  • Adj: Nom Sing Neut
 • Root: ἀληθής
ἀληθής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Note: For superlative, see ἀληθέτατος
 • Meaning:
  • truthful, in accord with reality
  • genuine, not spurious, true, real
  • habitually truthful, honest
  • sincere
  • integrity
  • righteous
  • unconcealed
 • Forms:
ἀληθινά
ἀληθιναί
ἀληθινή
ἀληθινῇ
ἀληθινήν
ἀληθινῆς
ἀληθινοί
ἀληθινόν
ἀληθινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • truthful
  • authentic, true, genuine, real, agreeable to truth
  • not fraudulent
  • valid, dependable
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀληθινόςἀληθινήἀληθινόν
GENἀληθινοῦἀληθινῆςἀληθινοῦ
DATἀληθινῷἀληθινῇἀληθινῷ
ACCἀληθινόνἀληθινήνἀληθινόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἀληθινοίἀληθιναίἀληθινά
GENἀληθινῶν
DATἀληθινοῖςἀληθιναῖςἀληθινοῖς
ACCἀληθινούςἀληθινάςἀληθινά
ἀληθινοῦ
ἀληθινούς
ἀληθινῷ
ἀληθινῶν
ἀληθινῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • correctly and without erring
  • truly, really, agreeably to truth
  • sincerely, genuinely
ἀλήθομαι
ἀληθοῦς
ἀλήθουσαι
ἀληθούσης
ἀλήθω
 • Meaning: to grind (hard things for food)
 • Forms:
  • ἀλήθομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀλήθουσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
  • ἀληθούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
  • ἀλήθων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἤληθον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἤληθον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
ἀλήθων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: ἀλήθω
ἀληθῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • truly
  • indeed, really, actually, surely, of a surety, indeed, of a truth, in truth, verily, very
ἄληκτον
ἄληκτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • inexpressible, impossible to express verbally, indescribable
  • unceasing, interminable, ceaseless, implacable
  • fine meal
 • Forms: