τρομέω
 • Meaning: to tremble
 • Forms:
  • ἐτρόμησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
τρόμοις
τρόμον
τρόμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a trembling, quivering, quaking with fear, shivering
τρόμου
τρόμῳ
τρόπαια
τρόπαιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a trophy, monument (indicating enemy’s defeat in a battle)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMτρόπαιοντρόπαια
GENτροπαίουτροπαίων
DATτροπαίῳτροπαίοις
ACCτρόπαιοντρόπαια
τροπάς
τροπέω
 • Meaning: to turn about, turn tail, retreat
 • Forms:
  • τετροπωμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
τροπή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • change, turn, revolution
  • movement (of the skies)
  • turning of the sun, solar cycle, rotation
  • military: rout, reversal, retreating, act of causing (someone) to flee
 • Forms:
τροπῇ
τροπήν
τροπῆς
τροπικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For comparative, see τροπικώτερος
 • Meaning: figurative, metaphorical
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMτροπικόςτροπικοί
GENτροπικοῦτροπικῶν
DATτροπικῷτροπικοῖς
ACCτροπικόντροπικούς
VOCτροπικέτροπικοί
τροπικώτερον
τροπικώτερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of τροπικός
 • Meaning: more figurative, more metaphorical
τρόπιος
τρόπις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: keel of a ship
 • Forms:
Masculine/Feminine
 SingularPlural
NOMτρόπιςτρόπιες
GENτρόπιοςπροπίων
DATτρόπιιτρόπισι
ACCτρόπιντρόπιας
τρόποις
τροπολογέω
 • Meaning: to expound allegorically
τροπολογῶν
τρόπον
τρόπος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a manner, way, kind, guise, method
  • custom, habit
  • way of life, turn of mind, conduct, character
  • way, sense, respect, regard
  • manner of living
  • condition, nature
  • ὃν τρόπον

   ἔσται ὃν τρόπον ἐάν
   it shall be as if (Isa 17:5)

   ὃν τρόπον γὰρ ὁ κεραμεύς
   for example: the potter (2Clem 8:2)

   ὃν τρόπον ἐχρησάμεθά σοί καλῶς
   just as we treated you well (Gen 26:29)

   ὃν τρόπον οἱ διαιρούμενοι σκῦλα
   in the same way as those who divide spoil (Isa 9:3)

   ὃν τρόπον ὅταν ἐξεγερθῇ ἄνθρωπος
   as when a man is awakened (Zech 4:1)

   ὃν τρόπον ὅταν φύγῃ ἄνθρωπος
   as if a man should flee (Amos 5:19)

  • κατὰ πάντα τρόπον

   κατὰ πάντα δυσνοεῖν ἡμῖν τρόπον
   in every way of ill-will to us (3Macc 3:24)

  • τοῦτον τὸν τρόπον

   τοῦτον τὸν τρόπον μετήλλαξεν
   in this manner as an example (2Macc 6:31)

  • πάντα τρόπον

   πάντα τρόπον μεταχέων
   thoroughly transplanting (4Macc 1:29)

  • τρόπον

   ἔπαισεν αὐτοὺς σητὸς τρόπον
   he struck them like a moth (Job 4:19)

