ἀποκρεμάννυμι
 • Meaning: to let hang down
ἀποκρεμάσας
ἀπόκρημνον
ἀπόκρημνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: steep, sheer, precipitous
 • Forms:
ἀποκριθείς
ἀποκριθεῖσα
ἀποκριθεῖσαι
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Dat Sing Fem
  • Part: Aor Pass Nom Plur Fem
 • Root: ἀποκρίνω
ἀποκριθεῖσι, ἀποκριθεῖσιν
ἀποκριθέν
ἀποκριθέντα
ἀποκριθέντες
ἀποκριθῇ
ἀποκριθῆναι
ἀποκριθήσει
ἀποκριθήσεσθε
ἀποκριθήσεται
ἀποκριθήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀποκρίνω
ἀποκριθήσομαι
ἀποκριθήσονται
ἀποκρίθητε
ἀποκριθῆτε
ἀποκρίθητι
ἀποκριθῶ
ἀποκριθῶσι, ἀποκριθῶσιν
ἀπόκριμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a (judicial) decision
  • official report, sentence
ἀπόκριναι
ἀποκρίνεσθαι
ἀποκρίνεσθε
ἀποκρίνεται
ἀποκρίνῃ
ἀποκρίνομαι
ἀποκρινόμενα
ἀποκρινόμενος
ἀποκρινομένων
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Meaning: to set apart
 • Root: ἀποκρίνω
ἀποκρίνου
ἀποκρίνω
 • Meaning:
  • to answer, conclude for oneself, respond (verbally to a question), reply
  • to respond to a request
  • to meet the demands of
  • to continue a discourse (not necessarily in response to a question or issue)
  • to respond (Aorist participle of ἀποκρίνω followed by “he said”)

   καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν
   Lit.: and after answering, Jesus said
   Better: in response, Jesus said
   (Luke 7:40)

 • Forms:
Present
 • ἀποκρίνεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἀποκρίνεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • ἀποκρίνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀποκρίνῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • ἀποκρίνομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἀποκρινόμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • ἀποκρινόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἀποκρίνου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
Imperfect
Future
 • ἀποκριθήσει Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • ἀποκριθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • ἀποκριθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀποκριθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • ἀποκριθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • ἀποκριθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἀπόκριναι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἀπεκρίθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀπεκρίθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἀπεκρίθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἀπεκρίθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἀπεκρίθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • ἀπεκρίνατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἀπεκρίνατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἀπεκρίνοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἀποκέκριται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀποκριθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • ἀποκριθεῖσα Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • ἀποκριθεῖσαι Part: Aor Pass Dat Sing Fem
 • ἀποκριθεῖσαι Part: Aor Pass Nom Plur Fem
 • ἀποκριθεῖσιν Part: Aor Pass Dat Plur Masc
 • ἀποκριθέν Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἀποκριθέντα Part: Aor Pass Acc Sing Masc
 • ἀποκριθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • ἀποκριθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἀποκριθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀποκρίθητε Verb: 1Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • ἀποκριθῆτε Verb: 1Aor Pass Subj 2nd Plur
 • ἀποκρίθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • ἀποκριθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
 • ἀποκριθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἀποκριθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἀποκρίνασθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
ἀποκρίνασθε
ἀποκρίσει
ἀποκρίσεις
ἀποκρίσεσιν
ἀποκρίσεως
ἀπόκρισιν
ἀπόκρισις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a response, answer, decision, report, a reply (to a question)
ἀποκρυβῇ
ἀποκρυβή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
 • Forms:
ἀποκρύβηθι
ἀποκρυβήν
ἀποκρυβήσεται
ἀποκρύπτεται
ἀποκρύπτομαι
ἀποκρύπτω
 • Meaning:
  • to hide, conceal, keep secret, hide away
  • to remove and make invisible
 • Forms:
Present
 • ἀποκρύπτεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀποκρύπτομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἀποκρύπτων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • ἀποκρυβήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀποκρύψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἀπεκρύβησαν Part: Aor Act Nom/Acc Sing Neut
 • ἀπεκρύβη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀπέκρυψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀπέκρυψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀπέκρυψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀποκρύβηθι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • ἀποκρυψάντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
 • ἀποκρύψῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀποκρυβῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
Perfect
 • ἀποκεκρυμμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • ἀποκεκρυμμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἀποκεκρυμμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἀποκεκρυμμένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Neut
ἀποκρύπτων
ἀπόκρυφα
ἀποκρυφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: hiding-place, hideout, hideaway
 • Forms:
ἀποκρυφήν
ἀπόκρυφοι
ἀποκρύφοις
ἀπόκρυφον
ἀπόκρυφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • deliberately kept out of sight
  • unintentionally invisible, not easily observable
  • hidden, concealed, secret, hid, kept secret, obscure
 • Substantival Meaning:
  • hideout, sanctuary, hideaway
 • Forms:
ἀποκρύφους
ἀποκρύφῳ
ἀποκρύφων
ἀποκρυψάντων
ἀποκρύψῃς
ἀποκρύψω