ἔδακνεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: δάκνω
ἔδακνον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: δάκνω
ἐδάκρυσας
ἐδάκρυσεν
ἐδανεισάμεθα
ἐδαπανήθη
ἐδαπάνησεν
ἐδαπάνων
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: δαπανάω
ἐδαπανῶντο
ἐδάφει
ἐδαφιεῖ
ἐδαφίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to dash to the ground
  • to raze to the ground
  • to lay even with the ground
 • Forms:
  • ἐδαφιοῦσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐδαφιοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐδαφιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐδαφισθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • ἐδαφισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἠδάφισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
ἐδαφιοῦσι
ἐδαφιοῦσιν
ἐδαφισθήσῃ
ἐδαφισθήσονται
ἔδαφος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • ground, the soil
  • the floor (of a building)
  • the lowest part, bottom
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἔδαφοςἔδαφη
GENἐδάφουςἐδαφῶν
DATἐδάφειἔδαφεσι(ν)
ACCἔδαφοςἔδαφη
ἐδάφους
ἐδαψιλεύσατο
ἐδεδοίκειν
 • Parse: Verb: Pluperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: δείδω
ἐδέδοτο
ἐδεδώκει
ἐδέετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • Root: δέομαι
ἐδεήθη
ἐδεήθημεν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • Root: δέω
ἐδεήθην
ἐδεήθης
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • Root: δέω
ἐδεήθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: δέω
ἐδέθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: δέω
ἐδέθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: δέω
ἔδει
 • Parse: Verb: Imperfect Impersonal Act Ind 3rd Sing
 • Root: δεῖ
ἐδειγμάτισεν
ἐδειλίασαν
ἐδειλίασεν
ἐδειλώθησαν
ἐδείναζον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: δεινάζω
ἔδειξα
ἔδειξαν
ἔδειξας
ἔδειξε
ἔδειξεν
ἐδείπνησα
ἐδείπνησας
ἔδειραν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: δέρω
ἐδεῖτο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • Root: δέομαι
ἐδείχθη
ἐδελέασας
ἐδεξάμεθα
ἐδεξάμην
ἐδέξαντο
ἐδέξασθε
ἐδέξατο
ἐδέοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: δέω
ἔδεσθε
ἔδεσμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • food, prime meat, delicacies, select food
  • cooked food
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἔδεσμαἐδέσματα
GENἐδέσματοςἐδεσμάτων
DATἐδέσματιἐδέσμασι(ν)
ACCἔδεσμαἐδέσματα
ἐδέσμασιν
ἐδέσματα
ἐδεσμάτων
ἐδεσμεῖτο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: δεσμέω
ἐδεσμεύετο
ἐδέσμευον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: δεσμεύω
ἔδεται
ἐδευτερολόγησεν
ἐδευτέρωσαν
ἐδευτέρωσεν
ἐδέχετο
ἐδέχοντο
ἐδήλου
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: δηλόω
ἐδηλοῦτο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: δηλόω
ἐδηλώθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: δηλόω
ἐδήλωσα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: δηλόω
ἐδήλωσας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: δηλόω
ἐδήλωσε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: δηλόω
ἐδήλωσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: δηλόω
ἐδημηγόρει
ἔδησαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: δέω
ἔδησας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: δέω
ἐδήσατο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Root: δέω
ἔδησε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: δέω
ἔδησεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: δέω
ἐδιάσατο
ἐδίδαξα
ἐδίδαξαν
ἐδίδαξας
ἐδιδάξατε
ἐδίδαξε
ἐδίδαξεν
ἐδίδασκε
ἐδίδασκεν
ἐδιδάσκετε
ἐδίδασκον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: διδάσκω
ἐδιδάχθην
ἐδιδάχθησαν
ἐδιδάχθητε
ἐδίδετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: δίδωμι
ἐδίδοσαν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: δίδωμι
ἐδίδοτο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: δίδωμι
ἐδίδου
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: δίδωμι
ἐδίδουν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: δίδωμι
ἐδίδους
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: δίδωμι
ἐδίκαζεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: δικάζω
ἐδικαιώθη
ἐδικαιώθησαν
ἐδικαιώθητε
ἐδικαίωσα
ἐδικαιώσαμεν
ἐδικαίωσαν
ἐδικαίωσας
ἐδικαίωσε
ἐδικαίωσεν
ἐδίκασας
ἐδίλωσα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: δηλόω
ἐδίστασαν
ἐδίστασας
ἐδιχοστάτησαν
ἐδίψησα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: διψάω
ἐδίψησαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: διψάω
ἐδίψησεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: διψάω
ἐδιψύχησαν
ἐδιψύχησας
ἐδίωκε
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: διώκω
ἐδίωκεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: διώκω
ἐδίωκον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: διώκω
