ἐπιράπτει
ἐπιράπτω
ἐπιρίπτω
ἐπιρίψαντες
ἐπιρίψατε
ἐπιρραίνω
ἐπιρρᾶναι
ἐπιρραντίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active: to sprinkle on
  • Middle: to purify thoroughly
 • Cognates: περιρραντίζω, ῥαντίζω
 • Forms:
  • ἐπιρραντισθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
ἐπιρραντισθῇ
ἐπιρράπτει
ἐπιῤῥάπτω
ἐπιρρέω
ἐπιρρέων
ἐπιρριπτοῦντες
ἐπιρρίπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to throw (something) on (e.g., throw a blanket on a horse)
  • to throw, cast, give over (e.g., cast your care on God)
  • to add to
  • to bring
  • to allocate by lot
 • Cognates: ἀπορίπτω, ἀποῤῥίπτω, διαρριπτέω, διαρρίπτω, ἐκριπτέω, ἐκρίπτω, ἐπιρρίπτω, καταρρίπτω, παραρριπτέω, παραρρίπτω, ῥιπτέω, ῥίπτω, ὑπερρίπτω, ὑπορρίπτω
 • Forms:
  • ἐπιρριφῇ Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπέρριφα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐπερίψατε Verb: 1Aor Act 2nd Plur
  • ἐπέριψας Verb: 1Aor Act 2nd Sing
  • ἐπερρίφην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐπέρριψα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐπέρριψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπέρριψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιρίψαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἐπιρίψατε Verb: 1Aor Act 2nd Plur
  • ἐπιρριπτοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐπιρρίψαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἐπιρρίψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιρρίψῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐπίρριψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐπιρρίψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐπιρρίψω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
ἐπιρριφῇ
ἐπιρρίψαντες
ἐπιρρίψει
ἐπιρρίψῃ
ἐπίρριψον
ἐπιρρίψουσιν
ἐπιρρίψω
ἐπιρρωγολογέομαι
ἐπιρρωγολογούμενος
ἐπιρρώννυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to add strength to
   • to strengthen
  • Passive:
   • to recover strength
   • to pluck up courage
 • Cognates: ῥώννυμι
 • Forms:
  • ἐπερρώννυεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπερρώσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur