πρόσω
 • Parse: Adverb
 • Meaning: farther; further, i.e., a greater distance
 • Forms:
  • πορρώτερον Comparative Adverb
  • πορρωτέρω Comparative Adverb
προσώζεσαν
προσωθέω
 • Meaning: to push to, thrust to
 • Forms:
  • προσωθοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
προσωθοῦσι, προσωθοῦσιν
προσωμίλει
προσωνυμία
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • surname
 • Forms:
προσωπείῳ
πρόσωπα
προσωπεῖα
προσωπεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a mask
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπροσωπεῖονπροσωπεῖα
GENπροσωπείουπροσωπείων
DATπροσωπείῳπροσωπείοις
ACCπροσωπεῖονπροσωπεῖα
προσώποις
προσωπολημπτεῖτε
προσωπολημπτέω
 • Meaning: to show partiality
 • Forms:
  • προσωπολημπτεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
προσωπολήμπτης
προσωπολημψία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: partiality, favouritism
 • Forms:
προσωπολημψίαις
προσωποληπτεῖτε
προσωποληπτέω
 • Meaning: to show partiality
 • Forms:
  • προσωποληπτεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
προσωπολήπτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: someone who shows partiality
 • Forms:
  • προσωπολήμπτης Noun: Nom Sing Masc
προσωποληψία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: partiality, favouritism
 • Forms:
προσωποληψίαις
προσωποληψίας
πρόσωπον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • face, countenance (the front of the head)
  • physical presence (of someone)
  • presence (of something) (e.g., in the face of trouble)
  • the leading line of the enemy army
  • surface (of something)
  • the facing area
  • external, appearance
  • façade, disguise, pretense

   ἵνα ἔχητε πρὸς τοὺς ἐν προσώπῳ καυχωμένους καὶ μὴ ἐν καρδίᾳ
   that you will have an answer for those who take pride in external and not in heart (2Cor 5:12)

  • person, people
  • +κατά = headlong

   εἰσελεύσεται πᾶς ὁ λαὸς ὁρμήσας ἕκαστος κατὰ πρόσωπον εἰς τὴν πόλιν
   all the people shall enter rushing headlong into the city (Josh 6:5)

  • + πίπτω = facedown (ἐπὶ πρόσωπον)

   ἔπεσεν Ἰησοῦς ἐπὶ τὴν γῆν ἐπὶ πρόσωπον
   Joshua fell facedown upon the ground (Josh 7:6)

   ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν
   they fell facedown (Matt. 17:6)

  • ἀπὸ προσώπου = because of, on account of (Hos 10:15; Hag 2:14); confronted by (Nah 1:6)
  • ἐκ προσώπου = on account of (1Sam 8:18)
  • ἐν προσώπῳ = in the presence of
  • ἐπι προσώπου = facing, toward
  • κατὰ προσώπον = facing, opposite
  • πρὸ προσώπου = ahead of, facing, opposite, in sight of, before the eyes of, right in front of
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπρόσωπονπρόσωπα
GENπροσώπουπροσώπων
DATπροσώπῳπροσώποις
ACCπρόσωπονπρόσωπα
προσώπου
προσώπῳ
προσώπων
προσωρμίσθησαν
προσώχθικα
προσώχθισα
προσώχθισαν
προσώχθισε, προσώχθισεν
προσωχθίσθη
προσωχύρωσε, προσωχύρωσεν