τρόπου
 • Parse: Noun: Gen Sing Masc
 • Meaning: manner, way
 • Root: τρόπος
τροπούμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: τροπόω
τροπούμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: τροπόω
τρόπους
τροποῦται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τροπόω
τροποφορέω
 • Meaning:
  • to bear up with (someone’s) manner, moods, etc.
  • to endure one’s habits
  • to put up with (one’s failings and sins)
 • Forms:
  • ἐτροποφόρησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐτροποφόρησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
τροπόω
 • Active Meaning:
  • to cause to turn away, turn back
  • to put to flight, rout, cause to flee
 • Middle Meaning:
  • to put to flight, rout
  • to reach a turning point
 • Passive Meaning:
  • to turn into a rout
  • to be put to flight, routed
  • to reach a turning point (in a war)
 • Forms:
  • ἐτροποῦτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐτροπώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐτροπώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐτροπώσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἐτρόπωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • τετρόπωνται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • τετρόπωται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • τροπούμενον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • τροπούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • τροποῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • τροπωθέντα Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
  • τροπώσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • τροπώσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • τροπώσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
τρόπῳ
τροπωθέντα
 • Parse: Part: Aor Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: τροπόω
τρόπων
τροπῶν
τροπώσασθαι
τροπώσεται
τρόπωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the act of being caused to flee; act of being put to flight
τροπώσομαι
τροφαῖσι, τροφαῖσιν
 • Parse:
  • Noun: Dat Plur Fem
 • Meaning:
  • food, nourishment
 • Root:τροφή
τροφάς
τροφέα
τροφεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a wet-nurse; a breast-feeding woman who is not the child’s mother
  • a woman who nurtures a baby
 • Forms:
τροφεύουσαν
τροφεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • nourisher
  • foster father; one who rears a child instead of his parents
 • Forms:
τροφεύσαντα
τροφεύω
 • Meaning: to serve as a wet-nurse, nurse, give suckle, nourish
 • Forms:
  • τροφεύουσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
  • τροφεύσαντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
τροφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • food, nourishment
  • support, provisions (for the army)
  • upbringing
 • Forms:
τροφῇ
τροφήν
τροφῆς
τροφοί
τροφόν
τροφός
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • wet-nurse
  • nursing mother
 • Forms:
τροφοφορέω
 • Meaning:
  • to bring someone nourishment
  • to nurse, provide care, nourish
  • to maintain or sustain life by providing food
 • Forms:
  • ἐτροφοφόρησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • τροφοφορήσασαν Part: Aor Act Acc Sing Fem
  • τροφοφορήσει Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • τροφοφορήσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
τροφοφορήσασαν
τροφοφορήσαι
τροφοφορήσει
τροφῶν
τροχαντήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • bone crusher, an instrument of torture, joint-dislocator
  • trochanter, i. e., an anatomical part of the femur connecting to the hip bone
  • part of the stern of a ship
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMτροχαντήρτροχαντῆρες
GENτροχαντῆροςτροχαντήρων
DATτροχαντῆριτροχαντῆρσι(ν)
ACCτροχαντῆρατροχαντῆρας
τροχαντῆρας
τροχιά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a wheel-track, course, way, path (to be followed)
 • Forms:
τροχιαί
τροχιαῖον
τροχιαῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • worked by a wheel
 • Substantival Meaning:
  • wheel
 • Forms:
τροχιαῖς
τροχιάς
τροχίας
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: cast iron, wrought iron
 • Forms:
τροχίζω
 • Active Meaning:
  • to turn on the wheel
  • to torture (someone on a wheel)
 • Passive Meaning:
  • to be broken on the wheel
  • to be tortured
 • Forms:
  • τροχισθέντας Part: Aor Pass Acc Plur Masc
τροχιός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: round
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτροχιόςτροχιάτροχιόν
GENτροχιοῦτροχιᾶςτροχιοῦ
DATτροχιῷτροχιᾷτροχιῷ
ACCτροχιόντροχιάντροχιόν
Plural
 MascFemNeut
NOMτροχιοίτροχιαίτροχιά
GENτροχιῶν
DATτροχιοῖςτροχιαῖςτροχιοῖς
ACCτροχιούςτροχιάςτροχιά
τροχισθέντας
τροχίσκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: small wheel or circle, earring
τροχίσκους
τροχοί
τροχοῖς
τροχόν
τροχός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a wheel (of a chariot)
  • a wheel (of an agricultural implement)
  • a potter’s wheel
  • a wheel of torture
  • circular course, circuit
  • the circling motion of a tornado, dust devil, whirlwind
τροχοῦ
τροχούς
τροχῷ
τροχῶν