ἔπη
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἔπος
ἐπήγαγε
ἐπήγαγεν
ἐπήγαγες
ἐπήγαγον
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing; Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἐπάγω
ἐπηγγειλάμην
ἐπηγγείλαντο
ἐπηγγείλατο
ἐπηγγείλω
ἐπηγγελμένων
ἐπήγγελται
ἐπήγειραν
ἐπήγειρεν
ἐπηγέρθησαν
ἐπηγμένην
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: ἐπάγω
ἐπήκοα
ἐπηκολούθει
ἐπηκολούθησαν
ἐπηκολούθησε
ἐπηκολούθησεν
ἐπήκοος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • listening, attentive
  • willing to listen to
 • Forms:
  • ἐπήκοα Adj: Nom/Acc Plur Neut
ἐπήκουες
ἐπήκουσα
ἐπήκουσαν
ἐπήκουσας
ἐπηκούσατε
ἐπήκουσε
ἐπήκουσεν
ἐπηκούσθη
ἐπηκροῶντο
ἐπῆλθαν
ἐπῆλθε
ἐπῆλθεν
ἐπῆλθον
ἐπήλπισα
ἐπήλπισας
ἐπήλπισεν
ἐπήλυτοι
ἐπήλυτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a stranger, foreigner, immigrant
  • come lately
  • having arrived from outside
  • follower, imitator
 • Cognates: ἐπήλυτος, προσήλυτος
 • Forms:
  • ἐπήλυτοι Adj: Nom Plur Masc
ἐπήνεγκαν
ἐπήνεγκας
ἐπήνεγκε
ἐπήνεγκεν
ἐπῃνέθησαν
ἐπῄνεσα
ἐπῄνεσαν
ἐπήνεσε
ἐπῄνεσε
ἐπῄνεσεν
ἐπήνεσεν
ἔπηξαν
ἔπηξεν
ἐπηξονοῦσαν
ἐπῆρα, ἐπῇρα
ἐπῆραν, ἐπῇραν
ἐπήρατο, ἐπῇρατο
ἐπηρεάζοντες
ἐπηρεαζόντων
ἐπηρεάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to threaten, mistreat, abuse
 • Forms:
  • ἐπηρεάζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐπηρεαζόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
ἐπήρεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: abuse, ill-treatment
 • Forms:
ἐπηρείδετο
ἐπῆρε, ἐπῇρε
ἐπῆρεν
ἐπῄρετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἐπαίρω
ἐπήρθη, ἐπῄρθη
ἐπήρθησαν
ἐπήρκεσε
ἐπήρκεσεν
ἐπηρμένοι, ἐπῃρμένοι
ἐπηρμένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: ἐπαίρω
ἐπηρμένος
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐπαίρω
ἐπηρμένου, ἐπῃρμένου
ἐπηρμένους
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: ἐπαίρω
ἐπηρμένων, ἐπῃρμένων
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • Root: ἐπαίρω
ἐπήρχετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἐπάρχω
ἐπήρχετο
ἐπήρωσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: πηρόω
ἐπηρώτα
ἐπηρώτησα
ἐπηρωτήσαμεν
ἐπηρώτησαν
ἐπηρώτησας
ἐπηρώτησε
ἐπηρώτησεν
ἐπηρωτῶμεν
ἐπηρώτων
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: ἐπερωτάω
ἐπῆσαν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: ἔπειμι
ἐπῃσχύνθη
ἐπῃσχύνθησαν
ἐπῃσχύνθητε