ἔθαλλον
 • Parse:
  • Verb: Imp Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: θάλλω
ἐθαμβήθη
ἐθαμβήθην
ἐθαμβήθησαν
ἐθάμβησαν
ἐθάμβησεν
ἐθαμβοῦντο
ἐθανάτου
ἐθανατοῦντο
ἐθανατώθη
ἐθανατώθησαν
ἐθανατώθητε
ἐθανάτωσα
ἐθανάτωσαν
ἐθανάτωσας
ἐθανάτωσεν
ἔθαπτες
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 2nd Sing
 • Root: θάπτω
ἔθαπτον
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: θάπτω
ἐθαύμαζε
ἐθαύμαζεν
ἐθαυμάζετο
ἐθαύμαζον
ἐθαύμασα
ἐθαύμασαν
ἐθαύμασας
ἐθαύμασε
ἐθαύμασεν
ἐθαυμάσθη
ἐθαυμάσθησαν
ἐθαυμαστώθη
ἐθαυμαστώθην
ἐθαυμαστώθης
ἐθαυμάστωσεν
ἔθαψα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: θάπτω
ἔθαψαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: θάπτω
ἐθάψατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: θάπτω
ἔθαψεν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: θάπτω
ἐθεάθη
ἐθεασάμεθα
ἐθεασάμην
ἐθεάσαντο
ἐθεάσασθε
ἐθεάσατο
ἔθει
ἐθέλει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: ἐθέλω
ἐθελοδιδάσκαλοι
ἐθελοδιδάσκαλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: volunteer teacher
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἐθελοδιδάσκαλοςἐθελοδιδάσκαλοι
GENἐθελοδιδασκάλουἐθελοδιδασκάλων
DATἐθελοδιδασκάλῳἐθελοδιδασκάλοις
ACCἐθελοδιδάσκαλονἐθελοδιδασκάλους
VOCἐθελοδιδάσκαλεἐθελοδιδάσκαλοι
ἐθελοθρησκεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: will-worship, self-worship; voluntary (arbitrary and unwarranted) piety, i.e., sanctimony
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐθελοθρησκείαἐθελοθρησκείαι, ἐθελοθρησκεῖαι
GENἐθελοθρησκείαςἐθελοθρησκειῶν
DATἐθελοθρησκείᾳ
ἐθελοθρησκίᾳ
ἐθελοθρησκείαις
ACCἐθελοθρησκείανἐθελοθρησκείας
VOCἐθελοθρησκείαἐθελοθρησκείαι, ἐθελοθρησκεῖαι
ἐθελοθρησκείᾳ
ἐθελοθρησκίᾳ
ἐθελοθρησκία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: self-made religion
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐθελοθρησκίαἐθελοθρησκίαι
GENἐθελοθρησκίαςἐθελοθρησκιῶν
DATἐθελοθρησκίᾳἐθελοθρησκίαις
ACCἐθελοθρησκίανἐθελοθρησκίας
VOCἐθελοθρησκίαἐθελοθρησκίαι
ἐθέλοι
ἐθελοκωφέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pretend deafness, pretend not to hear
 • Forms:
  • ἐθελοκωφῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
ἐθελοκωφῶν
ἐθέλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to want, wish, will, desire [κοινή form is θέλω ]
 • Cognates: ἐθέλω, θέλω, συνεθέλω, συνθέλω
 • Forms:
  • ἐθέλει
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἐθέλοι Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
  • ἠθέληκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
ἐθεμελιώθη
ἐθεμελίωσα
ἐθεμελίωσαν
ἐθεμελίωσας
ἐθεμελίωσεν
ἐθέμην
ἔθεντο
ἐθεράπευεν
ἐθεραπεύετο
ἐθεραπεύθη
ἐθεραπεύθησαν
ἐθεράπευον
ἐθεραπεύοντο
ἐθεράπευσε
ἐθεράπευσεν
ἐθέριζον
ἐθέρισαν
ἐθερίσθη
ἐθερμαίνετο
ἐθερμαίνοντο
ἐθερμάνθη
ἐθερμάνθην
ἐθερμάνθησαν
ἐθερμάνθητε
ἔθεσαν
ἔθεσθε
ἔθεσι
ἔθεσιν
ἔθετο
ἐθετῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc (Ps. 14:4 alt.)
 • Root: ἀθετέω
ἐθεώρει
ἐθεώρεις
ἐθεωρεῖτέ
ἐθεωρεῖτο
ἐθεωρήθη
ἐθεωρήθησαν
ἐθεώρησα
ἐθεώρησαν
ἐθεωροῦμεν
 • Parse: Verb: Imp Act Imperative 1st Plur
 • Root: θεωρέω
ἐθεώρουν
 • Parse:
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Imp Act Ind 1st Plur
 • Root: θεωρέω
ἔθη
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἔθος
ἔθηκα
ἐθήκαμεν
ἔθηκαν
ἔθηκας
ἔθηκε
ἔθηκεν
ἐθήλαζεν
ἐθήλασα
ἐθήλασαν
ἐθήλασας
ἐθήλασεν
ἐθηρεύθη
ἐθηρεύσαμεν
ἐθήρευσαν
ἐθηριομάχησα
ἐθηριομάχησεν
ἐθησαύρισαν
ἐθησαυρίσατε
ἐθησαύρισεν
ἐθίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be accustomed to, accustom to, used to do
 • Cognates: ἐθίζω, συνεθίζω
 • Forms:
  • ἐθίσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • εἰθισμένην Verb: Perf Mid Part Acc Sing Fem
  • εἰθίσμενον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Neut
ἐθίσῃς
ἐθισμόν
ἐθισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • custom
  • something customary
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἐθισμόςἐθισμοί
GENἐθισμοῦἐθισμῶν
DATἐθισμῷἐθισμοῖς
ACCἐθισμόνἐθισμούς
VOCἐθισμέἐθισμοί
ἐθισμούς
ἐθισμῷ
ἔθλασαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: θλάω
ἔθλασας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: θλάω
ἔθλασεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: θλάω
ἐθλάσθης
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • Root: θλάω
ἔθλιβε
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: θλίβω
ἔθλιβεν
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: θλίβω
ἐθλίβετο
 • Parse: Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • Root: θλίβω
ἐθλίβη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: θλίβω
ἐθλίβησαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: θλίβω
ἐθλίβητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: θλίβω
ἔθλιβον
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: θλίβω
ἔθλιψαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: θλίβω
ἔθλιψεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: θλίβω
ἔθλων
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: θλάω
ἐθνάρχῃ
ἐθνάρχης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: ethnarch, prince; the governor (not king) of a district
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἐθνάρχηςἐθνάρχαι
GENἐθνάρχουἐθνaρχῶν
DATἐθνάρχῃἐθνάρχαις
ACCἐθνάρχηνἐθνάρχας
ἔθνει
ἔθνεσι
ἔθνεσιν
ἔθνη
ἐθνηδόν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: by nations, as a whole nation, whole tribes, whole race
ἔθνῃσκον
ἐθνικαῖς
ἐθνικοί
ἐθνικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: heathen (man); national ("ethnic"), i.e., (esp.) a Gentile
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐθνικόςἐθνικήἐθνικόν
GENἐθνικοῦἐθνικῆςἐθνικοῦ
DATἐθνικῷἐθνικῇἐθνικῷ
ACCἐθνικόνἐθνικήνἐθνικόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἐθνικοίἐθνικαίἐθνικά
GENἐθνικῶνἐθνικῶνἐθνικῶν
DATἐθνικοῖςἐθνικαῖςἐθνικοῖς
ACCἐθνικούςἐθνικάςἐθνικά
ἐθνικῶν
ἐθνικῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: after the manner of Gentiles, like a heathen
ἐθνοπάτορα
ἐθνοπάτωρ
Masculine
 SingularPlural
NOMἐθνοπάτωρἐθνοπάτορες
GENἐθνοπάτοροςἐθνοπατόρων
DATἐθνοπάτοριἐθνοπάτορσι
ACCἐθνοπάτοραἐθνοπάτορας
ἐθνοπλήθης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • national
  • Substantival:
   • multitude of the nation
ἐθνόπληθος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: large crowd
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἐθνόπληθοςἐθνόπληθη
GENἐθνοπλήθουςἐθνοπληθῶν
DATἐθνοπλήθειἐθνόπληθεσι(ν)
ACCἐθνόπληθοςἐθνόπληθη
ἐθνοπλήθους
ἔθνος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • Gentile, heathen, nation, people
  • a body of people with a common culture, religion, and language
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἔθνοςἔθνη
GENἔθνουςἐθνῶν
DATἔθνειἔθνεσι(ν)
ACCἔθνοςἔθνη
ἔθνους
ἐθνῶν
ἐθορυβήθην
ἐθορύβουν
ἐθορυβοῦντο
ἔθος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • habit, usage
  • custom, manner, law
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἔθοςἔθη
GENἔθουςἐθῶν
DATἔθειἔθεσι(ν)
ACCἔθοςἔθη
ἔθου
ἔθραυσας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: θραύω
ἔθραυσε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: θραύω
ἔθραυσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: θραύω
ἐθραύσθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: θραύω
ἔθρεψα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: τρέφω
ἐθρέψαμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: τρέφω
ἔθρεψαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: τρέφω
ἐθρέψατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: τρέφω
ἐθρήνει
ἐθρηνήσαμεν
ἐθρήνησεν
ἐθρήνουν
ἐθρηνοῦσαν
ἐθρησκεύετο
ἐθρήσκευον
ἐθροήθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: θροέω
ἐθρονίσθη
ἐθρύλουν
ἔθυεν
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: θύω
ἐθυθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: θύω
ἐθυμία
ἐθυμίασαν
ἐθυμιάσατε
ἐθυμίασεν
ἐθυμιᾶτε
ἐθυμίων
ἐθυμιῶσαν
ἐθυμώθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: θυμόω
ἐθυμώθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: θυμόω
ἐθυμώθης
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • Root: θυμόω
ἐθυμώθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: θυμόω
ἐθύμωσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: θυμόω
ἔθυον
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: θύω
ἐθύρωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: θυρόω
ἔθυσα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: θύω
ἔθυσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: θύω
ἔθυσας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: θύω
ἔθυσε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: θύω
ἔθυσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: θύω
ἐθυσίαζεν
ἐθυσίαζον
ἐθυσίασαν
ἐθυσίασεν
ἔθω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be accustomed (e.g., he was accustomed to work)
  • to be customary (e.g., it was customary to see him)
  • to be custom, be in the habit of (e.g., it was his custom to skip a meal, he was in the habit of doing this)
  • to be usual (e.g., it was usual to find him there)
  • to be wont, manner (e.g., he wrought much evil after his wont)
 • Forms:
  • εἰώθασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • εἰώθειν Verb: Perf Act Infin
  • εἴωθα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • εἰώθαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
  • εἰωθει Verb: Pluperfect Act Ind 3rd Sing
  • εἴωθεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • εἰωθος Verb: Perf Act Part Acc Sing Neut
ἐθῶν