ἐπώζεσεν
ἐπωθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to thrust (something upon someone)
ἐπώκειλαν
ἐπωκοδόμησε, ἐπῳκοδόμησε
ἐπωκοδόμησεν, ἐπῳκοδόμησεν
ἐπώλει
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: πωλέω
ἐπώλησε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: πωλέω
ἐπώλησεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: πωλέω
ἐπώλουν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: πωλέω
ἐπωμίδα
ἐπωμίδας
ἐπωμίδες
ἐπωμίδος
ἐπωμίδων
ἐπωμίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • the ephod (worn by the high priest)
  • shoulder strap
  • shoulder piece
  • the point of the shoulder
  • the side piece of a door or gate
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπωμίςἐπωμίδες
GENἐπωμίδοςἐπωμίδων
DATἐπωμίδιἐπωμίσι(ν)
ACCἐπωμίδαἐπωμίδας
VOCἐπωμίἐπωμίδες
ἐπωνόμασαν
ἐπωνόμασεν
ἐπωνομάσθη
ἐπωνύμοις
ἐπώνυμος
Singular
 MascFemNeut
NOMἐπώνυμοςἐπώνυμον
GENἐπωνύμου
DATἐπωνύμῳ
ACCἐπώνυμον
Plural
 MascFemNeut
NOMἐπώνυμοιἐπώνυμα
GENἐπωνύμων
DATἐπωνύμοις
ACCἐπωνύμουςἐπώνυμα
ἐπώργισται
ἐπωρύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to shout upon, howl at
 • Forms:
  • ἐπωρύοντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
ἐπωρύοντο
ἐπωρώθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πωρόω
ἐπωρώθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: πωρόω
ἐπώρωσε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: πωρόω
ἐπώρωσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: πωρόω