ἐπισφαλεῖς
ἐπισφαλές
ἐπισφαλῆ
ἐπισφαλής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • precarious
  • dangerous
  • insecure
  • prone to fall, unstable, precarious
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐπισφαλήςἐπισφαλές
GENἐπισφαλοῦς
DATἐπισφαλεῖ
ACCἐπισφαλῆἐπισφαλές
Plural
 MascFemNeut
NOMἐπισφαλεῖςἐπισφαλῆ
GENἐπισφαλῶν
DATἐπισφαλέσι(ν)
ACCἐπισφαλεῖςἐπισφαλῆ
ἐπισφάλλω
 • Meaning: to trip up, make to fall, fail
 • Forms:
  • ἐπισφαλεῖς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
ἐπισφαλοῦς
ἐπισφαλῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: precariously, unstable
ἐπισφραγίζουσιν
ἐπισφραγίζω
 • Meaning:
  • to put a seal on, confirm, ratify
  • to put (something like a key) to close securely
 • Forms:
  • ἐπισφραγίσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐπισφραγίσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • ἐπισφράγισαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἐπισφραγίζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
ἐπισφράγισαι
ἐπισφραγίσας