ἔπιε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: πίνω
ἐπιείκεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • equity
  • reasonableness, fairness, goodness
  • clemency, gentleness, courtesy, graciousness, merciful
  • suitableness, mildness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπιείκειαἐπιείκειαι
GENἐπιεικείαςἐπιεικειῶν
DATἐπιεικείᾳἐπιεικείαις
ACCἐπιείκειανἐπιεικείας
ἐπιεικείᾳ
ἐπιείκειαν
ἐπιεικείας
ἐπιεικεῖς
ἐπιεικές
ἐπιεικέσι(ν)
ἐπιεικεστέρας
ἐπιεικέστερον
ἐπιεικεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to deal mercifully with
  • to be fair-minded
  • to exercise reasonable disposition
 • Forms:
  • ἐπιεικεύσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
ἐπιεικεύσατο
ἐπιεικέως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: suitably, kindly, mildly, mercifully, reasonably
ἐπιεικῆ
ἐπιεικής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • fair, good, kind, moderate, patient, mild
  • equitable
  • reasonable, appropriate
  • gentle, yielding, merciful
 • Cognates: ἀνεπιεικής, ἐπιεικής
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐπιεικήςἐπιεικές
GENἐπιεικοῦς
DATἐπιεικεῖ
ACCἐπιεικῆἐπιεικές
Plural
 MascFemNeut
NOMἐπιεικεῖςἐπιεικῆ
GENἐπιεικῶν
DATἐπιεικέσι(ν)
ACCἐπιεικεῖςἐπιεικῆ
 • Comparatives & Superlatives
 • ἐπιεικεστέρας Adj: Gen Sing Fem
 • ἐπιεικέστερον Adj: Acc Sing Masc
ἐπιεικῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • suitably, fairly, tolerably, moderately, mercifully
  • with fairness
ἔπιε(ν)
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: πίνω
ἔπιες
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: πίνω
ἐπίετε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: πίνω