αἶρε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: αἴρω (to lift up)
αἱρεθείς
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • Root: αἱρέω
αἱρεθέντες
αἱρεθῆναι
 • Parse: Verb: Aor Pass Infin
 • Root: αἱρέω (to take, grasp, seize)
αἴρει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: αἴρω (to lift up)
αἱρεῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres/Imperf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Imperativ 2nd Sing
 • Root:αἱρέω
αἴρειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: αἴρω (to lift up)
αἴρεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: αἴρω (to lift up)
αἱρεῖσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: αἱρέω (to take, grasp, seize)
αἱρεῖται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: αἱρέω (to take, grasp, seize)
αἱρελῶ
αἱρέομαι
αἱρέσεις
αἱρέσεων
αἱρέσεως
αἴρεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: αἴρω (to lift up)
αἱρεσιάρχης
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • leader of a school (esp. medical school)
 • Forms:
  • αἱρεσιαρχῶν Noun: Gen Plur Masc
αἱρεσιαρχῶν
αἵρεσιν
αἵρεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • choice, free choice, inclination
  • freewill offering (e.g., Lev. 22:18)
  • purpose, course of action
  • sect, party, school (religious sect such as the Essenes, Sadducees, Pharisees, early Christians)
  • heretical sect, heresy
  • dissension, faction
  • act of taking (something, e.g., taking a town, taking power)
  • opinion, dogma
αἱρεσιώταις
αἱρεσιώτης
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • member of a sect
 • Forms:
  • αἱρεσιώταις Noun: Dat Plur Masc
  • αἱρεσιωτῶν Noun: Gen Plur Masc
αἱρεσιωτῶν
αἴρεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: αἴρω (to lift up)
αἴρετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: αἴρω (to lift up)
αἰρετίδος
αἱρετιεῖ
αἱρετίζει
αἱρετίζοντας
αἱρετίζουσι, αἱρετίζουσιν
αἱρετίζω
 • Meaning:
  • to choose (something desirable)
  • to select, prefer
 • Forms:
Present
 • αἱρετίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • αἱρετίζοντας Part: Pres Act Acc Plur Fem
 • αἱρετίζουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • αἱρετίζουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • αἱρετισώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
Future
 • αἱρετιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • αἱρετιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Perfect
 • ᾑρέτικα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ᾑρέτικεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
Aorist
 • ᾑρέτισα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ᾑρετισάμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
 • ᾑρετισάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ᾑρέτισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ᾑρετίσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ᾑρετίσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ᾑρέτισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ᾑρετίσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
αἱρετικόν
αἱρετικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • heretical, factious, divisive
 • Substantival Meaning:
  • a schismatic, heretic
 • Forms:
Singular
 MasculineFeminineNeuter
NOMαἱρετικόςαἱρετικήαἱρετικόν
GENαἱρετικοῦαἱρετικῆςαἱρετικοῦ
DATαἱρετικῷαἱρετικῇαἱρετικῷ
ACCαἱρετικόναἱρετικήναἱρετικόν
Plural
 MasculineFeminineNeuter
NOMαἱρετικοίαἱρετικαίαἱρετικά
GENαἱρετικῶναἱρετικῶναἱρετικῶν
DATαἱρετικοῖςαἱρετικαῖςαἱρετικοῖς
ACCαἱρετικούςαἱρετικάςαἱρετικά
αἱρετίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: female person who chooses
 • Forms:
αἱρετισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: heresy, adherence to unorthodox practices
αἱρετισώμεθα
αἱρετιῶ
αἱρετοῖς
αἱρετόν
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: αἱρετός (desirable)
αἱρετός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For Comparative, see αἱρετώτερος
 • Meaning: desirable, preferable, something taken or conquered or chosen, eligible, elected
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMαἱρετόςαἱρετήαἱρετόν
GENαἱρετοῦαἱρετῆςαἱρετοῦ
DATαἱρετῷαἱρετῇαἱρετῷ
ACCαἱρετόναἱρετήναἱρετόν
Plural
 MascFemNeut
NOMαἱρετοίαἱρεταίαἱρετά
GENαἱρετῶναἱρετῶναἱρετῶν
DATαἱρετοῖςαἱρεταῖςαἱρετοῖς
ACCαἱρετούςαἱρετάςαἱρετά
αἱρετώτεραι
αἱρετώτερον
 • Parse:
  • Comparative Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Root: αἱρετώτερος (more desirable)
αἱρετώτερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of αἱρετός
 • Meaning: more desirable
αἱρέω
 • Active Meaning:
  • to take, grasp, seize
 • Middle Meaning:
  • to choose, select, take for oneself, prefer, be fond of
 • Concord:

  NT: Heb. 11:25
  LXX: _
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
Present Verbs
 • αἱροῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • αἱρουμένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • αἱρεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • αἱρεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • αἱρέομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • αἱρῇ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • αἱρῇ Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • αἱρῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • αἱρούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • αἱρῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect Verbs
 • ᾑρεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
Future Verbs
 • αἱρήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
Aorist Verbs
 • αἱρεθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • εἵλατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • εἵλετο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Sing
 • εἵλοντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • εἵλου Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • ἕλεσθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • ἑλόμενος Part: 2Aor Mid Nom Sing Masc (Heb. 11:25)
 • αἱρεθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • ἑλώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
αἱρῇ
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: αἱρέω (to take, grasp, seize)
αἱρήσομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: αἱρέω (to take, grasp, seize)
αἱροῖ
 • Parse: Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
 • Root: αἱρέω (to take, grasp, seize)
αἱροῖντο
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Opt 3rd Plur
