συναπαγόμενοι
συναπάγω
 • Meaning:
  • to be led away likewise, carry (lead) away with, yield
  • to lead away together
  • to carry away together
  • to accommodate oneself (to something)
  • to condescend, associate with (someone lower)
  • to remove together, seduce
  • to seduce
 • Forms:
  • συναπαχθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
  • συναπαγόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • συναπηχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • συναπήγαγε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συναπήγαγε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
συναπαχθέντες
συναπεθάνομεν
συναπέστειλα
συναπέστειλε, συναπέστειλεν
συναπήγαγε, συναπήγαγεν
συναπηχθη
συναποβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw off, throw away
 • Note: Like ἀποβάλλω
συναποθανεῖν
συναποθανέτω
συναποθνήσκω
 • Meaning: to die together with (someone), be dead with
 • Forms:
  • συναπεθάνομεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
  • συναποθανεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • συναποθανέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
συναποκρυβῶσι
συναποκρύπτω
 • Active Meaning:
  • to join in concealing
 • Passive Meaning:
  • to be hidden with (something)
  • to hide oneself together with someone
 • Forms:
  • συναποκρυβῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
συναπολαύω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to share
 • Forms:
συναπολεῖται
συναπολέσῃ
συναπολέσῃς
συναπολέσθαι
συναπόλῃ
συναπολῇ
συναπόλησθε
συναπόλλυμι
 • Active Meaning:
  • to destroy (someone) together with (someone)
 • Passive Meaning:
  • to perish together
 • Forms:
  • συναπολεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • συναπολέσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • συναπολέσθαι Verb: Aor Mid Infin
  • συναπόλησθε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
  • συναπώλετο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Sing
συναπολύω
 • Meaning: to release together, destroy together, perish together
 • Forms:
  • συναπολέσῃς Verb: 1Aor Act Subj 2nd Sing
  • συναπόλῃ Verb: Aor Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • συναπολῇ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
συναποστᾶσαι
συναποστελεῖς
συναποστέλλω
 • Meaning:
  • to send with, send along
  • to send as a companion
  • to dispatch together with
  • to send (someone) to go with (someone)
 • Forms:
  • συναπέστειλα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • συναπέστειλε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συναπέστειλε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συναποστελεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • συναποστελῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
συναποστελῶ
σύναπτε
συνάπτειν
συνάπτεται
συνάπτοντες
συναπτόντων
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Meaning: to join together
 • Root: συνάπτω
συναπτούσης
συνάπτουσι, συνάπτουσιν
συνάπτω
 • Meaning:
  • to connect, join together, unite
  • to coordinate, arrange
  • to tie or bind together
  • to join together
  • to meet, encounter, engage with
  • to bring together as a group for action
  • to border upon
  • to reach, extend to
  • to challenge someone to something
  • to touch
  • to press closely on
  • to join (in battle), attack
  • to form (an alliance)
  • to come together
  • Negative: to conspire, collude, plot
 • Forms:
Present
 • σύναπτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • συνάπτειν Verb: Pres Act Infin
 • συνάπτοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • συναπτούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • συνάπτουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Imperfect
Future
 • συνάψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • συνάψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • συνάψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • συνάψαι Verb: Aor Act Infin
 • συνάψητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • συνῆψα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • συνῆψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • συνῆψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνῆψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • συνημμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
συναπώλετο
συναπώλοντο