καταλαβεῖν
καταλαβέσθαι
καταλάβετε
καταλαβέτωσαν
καταλάβῃ
καταλάβῃς
καταλάβητε
καταλάβοι
καταλαβόμενοι
καταλαβόμενος
καταλαβόντες
καταλαβόντος
καταλαβοῦσα
καταλαβοῦσαν
καταλαβούσης
καταλάβω
καταλαβώμεθα
καταλαβών
καταλάβωσι, καταλάβωσιν
καταλαλεῖ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind/Imperative 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Imperative 2nd Sing
 • Root: καταλαλέω
καταλάλει
καταλαλεῖν
καταλαλεῖσθε
καταλαλεῖτε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: καταλαλέω
καταλαλέω
 • Meaning:
  • to bad-mouth, defame, speak against, speak evil of, be a traducer, i.e., to slander
  • to speak in a hostile or unfavourable manner (against someone)
  • to malign, criticize, revile, disparage, denigrate
  • to talk loudly, blab
 • Forms:
Present
 • καταλαλοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • καταλάλει Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • καταλαλεῖ Verb: Pres Act Ind/Imperative 3rd Sing
 • καταλαλεῖ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Imperative 2nd Sing
 • καταλαλεῖν Verb: Pres Act Infin
 • καταλαλεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • καταλαλεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • καταλαλεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • καταλαλοῦντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • καταλαλοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • καταλαλῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • καταλαλῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
Imperfect
 • κατελάλει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • κατελάλεις Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • κατελάλουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • κατελάλουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • καταλαλήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • καταλαλῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • κατελαλήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • κατελάλησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
καταλαλῆσαι
καταλαλήσουσι, καταλαλήσουσιν
καταλαλιά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: slander, backbiting, evil speaking, defamation, evil report, gossip
 • Forms:
καταλαλιᾷ
καταλαλιαί
καταλαλιαῖς
καταλαλιάς
καταλαλιᾶς
καταλαλιῶν
κατάλαλοι
κατάλαλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Adjectival Meaning:
  • speaking evil of others, slanderous
 • Substantival Meaning:
  • backbiter, slanderer
 • Forms:
  • κατάλαλοι Adj: Nom Plur Masc
  • καταλάλους Adj: Acc Plur Masc
καταλαλοῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: καταλαλέω
καταλαλοῦντος
καταλάλους
καταλαλοῦσι, καταλαλοῦσιν
καταλαλῶν
καταλαλῶσι, καταλαλῶσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: καταλαλέω
καταλαμβάνεσθαι
καταλαμβάνηται
καταλαμβάνοι
καταλαμβάνομαι
καταλαμβανομένης
καταλαμβανομένου
καταλαμβάνονται
καταλαμβάνω
 • Meaning:
  • to seize, win, attain, grasp, lay hold of
  • to seize (with hostile intent), overtake, overcome
  • to catch, detect
  • to conquer and capture
  • to overtake, catch up with
  • to reach a target
  • to reach a stage
  • to extend its effect to and affect
  • to befall
  • to find (to be in a certain state or in action)
  • to grasp (with the mind), find, understand
 • Forms:
Present
 • καταλαμβάνοι Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
 • καταλαμβάνηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • καταλαμβάνεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • καταλαμβάνομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • καταλαμβανομένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • καταλαμβανομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
 • καταλαμβάνονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • καταλαμβάνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • καταληφθησομένους Part: Fut Pass Acc Plur Masc
 • καταληφθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • καταλημφθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • καταλήμψεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • καταλήψεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • καταλήψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • καταλήμψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • καταλήμψῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • καταλήψομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • καταλήμψομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • καταλήμψονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • καταλήψονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist Active
 • καταληφθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • καταληφθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • καταλαβεῖν Verb: Aor Act Infin
 • καταλάβετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • καταλαβέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • καταλάβῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • καταλάβῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • καταλάβητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • καταλάβοι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • καταλάβω Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • καταλάβωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • κατέλαβε Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • κατέλαβεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • κατέλαβες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • κατελάβομεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • κατέλαβον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • κατελάβοσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • καταλαβόντος Part: Aor Act kGen Sing Masc/Neut
