ὗς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a hog, pig, sow, swine
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMὗςὕες
GENὑόςὕων
DATὑίὑσί
ACCὗνὕας
ὗσεν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Fut Act Infin
 • Root: ὕω
ὑσσός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: javelin
ὕσσωπον
ὕσσωπος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: hyssop
 • Hebrew:
ὑσσώπου
ὑσσώπῳ
ὑστάτην
ὕστατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For comparative, see ὕστερος
 • Note: There is no positive in use, only Comparative and Superlative
 • Meaning: last, latter, hindmost
ὑστεραίᾳ
ὑστεραῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: following, next
ὑστερεῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind/Imperative 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: ὑστερέω
ὑστέρει
ὑστερεῖσθαι
ὑστερεῖται
ὑστερέω
 • Active Meaning:
  • to arrive too late, fail to reach in time
  • to be slow in coming
  • to be in need of, lack (something)
  • to be unavailable, wanting, lacking
  • to be less than, inferior
  • to fail, give out, lack
 • Middle Meaning:
  • to be behind
  • to be wanting
 • Passive Meaning:
  • to lack, be lacking
  • to go without
  • to come short of
  • to be deprived
  • to be impoverished, destitute
 • Forms:
Present
 • ὑστερεῖ Verb: Pres Act Ind/Imperative 2nd Sing
 • ὑστερεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ὑστέρει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ὑστερεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ὑστερεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ὑστερούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ὑστερουμένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • ὑστερούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ὑστερουμένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • ὑστερουμένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc
 • ὑστερούμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • ὑστεροῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ὑστεροῦντι Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc
 • ὑστερούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • ὑστεροῦσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • ὑστερῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing, contracted form
 • ὑστερῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ὑστερεῖ Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • ὑστερηθήσει Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • ὑστερήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ὑστερήσεσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • ὑστερηθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • ὑστέρησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ὑστέρησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ὑστέρησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ὑστερήσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • ὑστερήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ὑστερησάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ὑστερήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ὑστερήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ὑστερήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
Perfect
 • ὑστερημένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • ὑστερηκέναι Verb: Perf Act Infin
ὑστερηθείς
ὑστερηθήσει
ὑστερηκέναι
ὑστέρημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • need, want, deficiency, deficit, poverty
  • something lacking
  • something deficient
  • lack, shortcoming
 • Forms:
ὑστερήματα
ὑστερήματος
ὑστερημάτων
ὑστερημένους
ὑστέρησα
ὑστέρησαν
ὑστερήσαντος
ὑστέρησας, ὑστερήσας
ὑστερήσατε
ὑστερησάτω
ὑστερήσει
ὑστερήσεσιν
ὑστερήσεως
ὑστερήσῃ
ὑστερήσῃς
ὑστέρησιν
ὑστέρησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: need, lack, poverty
ὑστερήσωμεν
ὑστεροβουλία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • deliberation after the fact
  • remorse
  • wisdom after the events, hindsight
 • Forms:
ὑστεροβουλίαν
ὕστεροι
ὑστέροις
ὕστερον
 • Parse:
  • Adverb/Preposition
  • Comparative Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • Adverb: thereafter, afterward, more lately, eventually, afterward, (at the) last (of all)
  • Prep: +Gen= after (in time)
  • Prep: +Gen= in the wake of, following
ὕστερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: There is no positive in use, only Comparative and Superlative
 • Note: For superlative, see ὕστατος
 • Meaning: later, latter, second (of two), finally
ὑστέρου
ὑστερούμεθα
ὑστερούμενοι
ὑστερουμένοις
ὑστερούμενος
ὑστερουμένους
ὑστερουμένῳ
ὑστεροῦνται
ὑστεροῦντι
ὑστερούντων
ὑστεροῦσα
ὑστερῶ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing, contracted form
 • Root: ὑστερέω
ὑστέρῳ
ὑστερῶν