ἐπισυνάγαγε
ἐπισυναγαγεῖν
ἐπισυνάγει
ἐπισυναγόμενος
ἐπισυνάγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to gather (together), assemble
   • to collect upon the same place
   • to collect and bring to
   • to collect (information in order to understand); to conclude
   • to retract
   • to narrow, straiten
   • to draw back
  • Passive:
   • to betake oneself together
 • Cognates: ἄγω, ἀνάγω, ἄγω, ἀντιπαράγω, ἀπάγω, ἀποσυνάγω, διάγω, διεξάγω, εἰσάγω, ἐπάγω, ἐπανάγω, ἐξάγω, κατάγω, μετάγω, παράγω, παρεισάγω, περιάγω, προάγω, προσάγω, ῥοσάγω, συνάγω, συναπάγω, ὑπάγω, ὑπεράγω
 • Forms:
  • ἐπεσύναξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπισυναχθεισῶν Verb: Aor Pass Part Gen Plur Fem
  • ἐπισυναχθέντα Verb: Aor Pass Part Nom Plur Neut
  • ἐπισυναχθέντας Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
  • ἐπισυναχθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐπισυναχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἐπισυναχθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἐπισυνάγαγε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐπισυναγαγεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • ἐπισυνάγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐπισυναγόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐπισυνάγων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐπισυνάξαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐπισυνάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐπισυνάξουσι Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ἐπισυνάξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ἐπισυνάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐπισυνῆχθαι Verb: Perf Mid Infin
  • ἐπισυνήχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπισυνήχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐπισυνήγαγεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπισυνηγμένα Verb: Perf Pass Part Nom Plur Neut
  • ἐπισυνηγμένη Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
  • ἐπισυνηγμένην Verb: Perf Mid Part Acc Sing Fem
  • ἐπισυνηγμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • ἐπισυνηγμένοις Verb: Perf Mid Part Dat Plur Neut
  • ἐπισυνήγοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἐπισυνῆκται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐπισυναγωγή
ἐπισυναγωγήν
ἐπισυναγωγῆς
ἐπισυνάγων
ἐπισυνάξαι
ἐπισυνάξει
ἐπισυνάξουσι
ἐπισυνάξουσιν
ἐπισυνάξω
ἐπισυναχθεισῶν
ἐπισυναχθέντα
ἐπισυναχθέντας
ἐπισυναχθέντες
ἐπισυναχθῆναι
ἐπισυναχθήσονται
ἐπισυνεσταμένῃ
ἐπισυνέστησαν
ἐπισυνέστησεν
ἐπισυνέχοντας
ἐπισυνέχω
ἐπισυνήγαγεν
ἐπισυνηγμένα
ἐπισυνηγμένη
ἐπισυνηγμένην
ἐπισυνηγμένοι
ἐπισυνηγμένοις
ἐπισυνήγοντο
ἐπισυνῆκται
ἐπισυνῆχθαι
ἐπισυνήχθη
ἐπισυνήχθησαν
ἐπισυνίστημι
ἐπισυντρέχει
ἐπισυντρέχω
ἐπισυστάντες
ἐπισυστάσει
ἐπισυστάσεις
ἐπισυστάσης
ἐπισύστασιν
ἐπισύστασις
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπισύστασιςἐπισυστάσεις
GENἐπισυστάσεωςἐπισυστάσεων
DATἐπισυστάσειἐπισυστάσεσι(ν)
ACCἐπισύστασι(ν)ἐπισυστάσεις
ἐπισυστήσῃ
ἐπισυστήσονται
ἐπισυστήσω
ἐπισύστητε
ἐπισυστρέφεσθαι
ἐπισυστρέφω
ἐπισυστρέψαι
ἐπισυστῶμεν