ᾑμαγμένην
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Meaning: to make bloody, stain with blood
 • Root: αἱμάσσω
ᾑμαγμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: to make bloody, stain with blood
 • Root: αἱμάσσω
ἡμάρτανον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἁμαρτάνω
ἥμαρτε, ἥμαρτεν
ἥμαρτες
ἡμάρτετε
ἡμαρτήθην
ἡμάρτηκα
ἠμαρτήκαμεν
ἡμάρτηκας
ἡμαρτήκατε
ἡμάρτηκεν
ἡμαρτηκέναι
 • Parse #1: Verb: Perf Act Infin
 • Meaning: to miss the mark
 • Root: ἁμαρτάνω
 • ——
 • Parse #2: Verb: Perf Act Infin
 • Meaning: to attend, accompany
 • Root: ἁμαρτέω
ἡμαρτηκόσι, ἡμαρτηκόσιν
ἡμαρτηκότα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἁμαρτάνω
ἡμαρτηκότας
ἡμαρτηκότες
ἡμαρτηκότων
ἡμαρτηκώς
ἡμάρτημαι
ἡμάρτησα
ἡμαρτήσαμεν
ἡμάρτομεν
ἥμαρτον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἁμαρτάνω
ἡμάρτοσαν
ἡμᾶς
ἠμαυρώθησαν
ἠμβλύνθησαν
ἠμβλυώπουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἀμβλυωπέω
ἤμεθα
 • Parse: Verb: Imperfect Mid Ind 1st Plur
 • Root: εἰμί
ἡμεῖς
 • Parse: Personal Pronoun: 1st Nom Plur
 • Meaning: we, us
 • Forms:
Personal Pronouns
 SingularPlural
NOMἐγώἡμεῖς
GENἐμοῦ, μου, μοῦἡμῶν
DATἐμοί, μοι, μοίἡμῖν
ACCἐμε, με
ἐμέ, μέ
ἡμᾶς
ἠμέλησα
ἠμέλησας
ἠμελλε, ἠμελλεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: μέλλω
ἤμελλον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: μέλλω
ἤμελξας
ἦμεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • Root: εἰμί
ἡμέρα
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • day, a period of 24 hours, from one sunset to the other
  • daytime, day-break, a period of 12 hours from sunrise to sunset
  • a state or time of life
  • length of life (e.g., many days = old age; few days = youth)
  • era, age
  • length of past existence, age
  • judgment (e.g., day of the Lord)
  • for some time

   ἦσαν δὲ ἡμέρας ἐν τῇ φυλακῇ
   they were in prison for some time (Gen 40:4)

  • μεθ’ ἡμέρας
   after some time

   Καὶ ἐγένετο μεθ’ ἡμέρας
   and it happened after some time (Judg 15:1)

  • μεθ’ ἡμέρας πολλὰς
   after a long time

   καὶ ἐγένετο μεθ’ ἡμέρας πολλὰς
   and it happened after a long time

  • ἡμέραν ἐξ ἡμέρας
   day by day, day after day

   ἡνίκα δὲ ἐλάλει τῷ Ἰωσὴφ ἡμέραν ἐξ ἡμέρας
   and when she talked to Joseph day by day

  • καθ’ ἑκάστην ἡμέραν
   daily

   καθ’ ἑκάστην ἡμέραν ἐλάλουν αὐτῷ
   they spoke daily to him (Esther 3:4)

   καθ’ ἡμέραν
   day by day

  • ἡμέρᾳ καὶ ἡμέρᾳ
   daily

   ἀνακαινοῦται ἡμέρᾳ καὶ ἡμέρᾳ
   renewed daily (2Cor 4:16)

  • ἐχθὲς καὶ τρίτην ἡμέραν
   anytime in the past

   ἐχθὲς καὶ τρίτην ἡμέραν
   yesterday and third day = ever before (i.e., about 20 years in the case of Jacob and Laban) (Gen 31:2)

  • σήμερον ἡμέρας = (today day) = this very day
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἡμέραἡμέραι
GENἡμέραςἡμερῶν
DATἡμέρᾳ, ἡμέρῃἡμέραις
ACCἡμέρανἡμέρας
ἥμερα
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἥμερος
ἡμέρᾳ
ἡμέραι
ἥμεραι
 • Parse:
  • Adj: Dat Sing Fem
  • Adj: Nom Plur Fem
 • Meaning: tame
 • Root: ἥμερος
ἡμέραις
ἡμέραν
ἡμέρας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ἡμέρα
ἡμέρῃ
ἡμερινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: of day, by day
 • Forms:
  • ἡμερινῇ Adj: Dat Sing Fem
ἡμερινῇ
ἥμεροι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • Root: ἡμερόω
ἥμερον
ἥμερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • cultivated plants
  • cultivated and suited for human habitation
  • tame (in character)
  • civilized, civil (in attitude)
  • calm, quiet
  • domesticated
 • Forms:
  • ἡμερώτερον Comparative Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ἡμερώτερον Comparative Adj: Acc Sing Masc
  • ἥμερα Adj: Nom Sing Fem
  • ἥμερα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ἥμερον Adj: Acc Sing Fem
ἡμέρους
ἡμεροῦται
ἡμεροῦτο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἡμερόω
ἡμερόω
 • Meaning: to tame, pacify, restrain, be civilized
 • Forms:
  • ἥμεροι Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • ἡμεροῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἡμεροῦτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἡμερῶν
ἡμέρων
ἡμερώτερον
 • Parse:
  • Comparative Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Comparative Adj: Acc Sing Masc
 • Root: ἥμερος
ἡμετέρα
ἡμέτερα
ἡμετέρᾳ
ἡμέτεραι
ἡμετέραις
ἡμετέραν
ἡμετέρας
ἡμέτεροι
ἡμετέροις
ἡμέτερον
ἡμέτερος
 • Parse: Adj: 1st Nom Sing Masc
 • Meaning: our, ours
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἡμέτεροςἡμετέραἡμέτερον
GENἡμετέρουἡμετέραςἡμετέρου
DATἡμετέρῳἡμετέρᾳἡμετέρῳ
ACCἡμέτερονἡμετέρανἡμέτερον
Plural
 MascFemNeut
NOMἡμέτεροιἡμέτεραιἡμέτερα
GENἡμετέρωνἡμετέρωνἡμετέρων
DATἡμετέροιςἡμετέραιςἡμετέροις
ACCἡμετέρουςἡμετέραςἡμέτερα
ἡμετέρου
ἡμετέρους
ἡμετέρῳ
ἡμετέρων
ἤμην
 • Parse: Verb: Imperfect Mid Ind 1st Sing
 • Root: εἰμί
ἡμίεφθον
ἡμίεφθος
ἡμιθανεῖς
ἡμιθανῆ
ἡμιθανής, ἡμιθνής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: half dead, i.e., entirely exhausted
 • Forms:
ἡμίθνητος
ἡμῖν
ἡμίξηροι
ἡμίξηρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: half dry, half withered
 • Forms:
  • ἡμίξηροι Adj: Nom Plur Masc
  • ἡμιξήρους Adj: Acc Plur Masc
ἡμιξήρους
ἡμίονοι
ἡμίονον
ἡμίονος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: mule, offspring of a male donkey and a female horse
ἡμιόνου
ἡμιόνους
ἡμιόνῳ
ἡμιόνων
ἡμιπήχειον, ἡμιπήχιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: half-cubit
ἡμιπηχίου
ἡμίσει
ἡμίσεις
ἡμίσεσι, ἡμίσεσιν
ἡμίσευμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a half, one half
 • Forms:
ἡμισεύματος
ἡμισεύσωσι, ἡμισεύσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἡμισεύω
ἡμισεύω
 • Meaning:
  • to halve, cut in two
  • to consume half of
 • Forms:
  • ἡμισεύσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
ἡμίση
ἡμίσια
ἡμίσους
ἥμισυ
 • Parse: Adj: Nom/Acc Sing Masc/Neut
 • Meaning: half
 • Forms:
  • ἡμίση Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ἡμίσια Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ἡμίσους Adj: Gen Sing Neut
ἥμισυς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: half
 • Forms:
  • ἡμίσει Adj: Dat Sing Masc/Neut
  • ἡμίσεις Adj: Nom Plur Masc
  • ἡμίσεσι(ν) Adj: Dat Plur Masc/Neut
ἡμιώριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: half an hour
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἡμιώριονἡμιώρια
GENἡμιωρίουἡμιωρίων
DATἡμιωρίῳἡμιωρίοις
ACCἡμιώριονἡμιώρια
ἡμίωρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a half hour
ἦμμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: ἅπτω
ἡμμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἅπτω
ἠμυνάμην
ἠμύναντο
ἠμύνατο
ἠμφίασα
ἠμφιασάμην
ἠμφιέσαντο
ἠμφιεσμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἀμφιέννυμι
ἠμφισβήτουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to go asunder, stand apart
 • Root: ἀμφισβητέω
ᾑμωδίασαν
ἡμῶν