ἐπραγματευόμην
ἐπραγματεύσατο
ἐπράθη
ἐπράθημεν
ἐπράθησαν
ἐπράθητε
ἔπραξα
ἐπράξαμεν
ἔπραξαν
ἔπραξας
ἐπράξατε
ἔπραξε
ἔπραξεν
ἔπρασσε
ἔπρασσον
 • Parse:
  • Verb: Imp Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: πράσσω
ἔπραττεν
ἔπραττον
ἐπράχθη
ἔπρεπε
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: πρέπω
ἔπρεπεν
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Root: πρέπω
ἐπρίατο
ἔπριζον
 • Parse: Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Root: πρίζω
ἐπρίσθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: πρίζω
ἐπρονομεύθησαν
ἐπρονομεύσαμεν
ἐπρονόμευσαν
ἐπρονόμευσε
ἐπρονόμευσεν
ἐπροφήτευον
ἐπροφήτευσα
ἐπροφητευσαμεν
ἐπροφήτευσαν
ἐπροφήτευσας
ἐπροφήτευσε
ἐπροφήτευσεν
ἐπρωτοβάθρει