ἐξελάλησε, ἐξελάλησεν
ἐξέλαμπε, ἐξέλαμπεν
ἐξέλαμψε, ἐξέλαμψεν
ἐξελατόμησαν
ἐξελατόμησας
ἐξελαύνουσι, ἐξελαύνουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres/Fut Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • Part: Pres/Fut Act Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning: to drive out
 • Root: ἐξελαύνω
ἐξελαύνω
 • Meaning: to drive out, expel, drive away
 • Forms:
  • ἐξελαύνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
ἐξελαύνων
ἔξελε
ἐξελέγησαν
ἐξελέγξαι
ἐξελέγξει
ἐξελέγοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: ἐκλέγω
ἐξελέγχεις
ἐξελέγχονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Meaning: to convict, refute
 • Root: ἐξελέγχω
ἐξελέγχω
 • Meaning:
  • to convict, refute, confute, rebuke
  • to blame
 • Forms:
  • ἐξελέγξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξελέγχεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἐξελέγχων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἐξελέγξαι Verb: Aor Act Infin
ἐξελέγχων
ἐξελεῖν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐξαιρέω
ἐξέλειξαν
ἐξέλειξε
ἐξελεῖσθε
ἐξελεῖται
ἐξελεξάμην
ἐξελέξαντο
ἐξελέξασθε
ἐξελέξατο
ἐξέλεξε, ἐξέλεξεν
ἐξελέξω
ἐξελέσθαι
ἐξέλεσθε
ἐξελέσθωσαν
ἐξελεύσει
ἐξελεύσεσθαι
ἐξελεύσεσθε
ἐξελεύσεται
ἐξελεύσῃ
ἐξέλευσίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a going out, exodus

   ἐχθὲς ἡ ἐξέλευσίς σου
   Yesterday was your going out (2Sam 15:20)

  • the act of exiting
 • Note: Noun: Gen Sing Fem: ἐξέλεως
ἐξελεύσομαι
ἐξελευσόμεθα
ἐξελεύσονται
ἐξελῇ
ἐξελήλυθα
ἐξεληλύθασι, ἐξεληλύθασιν
ἐξεληλύθατε
ἐξεληλύθει
ἐξελήλυθε, ἐξελήλυθεν
ἐξεληλυθός
ἐξεληλυθότα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἐξέρχομαι
ἐξεληλυθότας
ἐξεληλυθότων
ἐξεληλυθυῖαν
ἐξεληλυθυίας
ἐξεληλυθώς
ἐξέληται
ἐξέλθατε
ἐξελθάτω
ἐξελθάτωσαν
ἔξελθε
ἐξελθεῖν
ἔξελθεν
ἐξέλθετε
ἐξελθέτω
ἐξελθέτωσαν
ἐξέλθῃ
ἐξέλθῃς
ἐξέλθητε
ἐξέλθοι
ἐξελθόν
ἐξελθόντα
 • Parse:
  • Part: 2Aor Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: 2Aor Act Acc Sing Masc
 • Root: ἐξέρχομαι
ἐξελθόντας
ἐξελθόντες
ἐξελθόντι
ἐξελθόντος
ἐξελθόντων
ἐξελθοῦσα
ἐξελθοῦσαι
ἐξελθοῦσαν
ἐξελθούσῃ
ἐξελθούσης
ἐξέλθω
ἐξέλθωμεν
ἐξελθών
ἐξέλθωσι, ἐξέλθωσιν
ἐξελίκμησε, ἐξελίκμησεν
ἐξέλιξε, ἐξέλιξεν
ἐξέλιπε, ἐξέλιπεν
ἐξελίπομεν
ἐξέλιπον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐκλείπω
ἐξελίποσαν
ἐξελισσομένη
ἐξελίσσουσι, ἐξελίσσουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἐξελίσσω
ἐξελίσσω
 • Active Meaning:
  • to unroll, unfold, unfurl
  • to evolve
  • to deploy, develop
 • Middle Meaning:
  • to extend to
  • to extend and become connected to
 • Forms:
  • ἐξελίσσουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐξελίσσουσι(ν) Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  • ἐξελισσομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
ἐξέλκῃς
ἐξελκομενος
ἐξελκύσει
ἐξελκύσῃς
ἐξέλκω
 • Meaning:
  • to drag away, draw away, drag out, remove
  • to pull out
  • to engage in a verbal quarrel
 • Forms:
  • ἐξειλκύσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐξέλκῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • ἐξελκομενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἐξελκύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐξελκύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
ἐξελογίζοντο
ἐξελοῦ
ἐξελοῦμαι
ἐξελοῦνται
ἐξελοῦσι, ἐξελοῦσιν
ἐξελύθη
 • Parse: Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἐκλύω
ἐξελύθησαν
ἐξελυόμην
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: ἐκλύω
ἐξέλυσαν
ἐξέλυσε, ἐξέλυσεν
ἐξελῶ
ἐξέλωμαι
ἐξέλωνται