παρεδειγμάτισαν
παρέδειξα
παρεδέξαντο
παρεδέχθησαν
παρεδίδετο
παρεδίδοντο
παρεδίδοσαν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: παραδίδωμι
παρεδίδοτο
παρεδίδου
παρεδίδουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: παραδίδωμι
παρεδόθη
παρεδόθημεν
παρεδόθην
παρεδόθης
παρεδόθησαν
παρεδόθητε
παρεδόξασας
παρεδόξασε, παρεδόξασεν
παρέδοσαν
παρεδρεύει
παρεδρεύοντας
παρεδρεύοντες
παρεδρεύω
 • Meaning:
  • to observe constantly
  • to sit constantly beside
  • to be seated as advisor to judge
  • to attend constantly, wait on
  • to be always near
 • Forms:
  • παρεδρεύοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • παρεδρεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
παρεδρία
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • attendance
παρεδρίᾳ
πάρεδροι
πάρεδρον
πάρεδρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • a seated counsellor
  • someone who sits beside, partner
παρέδωκα
παρεδώκαμεν
παρέδωκαν
παρέδωκας
παρεδώκατε
παρέδωκε, παρέδωκεν