ἐπιλαβεῖν
ἐπιλάβεσθαι
ἐπιλάβηται
ἐπιλαβόμεναι
 • Parse:
  • Part: Aor Mid Dat Sing Fem
  • Part: Aor Mid Nom Plur Fem
 • Meaning: to take besides, seize
 • Root: ἐπιλαμβάνω
ἐπιλαβομένη
ἐπιλαβόμενοι
ἐπιλαβόμενος
ἐπιλαβομένου
ἐπιλαβοῦ
ἐπιλαβούσης
ἐπιλάβωνται
ἐπιλαθέσθαι
ἐπιλάθῃ
ἐπιλάθησθε
ἐπιλάθηται
ἐπιλάθοιτο
ἐπιλαθόμενος
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • Meaning: to forget
 • Root: ἐπιλανθάνω
ἐπιλάθου
ἐπιλάθωμαι
ἐπιλάθωνται
ἐπιλαμβάνεσθαι
ἐπιλαμβάνεται
ἐπιλαμβάνομαι
ἐπιλαμβανομένοις
ἐπιλαμβάνουσι, ἐπιλαμβάνουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning: to seize, catch
 • Root: ἐπιλαμβάνω
ἐπιλαμβάνω
 • Note: The Active voice is never used in the NT or LXX
 • Active Meaning:
  • to take besides, get besides
  • to lay hold of, seize, attack
  • to overtake, surprise
  • to reach, attain to, come within reach of
  • to seize (for help, injury, attainment, or any other purpose)
  • to occupy space
 • Middle Meaning:
  • to catch, grasp, lay hold on, take hold of
  • to hold oneself on by, lay hold of
  • to attack
  • to make a seizure of, arrest
  • to attempt
  • to be concerned with, take an interest in, help
 • Forms:
Present
 • ἐπιλαμβάνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπιλαμβάνομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐπιλαμβανομένοις Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • ἐπιλαμβάνωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
Imperfect
 • ἐπελαμβάνετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
Future
 • ἐπιλήμψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐπιλήμψονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • ἐπιλήψονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐπελάβετο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐπελαβόμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἐπελάβοντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐπελάβου Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • ἐπιλαβεῖν Verb: Aor Act Infin
 • ἐπιλάβεσθαι Verb: 2Aor Mid Infin
 • ἐπιλάβηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • ἐπιλαβομένη Part: Aor Mid Nom Sing Fem
 • ἐπιλαβόμενοι Part: 2Aor Mid Nom Plur Masc
 • ἐπιλαβόμενος Part: 2Aor Mid Nom Sing Masc
 • ἐπιλαβομένου Part: 2Aor Mid Gen Sing Masc
 • ἐπιλαβοῦ Verb: 2Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἐπιλάβωνται Verb: 2Aor Mid Subj 3rd Plur
Perfect
 • ἐπειλημμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
ἐπιλαμβάνωνται
ἐπιλάμπω
 • Meaning: to shine out, shine forth, shine in, shine upon
 • Forms:
  • ἐπέλαμψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιλάμψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιλάμψῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
ἐπιλάμψει
ἐπιλάμψῃ
ἐπιλανθάνεσθαι
ἐπιλανθάνεσθε
ἐπιλανθάνεται
ἐπιλανθάνῃ
ἐπιλανθάνομαι
ἐπιλανθανόμενα
ἐπιλανθανόμενοι
ἐπιλανθανόμενος
ἐπιλανθανομένους
ἐπιλανθανομένων
ἐπιλανθάνονται
ἐπιλανθάνου
ἐπιλανθάνω
 • Active Meaning:
  • to make to forget
  • to be forgotten
  • to refuse to retain in memory
  • to neglect, overlook, disregard, care nothing
  • to fail (to do what one ought to)
  • to omit inadvertently to bring
  • to be unable to recollect
 • Middle Meaning:
  • to forget, lose thought of
  • to forget to do (+Participle)
 • Forms:
Present
 • ἐπιλανθανομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • ἐπιλανθάνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπιλανθάνονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐπιλανθάνεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • ἐπιλανθάνῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • ἐπιλανθάνομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐπιλανθανόμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • ἐπιλανθανόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • ἐπιλανθανόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἐπιλανθανομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
 • ἐπιλανθάνου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
Imperfect
 • ἐπελανθάνετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
Future
 • ἐπιλήσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • ἐπιλήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐπιλησθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπιλησθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἐπιλήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἐπιλήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἐπιλήσονται Verb: Fut Mid 3rd Plur
Aorist
 • ἐπελάθεσθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
 • ἐπελάθετο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐπελαθόμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
 • ἐπελαθόμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἐπελάθοντο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐπελάθου Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • ἐπελήσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπελήσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐπελήσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐπιλαθέσθαι Verb: 2Aor Mid Infin
 • ἐπιλάθῃ Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἐπιλάθησθε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
 • ἐπιλάθηται Verb: 2Aor Mid Subj 3rd Sing
 • ἐπιλάθοιτο Verb: Aor Mid Opt 3rd Sing
 • ἐπιλάθου Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἐπιλάθωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • ἐπιλάθωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
 • ἐπιλησθείη Verb: Aor Pass Opt 3rd Sing
 • ἐπιλησθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἐπιλησθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
Perfect
 • ἐπιλέλησθε Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • ἐπιλελησμένῃ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
 • ἐπιλελησμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • ἐπιλελησμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • ἐπιλέλησται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
ἐπιλέγεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Meaning: to choose; to say in addition
 • Root: ἐπιλέγω
ἐπιλέγεται
ἐπιλέγομαι
ἐπιλεγομένη
ἐπιλεγόμενος
ἐπιλεγομένου
ἐπιλέγω
 • Meaning:
  • to choose, pick out, select
  • to remove
  • to say in addition, add further
  • to say in connection with
  • to call, name, call by name
  • to surname
 • Forms:
Present
 • ἐπιλέγεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπιλεγόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • ἐπιλέγομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐπιλεγομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἐπιλεγομένου Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
Imperfect
Future
 • ἐπιλέξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐπιλέξω Verb: 1Aor Act Subj 1st Sing
 • ἐπελέξαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐπέλεξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπελέξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐπέλεξε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπίλεξαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἐπιλεξάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • ἐπιλεξάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ἐπίλεξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
Perfect
 • ἐπιλελεγμέναις Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Fem
ἐπιλείπω
 • Meaning:
  • to fail, be wanting
  • to leave behind, leave upon, leave untouched
  • to be insufficient for
 • Forms:
  • ἐπιλείψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἐπιλείχω
 • Meaning: to lick, lick over
 • Forms:
  • ἐπέλειχον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐπέλειχον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
ἐπιλείψει
ἐπίλεκτα
ἐπίλεκτοι
ἐπιλέκτοις
ἐπίλεκτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • chosen, picked, singled out
  • choice, of choice quality
 • Forms:
ἐπιλέκτους
ἐπιλέκτων
ἐπιλελεγμέναις
ἐπιλέλησθε
ἐπιλέλησμαι
ἐπιλελησμένη
ἐπιλελησμένῃ
ἐπιλελησμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἐπιλανθάνω
ἐπιλέλησται
ἐπιλελυπηκότα
 • Parse:
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἐπιλυπέω
ἐπίλεξαι
ἐπιλεξάμενοι
 • Parse: Part: Aor Mid Nom Plur Masc
 • Meaning: to choose
 • Root: ἐπιλέγω
ἐπιλεξάμενος
ἐπιλέξας
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Meaning: to say, speak
 • Root: λέγω
ἐπιλεξάτωσαν
ἐπίλεξις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning:
  • choice, selection
ἐπίλεξον
ἐπιλέξω
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Verb: 1Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: ἐπιλέγω
ἐπιληΐς, ἐπιληίς
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • obtained as booty
ἐπιλημπτεύεσθαι
ἐπιλημπτεύομαι
 • Meaning: to suffer from epilepsy or psychiatric disorder
ἐπιλημπτεύσασθε
ἐπίλημπτον
ἐπίλημπτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • crazy
  • suffering from epilepsy or psychotic disorder
  • caught (in the act of doing something)
  • detected (in doing something)
 • Forms:
ἐπιλήμπτων
ἐπιλήμψεται
ἐπιλήμψονται
ἐπιληπτεύεσθαι
ἐπιληπτεύομαι
 • Meaning:
  • to play the madman
  • to have epileptic fit
 • Forms:
  • ἐπιλημπτεύσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
ἐπιληπτεύω
 • Meaning: to play the madman, act insane, be confused upon
 • Forms:
  • ἐπιλημπτεύεσθαι Verb: Aor Mid Infin
ἐπίληπτον
ἐπίληπτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • crazy
  • suffering from epilepsy or psychotic disorder
  • caught (in the act of doing something)
  • detected (in doing something)
 • Forms:
  • ἐπίλημπτον Adj: Acc Sing Masc
  • ἐπιλήμπτων Adj: Gen Plur MFN
ἐπιλήπτων
ἐπιλήσεσθε
ἐπιλήσεται
ἐπιλήσῃ
ἐπιλησθείη
ἐπιλησθῇ
ἐπιλησθῇς
ἐπιλησθήσεται
ἐπιλησθήσονται
ἐπιλησμονή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • forgetfulness
  • act of forgetting
  • negligence
 • Forms:
ἐπιλησμονήν
ἐπιλησμονῆς
ἐπιλήσομαι
ἐπιλήσονται
ἐπιλήψεται
ἐπιλήψονται
ἐπιλογίζομαι
 • Meaning:
  • to take into account
  • to explain, reckon over, consider
  • to present as conclusion, conclude
 • Forms:
  • ἐπιλογίσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ἐπιλογίσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • ἐπιλογιζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
ἐπιλογιζόμενος
ἐπιλογίσασθαι
ἐπιλογίσασθε
ἐπίλοιπα
ἐπίλοιποι
ἐπιλοίποις
ἐπίλοιπον
ἐπίλοιπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • remaining, left remaining
  • surviving
  • residual
  • another
 • Substantival Meaning:
  • remnant, the rest, remainder
 • Forms:
ἐπιλοίπους
ἐπιλοίπῳ
ἐπιλοίπων
ἐπιλύει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: ἐπιλύω
ἐπιλυθήσεται
ἐπιλυπέω
 • Meaning:
  • to annoy, trouble, offend, grieve
  • to cause someone grief
 • Forms:
  • ἐπιλελυπηκότα
   • Part: Perf Act Acc Sing Masc
   • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
  • ἐπιλυπηθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • ἐπιλυπήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
ἐπιλυπηθείς
ἐπιλυπήσωμεν
ἐπιλύσεις
ἐπιλύσεως
ἐπιλύσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Root: ἐπιλύω
ἐπιλύσῃς
ἐπίλυσιν
ἐπίλυσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: interpretation; explanation, i.e., application
ἐπιλύσω
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: 1Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ἐπιλύω
ἐπιλύω
 • Meaning:
  • to set free, release
  • to explain, interpret
  • to decide, settle (a dispute)
 • Forms:
  • ἐπιλύσω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • ἐπιλύσω Verb: 1Aor Act Subj 1st Sing
  • ἐπιλύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐπιλύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐπιλύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐπιλύσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἐπιλύσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • ἐπιλύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιλύει Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἐπέλυε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιλυθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing