ἐγάμησεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: γαμέω
ἐγαμίζοντο
ἐγάμουν
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: γαμέω
ἐγαυρίασαν
ἐγγαστριμύθοις
ἐγγαστρίμυθον
ἐγγαστρίμυθος
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: a ventriloquist, spirit medium, spirit channel
 • Forms:
  • ἐγγαστριμύθοις Adj: Dat Plur Masc
  • ἐγγαστρίμυθον Adj: Acc Sing Fem
  • ἐγγαστριμύθους Adj: Acc Plur Masc
  • ἐγγαστριμύθῳ Adj: Dat Sing Masc
  • ἐγγαστριμύθων Adj: Gen Plur Masc
ἐγγαστριμύθους
ἐγγαστριμύθῳ
ἐγγαστριμύθων
ἐγγεγλυμμένα
ἐγγεγραμμένα
ἐγγεγραμμένη
ἐγγεγραμμένος
top
ἐγγέγραπται
ἐγγίει
ἔγγιζε
ἐγγίζει
ἐγγίζειν
ἐγγίζῃ
ἐγγίζομεν
ἐγγίζοντας
ἐγγίζοντες
ἐγγίζοντι
ἐγγίζοντος
ἐγγιζόντων
ἐγγίζουσα
ἐγγιζούσαις
ἐγγίζουσαν
top
ἐγγιζούσῃ
ἐγγιζούσης
ἐγγίζουσι
ἐγγίζουσιν
ἐγγίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to bring near, bring up to
  • to approach, be at hand, come near, draw near
  • to be next of kin
  • to be on the point of +Infin
 • Forms:
  • ἐγγίει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἔγγιζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἐγγίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐγγίζειν Verb: Pres Act Infin
  • ἐγγίζῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • ἐγγίζομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἐγγίζοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἐγγίζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐγγίζοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • ἐγγίζοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ἐγγιζόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ἐγγίζουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἐγγιζούσαις Verb: Pres Act Part Dat Plur Fem
  • ἐγγίζουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • ἐγγιζούσῃ Verb: Pres Act Part Dat Sing Fem
  • ἐγγιζούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
  • ἐγγίζουσι Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • ἐγγίζουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐγγίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐγγιοῦσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐγγιοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐγγίσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐγγίσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • ἐγγίσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἐγγίσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • ἐγγίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἐγγισάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἐγγισάτωσαν Verb: 1Aor Act Imperative 3rd Plur
  • ἐγγίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐγγίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐγγίσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἐγγίσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἔγγισόν Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐγγίσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἐγγίσωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἤγγιζε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἤγγιζεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἠγγίκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • ἤγγικε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἤγγικεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἤγγισα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἤγγισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἤγγισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἠγγίσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἤγγισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἤγγισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐγγίζων
ἐγγιοῦσι
ἐγγιοῦσιν
ἐγγίσαι
ἐγγίσαντος
top
ἐγγίσας
ἐγγίσασα
ἐγγίσατε
ἐγγισάτω
ἐγγισάτωσαν
ἐγγίσει
ἐγγίσῃ
ἐγγίσῃς
ἐγγίσητε
ἔγγισόν
ἔγγιστα
ἐγγίσωμεν
ἐγγίσωσιν
ἐγγίων
ἐγγλυφῆναι
top
ἐγγλύφω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to cut in, carve
 • Construct: διαγλύφω, ἐγγλύφω, γλύφω
 • Forms:
  • ἐγγεγλυμμένα Verb: Perf Pass Part Acc Plur Neut
  • ἐγγλυφῆναι Verb: Aor Pass Infin
ἔγγραπτον
ἔγγραπτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adj: inscribed, written, decreed
  • Subst.: a written document
 • Forms:
  • ἔγγραπτον Adj: Acc Sing Neut
ἐγγραφέσθωσαν
ἐγγραφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: written message
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: γράφω
ἐγγραφήσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act subj 3rd Sing
 • Root: γράφω
ἐγγραφήσονται
ἔγγραφοι
ἔγγραφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: enrolled, recorded
 • Forms:
  • ἔγγραφοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἐγγράφως Adj: Acc Plur Masc/Fem
ἐγγράφω
ἐγγράφως
top
ἐγγράψαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act infin
  • Verb: Aor Act opt 3rd Sing
  • Verb: Aor mid Imperative 2nd sing
 • Root: ἐγγράφω
ἐγγυᾶσθαι
ἐγγυάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to give or hand over as a pledge, be surety, stand security, betroth, promise, secure
 • Construct: διεγγυάω, ἐγγυάω, παρεγγυάω
 • Forms:
  • ἐγγυᾶσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐγγυήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐγγυήσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • ἐγγυώμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
ἐγγύη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: surety, pledge, security
 • Forms:
  • ἐγγύῃ Noun: Dat Sing Fem
  • ἐγγύην Noun: Acc Sing Fem
ἐγγύῃ
ἐγγύην
ἐγγυήσεται
ἐγγυήσῃ
ἐγγύθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from nearby, from near at hand
ἔγγυον
ἔγγυος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • reliable
  • reliance
  • surety pledged, a bondsman
 • Forms:
  • ἔγγυον Adj: Acc Sing Masc
  • ἐγγύου Adj: Gen Sing Neut
ἐγγύου
ἐγγύς
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • near, near at hand
  • close (relative)
  • nearby
  • ready
 • Forms:
  • ἔγγιστα Adverb
  • ἐγγίων Adj: Nom Sing Masc compar
  • ἐγγύτατοι Adj: Nom Plur Masc Superlative
  • ἐγγύτατος Adj: Nom Sing Masc Superlative
top
ἐγγύτατοι
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc Superlative
 • Root: ἐγγύς
ἐγγύτατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc Superlative
 • Root: ἐγγύς
ἐγγύτερον
 • Parse: Adverb
 • Meaning: nearer, closer
ἐγγυώμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἐγγυάω
ἐγεγόνει
ἐγεγόνειν
ἐγέγραπτο
 • Parse: Verb: Pluperfect Mid Ind 3rd Sing
 • Root: γράφω
ἐγεῖραι
ἔγειραι
ἐγείραντα
ἐγείραντες
ἐγείραντος
ἐγείρας
ἐγείρατε
ἔγειρε
ἐγείρει
top
ἐγείρειν
ἐγείρεσθαι
ἐγείρεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: ἐγείρω
ἐγείρεται
ἐγείρετε
ἐγείρηται
ἐγείρητε
ἐγείρομαι
ἐγειρόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἐγείρω
ἐγειρομένῳ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
 • Root: ἐγείρω
ἔγειρον
ἐγείρονται
ἐγείροντες
ἐγείροντι
ἐγείρου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐγείρω
top
ἐγείρουσιν
ἐγείρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to awake, wake up, awaken, arouse, rouse
  • to raise, help to rise
  • to lift up (something), push aside (something)
  • to raise up, erect, restore (building)
  • to raise up, bring into being
  • to rise (in arms)
  • to appear (e.g., a prophet has risen)
 • Construct: ἀνεγείρω, διεγείρω, ἐγείρω, ἐκεγείρω, ἐπεγείρω, ἐξεγείρω, συνεγείρω
 • Forms:
  • ἐγεῖραι
   • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Infin
  • ἐγείραντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
  • ἐγείραντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἐγείραντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • ἐγείρας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἐγείρατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἔγειρε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἐγείρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐγείρειν Verb: Pres Act Infin
  • ἐγείρεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐγείρεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • ἐγείρεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • ἐγείρετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἐγείρηται Verb: Pres Pass Subj 3rd Sing
  • ἐγείρητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἐγείρομαι Verb: Pres Pass Ind 1st Sing
  • ἐγειρόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐγειρομένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
  • ἔγειρον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐγείρονται Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
  • ἐγείροντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐγείροντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • ἐγείρου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • ἐγείρουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐγείρων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐγερεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐγερεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐγερθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐγερθέντι Verb: Aor Pass Part Dat Sing Masc
  • ἐγερθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἐγερθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἐγερθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐγερθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • ἐγερθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἐγέρθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
  • ἐγέρθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • ἐγερθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ἐγεροῦσι Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ἐγερῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐγηγερμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
  • ἐγήγερται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • ἐγρήγορα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • ἤγειρα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἤγειραν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἤγειρε
   • Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἤγειρεν
   • Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠγέρθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἠγέρθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἐγείρων
ἐγέλασα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: γελάω
ἐγέλασαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: γελάω
ἐγέλασας
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: γελάω
ἐγέλασε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: γελάω
ἐγέλασεν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: γελάω
ἔγεμεν
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: γέμω
top
ἐγέμισαν
ἐγέμισεν
ἐγεμίσθη
ἔγεμον
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: γέμω
ἐγενεαλογήθη
ἐγένεσθε
ἐγένετο
ἐγενήθη
ἐγενήθημεν
ἐγενήθην
ἐγενήθης
ἐγενήθησαν
ἐγενήθητε
ἐγεννήθη
ἐγεννήθημεν
top
ἐγεννήθην
ἐγεννήθης
ἐγεννήθησαν
ἐγέννησα
ἐγεννήσαμεν
ἐγέννησαν
ἐγέννησας
ἐγέννησε
ἐγέννησεν
ἐγεννῶσαν
ἐγενόμεθα
ἐγενόμην
ἐγένοντο
ἐγένου
ἐγερεῖ
top
ἐγερεῖς
ἐγερθείς
ἐγερθέντι
ἐγερθῇ
ἐγερθῆναι
ἐγερθήσεται
ἐγερθήσῃ
ἐγερθήσονται
ἐγέρθητε
ἐγέρθητι
ἐγερθῶσι
ἐγεροῦσι
ἐγέρσει
ἔγερσιν
ἔγερσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: awaking, raising, resurrection
 • Forms:
  • ἐγέρσει Noun: Dat Sing Fem
  • ἔγερσιν Noun: Acc Sing Fem
top
ἐγερῶ
ἐγευσάμην
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • Root: γεύω
ἐγεύσασθε
 • Parse: Verb: Aor Mid Deponent Ind 2nd Plur
 • Root: γεύω
ἐγεύσατο
 • Parse: Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Sing
 • Root: γεύω
ἐγηγερμένον
ἐγήγερται
ἔγημα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: γαμέω
ἐγήρασα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: γηράω
ἐγήρασεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: γηράω
ἐγηροβόσκησεν
ἐγίνετο
 • Parse: Verb: Imperfect m/p Deponent Ind 3rd Sing
 • Root: γίνομαι
ἐγινόμην
ἐγίνοντο
ἐγίνου
ἐγίνωσκε
ἐγίνωσκεν
top
ἐγίνωσκον
ἐγκάθετοι
ἐγκάθετος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • laid waiting
  • set in ambush
  • hired to lie in wait, spies, brigands
 • Forms:
  • ἐγκάθετοι Adj: Nom Sing Masc
  • ἐγκαθέτους Adj: Acc Plur Masc
ἐγκαθέτους
ἐγκάθημαι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to lie in wait
  • to dwell upon
  • to encamp
  • to sit in or on
 • Construct: ἐγκάθημαι, ἐπικάθημαι, κάθημαι, παρακάθημαι, περικάθημαι, προκάθημαι, συγκάθημαι
 • Forms:
  • ἐγκαθήμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐγκαθημένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
  • ἐγκαθήμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • ἐγκαθήμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐγκαθημένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • ἐγκάθηνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐγκάθηται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐνεκαθήμεθα Verb: Imp Mid Ind 1st Plur
  • ἐνεκάθηντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἐνεκάθησθε Verb: Imp Mid Ind 2nd Plur
ἐγκαθήμενοι
ἐγκαθημένοις
ἐγκαθήμενον
ἐγκαθήμενος
ἐγκαθημένους
ἐγκάθηνται
ἐγκαθήσονται
top
ἐγκάθηται
ἐγκαθίζω
ἐγκαθίημι
ἐγκαθίσατε
ἐγκαθίσῃ
ἐγκαίειν
ἐγκαίνια
 • Parse: Noun: Nom Plur Neut
 • Meaning: Hanukkah, Feast of Lights, festival of Rededication
 • Meaning: dedication, giving, donation
 • Forms:
  • ἐγκαινίοιςNoun: Dat Plur Neut
ἐγκαινιεῖ
ἐγκαινίζεσθε
ἐγκαινίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to renew, restore
  • to inaugurate, dedicate, consecrate
 • Construct: ἀνακαινίζω, ἐγκαινίζω, ἐπανακαινίζω, ἐπικαινίζω, καινίζω
 • Forms:
  • ἐγκαινιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐγκαινίσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐγκαίνισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐγκαινίσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἐγκαινίζεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • ἐγκεκαίνισται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • ἐνεκαίνισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐνεκαίνισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐνεκαινίσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνεκαινίσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνεκαινίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
top
ἐγκαινίοις
 • Parse: Noun: Dat Plur Neut
 • Meaning: dedication, donation, giving
 • Root: ἐγκαίνια
ἐγκαινίσαι
ἐγκαινισμόν
ἐγκαινισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: dedication, consecration
 • Forms:
  • ἐγκαινισμόν Noun: Acc Sing Masc
  • ἐγκαινισμοῦ Noun: Gen Sing Masc
ἐγκαινισμοῦ
ἐγκαίνισον
ἐγκαινίσωμεν
ἐγκαίνωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: dedication, consecration
ἐγκαίω
ἐγκακεῖν
ἐγκακέω
ἐγκακήσητε
ἐγκακοῦμεν
top
ἐγκακῶμεν
ἐγκαλεῖσθαι
ἐγκαλείτωσαν
ἐγκαλέσει
ἐγκαλέω
ἐγκαλοῦμαι
ἐγκαλουμένης
ἐγκαλούμενον
ἐγκαλῶν
ἐγκάρδια
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: found in the heart, what is in the heart
ἔγκαρπον
ἔγκαρπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • fruitful
  • containing fruit
 • Forms:
  • ἔγκαρπον Adj: Nom Sing Neut
top
ἐγκαρτερέω
ἔγκατα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: entrails, bowels, internal organs
ἐγκατάλειμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: remnant, residue, trace, posterity
 • Forms:
  • ἐγκαταλείμματα Noun: Nom Plur Neut
ἐγκαταλείμματα
ἐγκαταλείπει
ἐγκαταλειπόμενοι
ἐγκαταλείποντας
ἐγκαταλείποντες
ἐγκαταλείπω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning:
  • to leave behind
  • to neglect, disregard
  • to forsake, abandon, desert
 • Construct: ἀπολείπω, διαλείπω, ἐγκαταλείπω, ἐκλείπω, ἐλλείπω, ἐπιλείπω, καταλείπω, λείπω, παραλείπω, παρεκλείπω, περιλείπω, προσκαταλείπω, ὑπολείπω
 • Forms:
  • ἐγκαταλιπῃς Verb: Aor Act subj 2nd sing
  • ἐγκαταλελεῖφθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
  • ἐγκαταλειφθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐγκαταλειφθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
  • ἐγκαταλείπει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐγκαταλειπόμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐγκαταλείποντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἐγκαταλείποντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐγκαταλείπων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐγκαταλείψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐγκαταλείψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐγκαταλείψομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἐγκαταλείψουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐγκαταλείψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐγκαταλελειμμέναι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Fem
  • ἐγκαταλελειμμέναις Verb: Perf Mid Part Dat Plur Fem
  • ἐγκαταλελειμμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  • ἐγκαταλελειμμένην Verb: Perf Mid Part Acc Sing Fem
  • ἐγκαταλελειμμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • ἐγκαταλελειμμένον Verb: Perf Mid Part Acc Sing Masc
  • ἐγκαταλελειμμένους Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
  • ἐγκαταλέλειπται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • ἐγκαταλέλοιπα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • ἐγκαταλελοίπατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
  • ἐγκαταλέλοιπεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἐγκαταλελοιπώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • ἐγκατάλιπε Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐγκαταλιπεῖν Verb: Aor Act Infin
  • ἐγκαταλίπῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐγκαταλίπητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἐγκαταλίποι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • ἐγκαταλίποιτο Verb: Aor Mid opt 3rd Sing
  • ἐγκαταλιπόντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἐγκαταλίπω Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
  • ἐγκαταλίπωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἐγκαταλιπών Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἐγκαταλίπωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἐγκατέλειπας Verb: Imp Act Ind 2nd Sing
  • ἐγκατέλειπεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐγκατέλειπον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐγκατελείφθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐγκατελείφθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • ἐγκατελείφθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐγκατέλιπαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐγκατελίπατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐγκατέλιπε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐγκατέλιπεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐγκατέλιπες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐγκατελίπετε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐγκατελίπομεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐγκατέλιπον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
top
ἐγκαταλείπων
ἐγκαταλειφθήσεται
ἐγκαταλειφθῶ
ἐγκαταλείψει
ἐγκαταλείψεις
ἐγκαταλείψομεν
ἐγκαταλείψουσιν
ἐγκαταλείψω
ἐγκαταλελειμμέναι
ἐγκαταλελειμμέναις
ἐγκαταλελειμμένη
ἐγκαταλελειμμένην
ἐγκαταλελειμμένοι
ἐγκαταλελειμμένον
ἐγκαταλελειμμένους
top
ἐγκαταλέλειπται
ἐγκαταλελεῖφθαι
ἐγκαταλέλοιπα
ἐγκαταλελοίπατε
ἐγκαταλέλοιπεν
ἐγκαταλελοιπώς
ἐγκαταλιμπανόντων
ἐγκαταλιμπάνω
ἐγκατάλιπε
ἐγκαταλιπεῖν
ἐγκαταλίπῃ
ἐγκαταλιπῃς
ἐγκαταλίπητε
ἐγκαταλίποι
ἐγκαταλίποιτο
top
ἐγκαταλιπόντες
ἐγκαταλίπω
ἐγκαταλίπωμεν
ἐγκαταλιπών
ἐγκαταλίπωσιν
ἐγκαταπαίζεσθαι
ἐγκαταπαίζω
ἐγκαταστηρίζω
ἐγκατασφραγίζω
ἐγκατασφραγισθῇ
ἐγκατέλειπας
ἐγκατέλειπεν
ἐγκατέλειπον
top
ἐγκατελείφθη
ἐγκατελείφθημεν
ἐγκατελείφθησαν
ἐγκατέλιπαν
ἐγκατελίπατε
ἐγκατέλιπε
ἐγκατέλιπεν
ἐγκατέλιπες
ἐγκατελίπετε
ἐγκατελίπομεν
ἐγκατέλιπον
ἐγκατεστήριξε
ἐγκατοικεῖ
ἐγκατοικέω
ἐγκατοικῶν
top
ἐγκάτοις
ἔγκατον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: inner part
 • Forms:
  • ἐγκάτοις Noun: Dat Plur Neut
ἐγκαυχᾷ
ἐγκαυχάομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to boast, take pride in (someone)
  • to boast in arrogance
  • to exult
 • Construct: κατακαυχάομαι, καυχάομαι
 • Forms:
  • ἐγκαυχᾷ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἐγκαυχᾶσθαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Infin
  • ἐγκαυχώμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐγκαυχωμένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc
  • ἐνεκαυχήσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
ἐγκαυχᾶσθαι
ἐγκαυχώμενοι
ἐγκαυχωμένοις
ἐγκεῖμαι
ἐγκειμένου
ἔγκειται
ἐγκεκαίνισται
top
ἐγκεκήδευνται
ἐγκέκλεισται
ἐγκεκολαμμένα
ἐγκεκραμένους
ἐγκεκρυμμένα
ἐγκεκρυμμένη
ἐγκέκρυπται
ἐγκεκύφατε
ἐγκεκυφόσιν
ἐγκεκυφότες
ἐγκεντρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to goad, spur on
  • to graft into, poke in, ingraft
  • to sting, bite
 • Construct: κεντρίζω
 • Forms:
  • ἐγκεντρίσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐγκεντρισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἐγκεντρισθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
  • ἐνεκεντρίζοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἐνεκεντρίσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
ἐγκεντρίσαι
ἐγκεντρισθήσονται
ἐγκεντρισθῶ
top
ἐγκεράννυμι
ἐγκεχειρισμένος
ἐγκέχηναν
ἐγκηδεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bury in (a place)
 • Construct: κηδεύω
 • Forms:
  • ἐγκεκήδευνται Verb: Perf Pass Ind 3rd Plur
ἐγκισσάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to stimulate, be in heat, have yearnings like one pregnant. Also see κισσάω
 • Construct: ἐγκισσάω, κισσάω
 • Forms:
  • ἐγκισσῆσαι Verb: 1Aor Act Infin
  • ἐγκισσήσωσιν Verb: 1Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἐνεκίσσησεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνεκίσσων Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
ἐγκισσῆσαι
ἐγκισσήσωσιν
ἐγκλείοντες
ἐγκλείσθητι
ἐγκλείω
top
ἐγκληθείς
ἔγκλημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • reproach
  • Legal term: defence against an accusation
 • Forms:
  • ἐγκλήματος Noun: Gen Sing Neut
  • ἐγκλήματα Noun: Nom/Acc Plur Neut
ἐγκλήματα
ἐγκλήματος
ἔγκληρον
ἔγκληρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: having a share of inheritance
 • Forms:
  • ἔγκληρον Adj: Acc Sing Masc
ἐγκλοιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to enclose with a collar
 • Forms:
  • ἐγκλοίωσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
ἐγκλοίωσαι
ἐγκοίλια
ἐγκοίλιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: entrails, within the belly
 • Forms:
  • ἐγκοίλια Adj: Nom/Acc Plur Neut
ἔγκοιλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: sinking in hollows, hollow
 • Forms:
  • ἐγκοιλοτέρα Adj: Nom Sing Fem
ἐγκοιλοτέρα
top
ἐγκόλαμμα
 • Parse: Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning: anything engraven
ἐγκολαπτά
ἐγκολαπτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: engraved, sculptured
 • Forms:
  • ἐγκολαπτά Adj: Nom/Acc Plur Neut
ἐγκολάπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to cut upon, carve upon
 • Construct: ἐκκολάπτω, κολάπτω
 • Forms:
  • ἐγκεκολαμμένα Verb: Perf Mid Part Acc Plur Neut
ἐγκολλάω
ἐγκολληθήσεται
ἐγκομβόομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Meaning: to put (something) on oneself, tie (something) on oneself
 • Forms:
  • ἐγκομβώσασθε Verb: Aor Mid Deponent Imperative 2nd Plur
ἐγκομβώσασθε
ἐγκοπή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a hindrance
 • Forms:
  • ἐγκοπήν Noun: Acc Sing Fem
ἐγκοπήν
ἔγκοποι
ἔγκοπον
top
ἔγκοπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: wearied, weary
 • Forms:
  • ἔγκοποι Adj: Nom Plur Masc
  • ἔγκοπον Adj: Acc Sing Masc
ἐγκόπτεσθαι
ἐγκόπτω
ἐγκοσμέω
ἐγκοσμούμενον
ἐγκοτέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be angry with (someone), be indignant at
 • Forms:
  • ἐνεκότει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐνεκότουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
ἐγκότημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: anger, hatred, an object of anger
ἐγκράτεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: self-control
 • Forms:
  • ἐγκρατείᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἐγκράτειαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἐγκρατείας Noun: Gen Sing Fem
ἐγκρατείᾳ
ἐγκράτειαν
top
ἐγκρατείας
ἐγκρατεῖς
ἐγκρατεύεσθαι
ἐγκρατεύεται
ἐγκρατεύζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to force (oneself)
 • Forms:
  • ἐνεκρατευσάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
ἐγκρατεύηται
ἐγκρατεύομαι
ἐγκρατευόμενοι
ἐγκρατευόμενος
ἐγκρατευομένων
ἐγκρατεύονται
ἐγκρατεύου
ἐγκράτευσαι
ἐγκρατεύσῃ
ἐγκρατεύω
 • Parse: Verb: Pres Act ind 1st sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to control
  • Middle:
   • to exercise self control
   • to restrain oneself
   • to force oneself
 • Forms:
  • ἐγκρατεύομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἐγκράτευσαι Verb: Pres Mid/Pass ind 2nd sing
  • ἐγκρατεύσῃ Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • ἐγκρατεύου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • ἐγκρατευομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
  • ἐγκρατευόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐγκρατευόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐγκρατεύηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
  • ἐγκρατεύεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἐγκρατεύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐγκρατεύονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐνεκρατεύσατο Verb: 1Aor Mid imp 3rd Sing
top
ἐγκρατέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to exercise control over
ἐγκρατῆ
ἐγκρατής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: self-controlled, disciplined, chaste
 • Forms:
  • ἐγκρατεῖς Adj: Nom Plur Masc
  • ἐγκρατῆ Adj: Acc Sing Masc
  • ἐγκρατοῦς Adj: Gen Sing Fem
ἐγκρατοῦς
ἐγκρῖναι
ἐγκρίνειν
ἐγκρίνω
ἐγκρίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: pancake, fritter, a cake made with oil and honey
ἐγκρούσῃς
ἐγκρούω
ἐγκρυβῶσιν
ἐγκρύπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to hide in, conceal in, bury in, put (something) into (something)
 • Construct: ἀποκρύπτω, ἐγκρύπτω, κατακρύπτω, κρύπτω, περικρύπτω, συγκρύπτω, συναποκρύπτω
 • Forms:
  • ἐγκεκρυμμένα Verb: Perf Pass Part Nom Plur Neut
  • ἐγκεκρυμμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  • ἐγκέκρυπται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • ἐγκρυβῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ἐγκρύπτων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἐγκρύψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐνέκρυψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐνέκρυψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
top
ἐγκρύπτων
ἐγκρυφίαν
ἐγκρυφίας
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: baked cake
 • Forms:
  • ἐγκρυφίαν Noun: Acc Sing Neut
ἐγκρύψεις
ἐγκτάομαι
ἐγκτήσασθε
ἔγκτησιν
ἔγκτησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: estate, property, possession, tenure of land in
 • Forms:
  • ἔγκτησιν Noun: Acc Sing Fem
ἔγκτητα
ἔγκτητον
ἔγκτητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • possessed (in a foreign country)
  • by acquisition, acquired
 • Forms:
  • ἔγκτητα Adj: Acc Plur Neut
  • ἔγκτητον Adj: Acc Sing Fem
  • ἐγκτήτου Adj: Gen Sing Fem
ἐγκτήτου
top
ἐγκύκλιον
ἐγκύκλιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • circular, rounded, round
  • circular letter, encyclical letter
 • Forms:
  • ἐγκύκλιον Adj: Acc Sing Fem
ἐγκυλισθήσονται
ἐγκυλισθῶμεν
ἐγκυλίω
ἔγκυος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: pregnant
 • Forms:
  • ἐγκύῳ Noun: Dat Sing Fem
εγκύπτητε
ἐγκύπτω
ἐγκύψας
ἐγκύῳ
top
ἐγκωμιάζεται
ἐγκωμιαζέτω
ἐγκωμιαζομένων
ἐγκωμιαζόντων
ἐγκωμιάζουσιν
ἐγκωμιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to praise, laud, extol, compound
 • Forms:
  • ἐγκωμιάζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐγκωμιαζέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἐγκωμιαζομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
  • ἐγκωμιαζόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ἐγκωμιάζουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐγκωμίων Verb: Fut Act Part Nom Sing Masc/Neut
  • ἐγκωμίῳ Verb: Fut Act Opt 3rd Sing
ἐγκώμιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • eulogy
  • in the village: hence, native, common; victory
 • Forms:
  • ἐγκωμίῳ Noun: Dat Sing Neut
ἐγκωμίῳ
ἐγκωμίῳ
ἐγκωμίων
ἐγλύφην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: γλύφω
ἐγλύκανας
ἐγλυκάνθη
top
ἐγλυκάνθησαν
ἔγλυψαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: γλύφω
ἔγλυψεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: γλύφω
ἐγνόφωσεν
ἔγνω
ἔγνωκα
ἐγνώκαμεν
ἔγνωκαν
ἔγνωκας
ἐγνώκατε
ἐγνώκειτε
ἔγνωκε
ἔγνωκεν
ἐγνωκέναι
ἐγνωκος
ἐγνωκότας
top
ἐγνωκότες
ἐγνωκώς
ἔγνωμεν
ἔγνων
ἐγνωρίζετο
ἐγνωρίζοντο
ἐγνώρισα
ἐγνωρίσαμεν
ἐγνώρισαν
ἐγνώρισας
ἐγνώρισε
ἐγνώρισεν
ἐγνωρίσθη
ἐγνωρίσθην
ἐγνώρισται
ἔγνως
top
ἔγνωσαν
ἐγνώσθη
ἐγνώσθην
ἐγνώσθης
ἔγνωσται
ἔγνωτε
ἐγόγγυζεν
ἐγόγγυζον
ἐγόγγυσαν
ἐγόγγυσας
ἐγόγγυσεν
ἐγομφίασαν
ἔγραφεν
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: γράφω
ἐγράφη
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: γράφω
ἔγραφον
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: γράφω
top
ἔγραψα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: γράφω
ἐγράψαμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: γράφω
ἔγραψαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: γράφω
ἔγραψας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: γράφω
ἐγράψατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: γράφω
ἔγραψε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: γράφω
ἔγραψεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: γράφω
ἐγρήγορα
ἐγρηγορήθη
ἐγρηγόρησεν
ἐγρήγοροι
ἐγρήγορος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: watchful, watchman
 • Forms:
  • ἐγρήγοροι Adj: Nom Plur Masc
ἐγρηγόρουν
ἔγρυξεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: γρύζω
ἐγύμναζον
top
ἐγυμνώθη
ἐγύμνωσαν
ἐγύμνωσεν
ἐγύρωσεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: γυρόω
ἐγχάσκω
ἔγχει
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἐγχέω
ἐγχειρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to take in hand, undertake, attempt
  • to make an attempt, make a beginning
  • to lay hands on
  • to attack
  • to commit
  • to put one's hand in
 • Construct: χειρέω, ἐγχειρέω, ἐπιχειρέω, κατεγχειρέω
 • Forms:
  • ἐνεχείρησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐνεχείρησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐγχείρημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: an undertaking, an attempt
 • Forms:
  • ἐγχειρήματος Noun: Gen Sing Neut
ἐγχειρήματος
ἐγχειρίδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • hand weapon (e.g., dagger, knife)
  • hand tool (tool for shaping flint)
  • in the hand
ἐγχειρίζω
top
ἐγχέω
ἐγχρῖσαι
ἐγχρίση
ἐγχρίσῃ
ἔγχρισον
ἐγχρίω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to anoint, rub in (oil), i.e., besmear
 • Construct: διαχρίω, ἐγχρίω, ἐπιχρίω, καταχρίω, χρίω
 • Forms:
  • ἐγχρῖσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐγχρίση Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐγχρίσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • ἔγχρισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἐνεχρίοσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἐγχρονίζει
ἐγχρονιζόντων
ἐγχρονίζω
ἐγχρονίσῃς
ἐγχώριοι
ἐγχωρίοις
top
ἐγχώριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adj: local (to the area)
  • Subst.: local custom
  • Subst.: native inhabitant
 • Forms:
  • ἐγχώριοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἐγχωρίοις Adj: Dat Plur Masc
  • ἐγχωρίου Adj: Gen Sing Masc
  • ἐγχωρίῳ Adj: Dat Sing Masc
  • ἐγχωρίων Adj: Gen Plur Fem
ἐγχωρίου
ἐγχωρίῳ
ἐγχωρίων
ἐγώ
 • Parse: Personal pronoun: 1st Nom Sing
 • Meaning: I, me, my, mine, myself
 • Forms:
  • ἐμοῦ Personal pronoun: 1st Gen Sing
  • ἐμοί Personal pronoun: 1st Dat Sing
  • ἐμέ Personal pronoun: 1st Acc Sing
  • μέ Personal pronoun: 1st Acc Sing
  • μοί Personal pronoun: 1st Dat Sing
  • μοῦ Personal pronoun: 1st Gen Sing
ἔγωγε
 • Parse: rel pron: Nom Sing
 • Meaning: I, me