ἐπισταθέντων
ἐπίσταμαι
 • Present
 • ἐπιστάμην Verb: Press Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐπιστάμεθα Verb: Pres/Imp Mid/Pass Ind 1st Plur
 • ἐπισταμένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • ἐπιστάμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • ἐπιστάμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • ἐπιστάμενος Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Sing Masc
 • ἐπισταμένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • ἐπισταμένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • ἐπισταμένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
 • ἐπισταμένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
 • ἐπίστανται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
 • ἐπίστασαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • ἐπίστασθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐπίστασθε Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Plur
 • ἐπιστάται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • ἐπίστησθε Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Plur
 • Imperfect
 • ἠπίστατο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἠπιστάμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἠπίσταντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Future
 • Aorist
 • Perfect
 • ἠπίστω Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
ἐπιστάμεθα
ἐπισταμένη
ἐπιστάμενοι
ἐπιστάμενον
ἐπιστάμενος
ἐπισταμένου
ἐπισταμένους
ἐπισταμένῳ
ἐπισταμένων
ἐπιστάμην
ἐπιστανομένους
ἐπίστανται
ἐπιστάντες
ἐπιστάς
ἐπιστᾶσα
ἐπίστασαι
ἐπίστασθαι
ἐπίστασθε
ἐπίστασι
ἐπίστασιν
ἐπίστασις
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπίστασιςἐπιστάσεις
GENἐπιστάσεωςἐπιστάσεων
DATἐπιστάσειἐπιστάσεσι(ν)
ACCἐπίστασι(ν)ἐπιστάσεις
ἐπιστάτα
ἐπιστάται
ἐπίσταται
ἐπιστάτας
ἐπιστατέω
ἐπιστάτην
ἐπιστάτης
Masculine
 SingularPlural
NOMἐπιστάτηςἐπιστάται
GENἐπιστάτουἐπιστατῶν
DATἐπιστάτῃἐπιστάταις
ACCἐπιστάτηνἐπιστάτας
VOCἐπιστάταἐπιστάται
ἐπιστατῶν
ἐπιστεῖλαι
ἐπιστέλλομεν
ἐπιστέλλω
ἐπίστευεν
ἐπιστεύετε
ἐπιστεύθη
ἐπιστεύθην
ἐπιστεύθησαν
ἐπιστεύομεν
ἐπίστευον
ἐπίστευσα
ἐπιστεύσαμεν
ἐπίστευσαν
ἐπίστευσας
ἐπιστεύσατε
ἐπίστευσε
ἐπίστευσεν
ἐπιστῇ
ἐπίστῃ
ἐπίστηθι
ἐπιστηθίος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: bosom, someone who rested on another's bosom, thus close friend
 • Forms:
  • ἐπιστηθίῳ Adj: Dat Sing Masc/Neut
ἐπιστηθίῳ
ἐπιστήμη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • understanding, acquaintance with (something), skill (in something)
  • knowledge
  • body of knowledge
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπιστήμηἐπιστῆμαι
GENἐπιστήμηςἐπιστημῶν
DATἐπιστήμῃἐπιστήμαις
ACCἐπιστήμηνἐπιστήμας
VOCἐπιστήμηἐπιστῆμαι
ἐπιστήμῃ
ἐπιστήμην
ἐπιστήμης
ἐπίστημι
ἐπιστήμονας
ἐπιστήμονες
ἐπιστήμων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • knowing, wise, prudent, intelligent, skilled, learned
  • expert, master craftsman
 • Cognates: ἐπιστήμων, στήμων
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐπιστήμωνἐπιστήμον
GENἐπιστήμονος
DATἐπιστήμονι
ACCἐπιστήμοναἐπιστήμον
Plural
 MascFemNeut
NOMἐπιστήμονεςἐπιστήμονα
GENἐπιστημόνων
DATἐπιστήμοσι(ν)
ACCἐπιστήμοναςἐπιστήμονα
ἐπιστήριγμα
ἐπιστηριζομένη
ἐπιστηρίζοντες
ἐπιστηρίζω
 • Present
 • ἐπιστηριζομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • ἐπιστηρίζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἐπιστηρίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • Future
 • ἐπιστηριχθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • ἐπιστηρίσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἐπιστηριῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐπεστηρίχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπεστηρίχθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐπεστήρισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐπεστηρίσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐπεστήρισται Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐπεστήριξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπιστηρισθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Perfect
 • ἐπεστήρικται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπεστήρικτο Verb: Pluperfect pass Ind 3rd Sing
ἐπιστηρίζων
ἐπιστηρισθῇ
ἐπιστηρίσομαι
ἐπιστηριῶ
ἐπιστηριχθήσομαι
ἐπιστῇς
ἐπιστῆσαι
ἐπιστήσατε
ἐπιστήσει
ἐπιστήσεις
ἐπιστήσεται
ἐπιστήσῃ
ἐπιστήσῃς
ἐπίστησθε
ἐπιστήσομεν
ἐπίστησον
ἐπιστήσονται
ἐπιστήσουσιν
ἐπιστήσω
ἐπιστικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: argumentative, contentious
ἐπιστοιβάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pile up, heap up
 • Cognates: στοιβάζω
 • Forms:
  • ἐπιστοιβάσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐπιστοιβάσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
ἐπιστοιβάσῃς
ἐπιστοιβάσουσιν
ἐπιστολαί
ἐπιστολαῖς
ἐπιστολάς
ἐπιστολή
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπιστολήἐπιστολαί
GENἐπιστολῆςἐπιστολῶν
DATἐπιστολῇἐπιστολαῖς
ACCἐπιστολήνἐπιστολάς
VOCἐπιστολήἐπιστολαί
ἐπιστολῇ
ἐπιστολήν
ἐπιστολῆς
ἐπιστολῶν
ἐπιστομίζειν
ἐπιστομίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to stop the mouth; to put something over the mouth, i.e., (figuratively) to silence
 • Forms:
  • ἐπιστομίζειν Verb: Pres Act Infin
ἐπιστοποίει
ἐπιστοποίησας
ἐπίστου
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: πιστόω
ἐπιστρατεία
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπιστρατείαἐπιστρατεῖαι
GENἐπιστρατείαςἐπιστρατειῶν
DATἐπιστρατείᾳἐπιστρατείαις
ACCἐπιστρατείανἐπιστρατείας
VOCἐπιστρατείαἐπιστρατεῖαι
ἐπιστρατείας
ἐπιστρατεῦσαι
ἐπιστρατεύσαντα
ἐπιστρατεύω
ἐπιστράτηγον
ἐπιστράτηγος
Masculine
 SingularPlural
NOMἐπιστράτηγοςἐπιστράτηγοι
GENἐπιστρατήγουἐπιστρατήγων
DATἐπιστρατήγῳἐπιστρατήγοις
ACCἐπιστράτηγονἐπιστρατήγους
VOCἐπιστράτηγεἐπιστράτηγοι
ἐπιστρατοπεδεύω
ἐπιστραφείς
ἐπιστραφέντες
ἐπιστραφῇ
ἐπιστραφῆναι
ἐπιστραφῇς
ἐπιστραφήσεσθε
ἐπιστραφήσεται
ἐπιστραφήσῃ
ἐπιστραφήσομαι
ἐπιστραφησόμεθα
ἐπιστραφήσονται
ἐπιστράφηθι
ἐπιστράφητε
ἐπιστραφῆτε
ἐπιστράφητι
ἐπιστραφήτω
ἐπιστραφῶσι
ἐπιστραφῶσιν
ἐπίστρεφε
ἐπιστρέφει
ἐπιστρέφειν
ἐπιστρέφεις
ἐπιστρέφετε
ἐπιστρεφέτω
ἐπιστρέφῃ
ἐπιστρέφομεν
ἐπιστρεφομένοις
ἐπιστρέφον
ἐπιστρέφοντα
ἐπιστρέφονται
ἐπιστρέφοντας
ἐπιστρέφοντες
ἐπιστρέφοντος
ἐπιστρέφου
ἐπιστρέφουσα
ἐπιστρέφουσαι
ἐπιστρεφούσῃ
ἐπιστρέφουσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐπιστρέφω
ἐπιστρέφουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐπιστρέφω
ἐπιστρέφω
 • Present
 • ἐπιστρεφομένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • ἐπίστρεφε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἐπιστρέφει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐπιστρέφειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐπιστρέφεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἐπιστρέφετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἐπιστρεφέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἐπιστρέφῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • ἐπιστρέφομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἐπιστρέφον Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • ἐπιστρέφοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • ἐπιστρέφονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐπιστρέφοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • ἐπιστρέφοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἐπιστρέφοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • ἐπιστρέφου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • ἐπιστρέφουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • ἐπιστρέφουσαι Verb: Pres Act Part Dat Sing Fem
 • ἐπιστρεφούσῃ Verb: Pres Act Part Dat Sing Fem
 • Imperfect
 • ἐπέστρεφεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐπέστρεφον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἐπεστρέφοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Future
 • ἐπιστραφήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • ἐπιστραφήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπιστραφήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • ἐπιστραφήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • ἐπιστραφησόμεθα Verb: Fut Pass Ind 1st Plur
 • ἐπιστραφήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἐπιστρέψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐπιστρέψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἐπιστρέψομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἐπιστρέψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐπιστρέψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐπιστράφηθι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • ἐπεστράφη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπεστράφησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐπεστράφητε Verb: 2Aor Pass Ind 2nd Plur
 • ἐπέστρεψα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐπεστρέψαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐπέστρεψαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπέστρεψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐπεστρέψατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐπέστρεψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπέστρεψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπιστραφείς Verb: 2Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • ἐπιστραφέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • ἐπιστραφῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἐπεστράφην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐπιστραφῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐπιστραφῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • ἐπιστράφητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • ἐπιστράφητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • ἐπιστραφήτω Verb: 2Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • ἐπιστραφῶσι Verb: 2Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἐπιστραφῶσιν Verb: 2Aor Pass Subj 3rd Plur
 • ἐπιστρέψαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐπιστρέψαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • ἐπιστρέψαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἐπιστρέψαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
 • ἐπιστρέψας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἐπιστρέψατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐπιστρεψατω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἐπιστρεψάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ἐπιστρέψῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐπιστρέψῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐπίστρεψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐπιστρέψητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἐπιστρέψωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • ἐπιστρέψωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐπιστρέψωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐπισυστρέψαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐπόστρεψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
ἐπιστρέφων
ἐπιστρέψαι
ἐπιστρέψαντα
ἐπιστρέψαντες
ἐπιστρέψαντος
ἐπιστρέψας
ἐπιστρέψατε
ἐπιστρεψατω
ἐπιστρεψάτωσαν
ἐπιστρέψει
ἐπιστρέψεις
ἐπιστρέψῃ
ἐπιστρέψῃς
ἐπιστρέψητε
ἐπιστρέψομεν
ἐπίστρεψον
ἐπιστρέψουσιν
ἐπιστρέψω
ἐπιστρέψωμεν
ἐπιστρέψωσι
ἐπιστρέψωσιν
ἐπιστροφάς
ἐπιστροφή
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπιστροφήἐπιστροφαί
GENἐπιστροφῆςἐπιστροφῶν
DATἐπιστροφῇἐπιστροφαῖς
ACCἐπιστροφήνἐπιστροφάς
VOCἐπιστροφήἐπιστροφαί
ἐπιστροφῇ
ἐπιστροφήν
ἐπιστροφῆς
ἐπιστώθη
ἐπιστώθης
ἐπιστώθησαν
ἐπιστῶνται