ἔα
 • Parse: Interjection
 • Meaning:
  • let alone; let it be
  • aha! (an expression of surprise or displeasure)
  • alas
ἐᾷ
 • Parse: Verb: Pres Act ind/Subj 3rd Sing
 • Root: ἐάω
ἐαθῆναι
 • Parse: Verb: Aor Pass infin
 • Root: ἐάω
ἑάλω
ἑάλωκεν
ἑαλωκυίας
ἑάλως
ἑάλωσαν
ἐάν
 • Parse: Conjunction
 • Meaning:
  • if, though
  • when, whenever (like ὃταν) as in Isa. 24:13; Amos 7:2; Tob 6:17; I John 2:28; John 12:32; 14:3; Heb 3:7; Ps. 94:7
  • ἐὰν καὶ = even if (Est 4:16; Ezek 14:15; Job 14:5; Lev 15:25; 25:14; Gal 6:1)
  • ἐὰν δὲ καὶ = but if (Ezek 14:21; Hos 8:7; Job 16:6; 27:14; 31:14; Man 4:4:2; Par 31:6; I Cor 7:11, 28; 2 Tim 2:5; Luke 14:34; Matt 18:17)
  • ἐὰν μή = not unless
  • ἐὰνπερ = if indeed, if only
  • ἐάν τε ... ἐάν τε = whether ... or whether (Esdra 8:24; Sir 13:25; Susan 22; Wis 3:17; Rom 14:8)
ἐᾴν
 • Parse: Noun
 • Meaning: permission [Esther 8:12s]
ἐᾷν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: ἐάω
ἐάνπερ
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: if indeed
ἔαρ
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: spring (as a season of the year)
 • Forms:
  • ἔαρι Noun: Dat Sing Neut
  • ἔαρος Noun: Gen Sing Neut
ἔαρι
 • Parse: Noun: Dat Sing Neut
 • Root: ἔαρ
ἐαρινοί
ἐαρινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of spring (season)
 • Forms:
  • ἐαρινοί Adj: Nom Sing Plur
ἔαρος
 • Parse: Noun: Gen Sing Neut
 • Root: ἔαρ
ἔας
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἐάω
ἐᾷς
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἐάω
ἐᾶσαι
 • Parse: Verb: Aor Act Infin
 • Root: ἐάω
ἐάσαι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Nom plur fem
  • Verb: Pres Act Part Dat sing fem
  • Verb: Aor Act infin
  • Verb: Aor mid Imperative 2nd sing
 • Root: ἐάω
ἐάσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἐάω
ἐάσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐάω
ἐάσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἐάω
ἐάσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἐάω
ἐάσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: ἐάω
ἐάσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act subj 2nd sing
 • Root: ἐάω
ἐᾶσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: ἐάω
ἔασον
 • Parse: Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐάω
ἐᾶτε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐάω
ἐάτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ἐάω
ἑαυτά
ἑαυταῖς
ἑαυτάς
ἑαυτῇ
ἑαυτήν
ἑαυτῆς
ἑαυτό
ἑαυτοῖς
ἑαυτόν
ἑαυτοῦ
 • Parse: Reflexive pronoun: 3rd Gen Sing Masc
 • Meaning: himself, herself, itself, themselves, myself, yourselves
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
GENἑαυτοῦἑαυτῆςἑαυτοῦ
DATἑαυτῷἑαυτῇἑαυτῷ
ACCἑαυτόνἑαυτήνἑαυτό
Plural
 MascFemNeut
GENἑαυτῶν
DATἑαυτοῖςἑαυταῖςἑαυτοῖς
ACCἑαυτούςἑαυτάςἑαυτά
ἑαυτούς
ἑαυτῷ
ἑαυτῶν
ἐάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to let, permit, allow, suffer
  • to let go, leave alone, leave undisturbed
  • to leave (an anchor in the sea)
 • Forms:
  • ἐᾷ Verb: Pres Act ind/Subj 3rd Sing
  • ἐαθῆναι Verb: Aor Pass infin
  • ἐᾷν Verb: Pres Act Infin
  • ἔας Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἐᾷς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἐάσαι
   • Verb: Pres Act Part Nom plur fem
   • Verb: Pres Act Part Dat sing fem
   • Verb: Aor Act infin
   • Verb: Aor mid Imperative 2nd sing
  • ἐᾶσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐάσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἐάσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐάσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐάσῃς Verb: Aor Act subj 2nd sing
  • ἐάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐᾶσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἔασον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐᾶτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἐάτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • εἴα Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • εἰάθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • εἴασα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • εἴασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • εἰάσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • εἴασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • εἴασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • εἴων Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐῶντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc