παρά
 • Parse: PREP
 • Meaning:
  • with Genitive: from, from beside
   • Of person:

    παρ’ ἐμοῦ πεῖν αἰτεῖς
    ask a drink from me

    αἴτησαι παρ’ ἐμοῦ
    ask of me (Ps 2:8)

   • Of place:

    παρὰ νηῶν ἀπονοστήσειν
    to return from the ships

  • with Dative: [indicating proximity]
   with, beside, near, before, by the side of, in the presence of
   • Of person:

    παρὰ τῷ κυρίῳ εἶναι
    to be with the lord

    παρ’ ἐμοὶ γενοῦ, κύριε
    Come near me, sir (Gen 23:11)

   • Of place:

    παρὰ τῷ οἴκῳ καθίζω
    I am sitting beside/near the house

  • with Accusative:
   • Spatial: by, along, at the edge of, beside, on

    πέμπειν πρέσβεις παρὰ Φίλιππον
    to send elders to Philippi

    παρὰ τὴν θάλασσαν πορεύεσθαι
    to go beside the sea (i.e., along the shore)

   • Temporal:
    • during

     παρὰ πάντα τὸν χρόνον
     throughout the whole time

    • beyond

     παρὰ καιρὸν ἡλικίας
     beyond the time of the prime of life (Heb 11:11)

    • immediately, forthwith, straight away

     παρ’ αὐτά
     on the spot, immediately, right away (Ig. Trall. 11:1)

   • Causative: for the reason of, because of, on account of

    παρὰ τὴν ἡμετέραν ἀμέλειαν
    on account of our neglect

   • Comparative: more than, beyond

    πλείονα θυσίαν Ἅβελ παρὰ Κάϊν προσήνεγκεν
    Abel offered a better sacrifice than Cain

   • Adversative: against, contrary to

    τὰ σκάνδαλα παρὰ τὴν διδαχὴν
    the hindrances contrary to the teaching (Rom 16:17)

   • Subtractive: less, minus

    τεσσεράκοντα παρὰ μίαν ἔλαβον
    I received forty lashes less one (2Cor 11:24)

  ζηλόω
 • Forms:
  • παρ’ PREP