ἠτακτήσαμεν
ἤτασε, ἤτασεν
ἠτάσθη
ἦτε
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • Root: εἰμί
ᾔτει
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to ask, beg
 • Root: αἰτέω
ᾐτεῖτο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to ask, beg
 • Root: αἰτέω
ἠτεκνώθησαν
ἠτέκνωμαι
ἠτεκνωμένη
ἠτεκνώσατε
ἠτέκνωσε, ἠτέκνωσεν
ἠτένισε, ἠτένισεν
ᾐτήθην
ᾔτηκα
ἠτήκαμεν
ᾐτήκει
 • Parse: Verb: PluPerf Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to ask, beg
 • Root: αἰτέω
ᾔτημαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: αἰτέω
ᾔτησα
ᾔτησαι
ᾐτησάμην
ᾔτησαν
ἠτήσαντο
ἤτησας, ᾔτησας
ἠτήσασθε, ᾐτήσασθε
ἠτήσατε
ἠτήσατο
ᾔτησε, ᾔτησεν
ᾐτήσω
ᾐτιάσατο
ᾐτιᾶτο
 • Parse:
  • Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to accuse, censure
 • Root: αἰτιάομαι
ἠτιμασαν
ἠτιμασατε
ἠτίμασε, ἠτίμασεν
ἠτιμάσθη
ἠτιμάσθην
ἠτιμάσθησαν
ἠτιμασμένοι
ἠτιμώθη
ἠτιμωμένη
ἠτιμωμένοι
ἠτιμωμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἀτιμόω
ἠτιμωμένος
ἠτίμωσας
ἠτίμωσε, ἠτίμωσεν
ἥτις
 • Parse: Indefinite relative pronoun: Nom Sing Fem
 • Root: ὅστις
ἤτοι
 • Parse: Conjunction
 • Meaning:
  • whether; either indeed
  • ἤτοι ... ἢ either ... or
ἡτοίμαζε, ἡτοίμαζεν
ἡτοίμακα
ἡτοιμάκαμεν
ἡτοίμακεν
ἡτοιμακέναι
ἠτοίμασα
ἡτοίμασαν
ἡτοιμάσαντο
ἡτοίμασας
ἡτοιμάσατο
ἠτοίμασε, ἠτοίμασεν
ἡτοιμάσθαι
ἡτοιμάσθη
ἡτοιμάσθην
ἡτοιμάσθησαν
ἡτοίμασμαι
ἡτοιμασμένα
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἑτοιμάζω
ἡτοιμασμένη
ἡτοιμασμένην
ἡτοιμασμένοι
ἡτοιμασμένοις
ἡτοιμασμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἑτοιμάζω
ἡτοιμασμένων
ἡτοίμασται
ἡτοίμαστο
ἡτοίμησε, ἡτοίμησεν
ᾐτοῦμεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • Root: αἰτέω
ᾐτούμην
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: αἰτέω
ᾔτουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to ask, beg
 • Root: αἰτέω
ἠτοῦντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: αἰτέω
ἧττα
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • defeat, overcome
ἡττάομαι
ἡττᾶσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: ἡττάω
ἡττάω
 • Active Meaning:
  • to be less
  • to yield to, give way
  • to defeat
  • to overcome
 • Passive Meaning:
  • to be deficient
  • to be dismayed
  • to be inferior
  • to be overcome by
  • to be defeated
  • to succumb
 • Forms:
Present
 • ἡττάομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἡττᾶσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • ἡττώμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἡττῶνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
Imperfect
Future
 • ἡττηθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • ἡττηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἡττηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἡττήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
Aorist
 • ἡττηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἡττήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἡττηθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • ἡττηθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • ἡττήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἡττήθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • ἡττήσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
Perfect
 • ἥττηται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἡττηθείς
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • Root: ἡττάω
ἡττηθέντες
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • Root: ἡττάω
ἡττήθη
ἡττηθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: ἡττάω
ἡττηθῆναι
 • Parse: Verb: Aor Mid/Pass Infin
 • Meaning: to be less, inferior
 • Root: ἡσσάομαι
ἡττήθησαν
ἡττηθήσεσθε
ἡττηθήσεται
ἡττηθήσονται
ἡττήθητε
ἥττημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: defeat (in battle), overthrow, discomfiture
ἡττήσεις
ἡττήσωσι, ἡττήσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἡττάω
ἥττηται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἡττάω
ἥττον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Meaning: less, worse, fewer
ἧττον
ἥττονα
ἥττονες
ἥττονι
ἡττώμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: ἡττάω
ἡττώμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: ἡττάω
ἥττων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: inferior, lesser, weaker, fewer
 • Note: Alternate form of ἥσσων
 • Forms:
  • ἧττον Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ἥττονα Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • ἥττονες Adj: Nom Plur Masc/Fem
  • ἥττονι Adj: Dat Sing Neut
ἡττῶνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ἡττάω
ἤτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: εἰμί