διασαλεύθητι
διασαλεύω
 • Meaning:
  • to shake violently
  • to reduce to anarchy
 • Forms:
  • διασαλεύθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
διασαπέντων
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass Imperativ 3rd Plur
  • Part: Aor Pass Gen Plur Masc/Neut
 • Root: διασήπομαι
διασαφεῖ
διασαφέω
 • Meaning:
  • to explain the meaning of
  • to state plainly
  • to instruct plainly
  • to make quite clear, show plainly
  • to clear thoroughly
  • to declare, tell unto, inform
 • Forms:
  • διασαφοῦμεν Verb: Pres/Imperative Act Ind 1st Plur
  • διασαφεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • διασαφηθήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • διασαφῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • διασαφήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • διασάφησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • διεσαφεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • διεσάφησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • διεσάφησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • διεσάφησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
διασαφηθήσεται
διασαφῆσαι
διασαφήσητε
διασάφησιν
διασάφησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • explanation, interpretation
  • act of explaining
  • publicly made known text
διασάφησον
διασαφοῦμεν
διασαφῶν
διασεῖσαι
διασείσητε
διασεισθέντες
διασείω
 • Active Meaning:
  • to extort by violence and rob someone
  • to intimidate
  • to shake thoroughly, shake violently
  • to do violence to
  • to confiscate
 • Passive Meaning:
  • to be shaken off from
  • to be extorted and robbed
 • Forms:
  • διασεῖσαι Verb: Aor Act Infin
  • διέσεισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • διασείσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • διασεισθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
διασέσῳσμαι, διασέσωσμαι
διασεσῳσμένη, διασεσωσμένη
διασεσῳσμένοι, διασεσωσμένοι
διασεσῳσμένον, διασεσωσμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: διασῴζω
διασεσῳσμένος, διασεσωσμένος
διασέσωσται
διασέσωται
διασημαίνω
 • Meaning: to mark out, point out clearly
διασημότατος
 • Parse:
  • Superl Adj Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • clearest, most distinct
 • Root:διάσημος
διασήπομαι
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to putrefy, decay, rot
 • Forms:
  • διασαπέντων
   • Verb: Aor Pass Imperativ 3rd Plur
   • Part: Aor Pass Gen Plur Masc/Neut
διάσημος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • clear, distinct
διασκεδάζει
διασκεδάζω, διασκεδάννυμι
 • Active Meaning:
  • to scatter abroad, disperse
  • to spread, distribute
  • to turn away from
  • to reject, erase, throw away
  • to break, cause to disintegrate
  • to squander, waste, misuse
  • to confuse
  • to thwart, jeopardize, frustrate, prevent successful conclusion of
 • Passive Meaning:
  • to be dispersed
 • Forms:
Present
 • διασκεδάννυται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • διασκεδάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
Imperfect
Future
 • διασκεδάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • διασκεδάσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • διασκεδάσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • διασκεδασθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
Aorist
 • διασκεδάσαι Verb: Aor Act Infin
 • διασκεδάσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • διασκέδασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • διασκεδασθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • διασκεδάσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • διεσκεδάσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • διεσκέδασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • διεσκέδασε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • διεσκεδάσθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • διεσκέδασται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
διασκευάζω
 • Active Meaning:
  • to get quite ready
  • to equip (for military action)
  • to revise or edit a work for publication
 • Passive Meaning:
  • to be equipped
 • Forms:
  • διεσκευασμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  • διεσκευάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
διασκευάσει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to revise or edit a work for publication
 • Root: διασκευάζω
διασκεδάννυται
διασκεδάσαι
διασκεδάσει
διασκεδάσεις
διασκεδάσῃς
διασκεδασθῇ
διασκεδασθήσεται
διασκέδασον
διασκεδάσουσι, διασκεδάσουσιν
διασκεδάσω
διασκέπτομαι
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to consider carefully; to consider throroughly
 • Forms:
  • διασκεψαμένων Part: Aor Mid/Pass Gen Plur MFN
  • διασκεψώμεθα Verb: Aor Mid/Pass Subj 1st Plur
διασκευή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • equipment, furniture, construction
  • battle order
 • Forms:
διασκευῇ
διασκευήν
διασκευῆς
διασκεψώμεθα
διασκεψαμένων
διασκιρτάω
 • Meaning:
  • to leap about
  • to skip around
 • Forms:
  • διεσκίρτησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
διασκορπιεῖ
διασκορπιεῖς
διασκορπίζεις
διασκορπίζηται
διασκορπίζοντες
διασκορπίζω
 • Meaning: to scatter abroad, disperse, strew, waste, dissipate, rout, separate, scatter away
 • Forms:
Present
 • διασκορπίζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • διασκορπίζηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • διασκορπίζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • διασκορπίζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • διασκορπιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • διασκορπιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • διασκορπίσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • διασκορπισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • διασκορπισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • διασκορπιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • διασκορπίσαι Verb: Aor Act Infin
 • διασκορπίσαντα Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
 • διασκορπίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • διασκορπίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • διασκόρπισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • διασκορπισθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • διασκορπισθήτωσαν Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
