δῦ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Meaning:
  • to cause to sink
 • Root:δύω
δυεῖν
 • Parse: Adj: Dat Plur Neut
 • Root: δύο
δύειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: δύω
δύῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: δύω
δῦναι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: δύω
δυναίμην
δύναιντο
δύναιτ’
δύναιτο
δύναμαι
 • Meaning:
  • can, to be able to(+infinitive)
  • to be permitted, allowed
  • to be capable of(+accusative)
  • to prevail against, defeat
  • to assert (authority, influence)
  • to succeed
  • to do, be possible, be of power
  • +πρός person: to prevail against someone
  • +dative person: to prevail with
 • Forms:
Present
 • δυναμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • δυναμένην Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Fem
 • δυναίμην Verb: Pres Mid/Pass Opt 1st Sing
 • δύναιντο Verb: Pres Mid/Pass Opt 3rd Plur
 • δύναιτ’ Verb: Pres Mid/Pass Opt 3rd Sing
 • δυνάμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • δυνάμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • δυνάμεναι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Fem
 • δυναμένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • δυνάμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • δυναμένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • δυνάμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • δυνάμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • δυνάμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • δυναμένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • δυναμένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • δυναμένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc
 • δυνάμενων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • δύνανται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • δύνασαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • δύνασθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • δύνασθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • δύναται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • δύνῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing Contracted form
 • δύνησθε Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
 • δύνηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • δύνωμαι Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Sing
 • δυνώμεθα Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
 • δύνωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
Imperfect
 • ἐδύναντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἠδύνατο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐδύνασθε Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • ἐδύνατο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἠδύναντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἠδύνασθε Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Plur
Future
 • δυνησομένους Part: Fut Mid Acc Plur Masc
 • δυνηθήσεσθε Verb: Fut Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • δυνηθήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • δυνήσει Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • δυνήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • δυνήσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • δυνήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • δυνήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • δυνήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • δυνησόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • δυνήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • δυνηθείην Verb: Aor Pass Opt 1st Sing
 • ἐδυνήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἠδυνάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • δυνασθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • δυνηθείη Verb: Aor Pass Opt 3rd Sing
 • δυνηθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • δυνηθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • δυνηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • δυνηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • δυνηθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • δυνηθῆτε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
 • δυνηθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
 • δυνηθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἐδυνάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐδυνάσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἐδυνάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐδυνάστευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐδυνήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἠδυνάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἠδυνάσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἠδυνάσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἠδυνάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἠδυνήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἠδυνήθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἠδυνήθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἠδυνήθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἠδυνήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἠδυνήθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