Aorist Middle
 • καταλαβέσθαι Verb: 2Aor Mid Infin
 • κατελάβοντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • κατελαβόμην Verb: 2Aor Mid Ind 1st Sing
 • καταλαβώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
 • κατελάβεσθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
 • κατελάβετο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
Aorist Passive
 • καταληφθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • κατελήφθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • κατελήφθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • κατελήμφθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • κατελήμφθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • καταληφθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • καταλημφθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • κατειλήφθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
Aorist Participle
 • καταλαβόντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • καταλαβοῦσα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • καταλαβοῦσαν
  • Part: Aor Act Acc Sing Fem
  • Part: Aor Act Gen Plur Fem
 • καταλαβών Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • καταλαβόντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • καταλαβούσης Part: Aor Act Gen Sing Fem
 • καταλαβόμενοι Part: 2Aor Mid Nom Plur Masc
 • καταλαβόμενος Part: 2Aor Mid Nom Sing Masc
Perfect
 • κατειληφέναι Verb: Perf Act Infin
 • κατειλημμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • κατειλημμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • κατειλημμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • κατειλημμένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • κατείληπται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
καταλαμβάνων
καταλάμπω
 • Active Meaning:
  • to shine upon, illumine
 • Middle Meaning:
  • to shine with (light)
  • to become bright and illuminated
 • Passive Meaning:
  • to be illuminated, be bright
 • Forms:
  • κατελάμπετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
καταλεαίνω
 • Meaning:
  • to grind down
  • to smash up into pieces
 • Forms:
  • καταλεανεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
καταλεανεῖ
καταλέγει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root:καταλέγω
καταλέγειν
καταλεγέσθω
καταλέγοντές
καταλέγουσι , καταλέγουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root:καταλέγω
καταλέγω
 • Note: Also see κατεῖπον
 • Meaning:
  • to tell, recount, tell at length and in order
  • to accuse of
  • to enlist, enroll
  • to enumerate, recount, take into the number
 • Forms:
  • καταλεχθείσαις Part: Aor Pass Dat Plur Fem
  • καταλέξομεν
   • Verb: Fut Act Ind 1st Plur
   • Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • καταλέξας
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • καταλέξαι
   • Verb: Aor Act Infin
   • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
   • Verb: Aor Mid 2nd Sing
  • καταλέγουσι(ν)
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
   • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  • καταλέγοντές Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • καταλέγειν Verb: Pres Act Infin
  • καταλέγει
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • καταλεγέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
  • καταλέγων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • καταληγούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
καταλέγων
καταλείβω
 • Meaning:
  • to pour down, shed (tears)
  • to abandon, forsake, turn away from
 • Forms:
  • καταλεῖψαι
   • Verb: Aor Act Infin
   • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
   • Verb: Aor Mid Imperativ 2nd Sing
  • κατέλειψε, κατέλειψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • καταλείψωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • καταλείψαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
κατάλειμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • remnant, a remainder, i.e., (by implication) a few
  • what remained unharmed
  • what remained unconsumed
  • what survived
  • the remaining part of a group; remaining group of individuals
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκατάλειμμακαταλείμματα
GENκαταλείμματοςκαταλειμμάτων
DATκαταλείμματικαταλείμμασι(ν)
ACCκατάλειμμακαταλείμματα
καταλείμματα
καταλείπει
καταλείπεται
καταλείπετε
καταλειπέτω
καταλείποις
καταλειπόμενα
καταλειπομένης
καταλειπόμενοι
καταλειπόμενος
καταλειπομένων
καταλείποντες
καταλείπουσι, καταλείπουσιν
καταλείπω
 • Active Meaning:
  • to leave (in a certain state after something has happened)
  • to leave (neglected and uncared for)
  • to leave (unharmed)
  • to leave (something/someone) behind
  • to reserve, keep
  • to cause to remain behind
  • to forsake, abandon
  • to bequeath to (someone)
  • to sever ties with (someone)
 • Passive Meaning:
  • to be left
  • to be left over
  • to remain
  • to be left behind
 • Forms:
Present
 • καταλείπωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • καταλείποις Verb: Pres Act Opt 2nd Sing
 • καταλείπεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • καταλείψεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • καταλείπει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • καταλειπόμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • καταλειπομένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
 • καταλειπόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • καταλειπόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • καταλειπομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • καταλείποντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • καταλείπουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Imperfect
 • κατέλειπε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • καταλειφθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • καταλειφθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • καταλειφθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • καταλειφθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • καταλείψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • καταλείψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • καταλείψετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • καταλείψῃς Verb: Fut Act Subj 2nd Sing
 • καταλείψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • καταλείψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • καταλιπεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • κατέλιπον
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • κατέλιπες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • κατέλιπε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • κατήλειψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κατελίπομεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • κατελίποσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • καταλιπέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • καταλείπετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • καταλίπετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • καταλίπῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • καταλίπωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • καταλίπητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • καταλίπωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • καταλειφθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • κατελείφθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • κατελείφθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • κατελείφθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • κατελείφθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • καταλειφθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • καταλειφθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • καταλειφθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • καταλειφθεῖσα Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • καταλειφθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • καταλειφθεῖσαι Part: Aor Pass Nom Plur Fem
 • καταλειφθεῖσαν Part: Aor Pass Acc Sing Fem
 • καταλειφθείσας Part: Aor Pass Acc Plur Fem
 • καταλειφθείσῃ Part: Aor Pass Dat Sing Fem
 • καταλειφθεῖσιν Part: Aor Pass Dat Plur Masc
 • καταλειφθέν Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • καταλειφθέντα Part: Aor Pass Acc Sing Masc
 • καταλειφθέντας Part: Aor Pass Acc Plur Masc
 • καταλειφθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • καταλειφθέντι Part: Aor Pass Dat Sing Masc
 • καταλιπόντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • καταλιπόντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
 • καταλιπόντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
 • καταλιποῦσα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • καταλιπών Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • καταλειφθέντος Part: Aor Pass Gen Sing Masc
 • καταλειφθέντων Part: Aor Pass Gen Plur Masc
 • καταλείψαντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
Perfect
 • καταλελεῖφθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • καταλελειμμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • καταλελειμμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • καταλελειμμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • καταλελειμμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • καταλελειμμένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • καταλελειμμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • καταλελειμμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • καταλελειμμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • καταλελειμμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • καταλελειμμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
 • καταλέλειπται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • καταλελοίπατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • καταλελοιπότα
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • καταλελοιπότες Part: Perf Act Nom/Voc Plur Masc
 • καταλελοιπώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
καταλείπωμεν
καταλείπωσι, καταλείπωσιν
 • Note: Also spelled καταλίπωσι(ν)
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: καταλείπω
καταλειφθείς
καταλειφθεῖσα
καταλειφθεῖσαι
καταλειφθεῖσαν
καταλειφθείσας
καταλειφθείσῃ
καταλειφθείσης
καταλειφθεῖσι, καταλειφθεῖσιν
καταλειφθέν
καταλειφθέντα
καταλειφθέντας
καταλειφθέντες
καταλειφθέντι
καταλειφθέντος
καταλειφθέντων
καταλειφθῇ
καταλειφθῆναι
καταλειφθήσεσθε
καταλειφθήσεται
καταλειφθήσῃ
καταλειφθήσονται
καταλειφθῆτε
καταλειφθῶσι, καταλειφθῶσιν
καταλείφω
 • Meaning: to besmear
καταλεῖψαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperativ 2nd Sing
 • Root:καταλείβ
καταλείψαντας
καταλείψαντες
καταλείψει
καταλείψεις
καταλείψεται
καταλείψετε
καταλείψῃς
κατάλειψιν
κατάλειψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • remnant, offspring
  • survivor, one who has survived (a danger or crisis)
 • Forms:
καταλείψοι
καταλείψομεν
καταλείψουσι, καταλείψουσιν
καταλείψω
καταλείψωμεν
καταλεκτέον
καταλεκτέος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • one must reckon
 • Forms:
  • καταλεκτέον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
καταλελειμμένα
καταλελειμμένη
καταλελειμμένην
καταλελειμμένοι
καταλελειμμένοις
καταλελειμμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: καταλείπω
καταλελειμμένος
καταλελειμμένους
καταλελειμμένων
καταλέλειπται
καταλελεῖφθαι
καταλελοίπαμεν
καταλελοίπασι
καταλελοίπατε
καταλέλοιπε, καταλέλοιπεν
καταλελοιπότα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: καταλείπω
καταλελοιπότες
καταλελοιπότων
καταλελοιπώς
καταλελύκαμεν
καταλέλυτο
καταλέξαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid 2nd Sing
 • Root:καταλέγω
καταλέξας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root:καταλέγω
καταλέξομεν
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root:καταλέγω
καταλέσας
καταλεύω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to stone to death
καταλεχθείσαις
καταλέω
 • Meaning: to grind down
 • Forms:
  • καταλέσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • κατήλεσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
καταληγούσης
καταλήγω
 • Meaning:
  • to finish, leave off, end
  • to stop (speaking)
 • Forms:
  • καταλήξαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • καταλήξαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
καταλημφθῇ
καταλημφθήσονται
καταλήμψεσθε
καταλήμψεται
καταλήξω
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Meaning: to leave off, stop
 • Root: καταλήγω
καταλήμψῃ
κατάλημψιν
κατάλημψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: capture, a seizing, taking
 • Forms:
καταλήμψομαι
καταλήμψονται
καταλήξαντες
καταλήξαντος
καταληπτός
 • Parse: Adv: Nom Sing Masc
 • Meaning: seized, capable of being grasped (physically or intellectually)
καταληφθείς
καταληφθῇ
καταληφθῆναι
καταληφθήσεται
καταληφθῶσι, καταληφθῶσιν
καταλήψεσθε
καταληφθησομένους
καταλήψεται
καταλήψῃ
κατάληψιν
καταλήψομαι
καταλήψονται
κατάληψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: capture, a seizing, taking
 • Forms:
καταλιθάζω
 • Meaning: to stone (to death)
 • Forms:
  • καταλιθάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
καταλιθάσει
καταλιθοβολέω
 • Meaning:
  • to kill by stoning
  • to stone, throw stones at
 • Forms:
  • καταλιθοβολούντων
   • Verb: Pres Act Imperativ 3rd Plur
   • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
  • καταλιθοβολῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • καταλιθοβολήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
καταλιθοβολῆσαι
καταλιθοβολήσουσι, καταλιθοβολήσουσιν
καταλιθοβολούντων
κατάλιθον
κατάλιθος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: set with precious stones
 • Forms:
καταλιμπάνει
καταλιμπάνειν
καταλιμπανόντων
καταλιμπάνουσι, καταλιμπάνουσιν
καταλιμπάνω
 • Meaning:
  • to leave, forsake
  • to cause to remain
  • to desert as an act of betrayal
 • Forms:
  • καταλιπούσας
   • Part: Aor Act Gen Sing Fem
   • Part: Aor Act Acc Plur Fem
  • καταλιμπανόντων
   • Verb: Pres Act Imperativ 3rd Plur
   • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
  • καταλελοιπότων Part: Perf Act Gen Plur Masc/Neut
  • καταλελοίπασι, καταλελοίπασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • καταλελοίπαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
  • καταλειφθείσης Part: Aor Pass Gen Sing Fem
  • καταλείψομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • καταλιπόμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
  • καταλείψοι Verb: Fut Act Opt 3rd Sing
  • καταλιμπάνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • καταλιμπάνειν Verb: Pres Act Infin
  • καταλιμπάνουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • καταλέλοιπε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
καταλιπεῖν
καταλίπετε
καταλιπέτω
καταλίπῃ
καταλίπητε
καταλιπόμενος
καταλιπόντας
καταλιπόντες
καταλιπόντων
καταλιποῦσα
καταλιπούσας
καταλίπωμεν
καταλιπών
καταλίπωσι, καταλίπωσιν
 • Note: Also spelled καταλείπωσι(ν)
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: καταλείπω
καταλλαγείη
καταλλαγέντες
καταλλαγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • reconciliation, atonement i.e., restoration to (the divine) favour
  • exchange (figuratively, adjustment),
  • Figurative: adjustment, i.e., restoration to (the divine) favour
  • interest (accrued)
 • Forms:
καταλλαγάς
καταλλαγῇ
καταλλαγήν
καταλλαγῆναι
καταλλαγῆς
καταλλαγήσεται
καταλλάγητε
καταλλαγήτω
καταλλάξαντος
καταλλάσσω
 • Active Meaning:
  • to reconcile, change
 • Middle Meaning:
  • to reconcile oneself (after a period of enmity)
 • Forms:
  • καταλλαττομένης Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Fem
  • καταλλαγῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • καταλλαγείη Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • καταλλαγέντες Part: 2Aor Pass Nom Plur Masc
  • καταλλαγῆναι Verb: Aor Act Infin
  • καταλλαγήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • καταλλάγητε Verb: 2Aor Pass Imperative 2nd Plur
  • καταλλαγήτω Verb: 2Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • καταλλάσσων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • καταλλάξαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
  • κατηλλάγημεν Verb: 2Aor Pass Ind 1st Plur
  • κατήλλαξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
καταλλάσσων
καταλλαττομένης
κατάλληλα
κατάλληλον
κατάλληλος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • corresponding, appropriate, succeeding
 • Forms:
  • κατάλληλον
   • Adj: Acc Sing MFN
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • κατάλληλα Adj: Nom/Acc Plur Neut
καταλλήλως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: correspondingly
καταλοάω
