ἐπιλαβεῖν
ἐπιλάβεσθαι
ἐπιλάβηται
ἐπιλαβομένη
ἐπιλαβόμενοι
ἐπιλαβόμενος
ἐπιλαβομένου
ἐπιλαβοῦ
ἐπιλάβωνται
ἐπιλαθέσθαι
ἐπιλάθῃ
ἐπιλάθησθε
ἐπιλάθηται
ἐπιλάθοιτο
ἐπιλάθου
ἐπιλάθωμαι
ἐπιλάθωνται
ἐπιλαμβάνεται
ἐπιλαμβάνομαι
ἐπιλαμβανομένοις
ἐπιλαμβάνω
 • Present
 • ἐπιλαμβάνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπιλαμβάνομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐπιλαμβανομένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
 • ἐπιλαμβάνωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • Imperfect
 • ἐπελαμβάνετο Verb: Imperfect Mid Ind 3rd Sing
 • Future
 • ἐπιλήμψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐπιλήμψονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • ἐπιλήψονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἐπελάβετο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐπελαβόμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἐπελάβοντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐπελάβου Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • ἐπιλαβεῖν Verb: Aor Act Infin
 • ἐπιλάβεσθαι Verb: 2Aor Mid Infin
 • ἐπιλάβηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • ἐπιλαβομένη Verb: Aor Mid Part Nom Sing Fem
 • ἐπιλαβόμενοι Verb: 2Aor Mid Part Nom Plur Masc
 • ἐπιλαβόμενος Verb: 2Aor Mid Part Nom Sing Masc
 • ἐπιλαβομένου Verb: 2Aor Mid Part Gen Sing Masc
 • ἐπιλαβοῦ Verb: 2Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἐπιλάβωνται Verb: 2Aor middle Subj 3rd Plur
 • Perfect
 • ἐπειλημμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
ἐπιλαμβάνωνται
ἐπιλάμπω
ἐπιλάμψει
ἐπιλάμψῃ
ἐπιλανθάνεσθε
ἐπιλανθάνεται
ἐπιλανθάνῃ
ἐπιλανθάνομαι
ἐπιλανθανόμενα
ἐπιλανθανόμενοι
ἐπιλανθανόμενος
ἐπιλανθανομένους
ἐπιλανθανομένων
ἐπιλανθάνονται
ἐπιλανθάνου
ἐπιλανθάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to make to forget
   • to be forgotten
   • to refuse to retain in memory
   • to neglect, overlook, disregard, care nothing
   • to fail (to do what one ought to)
   • to omit inadvertently to bring
   • to be unable to recollect
  • Middle:
   • to forget, lose thought of
   • to forget to do (+Participle)
 • Cognates: διαλανθάνω, ἐπιλανθάνω, λανθάνω
 • Forms:
 • Present
 • ἐπιλανθανομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • ἐπιλανθάνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπιλανθάνονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐπιλανθάνεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • ἐπιλανθάνῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • ἐπιλανθάνομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐπιλανθανόμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Neut
 • ἐπιλανθανόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • ἐπιλανθανόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ἐπιλανθανομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • ἐπιλανθάνου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Imperfect
 • ἐπελανθάνετο Verb: Imperfect Mid Ind 3rd Sing
 • Future
 • ἐπιλήσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • ἐπιλήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἐπιλησθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπιλησθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἐπιλήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἐπιλήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἐπιλήσονται Verb: Fut Mid 3rd Plur
 • Aorist
 • ἐπελάθεσθε Verb: Aor Mid Ind 2nd Plur
 • ἐπελάθετο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐπελαθόμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
 • ἐπελαθόμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἐπελάθοντο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐπελάθου Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • ἐπελήσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπελήσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐπελήσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐπιλαθέσθαι Verb: 2Aor Mid Infin
 • ἐπιλάθῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐπιλάθησθε Verb: Aor Mid Subj 2nd Plur
 • ἐπιλάθηται Verb: 2Aor ams3s
 • ἐπιλάθοιτο Verb: Aor Mid opt 3rd Sing
 • ἐπιλάθου Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἐπιλάθωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
 • ἐπιλάθωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
 • ἐπιλησθείη Verb: Aor Pass opt 3rd Sing
 • ἐπιλησθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • ἐπιλησθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • Perfect
 • ἐπιλέλησθε Verb: Perf Mid Ind 2nd Plur
 • ἐπιλελησμένῃ Verb: Perf Pass Part Dat Sing Fem
 • ἐπιλελησμένον Verb: Perf Pass Part Nom Sing Neut
 • ἐπιλέλησται Verb: Perf Mid Ind 1st Sing
ἐπιλέγεται
ἐπιλέγομαι
ἐπιλεγομένη
ἐπιλεγόμενος
ἐπιλεγομένου
ἐπιλέγω
 • Present
 • ἐπιλέγεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπιλεγόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ἐπιλέγομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἐπιλεγομένη Verb: Pres Pass Part Nom Sing Fem
 • ἐπιλεγομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc/Neut
 • Imperfect
 • Future
 • ἐπιλέξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐπελέξαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐπέλεξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπελέξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐπέλεξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπίλεξαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • ἐπιλεξάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
 • ἐπιλεξάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ἐπίλεξον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Perfect
 • ἐπιλελεγμέναις Verb: Perf Mid Part Dat Plur Fem
ἐπιλείπω
ἐπιλείχω
ἐπιλείψει
ἐπίλεκτα
ἐπίλεκτοι
ἐπιλέκτοις
ἐπίλεκτος
Singular
 MascFemNeut
NOMἐπίλεκτοςἐπίλεκτον
GENἐπιλέκτου
DATἐπιλέκτῳ
ACCἐπίλεκτον
Plural
 MascFemNeut
NOMἐπίλεκτοιἐπίλεκτα
GENἐπιλέκτων
DATἐπιλέκτοις
ACCἐπιλέκτουςἐπίλεκτα
ἐπιλέκτους
ἐπιλέκτων
ἐπιλελεγμέναις
ἐπιλέλησθε
ἐπιλελησμένη
ἐπιλελησμένῃ
ἐπιλελησμένον
ἐπιλέλησται
ἐπιλελυπηκότα
ἐπίλεξαι
ἐπιλεξάμενος
ἐπιλεξάτωσαν
ἐπίλεξον
ἐπιλέξω
ἐπιλημπτεύεσθαι
ἐπιληπτεύεσθαι
ἐπιλημπτεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to suffer from epilepsy or psychiatric disorder
ἐπιλημπτεύσασθε
ἐπίλημπτον
ἐπίληπτον
ἐπίλημπτος, ἐπίληπτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • crazy
  • suffering from epilepsy or psychotic disorder
  • caught (in the act of doing something), detected (in doing something)
 • Forms:
  • ἐπίλημπτον Adj: Acc Sing Masc
  • ἐπιλήμπτων Adj: Gen Plur Masc
ἐπιλήμπτων
ἐπιλήπτων
ἐπιλήψεται
ἐπιλήμψεται
ἐπιλήμψονται
ἐπιλήψονται
ἐπιληπτεύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to play the madman
  • to have epileptic fit
 • Forms:
  • ἐπιλημπτεύσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
ἐπιληπτεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to play the madman, act insane, be confused upon
 • Forms:
  • ἐπιλημπτεύεσθαι Verb: Aor Mid Infin
ἐπιλήσεσθε
ἐπιλήσεται
ἐπιλήσῃ
ἐπιλησθείη
ἐπιλησθῇ
ἐπιλησθῇς
ἐπιλησθήσεται
ἐπιλησθήσονται
ἐπιλησμονή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • forgetfulness
  • act of forgetting
  • negligence
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπιλησμονήἐπιλησμοναί
GENἐπιλησμονῆςἐπιλησμονῶν
DATἐπιλησμονῇἐπιλησμοναῖς
ACCἐπιλησμονήνἐπιλησμονάς
VOCἐπιλησμονήἐπιλησμοναί
ἐπιλησμονήν
ἐπιλησμονῆς
ἐπιλήσομαι
ἐπιλήσονται
ἐπιλογίζομαι
ἐπιλογιζόμενος
ἐπιλογίσασθαι
ἐπιλογίσασθε
ἐπίλοιπα
ἐπίλοιποι
ἐπιλοίποις
ἐπίλοιπον
ἐπίλοιπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • remaining, left remaining
   • surviving
   • residual
   • another
  • Substantival:
   • remnant, the rest, remainder
 • Cognates: κατάλοιπος, ἐπίλοιπος, λοιπός, περίλοιπος, ὑπόλοιπος
 • Forms:
  • ἐπίλοιπα Adj: Acc Plur Neut
  • ἐπίλοιποι Adj: Nom Plur Masc
  • ἐπιλοίποις Adj: Dat Plur Masc
  • ἐπίλοιπον Adj: Acc Sing Masc
  • ἐπιλοίπους Adj: Acc Plur Fem
  • ἐπιλοίπῳ Adj: Dat Sing Neut
  • ἐπιλοίπων Adj: Gen Plur Masc
ἐπιλοίπους
ἐπιλοίπῳ
ἐπιλοίπων
ἐπιλύει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: ἐπιλύω
ἐπιλυθήσεται
ἐπιλυπέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to annoy, trouble, offend, grieve
  • to cause someone grief
 • Cognates: ἐπιλυπέω, λυπέω, συλλυπέω
 • Forms:
  • ἐπιλελυπηκότα Verb: Perf Act Part Acc Plur Neut
  • ἐπιλυπηθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐπιλυπήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
ἐπιλυπηθείς
ἐπιλυπήσωμεν
ἐπιλύσεις
ἐπιλύσεως
ἐπιλύσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Subj Act 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Root: ἐπιλύω
ἐπιλύσῃς
ἐπίλυσιν
ἐπίλυσις
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπίλυσιςἐπιλύσεις
GENἐπιλύσεωςἐπιλύσεων
DATἐπιλύσειἐπιλύσεσι(ν)
ACCἐπίλυσι(ν)ἐπιλύσεις
ἐπιλύσω
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ἐπιλύω
ἐπιλύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to set free, release
  • to explain, interpret
  • to decide, settle (a dispute)
 • Cognates: ἀναλύω, ἀπολύω, διαλύω, ἐκλύω, ἐπιλύω, καταλύω, λύω, παραλύω, περιλύω, συλλύω, συναπολύω, ὑπολύω
 • Forms:
  • ἐπιλύσω
   • Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
   • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐπιλύσῃς Verb: Aor Subj Act 2nd Sing
  • ἐπιλύσῃ
   • Verb: Aor Subj Act 3rd Sing
   • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • ἐπιλύει
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἐπέλυε Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐπέλυεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιλυθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing