ἐπώζεσε(ν)
ἐπωθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to thrust (something upon someone)
ἐπώκειλαν
ἐπωκοδόμησε(ν), ἐπῳκοδόμησε(ν)
ἐπώλει
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: πωλέω
ἐπώλησε(ν)
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: πωλέω
ἐπώλουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: πωλέω
ἐπωμίδα
ἐπωμίδας
ἐπωμίδες
ἐπωμίδος
ἐπωμίδων
ἐπωμίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • the ephod (worn by the high priest)
  • shoulder strap
  • shoulder piece
  • the point of the shoulder
  • the side piece of a door or gate
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπωμίςἐπωμίδες
GENἐπωμίδοςἐπωμίδων
DATἐπωμίδιἐπωμίσι(ν)
ACCἐπωμίδαἐπωμίδας
VOCἐπωμίἐπωμίδες
ἐπωνόμασαν
ἐπωνόμασε(ν)
ἐπωνομάσθη
ἐπωνύμοις
ἐπώνυμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • given name, surname, by a name
  • named after (something)
 • Forms:
ἐπώργισται
ἐπωρύομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to shout upon, howl at
 • Forms:
  • ἐπωρύοντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
ἐπωρύοντο
ἐπωρώθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πωρόω
ἐπωρώθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: πωρόω
ἐπώρωσε(ν)
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: πωρόω