κατάγαγε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κατάγω
καταγαγεῖν
καταγάγετε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: κατάγω
καταγαγέτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: κατάγω
καταγάγῃ
καταγάγῃς
καταγαγόντες
καταγαγόντι
 • Parse: Part: Aor Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root: κατάγω
καταγαγών
καταγαία
καταγαίοις
καταγαίος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • lower level, ground floor (of a house or boat)
  • under the earth, underground, subterranean
 • Forms:
  • καταγαία Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • καταγαίοις Adj: Dat Plur Masc/Neut
καταγγελεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a proclaimer, preacher
 • Forms:
καταγγελθείσης
καταγγελία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: proclamation, denunciation
καταγγέλλειν
καταγγέλλεται
καταγγέλλετε
καταγγέλλομεν
καταγγελλομένη
καταγγελλομένου
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
  • Part: Aor Mid Gen Sing Masc/Neut
 • Root:καταγγέλλω
καταγγέλλοντα
καταγγέλλοντι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
  • Part: Aor Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root:καταγγέλλω
καταγγέλλουσι, καταγγέλλουσιν
καταγγέλλω
 • Meaning:
  • to state solemnly and publicly the veracity or reality of something
  • to proclaim, declare, announce, preach, show, speak of, promulgate
  • to teach
  • to denounce, betray
 • Forms:
  • καταγγελλομένου
   • Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
   • Part: Aor Mid Gen Sing Masc/Neut
  • καταγγέλλοντι
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
   • Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
   • Part: Aor Act Dat Sing Masc/Neut
  • κατηγγελκέναι Verb: Perf Act Infin
  • καταγγελλομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • καταγγελλομένη Part: Aor Mid Nom Sing Fem
  • καταγγέλλειν Verb: Pres Act Infin
  • καταγγέλλεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • καταγγέλλετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • καταγγέλλομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • καταγγέλλοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • καταγγέλλουσι(ν) Part: Pres Act Dat Plur Masc
  • καταγγέλλουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • καταγγέλλων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • κατηγγείλαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • κατήγγειλαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατηγγέλη Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
  • κατήγγελλε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • κατήγγελλον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • κατήγγελλον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
καταγγέλλων
καταγεγραμμέναι
καταγεγραμμένοι
καταγεγραμμένων
κατάγει
κατάγεις
καταγελᾷ
καταγέλα
καταγελᾶν
 • Parse:
  • Verb: Pres/Fut Act Infin
  • Verb: Imperf Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Imperf Act Ind 1st Sing
  • Part: Pres/Fut Act Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Pres/Fut Act Nom Sing Masc
 • Root:καταγελάω
καταγελασάτωσαν
καταγελάσεται
καταγελάσετε
καταγελάσῃ
καταγελασθήσονται
καταγελασθῶμεν
καταγελάσονται
καταγέλαστα
καταγέλαστον
καταγέλαστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ridiculous, absurd, laughable
 • Forms:
  • καταγέλαστα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • καταγέλαστον Adj: Acc Sing Fem
καταγελᾶται
καταγελάω
 • Meaning:
  • to laugh down, i.e., deride
  • to laugh at, jeer, ridicule, laugh to scorn
 • Forms:
Present
 • καταγέλα Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • καταγελᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • καταγελᾶται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • καταγελώμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • καταγελῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • καταγελῶντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • καταγελῶνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • καταγελῶντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • καταγελῶσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Imperfect
 • κατεγέλα Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • κατεγέλων Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • κατεγέλων Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • καταγελάσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • καταγελάσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • καταγελάσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • καταγελάσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • καταγελασθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist
 • καταγελασάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • καταγελασθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • κατεγέλασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • κατεγέλασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
καταγελώμενοι
καταγελῶν
καταγελῶντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: καταγελάω
καταγελῶνται
καταγελῶντες
κατάγελως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • ridiculously, absurdly
κατάγελως
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • object of derision, laughing stock
  • mockery, derision, ridicule
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκατάγελωςκαταγέλωτες
GENκαταγέλωτοςκαταγελώτων
DATκαταγέλωτικαταγέλωσι(ν)
ACCκαταγέλωτακαταγέλωτας
καταγελῶσι, καταγελῶσιν
καταγέλωτα
καταγέλωτι
καταγηρᾶσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Ot 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Imperativ 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Part: Pres Act Dat Sing Fem
  • Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • Root:καταπίπτω">
καταγηράσαντες
καταγηράσητε
καταγηράσκω
 • Meaning: to grow old
 • Forms:
  • καταγηράσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • καταγηρᾶσαι
   • Verb: Aor Act Infin
   • Verb: Aor Act Ot 3rd Sing
   • Verb: Aor Mid Imperativ 2nd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
   • Part: Pres Act Dat Sing Fem
   • Part: Pres Act Nom Plur Fem
  • καταγηράσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
καταγιγνώσκω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to remark; to observe
 • Forms:
  • καταγνωσθεὶς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • καταγνούς
   • Part: Aor Act Nom Sing Masc
καταγίνεται
καταγίνομαι
 • Meaning: to abide, dwell
 • Forms:
  • καταγίνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • καταγινόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • κατεγινόμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
  • κατεγίνοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
καταγινόμενοι
καταγινώσκῃ
καταγινώσκω
 • Meaning:
  • to condemn, pronounce someone guilty
  • to curse, damn
  • to disapprove
  • to despise
  • to observe closely and form an unfavourable opinion of
  • to remark, discover (i.e., find fault with)
 • Forms:
  • καταγνόντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • καταγνώσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • καταγινώσκῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • καταγνώσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • καταγνωσθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • καταγνῶσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • κατέγνω Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατεγνωσμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
καταγλαίζω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to glorify
καταγνόντες
καταγνούς
κατάγνυμι
 • Meaning: to break in pieces, shatter, shiver, crack apart
 • Forms:
  • κατάξας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • κατέαγωσι(ν) Verb: 2Aor Pass Subj 3rd Plur
  • κατέαξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατεάξει Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κατέαξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
καταγνώσεται
καταγνωσθεὶς
καταγνώσῃ
καταγνωσθήσεται
καταγνῶσι, καταγνῶσιν
κατάγνωσιν
κατάγνωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • condemnation, a thinking ill of, a low or contemptuous opinion of
  • denunciation
καταγογγύζουσι, καταγογγύζουσιν
καταγογγύζω
 • Meaning:
  • to murmur against
  • to express discontent
 • Forms:
  • καταγογγύζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
καταγοητεύσαντες
καταγοητεύω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to bewitch
 • Forms:
  • καταγοητεύσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
καταγομένῳ
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • Root: κατάγω
κατάγοντες
καταγορεύω
 • Meaning: to announce, report
κατάγουσαι
κατάγουσι, κατάγουσιν
καταγράφειν
καταγραφείς
καταγραφείσας
καταγραφῆς
κατεγράφοντο
καταγράφω
 • Meaning:
  • to write down, engrave, scratch away, lacerate, describe
  • to put down in writing
  • to record in writing
  • to record in a list, register
  • to produce by writing
 • Forms:
  • καταγραφῆς Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • καταγραφείσας
   • Part: Aor Pass Acc Plur Fem
   • Part: Aor Pass Gen Sing Fem
  • καταγράφειν Verb: Pres Act Infin
  • κατεγράφοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • καταγεγραμμέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
  • καταγεγραμμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  • καταγεγραμμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
  • καταγραφείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • κατάγραψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • καταγράψω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • κατέγραφε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • κατεγράφη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • κατέγραψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • κατέγραψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • κατέγραψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
κατάγραψον
καταγράψω
κατάγω
 • Active Meaning:
  • to bring someone or something from a higher position to a lower, bring down, to demote
  • to bring forth, carry down, lead down, cause to fall
  • to bring to (land), touch (the shore), moor (a vessel)
  • to bring back, recall from banishment
 • Figurative Meaning:
  • to destroy
  • to lead to an inferior and undesirable destination
 • Passive Meaning:
  • to disembark
 • Forms:
Present
 • κατάγων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • κατάγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • κατάγεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • καταγομένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Neut
 • κατάγοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • κατάγουσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • κατάγουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Imperfect
 • κατῆγεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • κατάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • κατάξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • κατάξετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • κατάξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • κατάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • κατάγαγε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • καταγαγεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • καταγάγετε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • καταγαγέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • καταγάγῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • καταγάγῃς Verb: 2Aor Act Subj 2nd Sing
 • καταγαγόντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
 • καταγαγόντι Part: Aor Act Dat Sing Masc
 • κάταξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • καταχθείησαν Verb: Aor Pass Opt 3rd Plur
 • καταχθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • κατεάχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • κατήγαγε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κατήγαγες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • καταγαγών Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • κατήγαγον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • κατήγαγον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • κατήχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • κατήχθημεν Verb: 2Aor Pass Ind 1st Sing
 • κατήχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
καταγωγή
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • landing place, home, aqueduct
 • Forms:
  • καταγωγήν Noun: Acc Sing Fem
  • καταγωγῇ
   • Noun: Dat Sing Fem
καταγωγῇ
καταγωγήν
κατάγων
καταγωνίζομαι
 • Meaning: to conquer, defeat, overcome, subdue, struggle against, prevail against
 • Forms:
  • κατηγωνίσατο Verb: Aor Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • καταγωνίσασθαι Verb: Aor Mid/Pass Infin
  • καταγωνισάμενος Part: Aor Mid/Pass Nom Sing Masc
  • κατηγωνίσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
καταγωνισάμενος
καταγωνίσασθαι