δυνάμεθα
δυνάμει
δυνάμεις
δυνάμενα
δυνάμεναι
δυναμένη
δυναμένην
δυνάμενοι
δυναμένοις
δυνάμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: δύναμαι
δυνάμενος
δυναμένου
δυναμένους
δυναμένῳ
δυναμένων
δυνάμεσι, δυνάμεσιν
δυνάμεων
δυνάμεως
δυναμικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: powerful, efficacious
δυναμικώτεροι
 • Parse: Comparative Adj: Nom Plur Masc
 • Meaning: more powerful, more efficacious
 • Root: δυναμικός
δύναμιν
δύναμις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • power, might, strength, force, duress
  • ability, capability
  • miracle, wonder
  • resources
  • powerful performance
  • source of power
  • meaning (1Cor 14:11)
  • armed military force, army
  • constellation of powerful celestial bodies
  • wealth (as an indication of one's power)
 • Forms:
δυναμούμενοι
δυναμούμενος
δυναμόω
 • Meaning:
  • to strengthen, enable, endow
  • to rely for strength
 • Forms:
  • δυναμούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • δυναμούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • δυναμώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • δυνάμωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐδυναμώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐδυναμώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
δυναμώσει
δυνάμωσον
δύνανται
δύνασαι
δύνασθαι
δύνασθε
δυνασθῆτε
δυνάστα
δυνάσται
δυνάσταις
δυνάστας
δυναστεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • power, lordship, domination
  • strength
  • powerful deed
  • one who is possessed of power
  • powerful army
  • domination
 • Forms:
δυναστείᾳ
δυναστεῖαι
δυναστείαις
δυναστείαν
δυναστείας
δυναστεύει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root:δυναστεύω
δυναστεύειν
δυνάστευμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • possession, resources, natural resources
  • military fortification
 • Forms:
δυναστεύματα
δυναστεύοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: δυναστεύω
δυναστεύοντι
δυναστεύοντος
δυναστευόντων
δυναστευούσης
δυναστεύουσι, δυναστεύουσιν
δυναστεῦσαι
δυναστεύσαντας
δυναστεύσει
δυναστεύσῃ
δυναστεύω
 • Meaning:
  • to rule, overpower, dominate, oppress, hold power
  • to have and wield power
 • Forms:
  • δυναστεύσαντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
  • δυναστεύει
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • δυναστεύειν Verb: Pres Act Infin
  • δυναστεύοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • δυναστεύοντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
  • δυναστεύοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • δυναστευόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
  • δυναστευούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
  • δυναστεύουσι(ν) Part: Pres Act Dat Plur Masc
  • δυναστεῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • δυναστεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • δυναστεύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • δυναστεύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
δυναστεύων
δυνάστῃ
δυνάστην
δυνάστης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • powerful, oppressor
  • ruler, sovereign
  • court official
  • someone who is in a position of power
 • Forms:
δυνάστου
δυναστῶν
δυνατά
δύναται
δυναταί
δυνατέ
δυνατεῖ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to be mighty
 • Root: δυνατέω
δυνατέω
 • Meaning: to be mighty, strong, be efficient
 • Forms:
  • δυνατεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
δυνατή
δυνατήν
δυνατοί
δυνατοῖς
δυνατόν
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: δυνατός
δυνατός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For comparative, see δυνατώτερος
 • Meaning:
  • physically strong and capable, powerful, mighty
  • in possession of abundant means
  • talented, able (to perform a demanding task)
  • possible, permissible
  • influential, significant, authoritative
 • Forms:
δυνατοῦ
δυνατούς
δυνατῷ
δυνατῶν
δυνατῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: mightily, strongly, with vigour
δυνατώτατος
 • Parse:
  • Superl Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • strongest, mightiest
δυνατωτέρα
δυνατώτεραι
δυνατώτεροι
δυνατωτέροις
δυνατώτερον
δυνατώτερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of δυνατός
 • Meaning: stronger
δυνατωτέρων
δύνει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: δύω
δύνῃ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing Contracted form
 • Root: δύναμαι
δυνηθεῖεν
δυνηθείη
δυνηθείην
δυνηθείς
δυνηθέν
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: δύναμαι
δυνηθέντες
δυνηθῇ
δυνηθῆναι
δυνηθῇς
δυνηθήσεσθε
δυνηθήσεται
δυνηθῆτε
δυνηθῶ
δυνηθῶμεν
δυνηθῶσι, δυνηθῶσιν
δυνήσει
δυνήσεις
δυνήσεσθε
δυνήσεται
δυνήσῃ
δύνησθε
δυνήσομαι
δυνησόμεθα
δυνησομένους
δυνήσονται
δύνηται
δύνοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Neut
 • Meaning:
  • to cause to sink
 • Root:δύω
δύνοντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: δύνω
δύνω
 • Meaning:
  • to sink, go down, set (e.g., sun sets)
  • to go into (the horizon)
 • Note: Also spelled δύω
 • Forms:
  • δύνοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • ἔδυσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔδυσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
δύνωμαι
δυνώμεθα
δύνωνται
δύο
 • Parse: Adj: Nom/Gen/Acc Sing MFN
 • Meaning: both, twain, two
 • Forms:
  • δυοῖν Adj: MFN
  • δυεῖν Adj: Dat Plur Neut
  • δυσί Adj: Dat Plur MFN
  • δυσίν Adj: Dat Plur MFN
δυοῖν
 • Parse: Adj: MFN
 • Root: δύο
δυοκαίδεκα
 • Parse:
  • number
 • Meaning:
  • twelve, two-and-ten
δυσαγεῖ
 • Parse #1:
  • Verb: Pres/Imperf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres/Imperf Act Ind 2nd Sing
 • Meaning: to be impious
 • Root: δυσαγεῖ
 • ——
 • Parse #2:
  • Adj: Dat Sing MFN
 • Meaning: impious
 • Root: δυσαγής
δυσαγῆ
 • Parse #1:
  • Verb: Imperf Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Imperativ 2nd Sing Sing
 • Meaning: to be impious
 • Root: δυσαγεῖ
 • ——
 • Parse #2:
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: impious
 • Root: δυσαγής
δυσάδελφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unhappy in one's brothers
 • Forms:
δυσάθλιον
δυσάθλιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: most miserable, doubly miserable
 • Forms:
δῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Mid Imperativ 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Plur Fem
  • Part: Aor Act Dat Sing Fem
 • Meaning:
  • to cause to sink
  • two
 • Root:δύω
δυσαίακτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • most mournful, miserable, lamentable
  • doubly lamentable
 • Forms:
  • δυσαιάκτου Adj: Gen Sing Masc/Neut
δυσαιάκτου
δυσαλθῆ
δυσαλθής
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • deadly
 • Forms:
  • δυσαλθῆ
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
δυσάλυκτον
δυσάλυκτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: inescapable, hard to escape, hard to avoid
 • Forms:
  • δυσάλυκτον Adj: Acc Sing Fem
δυσαπάλλακτον
δυσαπάλλακτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: hard to get rid of
 • Forms:
  • δυσαπάλλακτον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
δυσαπολόγητον
δυσαπολόγητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: hard to defend
δυσαπόσπαστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: to be hard to tear away
 • Forms:
  • δυσαποσπάστως
   • Adj: Acc Plur Masc/Fem
   • Adverb
δυσαποσπάστως
δυσβάστακτα
δυσβάστακτον
δυσβάστακτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • difficult to carry, doubly hard to carry
  • cumbersome, intolerable, heavy, oppressive, hard to bear, grievous to be borne
 • Forms:
  • δυσβάστακτον Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • δυσβάστακτον Adj: Acc Sing Masc
  • δυσβάστακτα Adj: Nom/Acc Plur Neut
δύσβατοι
δύσβατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: impassable, hard to walk, hard to traverse, inaccessible
 • Forms:
  • δύσβατοι Adj: Nom plur Masc/Fem
δυσγένεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: low birth, humble origin
δυσγενῶς
 • Parse:
  • Adverb
 • Meaning:
  • humbly
δυσδαίμονα
δυσδαίμων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: ill-starred, unhappy
δυσδιήγητοι
δυσδιήγητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: hard to explain, hard to describe, hard to narrate, hard to recount
 • Forms:
δύσει
δυσειδεῖς
δυσειδής
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • unshapely, ugly
 • Forms:
  • δυσειδεῖς Adj: Nom Plur Masc
δυσείσβολος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: hard to enter
δυσεντερία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: bloody flux; a "dysentery"
 • Forms:
δυσεντερίᾳ
δυσεντέριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: dysentery
 • Forms:
δυσεντερίῳ
δυσερμήνευτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: hard to explain, hard to be uttered, difficult of explanation
δύσεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: δύω
δύσεως
δυσηκῆ
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root:δυσηκής
δυσηκής
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • [meaning not available]
δυσημερία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • unlucky day
  • bad luck, hard luck
  • mishap, misery, misfortune
 • Forms:
δυσημερίαν
δυσθανατάω, δυσθανατέω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to postpone death; to grant respite from death; to reprieve from the sentence of death
 • Forms:
  • δυσθανατοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • δυσθανατήσας
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • Part: Aor Act Nom Sing Masc
δυσθανατήσας
δυσθανατοῦντες
δυσθεράπευτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: hard to cure (of false Christians)
 • Forms:
  • δυσθεραπεύτους Adj: Acc Plur Masc
δυσθεραπεύτους
δυσί
 • Parse: Adj: Dat Plur Masc/Neut
 • Root: δύο
δυσίν
 • Parse: Adj: Dat Plur Masc/Fem
 • Root: δύο
δυσίν
δύσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: setting (of the sun), west
δυσκατάπαυστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: hard to check, restless, hard to stop, hardly stoppable
 • Forms:
δυσκαταπαύστῳ
δυσκλεεστάτης
δυσκλεέστατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of of δυσκλεής
 • Meaning: most infamous, most shameful
δυσκλεῆ
δυσκλεής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Note: For superlative, see δυσκλεέστατος
 • Meaning:
  • infamous, shameful, inglorious
  • liable to cause a sense of shame
 • Forms:
δύσκολα
δυσκολία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • unbearable, intolerable
  • discontent, peevishness
 • Forms:
δυσκολίας
δυσκόλοις
δύσκολον
δύσκολος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: troublesome, harassing, hard, difficult, hard to bear
 • Forms:
  • δυσκόλοις Adj: Dat Plur Masc/Neut
  • δύσκολα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • δύσκολον Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • δύσκολον Adj: Acc Sing Masc
δυσκόλως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: hardly, with difficulty, impracticably
δύσκωφον
δύσκωφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: hard of hearing, stone-deaf
 • Forms:
δυσμαθεῖς
δυσμαθής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: slow to learn, hard to teach
 • Forms:
δυσμαί
 • Parse:
  • Noun: Dat Sing Fem
  • Noun: Nom Plur Fem
 • Root: δυσμή
δυσμαῖς
δυσμάς
 • Parse:
  • Noun: Acc Plur Fem
  • Noun: Gen Sing Fem
 • Root: δυσμή
δυσμένεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: ill-will, enmity, animosity
 • Forms:
δυσμένειαν
δυσμενείας
δυσμενεῖς
δυσμενέσι
δυσμενῆ
δυσμενής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: hostile, ill-disposed
 • Forms:
δυσμενῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: maliciously, hostile, with hostile intentions
δυσμή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • going down, setting (of the sun)
  • going down, descent (of the sun)
  • west
 • Forms:
δυσμορφία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: misshapenness, ugliness
δυσμορφίᾳ
δυσμῶν
δυσνοεῖν
δυσνοέω
 • Meaning: to be ill-affected, be ill-disposed
 • Forms:
  • δυσνοεῖν Verb: Pres Act Infin
  • δυσνοοῦν Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
δυσνόητα
δυσνόητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: hard to understand, hard to be understood, difficult of perception
 • Forms:
  • δυσνόητα Adj: Nom/Acc Plur Neut
δύσνοια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: disaffection, ill-will, malevolence
 • Forms:
  • δυσνοίας
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
δυσνοίας
δυσνοοῦν
δύσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: δύω
δυσοσμία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a bad smell
δυσοσμίαν
δύσουσι, δύσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: δύω
δυσπάθεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: deep affection
δύσπαυστος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • hard to stop
 • Forms:
  • δυσπαύστως Adj: Acc Plur Masc/Fem
δυσπέτημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: misfortune, adversity, unfortunate event
 • Forms:
δυσπετημάτων
δυσπιστία
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • disbelief
 • Forms:
  • δυσπιστίας
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
δυσπιστίας
δύσπνοια
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • difficulty of breathing, shortness of breath
δύσπνοιαν
δυσπολιόρκητον
δυσπολιόρκητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: hard to take by siege, hard to besiege
 • Forms:
δυσπρόσιτον
δυσπρόσιτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: difficult of access, difficult for attacking
 • Forms:
  • δυσπρόσιτον Adj: Acc Sing MFN
  • δυσπρόσιτον Adj: Nom Sing Neut
δυσσέβεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: impiety, ungodliness
 • Forms:
δυσσεβείας
δυσσεβεῖς
δυσσεβέστατος
 • Parse:
  • Superl Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • most ungodly, most impious, most profane
δυσσεβέω
 • Meaning: to be ungodly, be impious, act wickedly, act in impiety
 • Forms:
  • δυσσεβοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
δυσσεβῆ
δυσσέβημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: impious act, ungodly deed, act of impiety
 • Forms:
δυσσεβήματα
δυσσεβής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • ungodly, impious, profane, wicked
 • Substantival Meaning:
  • infidel
 • Forms:
δυσσεβοῦντας
δυσσεβοῦς
δύστηνον
δύστηνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: wretched, unhappy, unfortunate, disastrous
 • Forms:
  • δυστήνῳ Adj: Dat Sing MFN
  • δυστήνων Adj: Gen Plur MFN
δυστήνῳ
δυστήνων
δυστοκέω
 • Meaning: to suffer birth pangs, suffer in childbirth, have a painful delivery
 • Forms:
  • ἐδυστόκησε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
δύστροπον
δύστροπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: surly, peevish
 • Forms:
  • δύστροπον
   • Adj: Nom Sing Neut
   • Adj: Acc Sing MFN
Δύστρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: name of a month in the Macedonian calendar
δυστυχεῖ
δυστυχεῖν
δυστυχέστεροι
δυστυχέω
 • Meaning: to be unlucky; to be unfortunate
 • Forms:
  • δυστυχοῦσι(ν)
   • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • δυστυχοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • δυστυχοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • δυστυχούντων Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • δυστυχεῖν Verb: Pres Act Infin
  • δυστυχεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • δυστυχῇ
   • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
δυστυχῇ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root:δυστυχέω
δυστύχημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Masc
 • Meaning: misfortune, bad luck
 • Forms:
  • δυστυχημάτων Noun: Gen Plur Neut
  • δυστυχήματα Noun: Nom/Acc Plur Neut
δυστυχήματα
δυστυχημάτων
δυστυχής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unlucky, unfortunate
 • Forms:
  • δυστυχοῦς Adj: Gen Sing MFN
  • δυστυχέστεροι Comparative Adj: Nom Plur Masc
δυστυχοῦντας
δυστυχοῦντες
δυστυχούντων
δυστυχοῦς
δυστυχοῦσι, δυστυχοῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root:δυστυχέω
δυσφημέω
 • Meaning: to slander, defame
 • Forms:
  • δυσφημούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ἐδυσφήμησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
δυσφημία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • slander, evil report, blaspheme, defamation
  • slanderous utterance
 • Forms:
δυσφημίας
δυσφημιῶν
δυσφήμοις
δύσφημος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • slanderous, blasphemous, of ill omen, boding, profane
  • given to making slanderous remarks
 • Forms:
δυσφήμου
δυσφημούμενοι
δυσφορέω
 • Meaning:
  • to be angry
  • to be grieved
  • to be impatient, vexed
  • to bear with pain, bear ill
  • to find it hard to come to turns with
 • Forms:
  • δυσφοροῦσιν
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  • δυσφοροῦντα
   • Part: Pres Act Acc Sing Masc
   • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • ἐδυσφόρουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐδυσφόρουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • δυσφοροῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • δυσφοροῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
δυσφοροῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: δυσφορέω
δυσφοροῦντες
δυσφοροῦντος
δυσφοροῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: δυσφορέω
δυσφόρως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • grievously, painfully
  • finding it hard to come to terms
δύσφραστος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • hard to tell; hard to explain
  • difficult
  • speaking with difficulty
δυσχάριστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: thankless
 • Forms:
δυσχεραίνονται
δυσχεραίνοντες
δυσχεραίνω
 • Meaning: to be unable to endure
 • Forms:
  • δυσχεραίνονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • δυσχεραίνοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
δυσχερεῖ
δυσχέρεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • annoyance, difficulty
  • difficult situation or event to handle and bear
 • Forms:
δυσχέρειαν
δυσχερές
δυσχερής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • annoying, vexatious
  • grievous, severe
  • hard to take in hand or manage
  • difficult to handle and bear
  • odious, unpopular
 • Forms:
δυσχερῶν
δύσχρηστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • hard to use, hard to deal with
  • inconvenient, burdensome
  • nearly useless, intractable, unmanageable
 • Substantival Meaning:
  • nuisance, irritant, annoyance
 • Forms:
δυσώδεις
δυσῶδες
δυσώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ill-smelling, stinking, foul
 • Forms:
  • δυσώδους Adj: Gen Sing MFN
  • δυσώδεις Adj: Acc Plur Masc
δυσωδία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: stench, filth
 • Forms:
δυσωδίᾳ
δυσωδίαν
δυσώδους
δυσώνυμος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • ill-famed, hateful, ill-omened
 • Forms:
  • δυσωνύμου Adj: Gen Sing MFN
δυσωνύμου
δυσωνυμώτατος
 • Parse:
  • Superl Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • most hateful, most ill-omened
δυσωπέω
 • Meaning:
  • to put to shame
  • of animals: to be shy, timid
δυσωποῦσι, δυσωποῦσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root:δυσωπέω
δυτικά
δυτικόν
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root:δυτικός
δυτικός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • able to dive
δύω
 • Meaning:
  • to strip off, shed, remove, discard, jettison
  • to cause to vanish
  • of sun & stars: to sink into, set, plunge, move into a lower place
  • of clothes: to get into, put on
  • of sufferings, passions: to enter, come over, come upon
 • Forms:
  • δυομένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
  • δύειν Verb: Pres Act Infin
  • δεδυκότος Part: Perf Act Gen Sing Masc
  • δύῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • δῦναι Verb: Aor Act Infin
  • δύνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • δύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • δύσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • δύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἔδυ Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔδυνε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔδυσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur