σκάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to limp
σκαιόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing MFN
 • Root: σκαιός
σκαιός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • left side, on left hand
  • western, westward (since they faced north when indicating direction)
 • Forms:
σκάλλω
 • Meaning:
  • to search, probe
  • to stir up, hoe
 • Forms:
  • ἔσκαλλε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
σκαμβή
σκαμβός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: perverse, crooked, bent
 • Forms:
  • σκαμβή Adj: Nom Sing Fem
σκάμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • trench, ditch, something dug
  • an arena surrounded by a trench
 • Forms:
σκάμματι
σκαμμάω
 • Meaning: to cultivate (a field)
 • Forms:
  • ἐσκαμμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • ἐσκαμμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • ἐσκαμμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
σκάνδαλα
σκανδαλίζει
σκανδαλίζεται
σκανδαλίζῃ
σκανδαλίζονται
σκανδαλιζούσης
σκανδαλίζω
 • Meaning:
  • Active
   • to falter
   • to cause to fall and defect
   • to cause to stumble
   • to entrap, cause to be caught
   • to cause to sin
   • to offend, cause offence, cause offense
  • Passive
   • to take offence at, take offense at
 • Forms:
Present
 • σκανδαλίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • σκανδαλίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • σκανδαλίζῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • σκανδαλίζονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • σκανδαλιζούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
Imperfect
 • ἐσκανδαλίζοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • σκανδαλισθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • σκανδαλισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • σκανδαλισθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • σκανδαλισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐσκανδαλίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • σκανδαλίσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • σκανδαλίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • σκανδαλισθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • σκανδαλισθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • σκανδαλισθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • σκανδαλίσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • σκανδαλίσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
Perfect
 • ἐσκανδαλισμένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • ἐσκανδαλισμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
σκανδαλίζων
σκανδαλίσαι
σκανδαλίσῃ
σκανδαλισθῇ
σκανδαλισθῇς
σκανδαλισθήσεσθε
σκανδαλισθήσεται
σκανδαλισθήσομαι
σκανδαλισθήσονται
σκανδαλισθῆτε
σκανδαλίσω
σκανδαλίσωμεν
σκανδάλοις
σκάνδαλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a trap, snare
  • an object deliberately placed to make someone trip
  • a temptation to sin, enticement to false belief
  • obstacle, stumbling block, (something that causes or gives offence)
  • scandal, something over which one's reputation or public image might suffer
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMσκάνδαλονσκάνδαλα
GENσκανδάλουσκανδάλων
DATσκανδάλῳσκανδάλοις
ACCσκάνδαλονσκάνδαλα
σκανδάλου
σκανδάλων
σκάπτειν
σκάπτω
 • Meaning:
  • to dig
  • to dig up (ground for cultivation)
  • to dig (a trench)
 • Forms:
  • ἔσκαψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔσκαψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • σκάπτειν Verb: Pres Act Infin
  • σκάψω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • σκαφῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
σκάπτων
σκάφη
 • Parse #1: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning:
  • dinghy(a small boat towed behind a ship)
  • a skiff, yawl, boat (for carrying passengers)
  • hull of a ship
 • Root: σκάφος
 • ——
 • Parse #2: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • tub, bowl, deep-shaped basin
  • light boat, skiff, lifeboat
 • Forms:
σκάφῃ
σκαφῇ
σκάφην
σκαφῆναι
σκάφης
σκάφος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a skiff, yawl, boat (for carrying passengers)
  • hull of a ship
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMσκάφοςσκάφη
GENσκάφουςσκάφῶν σκάφέων
DATσκάφεισκάφεσι(ν)
ACCσκάφοςσκάφη
σκάφω
 • Meaning: to cultivate
 • Forms:
  • σκαφῆναι Verb: Aor Pass Infin
σκάψειν
σκάψω
σκάψωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root:σκάπτω
σκεδάζονται
σκεδάζω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to scatter
 • Forms:
  • σκεδάζονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
σκέλη
σκελίζω
 • Meaning:
  • to stumble, trip, upset, overthrow
  • to cause someone's downfall
σκελοκοπέω
 • Meaning: to break someone's legs
 • Forms:
  • ἐσκελοκοπήθην Verb: 1Aor Pass Ind 1st Sing
σκέλος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: leg, thigh
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMσκέλοςσκέλη
GENσκέλουςσκελῶν
DATσκέλεισκέλεσι(ν)
ACCσκέλοςσκέλη
σκέλους
σκελῶν
σκεπάζεται
σκεπάζῃ
σκεπαζόμενοι
σκεπαζόμενος
σκεπαζομένῳ
σκεπάζον
σκεπάζοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: σκεπάζω
σκεπάζοντες
σκεπάζουσαν
 • Parse:
  • Part: Pres Act Gen Plur Fem
  • Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • Root: σκεπάζω
σκεπάζω
 • Meaning:
  • to cover, shelter, protect, overshadow
  • to provide a protective covering for something
 • Forms:
Present
 • σκεπαζομένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • σκεπάζουσαν Part: Pres Act Gen Plur Fem
 • σκεπάζουσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • σκεπάζοντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • σκεπάζοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • σκεπάζον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • σκεπάζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • σκεπαζόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • σκεπαζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • σκεπάζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • σκεπάζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • σκεπάζῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
Imperfect
Future
 • σκεπασθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • σκεπάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • σκεπάσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • σκεπασθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • σκεπασθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • σκεπασθησόμεθα Verb: Fut Pass Ind 1st Plur
 • σκεπάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • σκεπάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐσκέπασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐσκέπασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐσκέπασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐσκεπάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • σκεπασθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • σκεπάσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • σκεπάσαι Verb: Aor Act Infin
 • σκεπάσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • σκεπάσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • σκεπασθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • σκεπασθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • σκεπάσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • σκεπασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
Perfect
σκεπάζων
σκεπάρνοις
σκεπάρνον, σκεπάρνος
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: adze, axe
 • Forms:
Singular
 MascNeut
NOMσκεπάρνοςσκεπάρνον
GENσκεπάρνου
DATσκεπάρνῳ
ACCσκεπάρνον
Plural
 MascNeut
NOMσκεπάρνοισκεπάρνα
GENσκεπάρνων
DATσκεπάρνοις
ACCσκεπάρνουςσκεπάρνα
σκεπάρνῳ
σκεπάσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: σκεπάζω
σκεπάσας
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Plur Fem
  • Part: Pres Act Gen Sing Fem
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: σκεπάω
σκεπάσατε
σκεπάσει
σκεπάσεις
σκεπάσῃ
σκεπάσῃς
σκεπασθείς
σκεπασθῆναι
σκεπασθήσεται
σκεπασθήσομαι
σκεπασθησόμεθα
σκεπασθήσονται
σκεπασθῆτε
σκεπασθῶμεν
σκέπασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: protection, shelter
σκέπασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: covering, clothing
 • Forms:
σκεπάσματα
σκεπαστά
σκεπασταί
σκεπαστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: one who provides shelter, protector, defender
 • Forms:
σκεπάσω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: σκεπάζω
σκεπάω
 • Meaning: to shelter, cover over
 • Forms:
  • σκέπει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
σκέπει
σκεπεινοῖς
σκεπεινός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: sheltered place, covered place
σκέπη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a covering, shelter, protection, shade
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσκέπησκέπαι
GENσκέπηςσκέπων
DATσκέπῃσκέπαις
ACCσκέπηνσκέπας
VOCσκέπησκέπαι
σκέπῃ
σκέπην
σκέπης
σκέπτομαι
 • Meaning:
  • to search, look for
  • to examine, consider
 • Forms:
  • σκέψαι Verb: 1Aor Mid Imperative 2nd Sing
σκέπω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to cover
 • Forms:
  • σκέποντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • σκέπουσιν
   • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
σκέποντα
 • Parse: Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: σκέπω
σκέπουσιν
 • Parse:
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root:σκέπω
σκευάζω
 • Meaning:
  • to prepare, make ready (i.e., to make food ready for cooking or eating)
  • to provide, furnish, supply
 • Forms:
  • ἐσκεύασα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐσκευασμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • ἐσκευασμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
σκευάρια
σκευάριον
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • small vessel
 • Forms:
  • σκευάρια Noun: Nom/Acc Plur Neut
σκευασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • preparation (of something)
  • act of preparing of food
  • dressing (in clothing)
 • Forms:
σκευασίαν
σκεύασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: furniture
 • Forms:
σκευαστός
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • artificial, prepared by someone, not natural
σκεύει
σκεύεσι, σκεύεσιν
σκεύη
σκευή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • ship's tackle, tackling
  • soldier's equipment, armour
  • household equipment, goods, stuff
  • item, article, object, utensil
  • personal belongings, personal possessions, personal property
  • furniture, furnishings
 • Forms:
σκευήν
σκεῦος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a thing, item, article, object (used for any purpose)
  • implement, tool
  • Of a Person: body, vessel, container of the soul
  • supplies, stores, equipment
  • vessel, jar, dish (i.e., kitchen equipment)
  • weapons, shield (i.e., soldier's equipment)
  • anchor, sea anchor, sail (i.e., sail boat’s equipment)
  • goods, stuff, merchandise (i.e., merchant's wares and equipment)
  • cargo (of a ship)
  • pieces of an outfit (worn on a body)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMσκεῦοςσκεύη
GENσκεύουςσκευῶν
DATσκεύεισκεύεσι(ν)
ACCσκεῦοςσκεύη
σκεύους
σκευοφύλαξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: he who guards temporarily deposited tent
 • Forms:
σκευῶν
σκέψαι
σκέψιν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Meaning: viewing
 • Root: σκέψις
σκέψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • viewing, perception by the senses
  • speculation, consideration
σκέψομαι
σκεψόμενος
σκηναί
σκηναῖς
σκηνάς
σκήνει
σκηνή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • tent, tabernacle, booth
  • lodging, habitation, covered place
  • space for dwelling
  • Euphemism: body, human body
 • Forms:
σκηνῇ
σκηνήν
σκηνῆς
σκηνοπηγία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • feast of booths, feast of tents
  • a Festival of Tabernacles (Lev. 23:34)
  • feast of tabernacles
  • celebration of tent-making (i.e., setting up a temporary tent and living in it during the festival)
 • Forms:
σκηνοπηγίᾳ
σκηνοπηγίας
σκηνοποιοί
σκηνοποιός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: tent-maker
σκῆνος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: tent, a hut, temporary residence, tabernacle
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMσκῆνοςσκήνη
GENσκήνουςσκηνῶν
DATσκήνεισκήνεσι(ν)
ACCσκῆνοςσκήνη
σκηνοῦντας
σκηνοῦντες
σκηνούντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: σκηνόω
σκήνους
σκηνόω
 • Meaning:
  • to tent, encamp, pitch a tent
  • to live in a tent, dwell in a tent
 • Forms:
  • ἐσκήνωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐσκήνωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • σκηνοῦντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
  • σκηνοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • σκηνούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
  • σκηνώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
σκήνωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • tent
  • tabernacle, (later: the Temple)
  • dwelling-place, abode
  • Euphemism: body, human body
 • Forms:
σκηνώμασι, σκηνώμασιν
σκηνώματα
σκηνώματι
σκηνώματος
σκηνωμάτων
σκηνῶν
σκηνώσει
σκηνώσεως
σκήνωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • construction of a tent or house, dwelling in a tent
  • dwelling (in a tent or house) (II Macc 14:35)
  • act of dwelling
σκηπτοῦχος
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • bearing a sceptre, holding a staff of command
σκῆπτρα
σκήπτροις
σκῆπτρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • sceptre, a staff or stick to lean upon, a walking-stick
  • tribe (of the tribes of Israel)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMσκῆπτρονσκῆπτρα
GENσκήπτρουσκήπτρων
DATσκήπτρῳσκήπτροις
ACCσκῆπτρονσκῆπτρα
σκήπτρου
σκήπτρῳ
σκήπτρων
σκιά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: shadow, shade, darkness
 • Forms:
σκιᾷ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: σκιά
σκιαγράφος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: perspective-painter, scene-painter; drawing in light and shade, sketching
σκιαγράφων
σκιάδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • awning, canopy
  • fabric roof (on a carriage)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMσκιάδιονσκιάδια
GENσκιαδίουσκιαδίων
DATσκιαδίῳσκιαδίοις
ACCσκιάδιονσκιάδια
σκιαδίων
σκιάζει
σκιάζειν
σκιάζοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: σκιάζω
σκιάζονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: σκιάζω
σκιαζόντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: σκιάζω
σκιάζουσα
σκιάζουσαι
σκιαζούσης
σκιάζω
 • Meaning:
  • to seek shade (as shelter)
  • to cast a shadow, overshadow
  • to provide protective shade
 • Forms:
Present
 • σκιάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • σκιάζειν Verb: Pres Act Infin
 • σκιάζοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • σκιάζονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • σκιαζόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • σκιάζουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • σκιάζουσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • σκιαζούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
Imperfect
 • ἐσκίαζον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐσκίαζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • σκιάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἐσκίασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐσκίασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
σκιαί
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: σκιά
σκιάν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: σκιά
σκιᾶς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: σκιά
σκιάσει
σκιρτᾷ
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
 • Root: σκιρτάω
σκιρτάω
 • Meaning:
  • to jump, spring, leap (for joy)
  • to kick (i.e., fetus quickening)
 • Forms:
Present
 • σκιρτῶντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • σκιρτῶντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • σκιρτᾷ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • σκιρτᾷ Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
 • σκιρτώντων Part: Pres Act Gen Plur Neut
Imperfect
 • ἐσκίρτων Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐσκιρτᾶτε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • ἐσκίρτων Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • σκιρτήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
Aorist
 • ἐσκίρτησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐσκιρτήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐσκίρτησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐσκίρτησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • σκιρτήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
Perfect
σκιρτήσατε
σκιρτήσετε
σκιρτῶν
σκιρτῶντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: σκιρτάω
σκιρτώντων
σκιρτῶσαν
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Fem
  • Part: Pres Act Gen Plur Fem
 • Root: σκιρτάω
σκληρά
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: σκληρός
σκληραί
σκληράν
σκληρᾶς
σκληράς
σκληρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: hardness, trouble, obstinacy