 • Root: αἱρέω (to take, grasp, seize)
αἰρόμενα
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: αἴρω (to lift up)
αἰρομένης
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • Root: αἴρω (to lift up)
αἰρόμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: αἴρω (to lift up)
αἰρόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: αἴρω (to lift up)
αἰρόμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: αἴρω (to lift up)
αἰρομένους
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: αἴρω (to lift up)
αἰρομένων
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: αἴρω (to lift up)
αἶρον
 • Parse: Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: αἴρω (to lift up)
αἴροντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: αἴρω (to lift up)
αἴρονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: αἴρω (to lift up)
αἴροντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: αἴρω (to lift up)
αἴροντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: αἴρω (to lift up)
αἴροντι
 • Parse: Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root: αἴρω (to lift up)
αἴροντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: αἴρω (to lift up)
αἰρόντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: αἴρω (to lift up)
αἱρουμένη
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: αἱρέω
αἱρούμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: αἱρέω (to take, grasp, seize)
αἱρούμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: αἱρέω (to take, grasp, seize)
αἱροῦνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: αἱρέω
αἴρουσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Root: αἴρω (to lift up)
αἴρουσαι
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • Root: αἴρω (to lift up)
αἰρούσας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Fem
 • Root: αἴρω (to lift up)
αἴρουσι, αἴρουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: αἴρω (to lift up)
αἱρῶ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Root: αἱρέω (to take, grasp, seize)
αἴρω
 • Meaning:
  • to lift up, take up, pick up
  • to weigh anchor (i.e., lift up the anchor to sail away, Acts 27:13)
  • to look up (in prayer)
  • to move upward, raise vertically
  • to raise to a higher level
  • to take up and carry along
  • to lift up and carry away, remove
  • to take away, remove (no suggestion of lifting up)
  • to bear with, endure
  • to carry, transport
  • to bear and uphold
  • to be dressed as an office-bearer
  • to cause to emerge
 • Forms:
Present
 • αἶρε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • αἴρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • αἴρειν Verb: Pres Act Infin
 • αἴρεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • αἴρεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • αἴρετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • αἴρονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • αἴρωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • αἴρωσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
Present Active Participles
 • αἶρον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • αἴροντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • αἴροντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • αἴροντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • αἴροντι Part: Pres Act Dat Sing Neut
 • αἴροντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • αἴροντι Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • αἴρουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • αἴρουσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • αἰρούσας Part: Pres Act Acc Plur Fem
 • αἴρουσιν Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • αἴρων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Present Mid/Pass Participles
Imperfect
 • ᾖρον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ᾖρον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • ἀρεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀρεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀρθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀρθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἀροῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἀρῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist Active
 • ἆραι Verb: Aor Act Infin
 • ἄραντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἄρας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἄρατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀράτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἄρῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἄρῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἄρητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἆρον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἄρωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἄρωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἦρα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἦραν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἦρας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἤρατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἦρε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἤροσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
Aorist Passive
 • ἀρθεῖσα Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • ἀρθέν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἀρθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἀρθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἄρθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • ἀρθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • ἀρθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἤρθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἤρθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
Perfect
 • ἠρμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἠρμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • ἠρμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • ἦρκε(ν) Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • ἠρμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἠρμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἦρται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
αἴρων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: αἴρω (to lift up)
αἱρῶν
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: αἱρέω (to take, grasp, seize)
αἴρωνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • Root: αἴρω (to lift up)
αἴρωσι, αἴρωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: αἴρω (to lift up)