 • διεσκόρπισα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • διεσκόρπισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • διεσκορπίσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • διεσκόρπισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • διεσκόρπισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • διεσκορπίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • διεσκορπίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • διεσκορπίσθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
Perfect
 • διεσκορπισμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • διεσκορπισμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • διεσκορπισμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
διασκορπίζων
διασκορπίσαι
διασκορπίσαντα
διασκορπίσατε
διασκορπίσεις
διασκορπίσῃ
διασκορπισθήσεται
διασκορπισθήσονται
διασκορπισθῆτε
διασκορπισθήτωσαν
διασκορπισμόν
διασκορπισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • scattering, dispersal, dispersion
  • state of being dispersed
διασκορπισμῷ
διασκόρπισον
διασκορπιῶ
δίασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: warp (in a loom), web
 • Forms:
διάσματι
διάσματος
διάσπα
διασπαράξωσι, διασπαράξωσιν
διασπαράσσω
 • Meaning: to tear in pieces (by wolves)
 • Forms:
  • διεσπάραξεν
   • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
   • Verb: PluPerf Act Infin
  • διασπαράξωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
διασπαρεῖσιν
διασπαρέντες
διασπαρέντων
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass Imperativ 3rd Plur
  • Part: Aor Pass Gen Plur Masc/Neut
 • Root: διασπείρω
διασπαρῇ
διασπαρῆναι
διασπαρήσεσθε
διασπάρητε
διασπάσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: διασπάω
διασπάσει
διασπασθῇ
διασπασμόν
διασπασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: tearing in pieces (esp. by dogs)
διασπᾶται
διασπάω
 • Meaning: to tear apart, part forcibly, draw apart, sever, dismember, pluck asunder, pull in pieces, force apart
 • Forms:
  • διασπώσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
  • διασπῶμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • διάσπα Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • διασπάσαι Verb: Aor Act Infin
  • διασπάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • διασπασθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • διασπᾶται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • διέσπασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • διέσπασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • διεσπάσθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
  • διεσπάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
διασπεῖραι
διασπείρω
 • Meaning: to scatter abroad, spread around, throw about, disperse
 • Forms:
Present
Imperfect
Future
 • διασπαρήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • διασπερεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • διασπερῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • διασπαρέντων
  • Verb: Aor Pass Imperativ 3rd Plur
  • Part: Aor Pass Gen Plur Masc/Neut
 • διασπαρεῖσιν Part: Aor Pass Dat Plur Masc/Neut
 • διασπείρω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • διασπαρῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • διασπάρητε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • διασπεῖραι Verb: Aor Act Infin
 • διεσπάρη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • διέσπειρα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • διέσπειρας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • διασπαρέντες Part: 2Aor Pass Nom Plur Masc
 • διασπαρῆναι Verb: 2Aor Pass Infin
 • διεσπάρησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • διέσπειρε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • διεσπαρμένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • διεσπαρμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • διεσπαρμένον
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • διεσπαρμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • διεσπαρμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
διασπείρω
διασπερεῖ
διασπερῶ
διασπορά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • the action of dispersing (people) away from their national boundaries
  • the land where someone has been dispersed away from his national boundaries
  • a group of people dispersed away from their national boundaries
  • dispersion, diaspora, (which are) scattered (abroad)
 • Note: διασποράς Alt. form Noun: Acc Plur Fem
 • Forms:
διασπορᾷ
διασποράν
διασπορᾶς
διασποράς
διασπορπίζω
 • Meaning: to scatter abroad, disperse, strew, waste, dissipate, rout, separate
 • Forms:
  • διεσπόρπισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • διεσπόρπισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
διασπῶμεν
διασπώσης
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • Meaning: to tear apart
 • Root: διασπάω
διαστάζω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to leak, por
 • Forms:
  • διαστᾶσαν
   • Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
   • Part: Aor Act Nom/Acc Sing Neut
   • Part: Aor Act Acc Sing Fem
   • Part: Aor Act Gen Plur Fem
διασταλήσεται
διασταλήσονται
διαστάλητε
διάσταλμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: distinguishing
διαστάλσεις
διάσταλσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • exact provisions made in a treaty
  • arrangement, compact, pact, treaty
διαστᾶσαν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • Part: Aor Act Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Aor Act Acc Sing Fem
  • Part: Aor Act Gen Plur Fem
 • Root: διαστάζω
διαστάσης
διάστασιν
διάστασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • contrast, difference (about religious and cultic matters)
  • a standing aloof, separation
διαστεῖλαι
διαστειλάμενος
 • Parse: Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • Meaning: to put asunder, expand, separate
 • Root: διαστέλλω
διαστείλας
διαστείλασθαι
διαστείλῃ
διάστειλον
διαστελεῖ
διαστελεῖς
διαστελεῖσθε
διαστελεῖτε
διαστέλλειν
διαστέλλομαι
διαστελλόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: διαστέλλω
διαστέλλουσα
διαστέλλω
 • Active Meaning:
  • to separate, draw apart, set apart
  • to make a distinction
  • to expand, take apart (e.g., exegete)
  • to dispel, disperse
  • to state precisely, spell out (terms)
  • to name (one's demands or wages)
  • to distinguish, define, determine, select
  • to put asunder, tear open
  • to discharge (an obligation)
  • to define, teach
 • Middle Meaning:
  • to give express orders
  • to charge, order, give orders, command
  • to set aside
 • Passive Meaning:
  • to be separated from
  • to be sent away
  • to be set apart
  • to be divided
  • to be structured
 • Forms:
Present
 • διαστέλλων Part: Pres/Aor Act Nom Sing Masc
 • διαστέλλειν Verb: Pres Act Infin
 • διαστέλλομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • διαστέλλουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • διαστελλόμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
Imperfect
 • διέστελλε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • διεστέλλετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • διέστελλον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • διέστελλον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • διασταλήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • διασταλήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • διαστελεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • διαστελεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • διαστελεῖσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • διαστελεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • διαστελοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • διαστελῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • διαστάλητε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • διαστεῖλαι Verb: Aor Act Infin
 • διαστείλας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • διαστείλασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • διαστείλῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • διαστείλῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • διάστειλον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • διεστάλη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • διεστάλησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • διέστειλα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • διεστειλάμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
 • διέστειλαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • διέστειλας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • διεστείλατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • διέστειλεν Verb: 1Aor Mid Ind 3rd Sing
 • διεστείλω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
Perfect
 • διεσταλμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • διεσταλμένον Part: PluPerf pass Acc Sing Masc
διαστέλλων
διαστελοῦσι, διαστελοῦσιν
διαστελῶ
διάστημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a space between two objects
  • an interval of time, period of time, extent
 • Forms:
διαστήματι
διαστήματος
διαστημάτων
διαστῆναι
διαστῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperativ 2nd Sing
 • Root:διίστημι
διαστήσαντες
διαστήσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • to set apart
 • Root: διΐστημι
διαστήσεις
διαστήσῃς
διαστολάς
διαστολή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • command, injunction, order
  • constitution, requirement, parameter
  • distinction, discrimination
  • a variation, difference
  • expression of precise verbal statement
  • a parting (as the parting of one's lips)
  • a parcel of land given up under the terms of a treaty
 • Forms:
διαστολήν
διαστολῆς
διαστράπτον
διαστράπτω
 • Meaning: to flash like lightning
 • Forms:
  • διαστράπτον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
διαστραφῇ
διαστραφήσεσθε
διαστραφῶσι, διαστραφῶσιν
διαστρέφειν
διαστρέφετε
διαστρέφοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: διαστρέφω
διαστρέφοντες
διαστρέφω
 • Active Meaning:
  • to turn, carry around
  • to divert from, distract, turn from, mislead, turn away
  • to distort, pervert, corrupt, make crooked, twist
  • to twist about, change one's view
  • to misinterpret
  • to cause disruptions for, foul up things for someone
 • Middle Meaning:
  • to turn back
 • Passive Meaning:
  • to be distorted
  • to be perverse, perverted
  • to be twisted
 • Forms:
Present
 • διαστρέφειν Verb: Pres Act Infin
 • διαστρέφετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • διαστρέφοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • διαστρέφοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • διαστρέφων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • διεστρέφετε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • διέστρεφον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • διέστρεφον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • διαστραφήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • διαστρέψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • διαστρέψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • διαστρέψῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
Aorist
 • διαστραφῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • διαστραφῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • διαστρέψαι Verb: Aor Act Infin
 • διεστράφησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • διέστρεψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • διέστρεψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • διεστραμμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • διεστραμμέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • διεστραμμένας Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
 • διεστραμμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • διεστραμμένῃ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
 • διεστραμμένης Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • διεστραμμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • διεστραμμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
διαστρέφων
διαστρέψαι
διαστρέψει
διαστρέψεις
διαστρέψῃ
διαστρέψω
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root:διαστρέφω
διαστροφάς
διαστροφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • perversion, distortion, perverseness
  • moral perversity
 • Forms:
διαστροφῇ
διάστροφον
διάστροφος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • twisted, distorted
 • Forms:
  • διάστροφον
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
διαστρώννυμι
 • Meaning: to spread out (a couch or bed)
 • Forms:
  • διέστρωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
διασυρίζον
διασυρίζω
 • Meaning:
  • to make the whistling sound of wind
  • to whistle
 • Forms:
  • διασυρίζον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
διασυρμός
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • disparagement, ridicule
 • Forms:
  • διασυρμῶν Noun: Gen Plur Masc
διασυρμῶν
διασύρω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to tear in pieces
 • Forms:
  • διασῦραι
   • Verb: Aor Act Infin
   • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
   • Verb: Aor Mid Imperativ 2nd Sing
διασφαγαί
διασφαγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a gap, breach (in a wall)
  • a sluice-gate
 • Forms:
διασφάλλω
 • Active Meaning:
  • to overturn utterly, frustrate
  • not to succeed in attaining
 • Passive Meaning:
  • to be disappointed in (something)
 • Forms:
  • διεσφαλμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
διασχίζουσι, διασχίζουσιν
διασχίζω
 • Meaning:
  • to split apart, cleave asunder, sever, separate, cut off
  • to disband (a crowd)
 • Forms:
  • διέσχισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • διεσχίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • διασχίζουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
διασῴζει
διασώζεσθαι, διασῴζεσθαι
διασῴζεται, διασώζεται
διασώζῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • Root: διασῴζω
διασῴζοιτο
διασῳζόμενοι, διασωζόμενοι
διασῳζόμενον, διασωζόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: διασῴζω
διασῳζόμενος, διασωζόμενος
διασῳζομένων, διασωζομένων
διασῴζονται
διασώζοντες
διασῴζουσα
διασῴζω
 • Active Meaning:
  • to preserve, save, deliver
  • to save out of difficulty
  • to preserve, maintain, keep safe
 • Passive Meaning:
  • to come safe through
  • to come safe to
  • to be spared something unpleasant
  • to escape from
 • Substantive Meaning:
  • survivor
  • escapee
  • one who is preserved
 • Forms:
Present
 • διασώζεσθαι, διασῴζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • διασώζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • διασῴζοιτο Verb: Pres Mid/Pass Opt 3rd Sing
 • διασῴζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • διασῴζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • διασῳζόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • διασῳζόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • διασῳζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • διασῳζομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • διασῴζονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • διασῴζουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • διασῴζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • διασώζῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • διασώζῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
Imperfect
 • διεσῴζοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • διεσώζετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
Future
 • διασωθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • διασωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • διασωθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • διασωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • διασώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • διασώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • διασωθεῖσα Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • διασωθεῖσαν
  • Part: Aor Pass Acc Sing Fem
  • Part: Aor Pass Gen Plur Fem
 • διασώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • διασωθείη Verb: Aor Pass Opt 3rd Sing
 • διασωθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • διασωθέντι Part: Aor Pass Dat Sing Masc
 • διασωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • διασωθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • διασώθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • διασωθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • διασώσαντι Part: Aor Act Dat Sing Masc/Neut
 • διασωσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • διασωθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • διασώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • διασώσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • διασώσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • διεσώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • διεσώθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • διεσώθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • διεσώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • διέσωσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • διέσωσε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • διασωθέντα Part: Aor Pass Acc Sing Masc
 • διασωθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • διασωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • διασῶσαι Verb: Aor Act Infin
 • διασῶσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • διασῶσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • διασώσαι Verb: Aor Act Infin
 • διασώσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • διασώσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
Perfect
 • διασέσῳσμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • διασεσῳσμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • διασεσῳσμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • διασεσῳσμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • διασεσῳσμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • διασεσῳσμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • διασέσωται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
διασωθεῖσα
διασωθεῖσαν
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Acc Sing Fem
  • Part: Aor Pass Gen Plur Fem
 • Root: διασῴζω
διασῴζων
διασωθείη
διασωθείς
διασωθέντα
διασωθέντες
διασωθέντι
διασωθέντων
διασωθῇ
διασωθῆναι
διασωθῇς
διασωθήσεσθε
διασωθήσεται
διασωθήσομαι
διασωθήσονται
διασωθῆτε
διασώθητι
διασωθῶσι, διασωθῶσιν
διασῶσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: διασῴζω
διασώσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: διασῴζω
διασώσαντα
 • Parse:
  • Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • Root:διασῴζω
διασώσαντι
διασώσατε
διασωσάτω
διασώσει
διασώσῃ
διασώσω
διασώσωσι, διασώσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: διασῴζω