τέταγμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: τάσσω
τεταγμένα
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: τάσσω
τεταγμέναι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • Root: τάσσω
τεταγμέναις
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Fem
 • Root: τάσσω
τεταγμένη
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: τάσσω
τεταγμένης
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • Root: τάσσω
τεταγμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: τάσσω
τεταγμένοις
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: τάσσω
τεταγμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: τάσσω
τεταγμένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: τάσσω
τεταγμένου
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: τάσσω
τεταγμένους
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: τάσσω
τεταγμένῳ
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • Root: τάσσω
τεταγμένων
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: τάσσω
τεταγμένως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • in orderly manner
  • in a well-coordinated manner
τέτακα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: τείνω
τέτακται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τάσσω
τεταλαιπώρηκεν
τέταμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: τείνω
τεταμένη
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: τείνω
τεταμένοις
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: τείνω
τεταμένους
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: τείνω
τεταπεινωμένα
τεταπεινωμένη
τεταπεινωμένην
τεταπεινωμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root:ταπεινόω
τεταπεινωμένος
τεταπεινωμένου
τεταπεινωμένῳ
τετάραγμαι
τεταραγμέναι
τεταραγμένη
τεταραγμένοι
τεταραγμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ταράσσω
τεταραγμένος
τετάρακται
τεταρταῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: four days, fourth day
τετάρτη
τετάρτῃ
τετάρτην
τετάρτης
τέταρτοι
τέταρτον
τέταρτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • fourth
 • Substantival Meaning:
  • one quarter
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτέταρτοςτετάρτητέταρτον
GENτετάρτουτετάρτηςτετάρτου
DATτετάρτῳτετάρτῃτετάρτῳ
ACCτέταρτοντετάρτηντέταρτον
VOCτέταρτετετάρτητέταρτε
Plural
 MascFemNeut
NOMτέταρτοιτέταρταιτέταρτα
GENτετάρτωντετάρτωντετάρτων
DATτετάρτοιςτετάρταιςτετάρτοις
ACCτετάρτουςτετάρταςτέταρτα
VOCτέταρτοιτέταρταιτέταρτα
τέταρτος καὶ δέκατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fourteenth
τετάρτου
τετάρτῳ
τέταχα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: τάσσω
τετάχαμεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • Meaning: to arrange, put in order
 • Root: τάσσω
τέταχας
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • Root: τάσσω
τεταχέναι
τέτεικα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: τίνω
τέτεισμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: τίνω
τετειχισμέναι
τετειχισμέναις
τετειχισμένας
τετειχισμένῃ
τετειχισμένην
τετειχισμένων
τετελείωκεν
τετελείωμαι
τετελειωμένη
τετελειωμένοι
τετελειωμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: τελειόω
τετελειωμένος
τετελειωμένου
τετελειωμένων
τετελείωται
τετέλεκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: τελέω
τετελεκώς
 • Parse: Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • Root: τελέω
τετελέσθω
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: τελέω
τετελεσμένα
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root:τελέω
τετέλεσμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: τελέω
τετελεσμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: τελέω
τετελεσμένων
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: τελέω
τετέλεσται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τελέω
τετέλεστο
 • Parse:
  • Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning:
  • to fulfill
 • Root:τελέω
τετελεύτηκεν
τετελευτηκέναι
τετελευτηκός
τετελευτηκότος
τετελευτηκότων
 • Parse:
  • Part: Perf Act Gen Plur Masc
  • Part: Perf Act Gen Plur Neut
 • Root:τελευτάω
τετελευτηκυίᾳ
τετελευτηκώς
τετελειῶσθαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • Meaning: to make perfect, complete
 • Root: τελειόω
τετεύχε, τετεύχεν
τετευχότας
τετευχότες
τετευχώς
τετηκότι
 • Parse: Part: Perf Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root: τήκω
τετήρηκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: τηρέω
τετήρηκαν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: τηρέω
τετήρηκας
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • Root: τηρέω
τετηρήκασι, τετηρήκασιν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • Root: τηρέω
τετήρηκε, τετήρηκεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: τηρέω
τετήρημαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: τηρέω
τετηρημένην
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Root: τηρέω
τετηρημένοις
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: τηρέω
τετηρημένους
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: τηρέω
τετήρηται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τηρέω
τετιλμένου
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: τίλλω
τετίμηκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: τιμάω
τετίμημαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: τιμάω
τετιμημένης
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • Root: τιμάω
τετιμημένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: τιμάω
τετιμημένος
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Meaning: to honour, revere
 • Root: τιμάω
τετιμημένου
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: τιμάω
τετιμημένων
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Meaning: to honour, revere
 • Root: τιμάω
τετίμηνται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: τιμάω
τετίμηται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τιμάω
τετίμητο
 • Parse: Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τιμάω
τετιμωρημένος
τετιμώρηται
τέτμηκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: τέμνω
τέτμημαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: τέμνω
τέτμηται
 • Parse #1:
  • Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to cut
 • Root: τέμνω
τέτοκα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: τίκτω
τέτοκας
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • Root: τίκτω
τέτοκεν
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: τίκτω
τετοκυιῶν
 • Parse: Part: Perf Act Gen Plur Fem
 • Root: τίκτω
τετοκώς
 • Parse: Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • Root: τίκτω
τετραάρχης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: tetrarch
 • Forms:
 • Note: Alternate spelling of τετράρχης
Masculine
 SingularPlural
NOMτετραάρχηςτετραάρχαι
GENτετραάρχουτετρααρχῶν
DATτετραάρχῃτετραάρχαις
ACCτετραάρχηντετραάρχας
τετραάρχου
τετρααρχοῦντος
τετράγωνα
τετράγωνοι
τετραγώνοις
τετράγωνον
τετράγωνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: square, rectangular, foursquare, four-cornered, having four angles
 • Forms:
τετραγώνους
τετραγώνῳ
τετραγώνων
τετράδα
τετραδάκτυλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: four-toed
τετραδακτύλων
τετράδι
τετραδίοις
τετράδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: quaternion, squad of four soldiers
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMτετράδιοντετράδια
GENτετραδίουτετραδίων
DATτετραδίῳτετραδίοις
ACCτετράδιοντετράδια
τετράδος
τετράδραχμον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a silver coin of four drachmas
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMτετράδραχμοντετράδραχμα
GENτετραδράχμουτετραδράχμων
DATτετραδράχμῳτετραδράχμοις
ACCτετράδραχμοντετράδραχμα
τετραίνω
 • Meaning: to pierce, perforate, bore, drill, punch through
 • Forms:
  • ἔτρησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • τετρημένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
  • τρήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
τετράκις
 • Parse: Adjective
 • Meaning: four times
τετρακισμύριοι
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc
 • Meaning: forty thousand (4 times 10,000)
τετρακισχίλια
τετρακισχίλιοι
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc
 • Meaning: four thousand (4 times 1,000)
 • Forms:
Plural
 MascFemNeut
NOMτετρακισχίλιοιτετρακισχίλιαιτετρακισχίλια
GENτετρακισχιλίων
DATτετρακισχιλίοιςτετρακισχιλίαιςτετρακισχιλίοις
ACCτετρακισχιλίουςτετρακισχιλίαςτετρακισχίλια
τετρακισχιλίοις
τετρακισχιλίους
τετρακισχιλίων
τετρακόσια
τετρακόσιαι
τετρακοσίαις
τετρακοσίας
τετρακόσιοι
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc
 • Meaning: four hundred (4 times 100)
 • Forms:
Plural
 MascFemNeut
NOMτετρακόσιοιτετρακόσιαιτετρακόσια
GENτετρακοσίωντετρακοσίωντετρακοσίων
DATτετρακοσίοιςτετρακοσίαιςτετρακοσίοις
ACCτετρακοσίουςτετρακοσίαςτετρακόσια
τετρακοσίοις
τετρακοσιοστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: four hundredth
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτετρακοσιοστόςτετρακοσιοστήτετρακοσιοστόν
GENτετρακοσιοστοῦτετρακοσιοστῆςτετρακοσιοστοῦ
DATτετρακοσιοστῷτετρακοσιοστῇτετρακοσιοστῷ
ACCτετρακοσιοστόντετρακοσιοστήντετρακοσιοστόν
Plural
 MascFemNeut
NOMτετρακοσιοστοίτετρακοσιοσταίτετρακοσιοστά
GENτετρακοσιοστῶντετρακοσιοστῶντετρακοσιοστῶν
DATτετρακοσιοστοῖςτετρακοσιοσταῖςτετρακοσιοστοῖς
ACCτετρακοσιοστούςτετρακοσιοστάςτετρακοσιοστά
τετρακοσιοστῷ
τετρακοσίους
τετρακοσίων
τετραμερές
τετραμερής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: quadripartite, made up of four parts, quarter
 • Forms:
τετράμηνον
τετράμηνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: four months long
 • Forms:
τέτραμμαι
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: τρέπω
τέτραξ
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Massc
 • Meaning:
  • wild birds
τετράορος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • yoked four together
τετραόρων
τετραπέδοις
τετράπεδος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: four-sided, four-faced, with four surfaces
 • Forms:
τετραπέδους
τετραπλασίων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: fourfold
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτετραπλασίωντετραπλασίον
GENτετραπλασίος
DATτετραπλασίονι
ACCτετραπλασίονατετραπλασίον
Plural
 MascFemNeut
NOMτετραπλασίεςτετραπλασία
GENτετραπλασίων
DATτετραπλασίοσι
ACCτετραπλασίοςτετραπλασία
τετραπλῆ
τετραπλόος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: quadruple, fourfold
 • Note: Contracted forms are τετραπλοῦς, τετραπλῆ, τετραπλοῦν
 • Forms:
  • τετραπλῆ Adj: Nom Sing Fem
  • τετραπλοῦν Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • τετραπλοῦς Adj: Nom Sing Masc
τετραπλοῦν
τετραπλοῦς
τετραπλῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • in a four-fold manner
  • four-sided manner
τετράποδα
τετράποδι
τετράποδος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: four-footed, four-sided, facing four ways
 • Forms:
τετραπόδων
τετράποσι, τετράποσιν
τετράπουν
τετράπους
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: a quadruped, four-footed beast
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMτετράπουςτετράπουν
GENτετράποδος
DATτετράποδι
ACCτετράποδατετράπουν
Plural
 MascFemNeut
NOMτετράποδεςτετράποδα
GENτετραπόδων
DATτετράποσι(ν)τετράποσι(ν)
ACCτετράποδαςτετράποδα
τετραρχέω
 • Meaning: to be tetrarch
 • Forms:
  • τετρααρχοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • τετραρχοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
τετράρχης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: tetrarch, ruler of a quarter of the region
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMτετράρχηςτετράρχαι
GENτετράρχουτετραρχῶν
DATτετράρχῃτετράρχαις
ACCτετράρχηντετράρχας
τετράρχου
τετραρχοῦντος
τετράς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • the fourth day (of the month or of the week)
  • Adjectivally: fourth
 • Forms:
τέτρασι, τέτρασιν
τετράστιχον
τετράστιχος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: in four rows or courses, arranged in four rows
 • Forms:
τετραστίχου
τέτρατος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • fourth
τετραυματισμένοι
τετραυματισμένους
τετραυματισμένων
τετραχηλισμένα
τετρημένος
τετριμμέναι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • Root: τρίβω
τετροπωμένους
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: τροπέω
τετρόπωνται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: τροπόω
τετρόπωται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τροπόω
τέτροφα
 • Parse: Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • Root: τρέπω
τετρυπημένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: τρυπάω
τέτρωμαι
τετρωμένη
τετρωμένοι
 • Parse #1:
  • Part: Fut Mid Nom Plur Masc
 • Meaning: to cackle like wild birds
 • ——
 • Parse #2:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Meaning: to wound
 • Root: τιτρώσκω
τετρωμένου
τέτταρες
τέτταρα
τέττιγα
τέττιγες
τέττιγος
τεττίγων
τέττιξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: cicada, grasshopper
τετύκοντο
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • Meaning:
  • to make ready
 • Root:τεύχω
τέτυκται
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning:
  • to make ready
 • Root:τεύχω
τέτυκτο
 • Parse:
  • Verb: PluPerf Ind Mid/Pass 3rd Sing
 • Meaning:
  • to make ready
 • Root:τεύχω
τετυπωμένων
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Meaning: to shape, form, mould, model
 • Root: τυπόω
τετυρωμένα
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: τυρόω
τετυρωμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: τυρόω
τετύφλωκεν
τετυφωμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: τυφόω
τετύφωται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: τυφόω
τέτυχε
τέτυχεν
τετύχηκα
τετυχηκέναι
τετυχηκώς