 • Meaning: to crush, pulverize, make an end of
καταλογίζομαι
καταλογίζω
 • Meaning:
  • to count up, number, reckon
  • to regard and treat as belonging to
  • to determine the nature of
 • Forms:
  • καταλογίζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • κατελογίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • κατελογίσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
κατάλογον
κατάλογος
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • enrolment, register, catalog
 • Forms:
  • καταλόγου Noun: Gen Sing Masc
  • κατάλογον
   • Noun: Acc Sing Masc
καταλόγου
κατάλοιπα
κατάλοιποι
καταλοίποις
κατάλοιπον
κατάλοιπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • left, remaining, residue, left down, left behind
  • not mentioned
  • Plural: remaining ones, (i.e., the rest of mankind), leavings, leftovers, residue, scraps
 • Forms:
καταλοίπου
καταλοίπους
καταλοίπῳ
καταλοίπων
καταλοχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • register, enrollment
  • distribution
 • Forms:
καταλοχίαις
καταλοχισμοῖς
καταλοχισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • register, enrollment, registration, enumeration
  • distribution into bodies
καταλοχισμῷ
κατάλυε
καταλύειν
καταλύεσθαι
καταλύεται
καταλυθῇ
καταλυθῆναι
καταλυθήσεται
κατάλυμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • guest room, guest chamber, inn, lodging
  • place where a traveller lodges on his way
  • a more or less permanent dwelling place
 • Note: the spare room, usually an upper room, in a private home or in a village where travelers received hospitality and where no payment was expected. It was not a public inn or "hotel" where strangers paid for lodging such as a πανδοχεῖον where the good Samaritan took the wounded man (Luke 10:34)
 • Forms:
καταλύματα
καταλύματι
καταλυμάτων
καταλυομένας
καταλύοντας
καταλύοντες
καταλύοντι
καταλυόντων
καταλύουσα
καταλύουσι, καταλύουσιν
καταλῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: καταλύω
καταλύσαντος
καταλύσας
καταλύσασα
καταλύσατε
καταλύσει
καταλύσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: καταλύω
καταλύσῃς
κατάλυσιν
κατάλυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a dissolving, dissolution, abolition, downfall
  • feebleness
  • cessation of existence, end of one's life
  • accommodation for animals
  • lodging, shelter, haven of refuge
καταλύσομεν
κατάλυσον
καταλύσουσι, καταλύσουσιν
καταλύσω
καταλύσωσι, καταλύσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: καταλύω
καταλύτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • lodger, guest (who stays for a short time)
  • stranger
 • Forms:
  • καταλύτου Noun: Gen Sing Masc
καταλύτου
καταλύω
 • Meaning:
  • to throw down, detach (a stone from a building)
  • to destroy, demolish, dismantle
  • to depose, put down, dismiss
  • to tear down, demolish, break up (something constructed or set up)
  • to disregard
  • to tear apart by argument and demolish
  • to abolish, annul (a law), nullify, repeal (a law), invalidate, dissolve
  • to halt, rest up, lodge, find lodging
  • to rest (after the day's work)
  • to take up one's quarters
  • to lodge, stay temporarily
  • to cause to disappear
  • to paralyze
  • to abolish
 • Forms:
Present
 • καταλύειν Verb: Pres Act Infin
 • καταλύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • κατάλυε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • καταλύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • καταλυομένας Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Fem
 • καταλύοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • καταλύοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • καταλύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • καταλύοντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • καταλυόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • καταλύουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • καταλύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Imperfect
 • κατέλυε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • κατέλυον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • κατέλυον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • καταλυθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • καταλύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • καταλύσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • καταλύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • καταλύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • καταλύσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • καταλυθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • καταλυθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • καταλῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • καταλύσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • καταλύσασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • καταλύσατε Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Plur
 • καταλύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • κατάλυσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • κατελύθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • κατέλυσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • κατέλυσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • κατέλυσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • κατέλυσε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • καταλύσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • καταλύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
Perfect
 • καταλέλυτο Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • καταλελύκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
καταλύων