εἰ
 • Parse: Conjunction
 • Note: Also spelled εἴ when followed by an enclitic
 • Meaning:
  • if, forasmuch as, that, although, whether
  • Conditional particle:
   • if
   • since
  • Introducing a direct question:

   λέγων, εἰ τῷ ἑκατονταετεῖ γενήσεται, καὶ εἰ Σάρρα ἐνενήκοντα ἐτῶν οὖσα τέξεται;
   saying: "Would one who is 100 and Sarah who is 90 give birth?" (Gen 17:17)

  • Introducing an indirect question: whether

   σὺ ἠρώτησας τοὺς παῖδάς σου λέγων Εἰ ἔχετε πατέρα ἢ ἀδελφόν;
   You asked your servants, saying whether you had a father or brother (Gen 44:19)

  • εἰ γάρ = indicates an intense wish, see Job 6:8
  • εἰ ... ἤ = shows several choices, e.g., if this or if that
  • εἰ verb ... ἤ verb (in a question) = should I do this or should I do that?
  • εἰ μή = unless, except that, except for, apart from, aside from, with the exception of
  • εἰ μήν = if truly, if surely
  • καὶ εἰ = if only

   καὶ εἰ κατεμείναμεν ... παρὰ τὸν Ἰορδάνην.
   if only we had remained ... beyond the Jordan

  • εἰ ἀπὸ = whether from

   εἰ ἀπὸ σπαρτίου ἕως σφαιρωτῆρος ὑποδήματος λήμψομαι ἀπὸ πάντων τῶν σῶν
   whether from a strap to a sandal thong, I won't take all from you

εἴ
 • Parse: Conjunction
 • Note: form of εἰ when it is followed by an enclitic
 • Note: In Titus 1:6 (εἴ τίς ἐστιν), it may be supposed that τίς is an interrogative pronoun because of its form; but it is followed by the enclitic ἐστιν which forces its accent on τίς (so that it is really an indefinite pronoun). And because τίς is an enclitic, εἰ also gets the accent. Also see Acts 13:15; 1Cor 14:37; Jas 1:26; Phil 2:1; Rev 13:9; 14:9
 • Root: εἰ
 • Parse: Verb: Pres Ind 2nd Sing
 • Root: εἰμί
εἶ
 • Parse: Verb: Pres Ind 2nd Sing
 • Root: εἰμί
εἰ μή
 • Parse: Negative
 • Meaning: except