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Eccl 7:25
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
σκληρίαν
σκληροί
σκληροῖς
σκληροκαρδία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: hardness of heart, hard-heartedness, coldness, obstinacy, stubbornness
 • Forms:
σκληροκαρδίᾳ
σκληροκαρδίαν
σκληροκάρδιοι
σκληροκάρδιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: hard-hearted, stubborn attitude
 • Forms:
σκληρόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: σκληρός
σκληρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For comparative, see σκληρότερος
 • Adjectival Meaning:
  • Of things: hard (to the touch), dry, tough, rough, stiff, unyielding
  • Of words: hard (to bear because of pain), harsh, unpleasant
  • Of people: hard (of character), stern, strict, harsh, cruel, merciless, stubborn, unyielding, adamant, implacable, inflexible, obstinate, surly
  • Of tasks: hard, difficult, tough (to do, accomplish)
 • Substantival Meaning:
  • hardness, stubbornness
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMσκληρόςσκληράσκληρόν
GENσκληροῦσκληρᾶς
σκληράς
σκληροῦ
DATσκληρῷσκληρᾷσκληρῷ
ACCσκληρόνσκληράνσκληρόν
Plural
 MascFemNeut
NOMσκληροίσκληραίσκληρά
GENσκληρῶν
DATσκληροῖςσκληραῖςσκληροῖς
ACCσκληρούςσκληρᾶς
σκληράς
σκληρά
σκληρότεροι
σκληρότερον
σκληρότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of σκληρός
 • Meaning: harder
σκληρότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • callousness, stubbornness, hardness
  • harshness (of climate)
  • hard to bear condition
  • hard to bear situation
 • Forms:
σκληρότητα
σκληρότητες
σκληρότητος
σκληροτράχηλοι
σκληροτράχηλον
σκληροτράχηλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: stiff-necked, obstinate, inflexible, stubborn
 • Forms:
  • σκληροτράχηλοι Adj: Nom/Voc Plur Masc/Fem
  • σκληροτράχηλον Adj: Acc Sing Masc
  • σκληροτραχήλου Adj: Gen Sing Masc/Neut
σκληροτραχήλου
σκληροῦ
σκληρούς
σκληρῦναι
σκληρύνας
σκληρύνει
σκληρυνεῖτε
σκληρύνητε
σκληρυνθείη
σκληρυνθείς
σκληρυνθῇ
σκληρυνθῆναι
σκληρυνομένη
σκληρύνω
 • Active Meaning:
  • to harden (from being dried up)
  • to stiffen (e.g., stiffen one's neck)
  • to add to the harshness of something
  • to intensify the severity of
 • Passive Meaning:
  • to be stubborn, be inflexible, be hardened
 • Forms:
Present
 • σκληρύνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • σκληρύνητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • σκληρυνομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
Imperfect
 • ἐσκληρύνοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • σκληρυνεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
Aorist
 • ἐσκλήρυνα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐσκληρύναμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐσκλήρυναν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐσκλήρυνας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐσκλήρυνε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐσκληρύνθη Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Sing
 • σκληρυνθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • σκληρῦναι Verb: Aor Act Infin
 • σκληρυνῶ Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • σκληρύνας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • σκληρυνθείη Verb: Aor Pass Opt 3rd Sing
 • σκληρυνθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • σκληρυνθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
Perfect
σκληρυνῶ
σκληρυσμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: hard stubbornness
σκληρῷ
σκληρῶν
σκληρῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • harshly, hardly
  • with difficulty
σκνῖπα
σκνῖπες
σκνῖφα
σκνῖφες
σκνίψ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: lice, gnat, small fly
 • Forms:
  • σκνῖφα Noun: Acc Sing Masc
  • σκνῖφες Noun: Nom Plur Masc
  • σκνῖπα Noun: Acc Sing Masc
  • σκνῖπες Noun: Nom Plur Masc
σκολιά
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: σκολιός
σκολιάζω
 • Meaning:
  • to be crooked, be perverse
  • to walk in crooked ways
 • Forms:
  • σκολιάζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
σκολιάζων
σκολιαί, σκολίαι
σκολιαῖς
σκολιᾶς
σκολιάς
σκολιοί
σκολιοῖς
σκολιόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: σκολιός
σκολιός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • crooked, warped, winding, bent, writhing
  • Figurative: crooked, unscrupulous, dishonest, perverse, cantankerous
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMσκολιόςσκολιάσκολιόν
GENσκολιοῦσκολιᾶςσκολιοῦ
DATσκολιῷσκολιᾷσκολιῷ
ACCσκολιόνσκολιάνσκολιόν
Plural
 MascFemNeut
NOMσκολιοίσκολιαίσκολιά
GENσκολιῶν
DATσκολιοῖςσκολιαῖςσκολιοῖς
ACCσκολιούςσκολιάςσκολιά
σκολιότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: crookedness, perversity, deceit, dishonesty
 • Forms:
σκολιότητι
σκολιότητος
σκολιούς
σκολιῶν
σκολιῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: crookedly, perversely
σκόλοπα
σκόλοπες
σκολόπων
σκόλοψ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: thorn, splinter
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMσκόλοψσκόλοπες
GENσκόλοποςσκολόπων
DATσκόλοπισκόλοψιν
ACCσκόλοπασκολοπας
σκόλοψι, σκόλοψιν
σκόπει
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: σκοπέω
σκοπεῖν
σκοπεῖτε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: σκοπέω
σκοπείτω
 • Parse: Verb: Pres Imperative Act 3rd Sing
 • Root: σκοπέω
σκοπέλοις
σκόπελον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • mound (which serves as a grave)
  • a lookout
σκοπεύει
σκοπεύοντες
σκοπεύουσι, σκοπεύουσιν
σκόπευσον
σκοπεύω
 • Meaning: to look out, see, observe, keep watch, watch closely
 • Forms:
  • σκοπεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • σκοπεύοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • σκοπεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • σκόπευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • σκοπεύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
σκοπεύων
σκοπέω
 • Meaning:
  • to look out for
  • to notice, observe, watch closely
 • Forms:
  • σκόπει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • σκοπεῖν Verb: Pres Act Infin
  • σκοπεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • σκοποῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • σκοπούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
  • σκοπῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
σκοπή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: lookout-place, watchtower
 • Forms:
σκοπῆς
σκοπιά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a lookout-place, a mountain-peak, vantage point, Mizpah
  • outlook point, lookout place, watchtower
  • high place, elevated ground, peak
  • watch, guard duty
  • a group of watchmen
 • Forms:
σκοπιᾷ
σκοπιάν
σκοπιᾶς
σκοπιάς
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: σκοπιά
σκοπιῶν
σκοποί
σκοπόν
σκοπός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • watchman, watcher, guard, lookout, sentry
  • scout, spy
  • target, mark
  • object on which one fixes the eyes
σκοποῦ
σκοποῦντες
σκοπούντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: σκοπέω
σκοπούς
σκοπῶν
σκορακισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: scorn, scorning, contemptuous behaviour, act of treating with contempt
σκορακισμοῦ
σκόρδα
σκόρδον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: garlic
 • Forms:
  • σκόρδα Noun: Nom/Acc Plur Neut
σκορπίδια
σκορπίδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: dart throwing device, arrow throwing weapon
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMσκορπίδιονσκορπίδια
GENσκορπιδίουσκορπιδίων
DATσκορπιδίῳσκορπιδίοις
ACCσκορπίδιονσκορπίδια
σκορπιεῖ
σκορπιεῖς
σκορπίζει
σκορπιζόμεθα
σκορπίζω
 • Meaning: to disperse abroad, scatter (abroad), distribute
 • Forms:
Present
 • σκορπίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • σκορπιζόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
 • σκορπίζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • σκορπιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • σκορπιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • σκορπισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • σκορπιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐσκόρπισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐσκόρπισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐσκόρπισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐσκορπίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐσκορπίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐσκορπίσμεθα Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • σκορπίσαι Verb: Aor Act Infin
 • σκορπισθείησαν Verb: Aor Pass Opt 3rd Plur
 • σκορπισθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
Perfect
 • ἐσκορπισμέναι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Fem
 • ἐσκορπισμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἐσκορπισμένον Part: Perf Pass Nom/Acc Sing Neut
σκορπίζων
σκορπίοι
σκορπίοις
σκορπίον
σκορπίος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: scorpion
σκορπίου
σκορπίσαι
σκορπισθείησαν
σκορπισθήσονται
σκορπισθῆτε
σκορπισμοί
σκορπισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: scattering
σκορπιῶ
σκορπίῳ
σκορπίων
σκοτάζω
 • Meaning:
  • to grow dark, be darkened, remain dark
  • to sadden
  • to become black
 • Forms:
  • ἐσκότασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐσκότασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • σκοτάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • σκοτάσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
σκοτάσει
σκοτάσουσι, σκοτάσουσιν
σκότει
σκοτεινά
σκοτειναί
σκοτεινή
σκοτεινήν
σκοτεινοῖς
σκοτεινόν
σκοτεινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • dark, darkness, opaque, gloomy
  • shrouded in darkness
  • obscure, secret, ambiguous, vague
  • inscrutable, indescribable
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMσκοτεινόςσκοτεινήσκοτεινόν
GENσκοτεινοῦσκοτεινῆςσκοτεινοῦ
DATσκοτεινῷσκοτεινῇσκοτεινῷ
ACCσκοτεινόνσκοτεινήνσκοτεινόν
Plural
 MascFemNeut
NOMσκοτεινοίσκοτειναίσκοτεινά
GENσκοτεινῶνσκοτεινῶνσκοτεινῶν
DATσκοτεινοῖςσκοτειναῖςσκοτεινοῖς
ACCσκοτεινούςσκοτεινάςσκοτεινά
σκοτεινούς
σκοτεινῷ
σκοτία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: darkness, dimness, obscurity, gloom
 • Forms:
σκοτίᾳ
σκοτίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: σκοτία
σκοτίζω
 • Active Meaning:
  • to darken, obscure
  • to make dark
 • Passive Meaning:
  • to grow dark
 • Forms:
  • ἐσκοτίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐσκοτίσμεθα Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Plur
  • ἐσκοτισμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  • σκοτισθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • σκοτισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • σκοτισθήτωσαν Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
σκοτισθῇ
σκοτισθήσεται
σκοτισθήτωσαν
σκοτοδινιᾶσαι
σκοτοδινιάω
 • Meaning: to suffer from dizziness
σκοτοῖ
σκοτομήνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • dark, darkness
  • dark night, a moonless night
  • (by implication) privily, secretly
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσκοτομήνησκοτομῆναι
GENσκοτομήνηςσκοτομηνῶν
DATσκοτομήνῃσκοτομήναις
ACCσκοτομήνηνσκοτομήνας
VOCσκοτομήνησκοτομῆναι
σκοτομήνῃ
σκότος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: darkness, shadiness, obscurity, absence of light
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMσκότοςσκότη
GENσκότουςσκοτῶν
DATσκότει, σκότῳσκότεσι(ν)
ACCσκότοςσκότη
σκότους
σκοτόω
 • Active Meaning:
  • to make dark, darken
  • to make dizzy
  • to blind
 • Passive Meaning:
  • to be in darkness
  • to suffer from vertigo
  • to be blackened
  • to be saddened
 • Forms:
  • ἐσκοτώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐσκοτώθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐσκοτώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐσκοτωμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
  • ἐσκοτωμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ἐσκότωται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • σκοτοῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • σκοτωθείη Verb: Aor Pass Opt 3rd Sing
σκότῳ
σκοτωθείη
σκύβαλα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: σκύβαλον
 • Concord: Sir 27:4; Phil 3:8
σκυβαλίζω
 • Active Meaning:
  • to look on as dung
  • to disregard
  • to reject contemptuously
 • Middle Meaning:
  • to suffer contempt
 • Forms:
  • σκυβαλισθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
σκυβαλισθῶσι, σκυβαλισθῶσιν
σκύβαλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: dung, filth, refuse, garbage
 • Concord:

  NT: Phil 3:8
  LXX: _
  Apocrypha: Sir 27:4
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
  • σκύβαλα Noun: Nom/Acc Plur Neut
σκυθρωπά
σκυθρωπάζει
σκυθρωπάζω
 • Meaning:
  • to look downcast, look sullen, look gloomy and sad
  • to have a sad countenance
  • to look angry
 • Forms:
  • σκυθρωπάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • σκυθρωπάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • σκυθρωπάζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
σκυθρωπάζων
σκυθρωπάσει
σκυθρωποί
σκυθρωπόν
σκυθρωπός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: gloomy-looking, sullen, sad, downcast look, depressed
 • Forms:
  • σκυθρωπά Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • σκυθρωποί Adj: Nom Plur Masc
  • σκυθρωπόν Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • σκυθρωπόν Adj: Acc Sing Masc
σκυθρωπόω
 • Meaning: to be gloomy, sullen
 • Forms:
  • ἐσκυθρωπωμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
σκυθρωπῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: sullenly, sadly, angrily
σκῦλα
σκύλακα
σκύλακας
σκύλαξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: puppy, young dog
σκυλάω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to come
 • Forms:
σκυλεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: act of despoiling, plundering
 • Forms:
σκυλείαν
σκυλεύειν
σκυλευόντων
σκυλεῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: σκυλεύω
σκυλεύσαντα
σκυλεύσαντας
σκυλεύσαντες
σκυλεύσει
σκυλεύσετε
σκύλευσον
σκυλεύσουσι, σκυλεύσουσιν
σκυλεύω
 • Meaning:
  • to plunder
  • to take possession of by force
  • to despoil, strip a slain enemy of his weapons
 • Forms:
  • σκυλεύσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • ἐσκύλευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐσκύλευσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐσκύλευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • σκυλεύειν Verb: Pres Act Infin
  • σκυλευόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
  • σκυλεῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • σκυλεύσαντα Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
  • σκυλεύσαντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
  • σκυλεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • σκυλεύσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • σκύλευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • σκυλεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
σκύλλε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: σκύλλω
σκύλλεις
σκύλλου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: σκύλλω
σκύλλω
 • Active Meaning:
  • to flay
  • to weary, harass
  • to trouble, bother, annoy (someone)
 • Passive Meaning:
  • to trouble (oneself)
 • Forms:
  • ἐσκυλμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  • σκύλλε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • σκύλλεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • σκύλλου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
σκυλμοῖς
σκυλμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • irritation, annoyance, vexation
  • cruel treatment, harsh treatment
  • rending, mangling
σκυλμῶν
σκύλοις
σκῦλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • spoils, booty, the weapons removed from a slain enemy
  • gain, profit
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMσκῦλονσκῦλα
GENσκύλουσκύλων
DATσκύλῳσκύλοις
ACCσκῦλονσκῦλα
σκύλων
σκύμνοι
σκύμνοις
σκύμνον
σκύμνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • cub, whelp
  • the young of a predatory animal
σκύμνου
σκύμνους
σκύμνων
σκυτάλαις
σκυτάλας
σκυτάλη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a staff, cudgel, club, pole, crutch
 • Forms:
σκυτάλης
σκυτέας
σκυτεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: skin, hide
σκυτέως
σκῶλα
σκώληκας
σκώληκες
σκώληκι
σκωληκόβρωτον
σκωληκόβρωτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: worm-eaten, eaten of worms, fit to be eaten by worms
 • Forms:
  • σκωληκόβρωτον Adj: Nom/Acc Sing Neut; Adj: Acc Sing Masc/Fem
σκωλήκων
σκώληξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: worm, grub, maggot, earthworm
 • Forms:
σκῶλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • thorn, sharp stick
  • a painful annoyance
  • stumbling block, hindrance, obstacle
 • Forms:
  • σκῶλα Noun: Nom/Acc Plur Neut
σκώπτει
σκώπτουσα
σκώπτω
 • Meaning:
  • to hoot, mock, jeer, scoff at
  • to make a mockery of
  • to baffle, puzzle, bewilder, confuse
 • Forms:
  • σκώπτει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
σκωρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: slag, dross
 • Forms:
σκωρίαν