εἷμαι
εἱμαρμένην
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
 • Meaning:
  • to receive as one's portion
 • Root:μείρομαι
εἱμαρμένης
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
 • Meaning:
  • to receive as one's portion
 • Root:μείρομαι
εἰ μὲν γαρ
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: for if ... then
 • Concord:

  NT: 2Cor 11:4
  LXX: _
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

εἰ μὲν οὖν
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: so then if
 • Concord:

  NT: Acts 19:38; 25:11; Heb 7:11; 8:4
  LXX: _
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

εἰμή, εἰ μὴ
 • Parse: Negative
 • Meaning: except, if not, otherwise
εἰμην
 • Parse: Verb: PluPerf Ind 1st Sing
 • Root: εἰμί
εἰ μὴ ὅτι
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: except that, unless
 • Concord:

  NT: 2Cor 12:13
  LXX: _
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

εἰ μήτι, εἰ μή τι
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: unless indeed, unless perhaps
 • Concord:

  NT: 1Cor 7:5; 2Cor 13:5; Luke 9:13
  LXX: _
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

εἰμί
 • Note: Also see: εἶμι to go
 • Meaning:
  • To Be
   • to be, exist
   • to become
   • to dwell, live
   • to stay, reside
   • to take place, occur
   • to be at a certain time (Acts 4:3)
   • to be present, available, provided (Mark 8:1)
   • to be possible +Infin (1Cor 11:20)
   • Imperfect: ἤμην used to be
  • To Identify or Explain
   • to have certain characteristics: I am meek (Matt 11:29)
   • to possess a certain characteristic, to be identical with
   • to identify a person: I am Gabriel (Luke 1:19)
   • to describe a relationship: we are the temple of God (2Cor 6:16)
   • to mean

    μάθετε τί ἐστιν
    learn what this means (Matt 9:13)

   • +Participle = if, since (clause)
  • With Prepositions
   • άπό + place = to be from, come from (some place)
   • εἰς + person = to be directed or inclined toward (someone)
   • ἐκ + person = to belong to (someone)
   • ἐκ + place = to belong to (some place)
   • ἐν + place = to be in (some place)
   • ἐν + place = to be in (some place)
   • ἐπί + Gen. = to be on (something of a place) e.g., to be on roof of house
   • ἐπί + Dat. = to be at (something) e.g., to be at the door
   • ἐπί + Acc. = to be on (someone)

    χάρις θεοῦ ἦν ἐπ’ αὐτό
    Grace of God was upon him (Luke 2:40)

   • κατά + Gen. = to be against (someone)
   • κατά + Acc. = to live in accordance with (someone)
   • μετά + Gen. = to be with (someone)
   • παρά + Gen. = to come from (someone)
   • παρά + Dat. = to be with (someone)
   • παρά + Acc. = to be beside (some place)
   • πρός + thing = to be close to (something)
   • πρός + person = to be with (someone)
   • σύν + person = to with (someone)
   • ὑπέρ + Gen. = to be for (someone)
   • ὑπέρ + Acc. = to be over (someone); to be more than someone
   • ὑπό + thing = to be under (something)
  • With Genitive
   • to denote the possessor: belong to
   • to denote affiliation: I belong to Paul (1Cor 1:12)
   • to denote function

    οὐχ ὑμῶν ἐστιν
    it is no concern of yours (Acts 1:7)

   • to denote a quality (Heb 12:11)
   • to denote origin (2Cor 4:7)
   • to denote age (Mark 5:42; Luke 3:23; Acts 4:22)
  • To Indicate Location Acts 13:1
 • Forms:
Present Verbs
Present Active Indicative
 SingularPlural
1stεἰμίἐσμέν
2ndεἶ, εἴἔστε, ἐστε
3rdἔνεστι, ἐστί,
ἐστίν, ἔστιν
εἰσί, εἰσίν
Infinεἶναι

Present Active Imperative
 SingularPlural
1stἤμηνἔστε
2ndἔσο, ἴσθιἔστε
3rdἔστω, ἤτωἔστων, ἔστωσαν, ὄντων

Present Active Optative
 SingularPlural
1stεἴηνεἶμεν, εἴημεν
2ndεἴηςεἶτε, εἶτ’, εἴητε
3rdεἴηεἶεν, εἴησαν

Present Active Subjunctive
 SingularPlural
1stὦμεν
2ndᾖςἦτε
3rdὦσι, ὦσιν

Imperfect Active
 SingularPlural
1stἦ or ἦνἦμεν
2ndἦσθα or ἦςἦστε or ἦτε
3rdἤτω, ἦνἦσαν

Imperfect Middle
 SingularPlural
1stἤμηνἤμεθα
2nd________
3rd________
Present Participles
Present Active Participles
 MasculineFeminineNeuter
Singular
Nomὤνοὖσαὄν, οὗν
Genὄντοςοὔσηςὄντος
Datὄντιοὔσῃὄντι
Accὄνταοὖσανὄν, οὗν
Plural
 MasculineFeminineNeuter
Nomὄντεςοὖσαιὄντα
Genὄντωνοὐσῶνὄντων
Datοὖσι(ν)οὔσαιςοὖσι(ν)
Accὄνταςοὔσαςὄντα
Imperfect
Imperfect Active IndicativeImperfect Middle Indicative
 SingularPluralSingularPlural
1stἦ, ἦνἦμενἤμηνἤμεθα
2ndἦσθαἦτε, ἦστε  
3rdἦν, ἦςἦσαν  
Future Verbs
Future Indicative
 SingularPlural
1stἔσομαιἐσόμεθα
2ndἔσει, ἔσῃἔσεσθε
3rdἔσταιἔσονται
Infinἔσεσθαι
Future Participles
 • ἐσόμενα Part: Fut Mid Nom/Acc Plur Neut
 • ἐσομένην Part: Fut Mid Acc Sing Fem
 • ἐσομένης Part: Fut Mid Gen Sing Fem
 • ἐσόμενον Part: Fut Mid Nom/Acc Sing Neut
 • ἐσόμενος Part: Fut Mid Nom Sing Masc
 • ἐσομένου Part: Fut Mid Gen Sing Masc
Aorist
Perfect
 • εἰμην Verb: PluPerf Act Ind 1st Sing
εἶμι
 • Meaning: to go, move forward
 • Forms:
  • ἴθι Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἴτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing