ἐπικάθημαι
ἐπικαθήμενος
ἐπικαθημένου
ἐπικαθῆσθαι
ἐπικάθηται
ἐπικαθίζω
ἐπικαθίσῃ
ἐπικαθιῶ
ἐπικαθυπνόω
ἐπικαθυπνώσωμεν
ἐπικαινίζω
ἐπικαινισθῆναι
ἐπικαίροις
ἐπίκαιρος
ἐπικαίρους
ἐπικαίρων
ἐπικαίω
ἐπικαλεῖσθαι
ἐπικαλεῖσθε
ἐπικαλεῖται
ἐπικάλεσαι, ἐπικαλέσαι
ἐπικαλεσαμένη
ἐπικαλεσάμενοι
ἐπικαλεσάμενος
ἐπικαλεσαμένου
ἐπικαλέσασθαι
ἐπικαλέσασθε
ἐπικαλέσεσθε
ἐπικαλέσεται
ἐπικαλέσῃ
ἐπικαλέσησθε
ἐπικαλέσηται
ἐπικαλέσομαι
ἐπικαλεσόμεθα
ἐπικαλέσονται
ἐπικαλέσωμαι
ἐπικαλεσώμεθα
ἐπικαλέσωνται
ἐπικαλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to invoke, call, call out (to a divinity)
   • to name, give a name, give a surname or nickname
   • to address and utter
   • to appeal (to someone)
   • to proclaim (an official event)
   • to assign (something) to (someone)
  • Middle:
   • to call on someone (for help or as a witness), call upon
   • to call upon
   • to call for (some action)
   • to complain about, protest against
 • Cognates: ἀνακαλέω, ἀντικαλέω, ἐγκαλέω, εἰσκαλέω, ἐκκαλέω, ἐπικαλέω, καλέω, μετακαλέω, παρακαλέω, προεπικαλέω, προκαλέω, προσκαλέω, προσπαρακαλέω, συγκαλέω, συμπαρακαλέω
 • Forms:
  • ἐπικεκλημένῃ Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Fem
  • ἐπεκαλεῖτο Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
  • ἐπεκαλεσάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἐπεκαλέσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἐπεκαλέσατο Verb: 1Aor Mid imp 3rd Sing
  • ἐπεκάλεσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπεκαλέσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • ἐπεκαλοῦντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἐπεκλήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐπικάλεσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἐπικαλεσαμένη Verb: Aor Mid Part Nom Sing Fem
  • ἐπικαλεσάμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
  • ἐπικαλέσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • ἐπικαλέσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • ἐπικαλέσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐπικαλέσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐπικαλέσησθε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
  • ἐπικαλέσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ἐπικαλεσόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
  • ἐπικαλέσωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
  • ἐπικαλεσώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
  • ἐπικαλοῦ Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • ἐπικαλουμένῳ Verb: Pres Pass Part Dat Sing Masc
  • ἐπικαλοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐπικεκλημένου Verb: Perf Mid part Gen Sing Masc
  • ἐπικέκληνται Verb: Perf Mid Ind 3rd Plur
  • ἐπικληθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἐπικληθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπικληθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • ἐπεκάλεσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπεκέκλητο Verb: Pluperfect Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • ἐπεκλήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπικαλεῖσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • ἐπικαλεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • ἐπικαλεῖται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπικαλεσάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
  • ἐπικαλεσαμένου Verb: Aor Mid part Gen Sing Masc
  • ἐπικαλέσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ἐπικαλέσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • ἐπικαλέσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ἐπικαλέσωνται Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἐπικαλοῦμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἐπικαλουμένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
  • ἐπικαλούμενον
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
   • Verb: Pres Pass Part Acc Sing Masc
  • ἐπικαλούμενος Verb: Pres Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐπικαλουμένου Verb: Pres Pass Part Gen Sing Masc
  • ἐπικαλουμένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • ἐπικαλουμένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
  • ἐπικέκλησαι Verb: Perf Mid Ind 2nd Sing
  • ἐπικέκληται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπικληθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐπικληθέν Verb: Aor Pass Part Acc Sing Neut
  • ἐπικληθέντα Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
ἐπικαλοῦ
ἐπικαλοῦμαι
ἐπικαλουμένοις
ἐπικαλούμενον
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: ἐπικαλέω
ἐπικαλούμενος
ἐπικαλουμένου
ἐπικαλουμένους
ἐπικαλουμένῳ
ἐπικαλουμένων
ἐπικαλοῦνται
ἐπικάλυμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • cloak; a covering
  • metaphor: a deception, pretext
ἐπικάλυμμα
Neuter
 SingularPlural
NOMἐπικάλυμμαἐπικαλύμματα
GENἐπικαλύμματοςἐπικαλυμμάτων
DATἐπικαλύμματιἐπικαλύμμασι(ν)
ACCἐπικάλυμμαἐπικαλύμματα
ἐπικαλύμματα
ἐπικαλύμματος
ἐπικαλύπτουσαι
ἐπικαλύπτω
ἐπικαλύπτων
ἐπικαλυψάτω
ἐπικαλύψῃς
ἐπικαλύψουσιν
ἐπικαρπολογέω
ἐπικαρπολογούμενος
ἐπικαταλαμβάνω
ἐπικαταλανθάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to escape notice
 • Forms:
  • ἐπικαταλέληθε
   • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Perf Act Imperative 2nd Sing
ἐπικαταλέληθε
ἐπικαταλήμψεται
ἐπικαταλλαγῇ
ἐπικαταλλάσσομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be reconciled to (someone)
 • Cognates: ἀντικαταλλάσσομαι
 • Forms:
  • ἐπικατηλλάγην Verb: 2Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἐπικαταλλαγῇ Verb: 2Aor Pass Subj 3rd Sing
ἐπικαταράομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to bring a curse
  • to call down a curse upon (someone)
  • to curse
  • to consign (someone to divine punishment)
 • Cognates: ἀράομαι, ἐπικαταράομαι, καταράομαι
 • Forms:
  • ἐπικατάρασαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἐπικαταράσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ἐπικαταρώμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Neut
  • ἐπικαταρωμένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
  • ἐπικατηράσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
ἐπικατάρασαι
ἐπικαταράσομαι
ἐπικατάρατα
ἐπικατάρατοι
ἐπικατάρατον
ἐπικατάρατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • cursed, accursed; imprecated, i.e., execrable
  • deserving to be cursed, accursed
  • liable to prompt someone to utter curses
 • Cognates: ἀρατός, ἐπάρατος, ἐπικατάρατος, κατάρατος
 • Forms:
  • ἐπάρατοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἐπικατάρατα Adj: Nom Plur Neut
  • ἐπικατάρατοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἐπικατάρατον Adj: Nom Sing Neut
ἐπικαταρώμενον
ἐπικαταρωμένου
ἐπικατηλλάγην
ἐπικατηράσατο
ἐπίκειμαι
ἐπικείμενα
ἐπικείμενον
ἐπικειμένου
ἐπίκεινται
ἐπικεῖσθαι
ἐπίκεισθε
ἐπίκειται
ἐπικεκαλυμμένος
ἐπικεκαύκει
ἐπικεκλημένῃ
ἐπικεκλημένου
ἐπικέκληνται
ἐπικέκλησαι
ἐπικέκληται
ἐπικέλλω
ἐπικερδαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to gain in addition
 • Cognates: κερδαίνω
ἐπικερδῆ
ἐπικερδής
Singular
 MascFemNeut
NOMἐπικερδήςἐπικερδές
GENἐπικερδοῦς
DATἐπικερδεῖ
ACCἐπικερδῆἐπικερδές
Plural
 MascFemNeut
NOMἐπικερδεῖςἐπικερδῆ
GENἐπικερδῶν
DATἐπικερδέσι(ν)
ACCἐπικερδεῖςἐπικερδῆ
ἐπικεφάλαιον
ἐπικεχυμένου
ἐπικίνδυνον
ἐπικίνδυνος
ἐπικινέω
ἐπικληθείς
ἐπικληθέν
ἐπικληθέντα
ἐπικληθῆναι
ἐπικληθήσεται
ἐπικληθήσομαι
ἐπικλήσεως
ἐπίκλησις
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπίκλησιςἐπικλήσεις
GENἐπικλήσεωςἐπικλήσεων
DATἐπικλήσειἐπικλήσεσι(ν)
ACCἐπίκλησινἐπικλήσεις
ἐπίκλητοι
ἐπίκλητος
ἐπικλῖναι
ἐπίκλινον
ἐπικλίνω
ἐπικλύζω
ἐπικλύζων
ἐπικλύω
ἐπικοιμάω
ἐπικοιμηθήσεται
ἐπικοινωνέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to communicate with
  • to be common property
  • to belong to
 • Cognates: ἐπικοινωνέω, κοινωνέω, συγκοινωνέω
 • Forms:
  • ἐπικοινωνοῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἐπικοινωνούσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
ἐπικοινωνοῦσα
ἐπικοινωνούσας
ἐπικοπή
ἐπικοπήν
ἐπικοσμέω
ἐπικοσμηθῆναι
ἐπικουρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • supplication
  • help, assistance, aid
 • Forms:
  • ἐπικουρίας Noun: Gen Sing Fem
ἐπικουρίας
ἐπικουφίζομαι
ἐπικουφίζουσα
ἐπικουφίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to be relieved upon
   • to lighten (a burden) by carrying (it for someone else)
  • Middle:
   • to lighten
 • Cognates: ἐπικουφίζω, κουφίζω
 • Forms:
  • ἐπικουφίζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἐπικουφίζουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
ἐπικράζω
ἐπίκρανεν
ἐπικράνθη
ἐπικράνθησαν
ἐπικραταιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to add strength to
   • to overpower
   • to confirm
  • Passive:
   • to be strengthened
   • to be confirmed
 • Cognates: κραταιόω
 • Forms:
  • ἐπικραταιωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
ἐπικραταιωθῇ
ἐπικρατεῖ
ἐπικράτεια
ἐπικράτειαν
ἐπικρατείας
ἐπικρατεῖν
ἐπικρατέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to have power over, rule over, prevail, take possession of
  • to gain strength, become powerful
  • to overpower
  • to exercise power and authority
 • Cognates: διακρατέω, ἐπικρατέω, κατακρατέω, κρατέω, περικρατέω, συγκρατέω, ὑπερκρατέω
 • Forms:
  • ἐπεκράτει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐπεκράτησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐπεκράτησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπεκράτησεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπεκρατοῦσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπικρατεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐπικρατεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἐπικρατῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐπικρατήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἐπικρατησάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • ἐπικράτησον Verb: Fut Act Part Acc Sing Neut
  • ἐπικρατοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐπικρατοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ἐπικρατούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ἐπικρατῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
ἐπικρατῆσαι
ἐπικρατήσας
ἐπικρατησάτωσαν
ἐπικράτησιν
ἐπικράτησις
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπικράτησιςἐπικρατήσεις
GENἐπικρατήεωςἐπικρατήσεων
DATἐπικρατήσειἐπικρατήσεσι(ν)
ACCἐπικράτησινἐπικρατήσεις
ἐπικράτησον
ἐπικρατοῦντες
ἐπικρατοῦντος
ἐπικρατούντων
ἐπικρατῶν
ἐπικρεμάμενοι
ἐπικρεμάμενος
ἐπικρεμάννυμι
ἐπικριθεῖσαν
ἐπικρίνω
ἐπίκρισις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: interpretation (of a dream)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπίκρισιςἐπικρίσεις
GENἐπικρίσεωςἐπικρίσεων
DATἐπικρίσειἐπικρίσεσι(ν)
ACCἐπίκρισι(ν)ἐπικρίσεις
ἐπικροτεῖ
ἐπικροτέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to clap, applaud
  • to rattle over
  • to chatter (teeth)
  • to strike with a rattling sound
 • Cognates: ἐπικροτέω, κατακροτέω, κροτέω, συγκροτέω
 • Forms:
  • ἐπεκρότησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπικροτεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐπικροτήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐπικροτοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
ἐπικροτήσει
ἐπικροτοῦντες
ἐπικρούσει
ἐπικρούω
ἐπίκτητος
ἐπικτήτου
ἐπικυλίω
ἐπικύπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bend over, stoop over, bow down
 • Forms:
  • ἐπέκυψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐπίκυφον
ἐπίκυφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: bent over, crooked, stooping, hunchbacked
 • Cognates: ἐπίκυφος, κυφός
 • Forms:
  • ἐπίκυφον Adj: Acc Sing Fem