ἐπισταθέντων
ἐπίσταμαι
 • Meaning:
  • to understand (something)
  • to know, be fully acquainted with
  • to be convinced
  • to comprehend
  • to possess the necessary knowledge, skill, and ability (to do a task)
 • Forms:
Present
 • ἐπιστάμην Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐπιστάμεθα Verb: Pres/Imperfect Mid/Pass Ind 1st Plur
 • ἐπισταμένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἐπιστάμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἐπιστάμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἐπιστάμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἐπισταμένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
 • ἐπισταμένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • ἐπισταμένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc
 • ἐπισταμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • ἐπίστανται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐπίστασαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • ἐπίστασθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐπίστασθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • ἐπιστάται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπίστησθε Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
Imperfect
 • ἠπιστάμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἠπίστω Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • ἠπίστατο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἠπίσταντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
Aorist
ἐπιστάμεθα
ἐπισταμένη
ἐπιστάμενοι
ἐπιστάμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
 • Root: ἐπίσταμαι
ἐπιστάμενος
ἐπισταμένου
ἐπισταμένους
ἐπισταμένῳ
ἐπισταμένων
ἐπιστάμην
ἐπιστανομένους
ἐπίστανται
ἐπιστάντες
ἐπιστάς
ἐπιστᾶσα
ἐπίστασαι
ἐπίστασθαι
ἐπίστασθε
ἐπίστασι, ἐπίστασιν
ἐπίστασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a stopping, halting, a halt
  • attention, care, anxiety
  • pressure, concerns, stress, tension, strain
  • to come upon suddenly
  • attack
ἐπιστάτα
ἐπιστάται
ἐπίσταται
ἐπιστάτας
ἐπιστατέω
 • Meaning: to preside over, be in charge of, have the care of
 • Forms:
  • ἐπεστάτουν Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐπεστάτουν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
ἐπιστάτην
ἐπιστάτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • master; an appointee over, i.e., commander (teacher)
  • an appointee over, i.e., commander (teacher)
  • chief
  • clerk
  • overseer, supervisor, superintendent
 • Forms:
ἐπιστατοῦντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Meaning: to be set over, be in charge
 • Root: ἐπιστατέω
ἐπιστατῶν
ἐπιστεῖλαι
ἐπιστέλλομε, ἐπιστέλλομεν
ἐπιστέλλω
 • Meaning:
  • to inform by letter, instruct by letter
  • to write (a letter, unto)
  • to communicate by letter (for any purpose)
 • Forms:
  • ἐπιστέλλομε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπέστειλε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπέστειλα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐπεστείλαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐπιστεῖλαι Verb: Aor Act Infin
ἐπίστευε, ἐπίστευεν
ἐπιστεύετε
ἐπιστεύθη
ἐπιστεύθην
ἐπιστεύθησαν
ἐπιστεύομεν
ἐπίστευον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: πιστεύω
ἐπίστευσα
ἐπιστεύσαμεν
ἐπίστευσαν
ἐπίστευσας
ἐπιστεύσατε
ἐπίστευσε, ἐπίστευσεν
ἐπιστῇ
ἐπίστῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • Root: ἐφίστημι
ἐπίστηθι
ἐπιστηθίος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: bosom, someone who rested on another's bosom, thus close friend
 • Forms:
  • ἐπιστηθίῳ Adj: Dat Sing Masc/Neut
ἐπιστηθίῳ
ἐπιστήμη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • understanding, acquaintance with (something), skill (in something)
  • knowledge
  • body of knowledge
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπιστήμηἐπιστῆμαι
GENἐπιστήμηςἐπιστημῶν
DATἐπιστήμῃἐπιστήμαις
ACCἐπιστήμηνἐπιστήμας
VOCἐπιστήμηἐπιστῆμαι
ἐπιστήμῃ
ἐπιστήμην
ἐπιστήμης
ἐπίστημι
 • Meaning: to stand
 • Forms:
  • ἐφέστηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
ἐπιστήμονας
ἐπιστήμονες
ἐπιστήμων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • knowing, wise, prudent, intelligent, skilled, learned, understanding
  • expert, master craftsman
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐπιστήμωνἐπιστήμον
GENἐπιστήμονος
DATἐπιστήμονι
ACCἐπιστήμοναἐπιστήμον
Plural
 MascFemNeut
NOMἐπιστήμονεςἐπιστήμονα
GENἐπιστημόνων
DATἐπιστήμοσι(ν)
ACCἐπιστήμοναςἐπιστήμονα
ἐπιστήριγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: firm support
ἐπιστηριζομένη
ἐπιστηρίζοντες
ἐπιστηρίζω
 • Active Meaning:
  • to cause to rest on, fix on, focus on
  • to position firmly on (something)
  • to stay, confirm, strengthen
  • to cause to lean on, rest on
  • to support further, i.e., re-establish
 • Passive Meaning:
  • to be supported
  • to be established
 • Forms:
Present
 • ἐπιστηριζομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἐπιστηρίζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἐπιστηρίζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • ἐπιστηριχθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • ἐπιστηρίσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἐπιστηριῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐπεστηρίχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπεστηρίχθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐπεστήρισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐπεστηρίσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐπεστήριξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπιστηρισθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
Perfect
 • ἐπεστήρισται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
 • ἐπεστήρικται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπεστήρικτο Verb: Pluperf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐπιστηρίζων
ἐπιστηρισθῇ
ἐπιστηρίσομαι
ἐπιστηριῶ
ἐπιστηριχθήσομαι
ἐπιστῇς
ἐπιστῆσαι
ἐπιστήσατε
ἐπιστήσει
ἐπιστήσεις
ἐπιστήσεται
ἐπιστήσῃ
ἐπιστήσῃς
ἐπίστησθε
ἐπιστήσομεν
ἐπίστησον
ἐπιστήσονται
ἐπιστήσουσι, ἐπιστήσουσιν
ἐπιστήσω
ἐπιστικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: argumentative, contentious
ἐπιστοιβάζω
 • Meaning: to pile up, heap up
 • Forms:
  • ἐπιστοιβάσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐπιστοιβάσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
ἐπιστοιβάσῃς
ἐπιστοιβάσουσι, ἐπιστοιβάσουσιν
ἐπιστολαί
ἐπιστολαῖς
ἐπιστολάς
ἐπιστολή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • epistle, letter; a written message
  • a command communicated by a messenger
 • Forms:
ἐπιστολῇ
ἐπιστολήν
ἐπιστολῆς
ἐπιστολῶν
ἐπιστομίζειν
ἐπιστομίζω
 • Meaning: to stop the mouth; to put something over the mouth, i.e., (figuratively) to silence
 • Forms:
  • ἐπιστομίζειν Verb: Pres Act Infin
ἐπιστοποίει
ἐπιστοποίησας
ἐπίστου
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: πιστόω
ἐπιστοῦτο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Meaning: to make trustworthy
 • Root: πιστόω
ἐπιστρατεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a march against, expedition against
  • a military campaign
 • Forms:
ἐπιστρατείας
ἐπιστρατεῦσαι
ἐπιστρατεύσαντα
ἐπιστρατευσάντων
 • Parse:
  • Part: Aor Act Gen Plur Masc/Neut
  • Verb: Aor Act Imperativ 3rd Plur
 • Meaning:
  • to march against
 • Root: ἐπιστρατεύω
ἐπιστρατεύω
 • Meaning: to march against, make war upon
 • Forms:
  • ἐπεστράτευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπεστράτευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιστρατεῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐπιστρατεύσαντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
ἐπιστράτηγον
ἐπιστράτηγος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: viceroy, captain, general
ἐπιστρατοπεδεύω
 • Meaning: to encamp over against, camp opposite
 • Forms:
  • ἐπεστρατοπέδευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
ἐπιστραφείς
ἐπιστραφεῖσα
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • Meaning: to turn about, turn aroound
 • Root: ἐπιστρέφω
ἐπιστραφεῖσαι
 • Parse:
  • Part: Aor Pass Dat Sing Fem
  • Part: Aor Pass Nom Plur Fem
 • Meaning: to turn about, turn around
 • Root: ἐπιστρέφω
ἐπιστραφέντες
ἐπιστραφέντος
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Meaning: to turn about, turn around
 • Root: ἐπιστρέφω
ἐπιστραφῇ
ἐπιστραφῆναι
ἐπιστραφῇς
ἐπιστραφήσεσθε
ἐπιστραφήσεται
ἐπιστραφήσῃ
ἐπιστραφήσομαι
ἐπιστραφησόμεθα
ἐπιστραφήσονται
ἐπιστράφηθι
ἐπιστράφητε
ἐπιστραφῆτε
ἐπιστράφητι
ἐπιστραφήτω
ἐπιστραφῶσι, ἐπιστραφῶσιν
ἐπίστρεφε
ἐπιστρέφει
ἐπιστρέφειν
ἐπιστρέφεις
ἐπιστρέφετε
ἐπιστρεφέτω
ἐπιστρέφῃ
ἐπιστρέφομεν
ἐπιστρεφομένοις
ἐπιστρέφον
ἐπιστρέφοντα
ἐπιστρέφονται
ἐπιστρέφοντας
ἐπιστρέφοντες
ἐπιστρέφοντος
ἐπιστρέφου
ἐπιστρέφουσα
ἐπιστρέφουσαι
ἐπιστρεφούσῃ
ἐπιστρέφουσι, ἐπιστρέφουσιν
 • Parse:
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐπιστρέφω
ἐπιστρέφω
 • Active Meaning:
  • to restore
   • to restore, bring back (to original condition)
   • to turn back, turn aside
   • to revive, restore to strength
  • to bring back (to the point of origin)
   • to turn around, turn back
   • to turn toward and focus one's attention and efforts on
   • to return
   • to reply
  • to direct backwards
  • to cause to come back
  • to transform
  • to reverse the direction of movement and return (to the point of origin)
   • to have a change of heart
   • to come to one's senses
   • to renege
   • to turn around and go in a different direction
 • Middle Meaning:
  • to turn oneself (around)
 • Passive Meaning:
  • to be converted
  • to return
 • Forms:
Present
 • ἐπίστρεφε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἐπιστρεφέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἐπιστρέφου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • ἐπιστρέφῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • ἐπιστρέφον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • ἐπιστρέφοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • ἐπιστρέφοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ἐπιστρέφοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἐπιστρέφοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἐπιστρέφουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • ἐπιστρεφομένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • ἐπιστρέφουσαι Part: Pres Act Dat Sing Fem
 • ἐπιστρεφούσῃ Part: Pres Act Dat Sing Fem
Imperfect
 • ἐπέστρεφε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐπέστρεφον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐπέστρεφον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἐπεστρέφοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • ἐπιστρέψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἐπιστρέψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐπιστρέψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐπιστρέψομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἐπιστρέψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐπιστραφήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • ἐπιστραφήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • ἐπιστραφήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπιστραφησόμεθα Verb: Fut Pass Ind 1st Plur
 • ἐπιστραφήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • ἐπιστραφήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐπιστρέψατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐπιστρεψατω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἐπιστρεψάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ἐπίστρεψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐπιστράφηθι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • ἐπεστράφη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπεστράφησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐπεστράφητε Verb: 2Aor Pass Ind 2nd Plur
 • ἐπιστραφῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἐπεστράφην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐπιστραφῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐπιστραφῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • ἐπιστράφητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • ἐπιστράφητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • ἐπιστραφήτω Verb: 2Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • ἐπιστραφῶσι Verb: 2Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἐπιστραφῶσιν Verb: 2Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἐπιστραφείς Part: 2Aor Pass Nom Sing Masc
 • ἐπιστραφέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • ἐπιστρέψαντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • ἐπιστρέψαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἐπιστρέψαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἐπιστρέψας Part: Aor Act Nom Sing Masc
ἐπιστρέφων
ἐπιστρέψαι
ἐπιστρέψαντα
ἐπιστρέψαντες
ἐπιστρέψαντος
ἐπιστρέψας
ἐπιστρέψατε
ἐπιστρεψατω
ἐπιστρεψάτωσαν
ἐπιστρέψει
ἐπιστρέψεις
ἐπιστρέψῃ
ἐπιστρέψῃς
ἐπιστρέψητε
ἐπιστρέψομεν
ἐπίστρεψον
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • Part: Fut Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἐπιστρέφω
ἐπιστρέψουσι, ἐπιστρέψουσιν
ἐπιστρέψω
ἐπιστρέψωμεν
ἐπιστρέψωσι, ἐπιστρέψωσιν
ἐπιστροφάς
ἐπιστροφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a return, returning
  • a revolving door
  • act of returning to the point of origin; place for such an act to take place
  • a turning about, twisting, revolving
  • conversion, reversion, i.e., morally
  • attention paid to someone or something, regard
  • a turn of affairs, reaction
 • Forms:
ἐπιστροφῇ
ἐπιστροφήν
ἐπιστροφῆς
ἐπιστώθη
ἐπιστώθην
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to make trustworthy
 • Root: πιστόω
ἐπιστώθης
ἐπιστώθησαν
ἐπιστῶνται