ἅγια
ἁγία
ἁγίᾳ
ἁγιάζει
ἁγιάζειν
ἁγιάζεται
ἁγιάζετε
ἁγιαζόμενα
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἁγιάζω
ἁγιαζομένη
ἁγιαζόμενοι
ἁγιαζόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἁγιάζω
ἁγιαζομένους
ἁγιάζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἁγιάζω
ἁγιάζοντες
ἁγιάζουσα
ἁγιάζουσι, ἁγιάζουσιν
ἁγιάζω
 • Meaning:
  • to set apart, differentiate, consecrate, sanctify
  • to declare something as special from among all similar things (e.g., the 7th day is declared special from among all the days of the week)
  • to dedicate something for a person or purpose
  • to treat as dedicated to God, reverence, hallow
  • to declare fit for cultic rituals
  • to purify
  • to enlist and deploy (troops) (see Jer. 28:27 LXX)
  • Of things: to declare holy (i.e., separated for God's purpose)
  • Of people: to sanctify, consecrate, dedicate, declare holy (i.e., dedicated to God)
 • Forms:
Present Verb
 • ἁγιάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἁγιάζειν Verb: Pres Act Infin
 • ἁγιάζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἁγιάζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἁγιάζωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
Present Active Participle
 • ἁγιάζετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἁγιάζον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • ἁγιάζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἁγιάζουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • ἁγιάζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Present Mid/Pass Participle
Future Verb
 • ἁγιάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἁγιάσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἁγιάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἁγιάσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἁγιάσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἁγιάσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἁγιασθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • ἁγιασθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἁγιασθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • ἁγιασθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist Verb
 • ἡγίασα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἡγίασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἡγίασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἡγιάσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἡγίασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἁγιάσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἁγιάσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἁγίασαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἁγιάσομεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἁγιάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἁγιάσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἁγίασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἁγιάσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἁγιασθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • ἁγιάσθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • ἁγιασθήτωσαν Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
 • ἁγιασθεῖσαν Verb: Aor Pass Opt 3rd Plur
 • ἡγιάσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἡγιάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἡγιάσθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • ἡγιάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἁγιασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἁγιασθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἁγιασθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • ἁγιασθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
Aorist Participle
 • ἁγιάσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἁγιάσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἁγιασθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
Perfect Verb
 • ἡγίακα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ἡγίακε(ν) Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἡγίασται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
Perfect Participle
 • ἡγιασμένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • ἡγιασμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
 • ἡγιασμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
 • ἡγιασμένας Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Fem
 • ἡγιασμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • ἡγιασμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἡγιασμένης Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • ἡγιασμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἡγιασμένοις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • ἡγιασμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἡγιασμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
ἁγιάζων
ἁγιάζωσι, ἁγιάζωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἁγιάζω
ἅγιαι
ἁγίαις
ἁγίαν
ἁγίας
 • Parse:
  • Adj: Gen Sing Fem
  • Adj: Acc Plur Fem
 • Root: ἅγιος
ἁγιάσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἁγιάζω
ἁγίασαι
ἁγιάσαντες
ἁγιάσας
ἁγιάσατε
ἁγιάσει
ἁγιάσεις
ἁγιάσετε
ἁγιάσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἁγιάζω
ἁγιασθεῖσαν
ἁγιασθέντες
ἁγιασθῇ
ἁγιασθῆναι
ἁγιασθήσεσθε
ἁγιασθήσεται
ἁγιασθήσομαι
ἁγιασθήσονται
ἁγιάσθητε
ἁγιασθῆτε
ἁγιασθήτω
ἁγιασθήτωσαν
ἁγιασθῶσι
ἁγίασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • sanctuary
  • holy object
  • sacred offering
  • holiness (i.e., consecrated to God's service)
 • Forms:
ἁγιάσμασι, ἁγιάσμασιν
ἁγιάσματι
ἁγιάσματος
ἁγιασμόν
ἁγιασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: holiness, sanctification, purification, consecration, sanctity
ἁγιασμοῦ
ἁγιασμῷ
ἁγιάσομεν
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: ἁγιάζω
ἁγίασον
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • Part: Fut Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἁγιάζω
ἁγιάσουσι, ἁγιάσουσιν
ἁγιαστήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: sanctuary, holy place
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἁγιαστήριονἁγιαστήρια
GENἁγιαστηρίουἁγιαστηρίων
DATἁγιαστηρίῳἁγιαστηρίοις
ACCἁγιαστήριονἁγιαστήρια
ἁγιαστία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sacred ritual, service, purification
 • Concord:

  Apocrypha: 4Macc 7:9

 • Forms:
ἁγιαστίαν
ἁγιάσω
ἁγιάσωσι, ἁγιάσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἁγιάζω
ἅγιε
ἅγιοι
ἁγίοις
ἁγιολόγος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: speaking holy things
 • Forms:
ἁγιολόγων
ἅγιον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἅγιος
ἁγιοπρεπέσι, ἁγιοπρεπέσιν
ἁγιοπρεπής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: fitting or proper for a holy person, holy
 • Forms:
ἅγιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: the word does not mean "sinless"; instead, it indicates something or someone that is unlike common things or people because it has permissive access to God. The Israelites were holy because unlike the people of other nations, they had access to God; priests were more holy than the people because they had functions allowing them (and certain objects) to enter into the holy place to have closer access to God; and the high priest could enter once a year into the holy of holy place where there was the most access to God.
 • Note: For superlative see ἁγιώτατος
 • Adjectival Meaning:
  • Of things:
   • distinctively different
   • wholly other, entirely different
   • sacred, holy, dedicated
   • set apart for dedication (to God), set apart for worshipping God
   • distinctive, different from common use
  • Of people:
   • holy, dedicated to God for His service
   • Plural: saints (except in I Thess 5:27)
 • Substantival Meaning:
  • holy place, sanctuary, temple, the Holy One
 • Forms:
ἁγιότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: holiness, sanctity
 • Forms:
ἁγιότητι
ἁγιότητος
ἁγίου
ἁγίους
ἁγιοφόροι
ἁγιοφόρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: bearing holy things
 • Forms:
ἁγιοφόρῳ
ἁγίῳ
ἁγίων
ἁγιωσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: holiness, sacredness, sanctity
 • Forms:
ἁγιωσύνῃ
ἁγιωσύνην
ἁγιωσύνης
ἁγιωτάτῃ
ἁγιώτατον
 • Parse:
  • Superlative Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Superlative Adj: Acc Sing Masc
 • Root: ἁγιώτατος (most holy)
ἁγιώτατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: most holy
 • Note: Superlative of ἅγιος