ἔχαιρε
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: χαίρω
ἔχαιρεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: χαίρω
ἐχαιρέτισαν
ἐχαιρέτισεν
ἔχαιρον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: χαίρω
ἐχάλασαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: χαλάω
ἐχαλάσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: χαλάω
ἐχαλάσθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: χαλάω
ἐχαλέπαινεν
ἔχανεν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: χαίνω
ἐχαράκωσα
ἐχαράκωσε
ἐχαράκωσεν
ἐχάραξαν
ἐχάραξεν
ἐχάρη
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • Root: χαίρω
ἐχάρημεν
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Deponent Ind 1st. Plur
 • Root: χαίρω
ἐχάρην
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Root: χαίρω
ἐχάρησαν
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Deponent Ind 3rd Plur
 • Root: χαίρω
ἐχάρητε
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Deponent Ind 2nd Plur
 • Root: χαίρω
ἐχαρίζετο
ἐχαρισάμην
ἐχαρίσατο
ἐχαρίσθη
ἐχαρίσω
ἐχαρίτωσεν
ἔχε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἔχω
ἔχει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἔχω
ἔχειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: ἔχω
ἐχειρώσαντο
ἔχεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἔχω
ἐχέοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: χέω
ἔχεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: ἔχω
ἔχεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: ἔχω
ἔχετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἔχω
ἐχέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: ἔχω
ἔχεως
ἔχῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἔχω
ἐχήρευσεν
ἔχῃς
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • Root: ἔχω
ἔχητε
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • Root: ἔχω
ἐχθές
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • yesterday, previously, earlier, formerly, at one time, in time past

   ἐχθὲς καὶ τρίτην
   yesterday and third = heretofore, before, previously (1Sam 4:7)

   ἐχθὲς καὶ τρίτην ἡμέραν
   yesterday and third day = ever before (i.e., about 20 years in the case of Jacob and Laban) (Gen 31:2)

 • Forms:
  • χθές Adverb
ἔχθιστα
ἐχθίστῃ
ἔχθιστος
ἐχθίστων
ἔχθρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Note: LXX translates as Ἐχθρία while others transliterate it as Sitnah (Gen 26:21)
 • Meaning: enmity, hatred; hostility
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἔχθραἔχθραι
GENἔχθραςἐχθρῶν
DATἔχθρᾳἔχθραις
ACCἔχθρανἔχθρας
ἔχθρᾳ
ἐχθρά
ἔχθραι
ἐχθραίνειν
ἐχθραίνετε
ἐχθραίνοντα
ἐχθραίνοντας
ἐχθραίνοντες
ἐχθραίνουσιν
ἐχθραίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to challenge as an enemy, to harass
  • to hate
  • to be an enemy to/of
 • Forms:
  • ἐχθραίνειν Verb: Pres Act Infin
  • ἐχθραίνετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἐχθραίνοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ἐχθραίνοντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • ἐχθραίνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐχθραίνουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἐχθραίνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἤχθραναν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
ἐχθραίνων
ἐχθράν
ἔχθραν
ἔχθρας
ἐχθρέ
ἐχθρεῦσαι
ἐχθρεύσουσιν
ἐχθρεύσω
ἐχθρεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be at enmity with, be an enemy, confront as an enemy
 • Forms:
  • ἐχθρεῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐχθρεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἐχθρεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ἐχθρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: enmity
 • Concord: Gen 26:21
 • Root: ἔχθρα
ἐχθροί
ἐχθροῖς
ἐχθρόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἐχθρός
ἐχθρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • hateful, detestable
   • Passive: odious
   • Active: hostile, inimical
  • Substantival:
   • enemy, foe, adversary
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐχθρόςἐχθράἐχθρόν
GENἐχθροῦἔχθραςἐχθροῦ
DATἐχθρῷἐχθρᾷἐχθρῷ
ACCἐχθρόνἐχθράνἐχθρόν
VOCἐχθρέ---ἐχθρόν
Plural
 MascFemNeut
NOMἐχθροίἐχθραίἐχθρά
GENἐχθρῶν
DATἐχθροῖςἐχθραῖςἐχθροῖς
ACCἐχθρούςἔχθραςἐχθρά
 • Comparatives & Superlatives
 • ἔχθιστα Adj: Acc Plur Neut Superlative
 • ἐχθίστῃ Adj: Dat Sing Fem Superlative
 • ἔχθιστος Adj: Nom Sing Masc Superlative
 • ἐχθίστων Noun: Gen Plur Masc Superlative
ἐχθροῦ
ἐχθρούς
ἐχθρῷ
ἐχθρῶν
ἔχιδνα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: viper, adder
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἔχιδναἔχιδναι
GENἐχίδνηςἐχιδνῶν
DATἐχίδνῃἐχίδναις
ACCἔχιδνανἔχιδνας
VOCἔχιδναἔχιδναι
ἐχίδνης
ἐχιδνῶν
ἐχῖνοι
ἐχῖνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: the urchin, hedgehog
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἐχῖνοςἐχῖνοι
GENἐχίνουἐχίνων
DATἐχίνῳἐχίνοις
ACCἐχῖνονἐχίνους
VOCἐχῖνεἐχῖνοι
ἐχίνους
ἔχις
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: viper
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἔχιςἔχεις
GENἔχεωςἔχεων
DATἔχειἔχεσι
ACCἔχεαἔχεας
ἐχλεύαζον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: χλευάζω
ἔχοι
 • Parse: Verb: Pres Act Optative 3rd Sing
 • Root: ἔχω
ἔχοιεν
 • Parse: Verb: Pres Act Optative 3rd Plur
 • Root: ἔχω
ἔχοιμ᾿
 • Parse: Verb: Pres Act Opt 1st Sing
 • Root: ἔχω
ἔχοιμι
 • Parse: Verb: Pres Act Opt 1st Sing
 • Root: ἔχω
ἔχομεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: ἔχω
ἐχόμενα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἔχω
ἐχόμεναι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Fem
 • Root: ἔχω
ἐχομένας
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Fem
 • Root: ἔχω
ἐχομένη
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: ἔχω
ἐχομένῃ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Fem
 • Root: ἔχω
ἐχομένην
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • Root: ἔχω
ἐχόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἔχω
ἐχόμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: ἔχω
ἐχόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἔχω
ἐχομένως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: afterward, next after, immediately after, right after
ἔχον
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἔχω
ἔχοντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part . Nom Plur Neut
 • Root: ἔχω
ἔχοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: ἔχω
ἔχοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἔχω
ἔχοντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • Root: ἔχω
ἔχοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἔχω
ἐχόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: ἔχω
ἐχόρευον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: χορεύω
ἐχορήγει
ἐχορηγεῖτο
ἐχορήγησαν
ἐχορήγησεν
ἐχορήγουν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: χορηγέω
ἐχόρτασα
ἐχόρτασεν
ἐχορτάσθησαν
ἐχορτάσθητε
ἔχουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: ἔχω
ἔχουσαι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • Root: ἔχω
ἐχοὔσαις
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Plur Fem
 • Root: ἔχω
ἔχουσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • Root: ἔχω
ἐχούσας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • Root: ἔχω
ἐχούσῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Fem
 • Root: ἔχω
ἐχούσης
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • Root: ἔχω
ἔχουσι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἔχω
ἔχουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἔχω
ἐχουσῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
 • Root: ἔχω
ἐχρεμέτιζον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: χρηματίζω
ἐχρημάτισα
ἐχρημάτισαν
ἐχρημάτισεν
ἐχρηματίσθη
ἐχρησάμεθα
 • Parse: Verb: Aor Mid Deponent Ind 1st Plur
 • Root: χράω
ἐχρησάμην
 • Parse: Verb: Aor Mid Deponent Ind 1st Sing
 • Root: χράω
ἔχρησαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: χράω
ἐχρήσαντο
 • Parse: Verb: 1Aor Mid Ind 3rd Plur
 • Root: χράω
ἔχρησας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: χράω
ἐχρήσατο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Root: χράω
ἐχρήσω
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
 • Root: χράω
ἔχρισα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: χρίω
ἐχρίσαμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: χρίω
ἔχρισαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: χρίω
ἔχρισας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: χρίω
ἐχρίσατο
 • Parse: Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • Root: χρίω
ἔχρισε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: χρίω
ἔχρισεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: χρίω
ἐχρίσθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: χρίω
ἐχρόνισα
ἐχρόνισαν
ἐχρόνισεν
ἐχρύσωσεν
ἐχρῶντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
 • Root: χράω
ἔχω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Verb: Pres Act Subj 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to have,
    • hold (in one's hands)
    • hold and carry
    • to possess as an appendage, part, quality
    • to possess, hold in possession
    • to take into possession (by force)
    • to have as content
    • to be married, have (a wife)
    • to wear, have on (e.g., have clothing or weapons on)
   • to claim as one's own
   • to be near
   • to keep, preserve
   • to be in a certain condition (of health, disposition, mood, etc.).

    Πῶς ἔχετε;
    How are you? (Gen 43:27)

   • to look upon as
   • to have firm control over
   • to be (in a relationship with someone else).

    Εἰ ἔχετε πατέρα ἢ ἀδελφόν;
    to which they reply, Ἔστιν ἡμῖν πατὴρ.
    See Gen 44:19-20

   • to maintain or establish a relationship
   • + Infinitive = to have authority to do; to be capable of doing; to have an option available to determine
   • + Present Participle = with, beside

    ὁ βασιλεὺς καὶ ἡ παλλακὴ ἡ καθημένη ἐχόμενα αὐτοῦ
    the king and the concubine who was sitting with/beside him (Neh 2:6)

  • Middle:
   • to physically hold fast to
   • Present participle: neighbouring, adjacent to, next.

    ἐχόμενοι αὐτῶν
    next to them See Gen 41:23

    ἐνιαυτὸς ἔχομενος ἐνιαυτοῦ
    year after year See Amos 2:8

   • to have to do with, belong to

    ταῦτα γὰρ ἔχεται ζωῆς ψευδοῦς
    for these have to do with a false life See Prov 23:3

 • Cognates: ἀμπέχω, ἀνέχω, ἀντέχω, ἀπέχω, ἀποσυνέχω, διακατέχω, ἔχω, ἐμπεριέχω, ἐνέχω, ἐπέχω, ἐπισυνέχω, ἐξέχω, κατέχω, μετέχω, παρέχω, περιέχω, προέχω, προκατέχω, προσανέχω, προσέχω, συμμετέχω, συμπεριέχω, συνέχω, ὑπέχω, ὑπερέχω
 • Forms:
 • Present
 • ἐχουσῶν Verb: Pres Act Part Gen Plur Fem
 • ἔχοιμι Verb: Pres Act Opt 1st Sing
 • ἔχε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἔχει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἔχειν Verb: Pres Act Infin
 • ἔχεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἔχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἔχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἔχετε
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • ἐχέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἔχῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἔχῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • ἔχητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • ἔχοι Verb: Pres Act Optative 3rd Sing
 • ἔχοιεν Verb: Pres Act Optative 3rd Plur
 • ἔχοιμ᾿ Verb: Pres Act Opt 1st Sing
 • ἔχομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἐχόμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • ἐχόμεναι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Fem
 • ἐχομένας Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Fem
 • ἐχομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • ἐχομένῃ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Fem
 • ἐχομένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • ἐχόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • ἐχόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • ἐχόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ἔχον Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • ἔχοντα
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part . Nom Plur Neut
 • ἔχοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • ἔχοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἔχοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • ἔχοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • ἐχόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • ἔχουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • ἔχουσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • ἐχοὔσαις Verb: Pres Act Part Dat Plur Fem
 • ἔχουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • ἐχούσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • ἐχούσῃ Verb: Pres Act Part Dat Sing Fem
 • ἐχούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • ἔχουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἔχουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἔχωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • ἔχων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • ἔχωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • ἔχωσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • ἔχωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Imperfect
 • εἶχαν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • εἶχε Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • εἶχεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • εἶχες Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • εἴχετε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • εἴχετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • εἴχομεν Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • εἶχον
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • εἴχοσαν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἠνείχοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Future
 • ἕξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • ἑξεῖ
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἕξει
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἕξειν Verb: Fut Act Infin
 • ἑξεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἔξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἕξετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἕξομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἕξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • σχήσει
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • σχήσουσι
  • Verb: Fut Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • σχήσουσι(ν)
  • Verb: Fut Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἔσχε Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔσχεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔσχες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἔσχομεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
 • ἔσχον
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔσχοσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • σχεῖν Verb: Aor Act Infin
 • σχές Verb: Aor Act Ind/Imperative 2nd Sing
 • σχῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • σχῆτε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • σχοίη Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • σχῶ Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • σχῶμεν Verb: 2Aor Act Subj 1st Plur
 • Perfect
 • ἔσχηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • ἐσχήκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • ἔσχηκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἔσχηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • ἐσχηκότα Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
 • ἐσχηκότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
 • ἐσχηκώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
ἐχώλαναν
ἐχωλάνθη
ἔχωμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: ἔχω
ἔχων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἔχω
ἐχωνεύοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: χωνεύω
ἐχώνευσαν
ἐχώνευσεν
ἔχωνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • Root: ἔχω
ἐχώρει
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: χωρέω
ἐχώρησεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: χωρέω
ἐχώρισα
ἐχώρισαν
ἐχώρισεν
ἐχωρίσθη
ἐχωρίσθημεν
ἐχωρίσθησαν
ἐχωροβάτησαν
ἔχωσι
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἔχω
ἔχωσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἔχω