ἐπραγματευόμην
ἐπραγματεύσατο
ἐπράθη
ἐπράθημεν
ἐπράθησαν
ἐπράθητε
ἔπραξα
ἐπράξαμεν
ἔπραξαν
ἔπραξας
ἐπράξατε
ἔπραξε, ἔπραξεν
ἔπρασσε, ἔπρασσεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: πράσσω
ἔπρασσον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: πράσσω
ἔπραττε, ἔπραττεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: πράσσω
ἔπραττον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: πράσσω
ἐπράχθη
ἐπράχθην
ἔπρεπε, ἔπρεπεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: πρέπω
ἐπρέσβευσαν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Meaning:
  • to be the elder, to be the ambassador or representative, senior reporter
 • Root: πρεσβεύω
ἐπρίατο
ἔπριζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: πρίζω
ἐπρίσθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: πρίζω
ἐπρονομεύθησαν
ἐπρονομεύσαμεν
ἐπρονόμευσαν
ἐπρονόμευσε, ἐπρονόμευσεν
ἐπροφήτευον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: προφητεύω
ἐπροφήτευσα
ἐπροφητευσαμεν
ἐπροφήτευσαν
ἐπροφήτευσας
ἐπροφήτευσε, ἐπροφήτευσεν
ἐπρωτοβάθρει