ἐπί
 • Parse: Preposition
 • Meaning:
  • Genitive: (emphasizing contact) on, upon, at, near, before (in presence of someone), over (as power over someone), on the basis of, concerning, at the time of (some king)
   • Of Place: upon where?

    ἐφ’ ἅρματος ὀχεῖσθαι
    to jump upon a chariot

    ἐπὶ τοῦ ὄρους
    upon the mountains

   • Of Place: whither?, in the direction of

    ἐπ’ οἴκου ἔρχομαι
    I go toward the house

   • Of Time: during

    ἐπὶ Δαυίδ βασιλεύοντος
    during the reign of David

   • Distributively: in a row/column, deep

    ἐπὶ τεττάρων πορεύεσθαι
    four men deep

  • Dative: (emphasizing position) on, in, above, upon, against (in a hostile sense), over (as authority over someone), to, at time of
   • Addition: in addition to, furthermore

    ἐπ’ ἄρτοις ζυμίταις προσοίσει τὰ δῶρα αὐτοῦν
    In addition to leavened loaves he shall bring his gifts (Lev 7:13)

   • Of Place: where? by, alongside

    ἐπὶ ναυσίν
    beside the ship

    ἐπὶ τῇ θαλάσσῃ
    by the sea

   • Of Time: immediately after, right after

    ἐπὶ τῷ τρίτῳ σημείῳ
    after the third sign

    ἐπὶ τούτοις
    right after these things

   • Of Time Duration: in, during

    ἐπὶ τοῖς νῦν χρόνοις
    in these present times

  • Accusative: (emphasizing motion or direction) across, over, on, upon, up to, to, toward, against
   • Of Place: upon

    ἐφ’ ἵππον ἀναβαίνειν
    to go upon a horse

   • Of Place: against

    ὥρμησαν ἐπ’ αὐτὸν
    they ran against him (Acts 7:57)

   • Of Place: beside, next to

    καὶ ἐπὶ χεῖρα αὐτῶν κατέσχεν Ῥαμὼθ
    and next to their handiwork, Ramoth was responsible (Neh 3:4)

   • Of Time: for the space of

    ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας
    for the space of three days

   • Progressive: from this to that

    προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον
    they will proceed from bad to worse (2Tim 3:13)

  • Expression:

   ἐπὶ τὸ αὐτό
   at the same time, at the same place, in common, together, altogether, both at once

  • Note: some texts combine ἐπὶ τὸ αὐτό into one word: ἐπιτοαυτό
 • Forms:
  • ἐπ’ PREP
  • ἐφ’ PREP