ἐπιπαραγίνομαι
ἐπιπαρεγένετο
ἐπιπέμπει
ἐπίπεμπτον
ἐπίπεμπτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: one-fifth, 20 per cent (of something)
 • Forms:
  • ἐπίπεμπτον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
ἐπιπέμπω
ἐπιπέμψαι
ἐπιπέμψας
ἐπιπεπτώκασιν
ἐπιπεπτώκει
ἐπιπέπτωκεν
ἐπιπεπτωκός
ἐπιπεσεῖν
ἐπιπεσεῖται
ἐπιπέσῃ
ἐπιπέσοι
ἐπιπεσόντες
ἐπιπεσών
ἐπιπέτομαι
ἐπιπίπτει
ἐπιπίπτειν
ἐπιπίπτετε
ἐπιπίπτῃ
ἐπιπίπτοντες
ἐπιπίπτω
 • Present
 • ἐπιπίπτει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐπιπίπτειν Verb: Pres Act Infin
 • ἐπιπίπτετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἐπιπίπτῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • ἐπιπίπτοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἐπιπίπτων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἐπέπιπτεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Future
 • ἐπιπεσεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • ἐπέπεσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπέπεσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπέπεσεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπέπεσον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπιπεσεῖν Verb: Aor Act Infin
 • ἐπιπέσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐπιπέσοι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἐπιπεσόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἐπιπεσών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Perfect
 • ἐπιπεπτώκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • ἐπιπεπτώκει Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἐπιπέπτωκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἐπιπεπτωκός Verb: Perf Act Part Nom Sing Neut
ἐπιπίπτων
ἐπιπλήξεως
ἐπιπλήξῃς
ἐπίπληξις
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπίπληξιςἐπιπλήξεις
GENἐπιπλήξεωςἐπιπλήξεων
DATἐπιπλήξειἐπιπλήξεσι(ν)
ACCἐπίπληξινἐπιπλήξεις
ἐπιπληρόω
ἐπιπλήσσω
ἐπιποθεῖ
ἐπιποθεῖτε
ἐπιποθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to long for, yearn after, desire earnestly, lust
  • to dote upon, i.e., intensely crave possession
  • to display (protective, caring) affection
 • Cognates: ποθέω
 • Forms:
  • ἐπεπόθουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐπιποθεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιποθεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἐπιποθῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐπιποθήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐπιποθήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐπιποθήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐπιποθήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐπιποθοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐπιποθούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ἐπιποθῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • ἐπιποθῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
ἐπιποθῆσαι
ἐπιποθήσατε
ἐπιποθήσεις
ἐπιποθήσῃς
ἐπιπόθησι
ἐπιπόθησιν
ἐπιπόθησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: earnest (vehement) desire; a longing for
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπιπόθησιςἐπιποθήσεις
GENἐπιποθήεωςἐπιποθήσεων
DATἐπιποθήσειἐπιποθήσεσι(ν)
ACCἐπιπόθησι(ν)ἐπιποθήσεις
ἐπιποθήσω
ἐπιποθήτη
ἐπιποθήτην
ἐπιπόθητοι
ἐπιπόθητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: longed for, desired; yearned upon, i.e., greatly loved
 • Cognates: ἐπιπόθητος, ποθητός
 • Forms:
  • ἐπιποθήτη Adj: Nom Sing Fem
  • ἐπιποθήτην Adj: Gen Sing Fem
  • ἐπιπόθητοι Adj: Nom Plur Masc
ἐπιποθία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: great desire; intense longing
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπιποθίαἐπιποθίαι
GENἐπιποθίαςἐπιποθιῶν
DATἐπιποθίᾳἐπιποθίαις
ACCἐπιποθίανἐπιποθίας
VOCἐπιποθίαἐπιποθίαι
ἐπιποθίαν
ἐπιποθοῦντες
ἐπιποθούντων
ἐπιποθῶ
ἐπιποθῶν
ἐπίποκος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: covered with wool
ἐπιπολάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to come to the surface, float
 • Forms:
  • ἐπεπόλασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐπιπόλαις
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: prominent (men)
 • Forms:
  • ἐπιπολαίως Adj: Acc Plur Masc/Fem
ἐπιπολαίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: obviously, manifestly
ἐπιπολύ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: to a great extent, generally
ἐπίπονον
ἐπίπονος
ἐπιπορεύεσθαι
ἐπιπορεύομαι
ἐπιπορευομένη
ἐπιπορευομένους
ἐπιπορευομένων
ἐπιπορευσαμένη
ἐπίπρασκον
ἐπιπρέπω
ἐπιπροσθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be before, be ahead of another, eclipse
 • Cognates: προσθέω
ἐπιπροσθῶσιν
ἐπιπροστίθημι
ἐπιπτάς
ἔπιπτε
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: πίπτω
ἔπιπτεν
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: πίπτω
ἔπιπτον
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: πίπτω