ἐπικάθημαι
ἐπικαθήμενος
ἐπικαθημένου
ἐπικαθῆσθαι
ἐπικάθηται
ἐπικαθίζω
ἐπικαθίσῃ
ἐπικαθιῶ
ἐπικαθυπνόω
ἐπικαθυπνώσωμεν
ἐπικαινίζω
ἐπικαινισθῆναι
ἐπικαίροις
ἐπίκαιρος
ἐπικαίρους
ἐπικαίρων
ἐπικαίω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to scorch, burn (on the surface)
 • Forms:
  • ἐπικεκαύκει Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
ἐπικαλεῖσθαι
ἐπικαλεῖσθε
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐπικαλέω
ἐπικαλεῖται
ἐπικάλεσαι, ἐπικαλέσαι
ἐπικαλεσαμένη
ἐπικαλεσάμενοι
ἐπικαλεσάμενος
ἐπικαλεσαμένου
ἐπικαλέσασθαι
ἐπικαλέσασθε
ἐπικαλέσεσθε
ἐπικαλέσεται
ἐπικαλέσῃ
ἐπικαλέσησθε
ἐπικαλέσηται
ἐπικαλέσομαι
ἐπικαλεσόμεθα
ἐπικαλέσονται
ἐπικαλέσωμαι
ἐπικαλεσώμεθα
ἐπικαλέσωνται
ἐπικαλέω
Present
 • ἐπικαλοῦ Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • ἐπικαλουμένῳ Part: Pres Mid/Pass Dat Sing Masc
 • ἐπικαλοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐπικαλεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐπικαλεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • ἐπικαλεῖσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • ἐπικαλεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπικαλοῦμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐπικαλουμένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • ἐπικαλούμενον
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἐπικαλούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἐπικαλουμένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
 • ἐπικαλουμένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • ἐπικαλουμένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
Imperfect
 • ἐπεκαλεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπεκαλοῦντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • ἐπικαλέσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • ἐπικαλέσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐπικαλέσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἐπικληθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπικληθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • ἐπικαλέσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • ἐπικαλεσόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
Aorist
 • ἐπεκαλεσάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἐπεκαλέσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐπεκαλέσατο Verb: 1Aor Mid Imperative 3rd Sing
 • ἐπεκάλεσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπεκαλέσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • ἐπεκλήθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐπικάλεσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἐπικαλεσαμένη Part: Aor Mid Nom Sing Fem
 • ἐπικαλεσάμενοι Part: Aor Mid Nom Plur Masc
 • ἐπικαλέσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
 • ἐπικαλέσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐπικαλέσησθε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
 • ἐπικαλέσωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • ἐπικαλεσώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
 • ἐπικληθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἐπεκάλεσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπεκλήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπικαλεσάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • ἐπικαλεσαμένου Part: Aor Mid Gen Sing Masc
 • ἐπικαλέσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ἐπικαλέσηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • ἐπικαλέσωνται Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐπικληθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • ἐπικληθέν Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἐπικληθέντα Part: Aor Pass Acc Sing Masc
Perfect
 • ἐπικεκλημένῃ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
 • ἐπικεκλημένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • ἐπικέκληνται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐπικέκλησαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • ἐπικέκληται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπεκέκλητο Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐπικαλοῦ
ἐπικαλοῦμαι
ἐπικαλουμένοις
ἐπικαλούμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • Root: ἐπικαλέω
ἐπικαλούμενος
ἐπικαλουμένου
ἐπικαλουμένους
ἐπικαλουμένῳ
ἐπικαλουμένων
ἐπικαλοῦνται
ἐπικάλυμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • cloak; a covering
  • metaphor: a deception, pretext
ἐπικάλυμμα
Neuter
 SingularPlural
NOMἐπικάλυμμαἐπικαλύμματα
GENἐπικαλύμματοςἐπικαλυμμάτων
DATἐπικαλύμματιἐπικαλύμμασι(ν)
ACCἐπικάλυμμαἐπικαλύμματα
ἐπικαλύμματα
ἐπικαλύμματος
ἐπικαλύπτουσαι
ἐπικαλύπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to cover, cover over, cover up, shroud
  • to place someone over something (so the thing becomes invisible)
  • to conceal, (i.e., forgive, prevail)
  • to affect deeply
  • to spread oneself (over an area)
 • Forms:
  • ἐπεκαλύφθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐπεκάλυπτον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐπεκάλυπτον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • ἐπεκάλυψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπεκάλυψε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπικαλύπτουσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
  • ἐπικαλύπτων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἐπικαλυψάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἐπικαλύψῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐπικαλύψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐπικεκαλυμμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
ἐπικαλύπτων
ἐπικαλυψάτω
ἐπικαλύψῃς
ἐπικαλύψουσι(ν)
ἐπικαρπολογέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to glean, gather fruit upon
  • to overdo in gathering (a crop)
 • Forms:
  • ἐπικαρπολογούμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
ἐπικαρπολογούμενος
ἐπικαταβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw down upon
ἐπικατακολουθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to attend to
ἐπικαταλαμβάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to catch up, overtake
  • to reach out (in order to assist)
 • Forms:
  • ἐπικαταλήμψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
ἐπικαταλανθάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to escape notice
 • Forms:
  • ἐπικαταλέληθε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἐπικαταλέληθε Verb: Perf Act Imperative 2nd Sing
ἐπικαταλέληθε
ἐπικαταλήμψεται
ἐπικαταλλαγῇ
ἐπικαταλλάσσομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be reconciled to (someone)
 • Forms:
  • ἐπικατηλλάγην Verb: 2Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἐπικαταλλαγῇ Verb: 2Aor Pass Subj 3rd Sing
ἐπικαταράομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to bring a curse
  • to call down a curse upon (someone)
  • to curse
  • to consign (someone to divine punishment)
 • Cognates: ἀράομαι, ἐπικαταράομαι, καταράομαι
 • Forms:
  • ἐπικατάρασαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἐπικαταράσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ἐπικαταρώμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • ἐπικαταρωμένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
  • ἐπικατηράσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
ἐπικατάρασαι
ἐπικαταράσομαι
ἐπικατάρατα
ἐπικατάρατοι
ἐπικατάρατον
ἐπικατάρατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • cursed, accursed; imprecated, i.e., execrable
  • deserving to be cursed, accursed
  • liable to prompt someone to utter curses
 • Cognates: ἀρατός, ἐπάρατος, ἐπικατάρατος, κατάρατος
 • Forms:
  • ἐπάρατοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἐπικατάρατα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ἐπικατάρατοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἐπικατάρατον Adj: Nom Sing Neut
ἐπικαταρώμενον
ἐπικαταρωμένου
ἐπικατηλλάγην
ἐπικατηράσατο
ἐπίκειμαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to lie upon (something)
  • to be placed and lie (in a certain place)
  • (figuratively) to be on (as an image on a coin)
  • to take a hostile action, attack
  • to press around, press upon, be urgent, attack
  • to exert constant pressure on, press on
  • to be imposed, be incumbent
 • Forms:
  • ἐπίκεινται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐπέκειντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐπέκειτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπικείμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • ἐπικείμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • ἐπικειμένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc
  • ἐπικεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐπίκεισθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • ἐπίκειται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐπικείμενα
ἐπικείμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἐπίκειμαι
ἐπικειμένου
ἐπίκεινται
ἐπικεῖσθαι
ἐπίκεισθε
ἐπίκειται
ἐπικεκαλυμμένος
ἐπικεκαύκει
ἐπικεκλημένῃ
ἐπικεκλημένου
ἐπικέκληνται
ἐπικέκλησαι
ἐπικέκληται
ἐπικέλλω
ἐπικερδαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to gain in addition
 • Cognates: κερδαίνω
ἐπικερδῆ
ἐπικερδής
Singular
 MascFemNeut
NOMἐπικερδήςἐπικερδές
GENἐπικερδοῦς
DATἐπικερδεῖ
ACCἐπικερδῆἐπικερδές
Plural
 MascFemNeut
NOMἐπικερδεῖςἐπικερδῆ
GENἐπικερδῶν
DATἐπικερδέσι(ν)
ACCἐπικερδεῖςἐπικερδῆ
ἐπικεφάλαιον
Neuter
 SingularPlural
NOMἐπικεφάλαιονἐπικεφάλαια
GENἐπικεφαλαίουἐπικεφαλαίων
DATἐπικεφαλαίῳἐπικεφαλαίοις
ACCἐπικεφάλαιονἐπικεφάλαια
ἐπικεχυμένου
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἐπιχέω
ἐπικίνδυνον
ἐπικίνδυνος
ἐπικινέω
ἐπικληθείς
ἐπικληθέν
ἐπικληθέντα
ἐπικληθῆναι
ἐπικληθήσεται
ἐπικληθήσομαι
ἐπικλήσεως
ἐπίκλησις
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπίκλησιςἐπικλήσεις
GENἐπικλήσεωςἐπικλήσεων
DATἐπικλήσειἐπικλήσεσι(ν)
ACCἐπίκλησινἐπικλήσεις
ἐπίκλητοι
ἐπίκλητος
ἐπικλῖναι
ἐπίκλινον
ἐπικλίνω
ἐπικλύζω
ἐπικλύζων
ἐπικλύω
ἐπικοιμάω
ἐπικοιμηθήσεται
ἐπικοινωνέω
ἐπικοινωνοῦσα
ἐπικοινωνούσας
ἐπικοπή
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπικοπήἐπικοπαί
GENἐπικοπῆςἐπικοπῶν
DATἐπικοπῇἐπικοπαῖς
ACCἐπικοπήνἐπικοπάς
VOCἐπικοπήἐπικοπαί
ἐπικοπήν
ἐπικοσμέω
ἐπικοσμηθῆναι
ἐπικουρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • supplication
  • help, assistance, aid
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπικουρίαἐπικουρίαι
GENἐπικουρίαςἐπικουριῶν
DATἐπικουρίᾳἐπικουρίαις
ACCἐπικουρίανἐπικουρίας
VOCἐπικουρίαἐπικουρίαι
ἐπικουρίας
ἐπικουφίζομαι
ἐπικουφίζουσα
ἐπικουφίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to be relieved upon
   • to lighten (a burden) by carrying (it for someone else)
  • Middle:
   • to lighten
 • Cognates: ἐπικουφίζω, κουφίζω
 • Forms:
  • ἐπικουφίζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἐπικουφίζουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
ἐπικράζω
ἐπίκρανε(ν)
ἐπικράνθη
ἐπικράνθησαν
ἐπικραταιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to add strength to
   • to overpower
   • to confirm
  • Passive:
   • to be strengthened
   • to be confirmed
 • Cognates: κραταιόω
 • Forms:
  • ἐπικραταιωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
ἐπικραταιωθῇ
ἐπικρατεῖ
ἐπικράτεια
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπικράτειαἐπικράτειαι
GENἐπικρατείαςἐπικρατειῶν
DATἐπικρατείᾳἐπικρατείαις
ACCἐπικράτειανἐπικρατείας
ἐπικράτειαν
ἐπικρατείας
ἐπικρατεῖν
ἐπικρατέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to have power over, rule over, prevail, take possession of
  • to gain strength, become powerful
  • to overpower
  • to exercise power and authority
 • Forms:
Present
 • ἐπικρατεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἐπικρατεῖν Verb: Pres Act Infin
 • ἐπικρατοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • ἐπικρατοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἐπικρατούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • ἐπικρατῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐπεκράτει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
Aorist
 • ἐπικράτησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἐπεκράτησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐπεκράτησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπεκράτησε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπεκρατοῦσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπικρατῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐπικρατήσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • ἐπικρατησάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
Perfect
ἐπικρατῆσαι
ἐπικρατήσας
ἐπικρατησάτωσαν
ἐπικράτησιν
ἐπικράτησις
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπικράτησιςἐπικρατήσεις
GENἐπικρατήεωςἐπικρατήσεων
DATἐπικρατήσειἐπικρατήσεσι(ν)
ACCἐπικράτησινἐπικρατήσεις
ἐπικράτησον
ἐπικρατοῦντες
ἐπικρατοῦντος
ἐπικρατούντων
ἐπικρατῶν
ἐπικρεμάμενοι
ἐπικρεμάμενος
ἐπικρεμάννυμι
ἐπικριθεῖσαν
ἐπικρίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to decide, determine
  • to give sentence
  • to judge
  • to pronounce false verdict of
  • to inflict
 • Forms:
  • ἐπεκρῖνε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐπεκρῖνε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπικριθεῖσαν Part: Aor Pass Acc Sing Fem
ἐπίκρισις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: interpretation (of a dream)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπίκρισιςἐπικρίσεις
GENἐπικρίσεωςἐπικρίσεων
DATἐπικρίσειἐπικρίσεσι(ν)
ACCἐπίκρισι(ν)ἐπικρίσεις
ἐπικροτεῖ
ἐπικροτέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to clap, applaud
  • to rattle over
  • to chatter (teeth)
  • to strike with a rattling sound
 • Cognates: ἐπικροτέω, κατακροτέω, κροτέω, συγκροτέω
 • Forms:
  • ἐπεκρότησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπεκρότησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπικροτεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐπικροτήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐπικροτοῦντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
ἐπικροτήσει
ἐπικροτοῦντες
ἐπικρούσει
ἐπικρούω
ἐπίκτητος
ἐπικτήτου
ἐπικυλίω
ἐπικύπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bend over, stoop over, bow down
 • Forms:
  • ἐπέκυψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐπίκυφον
ἐπίκυφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: bent over, crooked, stooping, hunchbacked
 • Cognates: ἐπίκυφος, κυφός
 • Forms:
  • ἐπίκυφον Adj: Acc Sing Fem