ἐδιώξα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: διώκω
ἐδίωξαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: διώκω
ἐδίωξε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: διώκω
ἐδιώξεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: διώκω
ἐδιώχθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: διώκω
ἐδιώχθημεν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • Root: διώκω
ἐδιώχθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: διώκω
ἐδογμάτισαν
ἐδογματίσθη
ἐδόθη
ἐδόθην
 • Parse:
  • Verb: Aor Pass ind 3rd plur
  • Verb: Aor Pass ind 1st Sing
 • Root: δίδωμι
ἐδόθησαν
ἐδόκει
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: δοκέω
ἐδοκίμασα
ἐδοκιμάσαμεν
ἐδοκίμασαν
ἐδοκίμασας
ἐδοκίμασε
ἐδοκίμασεν
ἐδοκιμάσθη
ἐδοκιμάσθην
ἐδοκοῦμεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 1st plur
 • Root: δοκέω
ἐδόκουν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: δοκέω
ἐδοκοῦσαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: δοκέω
ἐδολιοῦσαν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: δολιόω
ἐδόλωσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: δολόω
ἔδονται
ἔδοξα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: δοκέω
ἐδόξαζεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: δοξάζω
ἐδόξαζον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: δοξάζω
ἔδοξαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: δοκέω
ἐδόξασα
ἐδοξάσαμεν
ἐδόξασαν
ἐδόξασας
ἐδόξασε
ἐδόξασεν
ἐδοξάσθη
ἐδοξάσθην
ἐδοξάσθης
ἐδοξάσθησαν
ἔδοξε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: δοκέω
ἔδοξεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: δοκέω
ἔδοξος
ἐδούλευον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: δουλεύω
ἐδούλευσα
ἐδουλεύσαμεν
ἐδούλευσαν
ἐδούλευσας
ἐδουλεύσατε
ἐδούλευσε
ἐδούλευσεν
ἐδουλοῦντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: δουλόω
ἐδουλώθητε
ἐδούλωσα
ἐδούλωσαν
ἕδρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • dwelling place, residence
  • hind parts, buttocks, seat
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἕδραἕδραι
GENἕδραςἑδρῶν
DATἕδρῃἕδραις
ACCἕδρανἕδρας
ἑδράζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to establish, settle
   • to lay (a foundation), found
   • to make to sit
   • to position firmly
   • to place
   • to ground
  • Passive:
   • to be settled
   • to be created
 • Forms:
 • Present
 • ἑδρᾶσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Imperfect
 • Future
 • ἑδράσαι
  • Verb: Fut act part Nom plur fem
  • Verb: Fut act part Dat Sing fem
 • ἑδράσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • ἑδρασθείσης Verb: Aor Pass Part Gen Sing Fem
 • ἑδράσαι
  • Verb: Aor Act infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor mid Imperative 2nd Sing
 • ἑδρασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἥδρασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • ἡδρασμένη Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • ἡδρασμένῃ Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Fem
 • ἡδρασμένην Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • ἡδρασμένους Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
ἕδραι
ἑδραῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: firm, settled, steadfast, sedentary, immovable
 • Forms:
ἕδραις
ἑδραίωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: foundation, main support
ἔδραμε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: τρέχω
ἔδραμεν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: τρέχω
ἐδράμομεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: τρέχω
ἔδραμον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: τρέχω
ἕδραν
ἐδράξατο
ἕδρας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ἕδρα
ἑδράσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor mid Imperative 2nd Sing
  • Verb: Fut act part Nom plur fem
  • Verb: Fut act part Dat Sing fem
 • Root: ἑδράζω
ἑδράσει
ἑδρᾶσθαι
ἑδρασθείσης
ἑδρασθῆναι
ἔδυ
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: δύω
ἐδυναμώθη
ἐδυναμώθησαν
ἐδύναντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
 • Root: δύναμαι
ἐδύνασθε
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Deponent Ind 2nd Plur
 • Root: δύναμαι
ἐδυνάσθη
ἐδυνάσθης
ἐδυνάσθησαν
ἐδυνάστευσε
ἐδύνατο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • Root: δύναμαι
ἔδυνεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: δύω
ἐδυνήθη
ἐδυνήθησαν
ἔδυσαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: δύω
ἔδυσε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: δύνω
ἔδυσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: δύνω
ἐδυστόκησεν
ἐδυσφήμησαν
ἐδυσφόρουν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: δυσφορέω
ἔδωκα
ἐδώκαμεν
ἔδωκαν
ἔδωκας
ἐδώκατε
ἔδωκε
ἔδωκεν
ἐδωρήσατο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Root: δωρέω