ῥαββί
 • Parse: Transliterated word
 • Aramaic:
 • Meaning: Master, Rabbi
ῥαββονί
 • Parse: Transliterated word
 • Aramaic:
 • Meaning: Lord, Rabboni
 • Forms:
  • ῥαββουνί [Aramaic]
ῥαββουνί
 • Parse: Transliterated noun
 • Aramaic:
 • Root: ῥαββονί
ῥαβδία
ῥαβδίζειν
ῥαβδίζεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Meaning: to beat with a rod
 • Root: ῥαβδίζω
ῥαβδίζω
 • Meaning:
  • to beat someone or something (with rods or sticks)
  • to beat out (stalks of grain to separate the grain)
 • Concord:

  NT: Acts 16:22; 2Cor 11:25
  LXX: Judg 6:11; Ruth 2:17
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
  • ἐράβδιζε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐραβδίσθην Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐράβδισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐρράβδιζε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐρραβδίσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐρράβδισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ῥαβδίζειν Verb: Pres Act Infin
  • ῥαβδίζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
ῥαβδίζων
ῥαβδίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: stick, twig
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Ezek 21:21
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: Herm Par 8:2,3,9

 • Forms:
ῥάβδοι
ῥάβδοις
ῥάβδον
ῥάβδος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • rod (used for hitting, punishment)
  • sceptre (used by royalty)
  • staff (of a shepherd), crook
  • wand (used in divination)
  • walking stick
  • cane (used to help someone with walking difficulty)

   ἐὰν ... περιπατήσῃ ἔξω ἐπὶ ῥάβδου
   if (the injured man) should walk around outside with a cane (Ex 21:19)

  • young shoot of a tree
 • Concord:

  NT: Matt 10:10; Mark 6:8; Luke 9:3; 1Cor 4:21; Heb 1:8; 9:4; 11:21; Rev 2:27; 11:1; 12:5; 19:15
  LXX: Gen 30:37,38,39,41; 32:10; 38:18,25; 47:31; Ex 4:2,4,17,20; 7:9,10,12,15,17,19,20; 8:5,16,17; 10:13; 14:16; 17:8,9; 21:19,20; Lev 27:32; Num 17:2,3,5,6,7,8,9,10; 20:8,9,11; 22:23,27; Judg 5:14; 6:21; 1Sam 17:43; 2Sam 7:14; 23:21; 1King 8:1; 2King 18:21; 1Chron 11:23; Est 4:11; 5:2; 8:4; Job 9:34; Ps 2:9; 22:4; 44:7; 73:2; 88:33; 109:2; 124:3; Prov 10:13; 22:15; 23:13,14; 26:3; Isa 9:4; 10:5,15,24; 11:1; 28:27; 36:6; Jer 31:17; Lam 3:1; Ezek 7:10; 19:11,12,14; 20:37; 21:21; 29:6; 37:16,17,19,20; 39:9: Hos 4:12; Mic 5:1; 7:14; Nah 1:13; Zec 8:4; 11:7,10,14
  Apocrypha: Sir 33:25; Tob 5:18; Bel 1:24; PsSol 17:24; 18:7
  Apostolic Fathers: 1Clem 43:4,5; Herm Par 6:2:5; 8 (many times); Vis 3:2:4; 5:1

 • Forms:
ῥάβδου
ῥάβδους
ῥαβδοῦχοι
ῥαβδοῦχος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a rod holder, Roman lictor, sergeant, policeman
ῥαβδούχους
ῥάβδῳ
ῥάβδων
ῥαβδώσεως
ῥάβδωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: fluting
ῥαβδωταῖς
ῥαβδωτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: made with stripes
ῥαβιθά
 • Parse: Aramaic noun
 • Meaning: girl
 • Concord:

  NT: Mark 5:41, codex D
  LXX: _
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

ῥαγάδα
ῥαγάδας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning: fissure
 • Root: ῥαγάς
ῥαγάδος
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Meaning: fissure
 • Root: ῥαγάς
ῥαγάς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a rent, chink, crevice, ravine, fissure
 • Forms:
ῥαγεῖσαν
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Gen Plur Fem
  • Part: Aor Pass Acc Sing Fem
 • Root:ῥήγνυμι
ῥαγῇ
ῥαγήσεται
ῥάγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: laceration, rips, tears, rents, fissure, crack
 • Forms:
ῥάγμασι, ῥάγμασιν
ῥαγῶσι, ῥαγῶσιν
ῥαδάμνοις
ῥάδαμνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: branch, bough, shoot, twig
ῥᾳδίαν
ῥᾴδιον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ῥᾴδιος
ῥᾴδιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: easy
 • Forms:
ῥᾳδιουργέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to do things with ease
 • Forms:
  • ῥερᾳδιουργήκασιν
   • Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • ῥᾳδιουργηθεισῶν
   • Part: Aor Pass Gen Plur Fem
  • ῥᾳδιουργῆσαι
   • Verb: Aor Mid Imperativ 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
   • Verb: Aor Act Infin
ῥᾳδιουργηθεισῶν
ῥᾳδιούργημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: prank, roguish trick, knavery, crime, villainy, lewdness
ῥᾳδιουργῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Imperativ 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Infin
 • Root:ῥᾳδιουργέω
ῥᾳδιουργία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: recklessness, malignity, mischief, wickedness, villainy, deceit, fraud
 • Forms:
ῥᾳδιουργίαν
ῥαδιουργίας, ῥᾳδιουργίας
ῥᾳδίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: easily
ραθμ
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: broom shrub, broom tree
ῥαθμέν
 • Parse: Transliterated Noun: Gen Sing
 • Hebrew:
 • Meaning: juniper tree, broom tree
 • Concord:

  NT: _
  LXX: 1Kings 19:4
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

ῥᾳθύμει
ῥᾳθυμεῖτε, ῥαθυμεῖτε
ῥᾳθυμέω
 • Meaning:
  • to dally (with prostitutes), "fool around"
  • to rest and have fun (esp. for the army)
  • to be unconcerned, behave with indifference
  • to be idle, leave off work
  • to loiter with no clear purpose
  • to be lazy, linger
  • to relax, rest, take a vacation
 • Forms:
  • ῥᾳθυμήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ῥᾳθύμει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ῥᾳθυμεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ῥᾳθυμούντων Part: Pres Act Gen Plur Neut
  • ῥᾳθυμῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
ῥᾳθυμήσῃς
ῥᾳθυμία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • ease, relaxation, amusement
  • having fun, having a good time
  • easiness of temper, taking things easily
  • revelry
 • Forms:
ῥᾳθυμίαις
ῥᾳθυμίαν
ῥᾳθυμίας
ῥᾴθυμοι
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc/Fem
 • Meaning: indifferent, lazy
 • Root: ῥᾴθυμος
ῥᾴθυμον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing MFN
 • Meaning: indifferent, lazy
 • Root: ῥᾴθυμος
ῥᾴθυμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: indifferent, lazy, sluggish, lackadaisical, frivolous, careless
 • Forms:
  • ῥᾳθύμους Adj: Acc Plur Masc/Fem
ῥᾳθύμους
ῥᾳθυμότερος
 • Parse:
  • Comp Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • more sluggish, more lazy
ῥᾳθυμούντων
ῥᾳθυμῶν
ῥαῖδα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: rhaeda, four-wheel carriage
 • Forms:
ῥαιδῶν
ῥαίνω
 • Meaning: to sprinkle (something, water)
 • Forms:
  • ἔρραναν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔρρανε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ῥανάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • ῥανεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ῥανεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ῥανῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ῥακά
 • Parse: Aramaic: transliteration
 • Hebrew: or
 • Meaning: raca, fool, empty
ῥάκη
ῥακκώδαις
ῥακκώδεις
ῥακκώδη
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: ragged, tattered cloth
ῥακκώδος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ragged, tattered
 • Forms:
  • ῥακκώδαις Adj: Dat Plur Fem
  • ῥακκώδεις Adj: Acc Plur Masc
  • ῥακκώδη Adj: Nom Sing Fem
ῥάκος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a tattered garment (worn by a woman segregated during menstruation)
  • rag
  • a piece of cloth, patch
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMῥάκοςῥάκη
GENῥάκουςῥακῶν, ῥάκέων
DATῥάκειῥάκεσι(ν)
ACCῥάκοςῥάκη
ῥάκους
ῥακώδη
ῥακώδης
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: ragged, wrinkled
 • Forms:
  • ῥακώδη Noun: Nom/Acc Plur Neut
ῥάμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • thread, stitch
  • (something) sewn, stitched, seamed, hemmed
ῥάμνον
ῥάμνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: bramble, prickly shrub
 • Forms:
ῥάμνου
ῥάμνῳ
ῥανάτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: ῥαίνω
ῥανεῖ
ῥανεῖς
ῥανίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a drop (of liquid)
ῥαντά
ῥαντάς
ῥαντιεῖς
ῥαντίζειν
ῥαντίζοντες
ῥαντίζουσα
ῥαντίζω
 • Active Meaning:
  • to sprinkle (liquid)
 • Middle Meaning:
  • to purify, cleanse
 • Passive Meaning:
  • to be sprinkled
 • Forms:
Present
 • ῥαντίζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ῥαντίζειν Verb: Pres Act Infin
 • ῥαντίζουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
Imperfect
Future
 • ῥαντιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
Aorist
 • ἐράντισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐραντίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐρράντισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐρράντισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐρραντίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ῥαντισθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ῥαντίσωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
Perfect
 • ἐραντίσμενοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἐρραντίσμενοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ῥεραντίσμενοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ῥεραντίσμενον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ῥεραντίσμενον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
ῥαντισθῇ
ῥάντισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: sprinkling
 • Forms:
ῥαντίσματος
ῥαντισμόν
ῥαντισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: sprinkling, aspersion
ῥαντισμοῦ
ῥαντίσωνται
ῥαντοί
ῥαντόν
ῥαντός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: speckled, spotted
 • Forms:
  • ῥαντά Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ῥαντάς Adj: Acc Plur Fem
  • ῥαντοί Adj: Nom Plur Masc
  • ῥαντόν Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ῥαντούς Adj: Acc Plur Masc
ῥαντούς
ῥανῶ
ῥάξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: grape
 • Forms:
  • ῥῶγας Noun: Acc Plur Masc
  • ῥῶγες Noun: Acc Plur Fem
ῥάξει
ῥάξον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ῥάσσω
ῥάξουσι, ῥάξουσιν
ῥάξω
ῥᾷον
 • Parse:
  • Comp Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • easier
 • Root:ῥᾴδιος
ῥαπίζει
ῥαπίζω
 • Meaning:
  • to strike with open hand, slap (esp. the face)
  • to strike with a stick or club, beat, thrash
 • Forms:
  • ἐράπισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐρράπιζε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐρράπιζον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐρράπιζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐρράπισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ῥαπίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ῥαπίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ῥαπίζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
ῥαπίζων
ῥαπίσει
ῥάπισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a slap (in the face), punch (in the jaw)
  • a blow with a club, rod, or whip
 • Forms:
ῥαπίσμασιν
ῥαπίσματα
ῥαπτά
ῥάπτοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Meaning: to sew together, stitch
 • Root: ῥάπτω
ῥαπτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: sewed, patched, stitched
 • Forms:
  • ῥαπτά Adj: Nom/Acc Plur Neut
ῥάπτω
 • Meaning: to sew together, stitch
 • Forms:
  • ἔρραψα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἔρραψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ῥάψαι Verb: Aor Act Infin
ῥάσσω
 • Meaning:
  • to throw down violently, strike, dash
  • to break into pieces
 • Forms:
  • ἐρράχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ῥάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ῥάξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ῥάξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ῥάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ῥᾷστα
 • Parse:
  • Irreg. Superl Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Irreg. Superl Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • easiest
 • Root:ῥᾴδιος
ῥᾳστώνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: easiness of doing something
ῥᾳστώνην
 • Parse #1: Noun: Acc Sing Fem
 • Meaning: ease of doing (something)
 • Root: ῥᾳστώνη
 • ——
 • Parse #2: Verb: Pres Act Infin
 • Meaning: to grow easy, become less painful
 • Root: ῥᾳστωνέω
ῥᾳστωνέω
 • Meaning: to grow easy, become less painful
ῥαφιδευτά
ῥαφιδευτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: one who stitches, embroiderer, tailor, seamstress
ῥαφιδευτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: embroidery, patched, stitched
 • Forms:
  • ῥαφιδευτά Adj: Nom/Acc Plur Neut
ῥαφιδευτοῦ
ῥαφίδος
ῥαφίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: needle, sewing needle
 • Forms:
ῥαχή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: blackberry
ῥαχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: blackberry, blackberry bush
 • Forms:
ῥάχις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • backbone
  • spine
  • the lower part of the back
  • the chine
ῥάχος, ῥαχός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: blackberry bush, thorn bush
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMῥάχος, ῥαχόςῥάχοι, ῥαχοί
GENῥάχου, ῥαχοῦῥάχων, ῥαχῶν
DATῥάχῳ, ῥαχῷῥάχοις, ῥαχοῖς
ACCῥάχον, ῥαχόνῥάχους, ῥαχούς, ῥαχοῦς
VOCῥάχε, ῥαχέῥάχοι, ῥαχοί
ῥαχοῦς
ῥάψαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ῥάπτω