ἐπιδε
ἐπιδεδεγμένοις
ἐπιδεδεγμένους
ἐπιδεδομένοι
ἐπιδεδομένους
ἐπιδεδωκότας
ἐπιδεδωκότες
ἐπιδεδωκώς
ἐπιδεεῖς
ἐπιδέεται
ἐπιδεής
Singular
 MascFemNeut
NOMἐπιδεήςἐπιδεές
GENἐπιδεοῦς
DATἐπιδεεῖ
ACCἐπιδεῆἐπιδεές
Plural
 MascFemNeut
NOMἐπιδεεῖςἐπιδεῆ
GENἐπιδεῶν
DATἐπιδεέσι(ν)
ACCἐπιδεεῖςἐπιδεῆ
ἐπιδεήσεις
ἐπιδεικνύμεναι
ἐπιδεικνυμένην
ἐπιδεικνύμενον
ἐπιδεικνυμένους
ἐπιδείκνυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Note: Alt: ἐπιδεικνύω
 • Meaning:
  • Active:
   • to display, exhibit, show
   • to prove, show, demonstrate
   • to point out (something) to (someone)
   • to point to something in order to draw attention to it
   • to reveal
  • Middle:
   • to set an example
   • to show off, exhibit as a specimen
   • to put on display
   • to make a display of one's powers
 • Forms:
 • Present
 • ἐπιδεικνύμεναι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Fem
 • ἐπιδεικνυμένην Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • ἐπιδεικνύμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • ἐπιδεικνυμένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • ἐπιδεικνύναι Verb: Pres Act Infin
 • ἐπιδεικνύς Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • ἐπιδείκνυσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἐπιδείκνυται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Imperfect
 • Future
 • ἐπιδείξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐπιδείξω
  • Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • ἐπέδειξα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐπιδεῖξαι Verb: Aor Act Infin
 • ἐπιδειξάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
 • ἐπεδείξαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐπιδείξασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ἐπιδείξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐπεδείξατο Verb: Aor mid ind 3rd Sing
 • ἐπέδειξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπέδειξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπιδείξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐπιδειξώμεθα Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
 • ἐπιδειχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • Perfect
ἐπιδεικνύναι
ἐπιδεικνύς
ἐπιδείκνυσθαι
ἐπιδείκνυται
ἐπιδεικνύω
ἐπιδεῖν
ἐπιδεῖξαι
ἐπιδειξάμενος
ἐπιδείξασθαι
ἐπιδείξατε
ἐπιδείξῃ
ἐπίδειξιν
ἐπίδειξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a showing forth, demonstration, making known, prove
  • act of publicly demonstrating
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπίδειξιςἐπιδείξεις
GENἐπιδείξεωςἐπιδείξεων
DATἐπιδείξειἐπιδείξεσι(ν)
ACCἐπίδειξινἐπιδείξεις
ἐπιδείξω
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: ἐπιδείκνυμι
ἐπιδειξώμεθα
ἐπιδειχθῆναι
ἐπιδέκατα
ἐπιδέκατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • one in ten, one tenth
  • Substantival:
   • a tithe
 • Forms:
  • ἐπιδέκατα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • ἐπιδέκατον
   • Noun: Nom/Acc Sing Neut
   • Noun: Acc Sing Masc/Neut
  • ἐπιδεκάτου Noun: Gen Sing Masc/Neut
  • ἐπιδεκάτων Noun: Gen Plur Masc/Fem/Neut
ἐπιδέκατον
ἐπιδεκάτου
ἐπιδεκάτων
ἐπίδεξαι
ἐπιδεξαμένων
ἐπιδέξασθαι
ἐπιδεξάσθω
ἐπιδέξεται
ἐπιδέξιον
ἐπιδέξιος
ἐπιδέομαι
ἐπιδεομένοις
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἐπιδέω
ἐπιδεομένου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • Root: ἐπιδέω
ἐπιδεομένῳ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
 • Root: ἐπιδέω
ἐπιδεομένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • Root: ἐπιδέω
ἐπίδετε
ἐπιδέχεται
ἐπιδέχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to receive (someone) as a guest
  • to accept willingly and approve (not reject)
  • to undertake, take the opportunity
  • to agree
  • to allow, admit
  • to recognize someone's authority
 • Forms:
  • ἐπεδέξαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἐπεδέξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἐπιδέχεται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • ἐπιδεδεγμένοις Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
  • ἐπιδεδεγμένους Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • ἐπίδεξαι Verb: Aor Act Infin
  • ἐπιδεξαμένων Verb: Aor Mid Part Gen Plur MFN
  • ἐπιδέξασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ἐπιδεξάσθω Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
  • ἐπιδέξεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
ἐπιδέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Note: Like δέω there are two distinct basic meanings: to tie and to need
  • To tie:
   • Active:
    • to bind upon, fasten on, tie fast
    • to place (in order to tie)
  • To need:
   • Active:
    • to need
   • Middle:
    • to have need, want, lack
    • to be in need of
 • Forms:
  • ἐπεδεήθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἐπιδεομένοις Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Plur Masc/Neut
  • ἐπέδησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπέδησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιδέεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπιδεήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐπιδέομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἐπιδεομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
  • ἐπιδεομένῳ Verb: Pres Mid/Pass Part Dat Sing Masc
  • ἐπιδεομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
  • ἐπιδήσεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
ἐπίδῃ
ἐπίδηλον
ἐπίδηλος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: seen clearly, manifest, obvious
 • Forms:
  • ἐπίδηλον Adj: Acc Sing Neut
ἐπιδημέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to stay in a place as a stranger
  • to visit
  • to make oneself at home, i.e., (by extension) to reside (in a foreign country)
  • to be in town
  • to return home
 • Cognates: ἀποδημέω, ἐκδημέω, ἐνδημέω, ἐπιδημέω, παρεπιδημέω
 • Forms:
  • ἐπιδημήσῃς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐπιδημοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐπιδημοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
ἐπιδημία
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπιδημίαἐπιδημίαι
GENἐπιδημίαςἐπιδημιῶν
DATἐπιδημίᾳἐπιδημίαις
ACCἐπιδημίανἐπιδημίας
VOCἐπιδημίαἐπιδημίαι
ἐπιδημήσῃς
ἐπιδημοῦντες
ἐπιδημοῦντος
ἐπίδῃς
ἐπιδήσεις
ἐπιδιαιρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to divide, divide anew, distribute
  • to divide and assign to
 • Forms:
  • ἐπιδιεῖλεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
ἐπιδιατάσσεται
ἐπιδιατάσσομαι
ἐπιδιδόναι
ἐπιδιδόντος
ἐπιδίδοτε
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: ἐπιδίδωμι
ἐπιδιδούς
ἐπιδίδωμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to give, hand over, deliver (something) to (someone)
  • to give up, give over, surrender
  • to apply (oneself), devote (oneself)
  • to report, pass on information
  • to dedicate
  • to advance, follow the footsteps, march forward on the battlefield
  • to confer
  • to supply necessities
 • Forms:
 • Present
 • ἐπιδιδῶσιν
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • ἐπιδίδοτε
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἐπιδιδόντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • ἐπιδιδούς Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἐπεδίδοσαν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἐπιδίδοτε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • ἐπεδίδουν
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἐπεδίδοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • ἐπεδίδου Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Future
 • ἐπιδώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἐπιδώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐπεδόθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπέδωκα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐπέδωκαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπέδωκεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπίδοι Verb: Aor Act Opt 2nd Sing
 • ἐπιδόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἐπίδοτε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐπιδῶμεν
  • Verb: Aor Act Ind/Subj 1st Plur
  • Verb: Aor Act Infin
 • ἐπιδῷς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Perfect
 • ἐπιδιδόναι Verb: Perf Act Infin
 • ἐπιδεδωκώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
 • ἐπιδεδωκότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
 • ἐπιδεδωκότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
 • ἐπιδεδομένους Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • ἐπιδεδομένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
ἐπιδιδῶσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐπιδίδωμι
ἐπιδιεῖλεν
ἐπιδιορθόω
ἐπιδιορθώσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἐπιδιορθόω
ἐπιδιπλόω
ἐπιδιπλώσεις
ἐπιδιώκω
ἐπιδιώξαντα
ἐπιδίωξον
ἐπίδοι
ἐπιδόντες
ἐπίδοξος
ἐπιδόξως
ἐπίδοτε
ἐπιδυέτω
ἐπιδύνοντος
ἐπιδύνω
ἐπιδύσεται
ἐπιδύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to set (e.g., the sun set at six)
  • to set upon, go down
 • Forms:
  • ἐπέδυ Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιδυέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἐπιδύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
ἐπιδῶμεν
ἐπιδών
ἐπιδῷς
ἐπιδώσει
ἐπιδώσω