!DOCTYPE html> Acts of John
top Acts of John

1 Βασιλεύοντος τῶν Ἰουδαίων Ἀγρίππα , ὃν διὰ τὸ συμβουλεύειν εἰρήνην λιθοβολήσαντες ἀπέκτειναν ,

1Agrippa, king of the Jews, who advocated for peace, was stoned to death.
ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ Οὐεσπεσιανὸς Καῖσαρ ὑπάρχων πολλῷ στρατεύματι περιχαρακώσας τὴν Ἱερουσαλὴμ At that time, Vespasian Caesar, coming with a great army, surrounded Jerusalem;
τοὺς μὲν δορυαλώτους λαβὼν ἐφόνευσεν , ἄλλους πολιορκήσας λιμῷ διέφθειρεν , καὶ τοὺς πλείστους φυγαδεύσας χρόνῳ διέσπειρεν· he took and killed some prisoners of war, others he destroyed by famine in the seige; most he banished and in time scattered them.
τό τε ἱερὸν καθελὼν καὶ τὰ σκεύη τὰ ἅγια εἰς ναῦν ἐμβαλὼν ἔπεμψεν εἰς Ῥώμην ποιήσασθαι τῆς Εἰρήνης σκήνωμα , καὶ τοῖς ἐκ πολέμου σκύλοις ἐκοσμεῖτο . And having destroyed the temple, he put the holy vessels on board a ship and sent them to Rome, to make for himself a temple of peace, and adorned it with the spoils of war.

2 Οὐεσπεσιανοῦ δὲ ἀποθανόντος ἐγκρατὴς γενόμενος νἱὸς αὐτοῦ Δομετιανὸς τῆς βασιλείας μετὰ τῶν ἄλλων ἀδικημάτων αὐτοῦ προσέθετο καὶ διωγμὸν ποιεῖν κατὰ τῶν δικαίων ἀνθρώπων .

2And when Vespasian was dead, his son Domitian, having got possession of the Kingdom, along with other wrongful acts, set himself also to make a persecution against the righteous men.
μαθὼν γὰρ τὴν πόλιν πεπληρῶσθαι Ἰουδαίων , μεμνημένος τῶν ὑπὸ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ περὶ αὐτῶν κελευσθέντων , ὥρμησεν ἐπὶ τὸ πάντας ἐκβαλεῖν ἐκ τῆς τῶν Ῥωμαίων πόλεως . For having learned that the city was filled with Jews, remembering the edicts given by his father about them, he purposed casting them all out of the city of the Romans.
τολμήσαντες δέ τινες τῶν Ἰουδαίων ἔθωκαν τῷ Δομετιανῷ βίβλον ἐν ἐγέγραπτο τάδε· And some of the Jews took courage, and gave Domitian a writing, in which the following was written:

3 Δομετιανὲ Καῖσαρ βασιλεῦ πάσης τῆς οἰκουμένης , ὅσοι Ἰουδαῖοι σοῦ δεόμεθα καὶ ἱκέται προσκείμεθα τῆς σῆς δυνάμεως μὴ φυγαδεύειν ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ θείου καὶ φιλανθρώπου σου προσώπου·
3“O Domitian, Caesar and King of all the world, as many of us are Jews, we entreat you; as suppliants, we beseech of your power not to banish us from your divine and benignant face;
εἴκομεν γάρ σοι , καὶ τοῖς ἕθεσι καὶ τοῖς νόμοις καὶ πράξεσιν καὶ πολιτείαις μηδὲν ἀδικοῦντες ἀλλὰ Ῥωμαίοις ὁμοφρονοῦντες . For we are obedient to you, and the customs, and the laws, and practices, and policy, doing wrong in nothing, but being of the same mind with the Romans.
ἔστιν δὲ καινὸν καὶ ξένον ἔθνος , μήτε τοῖς ὑμετέροις ἔθεσι ὑπακοῦον μήτε ταῖς Ἰουδαίων θρησκείαις συνευδοκοῦν , ἀπερίτμητον , ἀπάνθρωπον , ἄνομον , ὅλους οἴκους ἀνατρέπον , ἄνθρωπον θεὸν καταγγέλλοντες , οἷς ἐκκλσία ὅπασιν ἐπιγίνεται ξένον ὄενομα χριστιανῶν . But there is a new and strange nation, neither agreeing with our customs nor consenting to the religious observances of the Jews, uncircumcised, inhuman, lawless, subverting whole houses, proclaiming a man as God, all assembling together under a strange name, that of Christian.
οὗτοι θεὸν ἀθετοῖσιν μὴ προσέχοντες τῷ ὑπ’ αὐτοῦ δοθέντι νόμῳ , υἱὸν δὲ θεοῦ καταγγέλλουσιν ἄνθρωπον ἐξ ἡμῶν αὐτῶν γεννηθέντα ὀνόματι Ἰησοῦν , οὗ οἱ γονεῖς καὶ οἱ ἀδελφοὶ καὶ πᾶσα γενεὰ ἐξ Ἑβραίων ἐξήρτηται · These men reject God, paying no heed to the law given by Him, proclaim to be the Son of God a man born of ourselves, Jesus by name, whose parents and brothers and all his family are connected with the Hebrews;
ὃν διὰ τὴν πολλὴν αὐτοῦ βλασφημίαν καὶ τὴν ἄνομον φλυαρίαν ἡμεῖς σταυρῷ παρεδώκαμεν . whom on account of his great blaspemy and his wicked foolery we gave up to the cross.
ψεῦσμά τε ἕτερον τῷ πρώτῳ αὐτῶν βλάσφημον συνάπτουσιν · And they add another blasphemous lie to their first one:
τὸν γὰρ παγέντα καὶ ταφέντα τοῦτον ὡς ἐκ νεκρῶν ἀναστάντα δοξολογοῦσιν · πρὸς τούτοις καὶ ἀναληφθέντα ἐν νεφέλαις ἐν τοῖς οὐρανοῖς καταψεύδονται . he who was nailed up and buried, they glorify as having risen from the dead; besides, they also falsely assert that he has been taken up in clouds into the heavens.”

4 Ἐπὶ τούτοις πᾶσιν ὀργῇ συσχεθεὶς βασιλεὺς θόγμα τῇ συγκλήτῳ ἐκελεύσατο ἵνα ἄρδην τοὺς ὁμολογοῦντας αὐτοὺς εἶναι χριστιανοὺς φονεύσωσιν .

4At this the King, being affected with rage, ordered the senate to publish a decree that they should put to death all those who confessed themselves to be Christians.
τῶν οὖν παραυτὰ τῆς ὀργῆς εὑρεθέντων καὶ τὸν τῆς ὑπομονῆς καρπὸν τρυγησάντων στεψαμένων τε τὸν πάμμαχον ἀγῶνα κατὰ τῶν τοῦ διαβόλου πραγμάτων προσελάβετο τῆς ἀφθαρσίας ἀνάψυξις . Those, then, who were found in the time of his rage, and who reaped the fruit of patience, and were crowned in the triumphant contest against the works of the devil, received the repose of incorruption.

5 Διεφημίσθη τε ἐν τῇ Ῥώμῃ τοῦ Ἰωάννου διδασκαλία καὶ μέχρι τῶν Δομετιανοῦ ἀκοῶν , εἶναί τινα ἐν Ἐφέσῳ Ἑβραῖον ὀνόματι Ἰωάννην , ὃς περὶ τοῦ Ῥωμαίων βασιλείου διαφημίζει λέγων ἐν τάχει ἐκριζωθήσεσθαι , καὶ ἑτέρῳ τὴν βασιλείαν τῶν Ῥωμαίων διαδεδόσθαι .

5And the fame of the teaching of John was spread abroad in Rome; and it came to the ears of Domitian, that there was a certain Hebrew in Ephesus, John by name, who spread a report about the empire of the Romans, saying that it would quickly be rooted out, and that the Kingdom of the Romans would be given over to another.
ταραχθεὶς δὲ Δομετιανὸς ἐπὶ τοῖς δἰρημένοις ἔπεμψεν ἑκατόνταρχον μετὰ στρατιωτῶν ἵνα ἁρπάσαντες ἀγάγωσιν τὸν Ἰωάννην . And Domitian, troubled by what was said, sent a centurion with soldiers to seize John and bring him.
καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν Ἔφεσον ἐπυνθάνοντο ποῦ μένει Ἰωάννης . And having gone to Ephesus, they asked where John lived.
προσελθόντες δὲ τῷ πυλῶνι αὐτοῦ εὗρον αὐτὸν ἑστῶτα πρὸ τῶν θυρῶν , καὶ νομίσαντες αὐτὸν εἶναι θυρωρὸν ἐξήταζον ποῦ μένει Ἰωάννης . And having come up to his gate, they found him standing before the door; and, thinking that he was the porter, they inquired of him where John lived.
δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· Ἐγώ εἰμι . Then he answered saying, “I am he.”
Οἳ δὲ τὸ μέτριον αὐτοῦ καὶ ταπεινὸν καὶ πενιχρὸν ὑπερηφανήσαντες ἐπέπλησσον μετὰ ἀπειλῆς λέγοντες · Εἰπὲ ἡμῖν τὴν ἀλήθειαν . Then they, despising his common, and low, and poor appearance, were filled with threats, and said, “Tell us the truth.”
Ὁμολογοῦντος δὲ αὐτοῦ πάλιν αὐτὸν εἶναι τὸν ζητούμενον , ἀλλὰ καὶ τῶν μαρτυρούντων , ἔφησαν αὐτὸν ἐν τάχει ἐξιέναι σὺν αὐτοῖς πρὸς τὸν βασλέα ἐν Ῥώμῃ . And when he declared again that he was the man they sought, the neighbours moreover bearing witness to it, they said he was to go with them at once to the king in Rome.
τοῦ δὲ παρακαλέσαντος αὐτοὺς λαβεῖν ἐφόδια , ἐπιστρέψας καὶ λαβὼν φοίνικας ὀλίγους ἐξῆλθεν εὐθέως . And urging them to take provisions for the journey, he turned and took a few dates, and immediately went forth.

6And the soldiers, having taken the public conveyances, travelled fast, having seated him in the midst of them. And when they came to the first change, it being the hour of breakfast, they entreated him to be of good cheer, and to take bread, and eat with them. And John said, “I rejoice in soul indeed, but I care not for any food.” And they started, and were carried along quickly. But when it was evening, they stopped at a certain inn; and as, besides, it was the hour for supper, the centurion and the soldiers being most kindly disposed, entreated John to make use of what was set before them. But he said that he was very tired and in want of sleep more than any food. And as he did this every day, all the soldiers were struck with amazement, and were afraid lest John should die, and involve them in danger. But the Holy Spirit showed him to them as more cheerful. And on the seventh day, it being the Lord's day, he said to them: “Now it is time for me also to partake of food.” And having washed his hands and face, he prayed, and brought out the linen cloth, and took one of the dates and ate in the presence of all.

7And when they had ridden a long time, they came to the end of their journey, John thus fasting. And they brought him before the king and said, “Worshipful King, we bring to you John, a god, not a man; for, from the hour in which we apprehended him, to the present, he has not tasted bread.” At this, Domitian being amazed, stretched out his mout on account of the wonder, wishing to salute him with a kiss; but John bent down his head, and he kissed is breast. And Domitian said, “Why have you done this? Did you not think me worthy to kiss you?” And John said to him, “It is right to adore the hand of God first of all, and in this way to kiss the mouth of the king; for it is written in the holy books: ‘The heart of the King is in the hand of God.’ [Prov. 21:1]”

8And the King said to him, “Are you John, who said that my Kingdom would speedily be uprooted, and that another King, Jesus, was going to reign instead of me?” And John answered and said to him, “You also shall reign for many years given to you by God, and after you very mkony others; and when the times of the things upon earth have been flufilled, out of heaven shall come a King, eternal, true, Judge of living and dead, to whom every nation and tribe shall confess, through whom every earthly power and dominion shall be brought to nothing, and every mouth speaking strange things shall be shut. This is the mighty Lord and King of all breath and flesh, the Word and Son of the living One, who is Jesus Christ.

9At this, Dominion said to him, “What is the proof of these things? I am not persuaded by words only; words are a sight of the unseen. What can you show in earth or heaven by the power of him who is destined to reign, as you say? For he will do it, if he is the Son of God.” And immeditately John asked for a deadly poison. And the King having ordered poison to be given to him, they brought it on the instant. John therefore having taken it, put it into a large cup, and filled it with water, and mixed it, and cried out with a loud voice, and said, “In your name, Jesus Christ, Son of God, I drink the cup which you will sweeten, and the poison in it. Do mingle them with the Holy Spirit, and make it become a draught of life and salvation for the healing of soul and body, for digestion and harmless assimilation, for faith not to be repented of, for an undeniable testimony of death as the cup of thanksgiving.

10And when he had drunk the cup, those standing beside Domitian expected that he was going to fall to the ground in convulsions. And when John stood, cheerful, and talked with them safe, Domitian was enraged against those who had given him the poison, as having spared John. And they swore by the fortune and heath of the King, and said that there could not be a stronger poison than this. And John perceiving what they were whispering to one another, said to the King, “Do not take it ill, O King, but let a trial be made, and you shall learn the power of the poison. Let some condemned criminal be brought from the prison.” And when he had come, John put water into the cup, and swirled it around, and gave it with all the dregs to the condemned criminal. And he, having taken it and drunk, immediately fell down and died.

11And when all wondered at the signs that had been done, and when Domitian, seized by fear, intended to retire and go to his palace, John said to him, “Oh, Domitian, King of the Romans, did you contrive this, that, your being present and bearing witness, I might today become a murderer? What is to be done about the dead body which is lying?” And he ordered it to be taken and thrown away. But John, going up to the dead body, said, “Oh God, Maker of the heavens, Lord and Master of angels, of glories, of powers, in the name of Jesus Christ, Thine only begotten Son, give to this man who has died for this occasion a renewal of life, and restore him his soul, that Domitian may learn that the Word of God is much more powerful than poison, and is the ruler of life.” And having taken him by the hand, he raised him up alive.

12And when all were glorifying God, and wondered at the faith of John, Domitian said to him, “I issued a decree of the senate, that all such persons should be summarily dealt with, without trial; but since I find from you that they are innocent, and that their religion is rather beneficial, I banish you to an island, that I may not seem myself to do away with my own decrees. He asked then that the condemned criminal should be released; and when he was released, John said, “Depart, give thanks to God, who has this day delivered you from prison and from death.”

13And while they were standing, a certain home-born slave of Domitian's, of those in the bedchamber, was suddenly seized by the unclean spirit, and lay dead, and it was announced to the King. And the King was moved, and entreated John to heelp her. And John said, “It is not in man to do this; but since you know how to reign, but do not know from whom you have received it, learn who has the power over both you and your kingdom. And he prayed thus: “O Lord, the God of every Kingdom, and Master of every creature, give to this maiden the breath of life. And having praised, he raised her up. And Domitian, astonished at all the wonders sent him away to an island, appointing for him a set time.

14And immediately, John sailed to Patmos, where also he was deemed worthy to see the revelatio of the end. And when Domitian was dead, Nerva succeeded to the Kingdom, and recalled all who had been banished; and having kept the Kingdom for a year, he made Trajan his successor in the Kingdom. And when he was king over the Romans, John went to Ephesus, and regulated all the teaching of the Church, holding many conferences, and reminding them of what the Lord had said to them, and what duty he had assigned to each. And when he was old and changed he ordered Polycarp to be bishop over the Church.


_______ TBContinued ___________


__________ Another account???? _______________

2 ... ἀνήνεγκαν πρὸς βασιλέα οὕτως·
E

3 Αὐτοκράτορι Καίσαρι Σεβαστῷ νικητῆ τροπαούχῳ · γνωστὸν ἔστω σοι ὅτι Ἰωάννης τις ὀνόματι ,
E
τῷ γένει Ἰουδαῖος , E
τῆς θρησκείας τῶν Γαλιλαίων , E
καταλαβὼν τὴν Ἀσίαν , E
ἔτι μὴν καὶ τὴν δουλικήν σου πόλιν Ἐφεσίων , E
ἐξέστησε πάντας καὶ ἀνέτρεψεν ἐκ τῆς πατροπαραδότου θρησκείας , E
ἕλκων πάντας ὀπίσω αὐτοῦ , E
ὥστε γενέσθαι ξένον ὄνομα καὶ ἔθνος ἕτερον · καὶ εἰ μὴ σπεύσας τοῦτον ταχέως σβέσῃς , E
ἀπώλεσε καὶ τὸ ἔθνος καὶ τὴν χώραν . E
fffff 153 5 δὲ βασιλεὺς Ἀδριανὸς ταῦτα ἀκούσας ἀπέστειλε ταχυδρόμους στρατιώτας μεταστείλασθαι τὸν ἀπόστολον πρὸς αὐτόν . E
οἱ δὲ στρατιῶται σπεύσαντες κατέλαβον τὴν Ἔφεσον . E
καὶ δὴ ἐρωτήσαντες Ποῦ φησίν ἐστιν Ἰωάννης Γλιλαῖος ; E
ὑπέδειξαν αὐτοῖς τὸ κελλίον ὑμῶν . E
Οἳ δὲ ἐγγίσαντες εὗρον τὸν θεολόγον καὶ λέγουσιν αὐτῷ · σὺ εἶ Ἰωάννης Γαλιλαῖος ; E
δὲ Ναί φησιν , E
ἐγώ εἰμι . E
Οἳ δὲ ἰδόντες τὴν ἀρετὴν τοῦ ἀνθρός , E
τό τε ταπεινὸν αὐτοῦ καὶ ἡσύχιον , E
ἅμα δὲ καὶ τὸ εὐπρεπὲς τοῦ προσώπου , E
μᾶλλον ἐτίμησαν τὸν ἄνδρα · καὶ μετὰ αἰδοῦς λέγουσιν αὐτῷ · Καλεῖ σε βασλεὺς Ῥωμαίων · δεῦρο , E
πορεύθητι μεθ’ ἡμῶν . E
δὲ θεολόγος ταύτην τὴν ἀγγελίαν δέξαγειτόνων 154 μενος ταχέως ἀναστὰς καὶ λαβὼν τὸ πάλλιον αὐτοῦ ἔθηκεν ἐν αὐτῷ φοίνικας λοιπὸν χεῖρας δύο · καὶ ἐξελθὼν λέγει αὐτοῖς · Δεῦτε καὶ πορευθῶμεν . E
6 Αὐτίκα γοῦν λαβόντες οἱ στρατιῶται τὸν Ἰωάννην , E
κἀμὲ ἐπιτρέψαντες ἀκολουθεῖν , E
ἐπορεύθημεν μετὰ σπουδῆς . E
καὶ ἀνύσαντες ὁδὸν ἡμερῶν ἑπτὰ οὐθενὸς βρώματος μετέλαβεν Ἰωάννης . E
ὁρῶντες δὲ αὐτὸν οἱ στρατιῶται ἄσιτον διαμένοντα , E
ἔσχαλον δεδοικότες μή πως ἐκ τῆς πολλῆς ἀσιτίας ἀτονύσας τῆς ζωῆς ἀφαιρεθῇ καὶ τούτοις οἴκτιστον θάνατον ὑπὸ τοῦ βασιλέως ἐπάξῃ , E
ἐδεξιοῦντο αὐτὸν προσκυλινδούμενοι τοῖς τούτου ποσὶ βρώσεως μεταλαβεῖν . E
δὲ θεολόγος θέλων αὐτοὺς θεραπεῦσαι , E
λαβὼν ἐκ τῶν φοινίκων ὧν εἶχε δεδεμένων ἐν τῷ παλλίῳ αὐτοῦ ἔφαγεν ἔμπροσθεν αὐτῶν . E
οἱ οὖν στρατιῶται 155 ἰδόντες αὐτὸν βρώσεαως μεταλαβόντα εὐθυμήσαντες σπουδαῖοι τὴν πορείαν πρὸς τὴν Ῥώμην ἐποιοῦντο . E
7 Καὶ δὴ φθάσαντες τὴν Ῥώμην παρέστησαν τὸν ἀπόστολον τῷ βασιλεῖ . E
δὲ ἀπόστολος εἰσελθὼν ἐνώπιον τοῦ βασιλέως καὶ ἐγγίσας αὐτὸν ἐφίλησεν αὐτὸν κατὰ τοῦ στέρνους καὶ τῆς κεφαλῆς· E
· . E
δὲ βασιλεὺς πρὸς αὐτὸν ἔφη · Πῶς σὺ ἐμὲ πεφίληκας ; E
ἐγὼ γάρ εἰμι ἄνθρωπος · σὺ δὲ ὡς ἀκούω θεὸν ἐπουράνιον προσκυνεῖν καὶ σέβειν πάντας ἀνθρώπους διθάσκεις . E
δὲ θεολόγος πρὸς τὸν βασιλέα ἔφη · Ἐπειδὴ γέγραπται Καρθία βασιλέως ἐν χειρὶ κυρίου · καὶ πάλιν Χεὶρ κυρίου ἐπὶ κορυφὴν βασιλέως , E
τούτου χάριν πεφίληκά σου τὸ στῆθος καὶ τὴν κορυφήν .18 Now John was hastening to Ephesus, moved thereto by a vision . Damonicus therefore, and Aristodemus his kinsman, and a certain very rich man Cleobius, and the wife of Marcellus, hardly prevailed to keep him for one day in Miletus, reposing themselves with him . And when very early in the morning they had set forth, and already about four miles of the journey were accomplished, a voice came from heaven in the hearing of all of us, saying: John, thou art about to give glory to thy Lord in Ephesus, whereof thou shalt know, thou and all the brethren that are with thee, and certain of them that are there, which shall believe by thy means . John therefore pondered, rejoicing in himself, what it should be that should befall (meet) him at Ephesus, and said: Lord, behold
1go according to thy will: let that be done which thou desirest . And as we drew near to the city, Lycomedes the praetor of the Ephesians, a man of large substance, met us, and falling at John’s feet besought him, saying: Is thy name John? the God whom thou preachest hath sent thee to do good unto my wife, who hath been smitten with palsy now these seven days and lieth incurable . But glorify thou thy God by healing her, and have compassion on us . For as I was considering with myself what resolve to take in this matter, one stood by me and said: Lycomedes, cease from this thought which warreth against thee, for it is evil (hard): submit not thyself unto it . For I have compassion upon mine handmaid Cleopatra, and have sent from Miletus a man named John who shall raise her up and restore her to thee whole . Tarry not, therefore, thou servant of the God who hath manifested himself unto me, but hasten unto my wife who hath no more than breath . And straightway John went from the gate, with the brethren that were with him and Lycomedes, unto his house . But Cleobius said to his young men: Go ye to my kinsman Callippus and receive of him comfortable entertainment—for I am come hither with his son—that we may find all things decent . Now when Lycomedes came with John into the house wherein his wife lay, he caught hold again of his feet and said: See, lord, the withering of the beauty, see the youth, see the renowned flower of my poor wife, whereat all Ephesus was wont to marvel: wretched me, I have suffered envy, I have been humbled, the eye of mine enemies hath smitten me: I have never wronged any, though I might have injured many, for I looked before to this very thing, and took care, lest I should see any evil or any such ill fortune as this . What profit, then, hath Cleopatra from my anxiety? what have I gained by being known for a pious man until this day? nay, I suffer more than the impious, in that I see thee, Cleopatra, lying in such plight . The sun in his course shall no more see me conversing with thee: I will go before thee, Cleopatra, and rid myself of life: I will not spare mine own safety though it be yet young . I will defend myself before Justice, that I have rightly deserted, for I may indict her as judging unrighteously . I will be avenged on her when I come before her as a ghost ⟨bereft› of life . I will say to her: Thou didst force me to leave the light when thou didst rob me of Cleopatra: thou didst cause me to become a corpse when thou sentest me this ill fortune: thou didst compel me to insult Providence, by cutting off my joy in life (my confidence) . And with yet more words Lycomedes addressing Cleopatra came near to the bed and cried aloud and lamented: but John pulled him away, and said: Cease from these lamentations and from thine unfitting words: thou must not disobey him that (?) appeared unto thee: for know that thou shalt receive thy consort again . Stand, therefore, with us that have come hither on her account and pray to the God whom thou sawest manifesting himself unto thee in dreams . What, then, is it, Lycomedes? Awake, thou also, and open thy soul . Cast off the heavy sleep from thee: beseech the Lord, entreat him for thy wife, and he will raise her up . But he fell upon the floor and lamented, fainting . [*] John therefore said with tears: Alas for the fresh (new) betraying of my vision! for the new temptation that is prepared for me! for the new device of him that contriveth against me! the voice from heaven that was borne unto me in the way, hath it devised this for me? was it this that it foreshowed me should come to pass here, betraying me to this great multitude of the citizens because of Lycomedes? the man lieth without breath, and I know well that they will not suffer me to go out of the house alive . Why tarriest thou, Lord (or, what wilt thou do)? why hast thou shut off from us thy good promise? Do not, I beseech thee, Lord, do not give him cause to exult who rejoiceth in the suffering of others; give him not cause to dance who alway derideth us; but let thy holy name and thy mercy make haste . Raise up these two dead whose death is against me . And even as John thus cried out, the city of the Ephesians ran together to the house of Lycomedes, hearing that he was dead . And John, beholding the great multitude that was come, said unto the Lord: Now is the time of refreshment and of confidence toward thee, O Christ; now is the time for us who are sick to have the help that is of thee, O physician who healest freely; keep thou mine entering in hither safe from derision . I beseech thee, Jesu, succour this great multitude that it may come to thee who art Lord of all things: behold the affliction, behold them that lie here . Do thou prepare, even from them that are assembled for that end, holy vessels for thy service, when they behold thy gift . For thyself hast said, O Christ, ‘Ask, and it shall be given you’ . We ask therefore of thee, O king, not gold, not silver, not substance, not possessions, nor aught of what is on earth and perisheth, but two souls, by whom thou shalt convert them that are here unto thy way, unto thy teaching, unto thy liberty (confidence), unto thy most excellent (or unfailing) promise: for when they perceive thy power in that those that have died are raised, they will be saved, some of them . Do thou thyself, therefore, give them hope in thee: and so go I unto Cleopatra and say: Arise in the name of Jesus Christ .
E
https://ia600900.us.archive.org/1/items/apocryphalactsof00pickuoft/apocryphalactsof00pickuoft.pdf -->