ἐβάδισεν
ἐβάθυνε
ἐβάθυνεν
ἐβαθύνθησαν
ἔβαλαν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: βάλλω
ἔβαλε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: βάλλω
ἔβαλεν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: βάλλω
ἔβαλες
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: βάλλω
ἔβαλλον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: βάλλω
ἐβάλομεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: βάλλω
ἔβαλον
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: βάλλω
ἐβάλοσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: βάλλω
ἐβαπτίζεν
ἐβαπτίζετο
ἐβαπτίζοντο
ἐβάπτισα
ἐβαπτίσαντο
ἐβαπτίσατο
ἐβάπτισε
ἐβάπτισεν
ἐβαπτίσθη
ἐβαπτίσθημεν
ἐβαπτίσθησαν
ἐβαπτίσθητε
ἐβαρήθημεν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • Root: βαρέω
ἐβάρησα
 • Parse: Verb: Aor Act ind 1st sing
 • Root: βαρέω
ἐβαρυθύμησεν
ἐβάρυναν
ἐβάρυνας
ἐβαρύνατε
ἐβάρυνεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: βαρύνω
ἐβαρύνθη
ἐβαρύνθης
ἐβαρύνθησαν
ἐβαρυώπησαν
ἐβασάνιζεν
ἐβασανίζετο
ἐβασάνιζον
ἐβασανίζοντο
ἐβασάνισαν
ἐβασάνισας
ἐβασάνισεν
ἐβασανίσθησαν
ἐβασίλευσα
ἐβασίλευσαν
ἐβασίλευσας
ἐβασιλεύσατε
ἐβασίλευσε
ἐβασίλευσεν
ἐβασκάνατε
ἐβάσκανε
ἐβάσκανεν
ἐβάσταζεν
ἐβαστάζετο
ἐβάσταζον
 • Parse:
  • Verb: imperf act ind 3rd plur
  • Verb: imperf act ind 1st sing
 • Root: βαστάζω
ἐβαστάζοντο
ἐβάσταξεν
ἐβάστασαν
ἐβάστασας
ἐβάστασεν
ἐβάφη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: βάπτω
ἐβάφησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: βάπτω
ἔβαψας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: βάπτω
ἔβαψε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: βάπτω
ἔβαψεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: βάπτω
ἐβδελυγμένα
ἐβδελυγμένοι
ἐβδελυγμένοις
ἐβδελυγμένον
ἐβδελυγμένος
ἐβδελυγμένων
ἐβδέλυκται
ἐβδελυξάμεθα
ἐβδελυξάμην
ἐβδελύξαντο
ἐβδελύξατε
ἐβδελύξατο
ἐβδελύσσοντο
ἐβδελύσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be an abomination
 • Forms:
  • ἐβδελυγμένα Verb: Perf Pass Part Nom Plur Neut
ἐβδελύχθη
ἐβδελύχθησαν
ἕβδομα
ἑβδομάδα
ἑβδομάδας
ἑβδομάδες
ἑβδομάδος
ἑβδομάδων
ἑβδόμαις
ἑβδομάς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: group of seven, week (group of 7 days), period of 7 years, seventh (day)
 • Forms:
  • ἑβδομάδα Noun: Acc Sing Fem
  • ἑβδομάδας Noun: Acc Plur Fem
  • ἑβδομάδες Noun: Nom Plur Fem
  • ἑβδομάδος Noun: Gen Sing Fem
  • ἑβδομάδων Noun: Gen Plur Fem
ἑβδομάτῃ
ἑβδόματος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: seventh
 • Forms:
  • ἑβδομάτῃ Adj: Dat Sing Fem
ἑβδόμη
ἑβδόμῃ
ἑβδομήκοντα
 • Parse: Adj: Number
 • Meaning: seventy
Seventy
NumberCodeGreek
70ο'ἑβδομήκοντα
71οα'ἑβδομήκοντα καὶ (εἷς , μία, ἕν)
72οβ'ἑβδομηκονταδύο
73ογ'ἑβδομηκοντατρεῖς
74οδ'ἑβδομηκοντατέσσαρες
75οε'ἑβδομηκονταπέντε
76ος'ἑβδομηκονταέξ
77οζ'ἑβδομηκονταεπτά
78οη'ἑβδομηκονταοκτώ
79οθ'ἑβδομηκονταεννέα
ἑβδομηκονταεννέα
 • Parse: Adj: Number
 • Meaning: seventy-nine, 79
ἑβδομηκονταοκτώ
 • Parse: Adj: Number
 • Meaning: seventy-eight, 78
ἑβδομηκόνταεξ, ἑβδομηκονταέξ
 • Parse: Adj: Number
 • Meaning: seventy-six, 76
ἑβδομηκονταδύο
 • Parse: Adj: Cardinal Number
 • Meaning: seventy-two, 72
ἑβδομηκονταπέντε
 • Parse: Adj: Cardinal Number
 • Meaning: seventy-five, 75
ἑβδομηκοντατρεῖς
 • Parse: Adj: Cardinal Number
 • Meaning: seventy-three, 73
ἑβδομηκοντατέσσαρες
 • Parse: Adj: Cardinal Number
 • Meaning: seventy-four, 74
ἑβδομηκονταεπτά
 • Parse: Adj: Cardinal Number
 • Meaning: seventy-six, 76
ἑβδομηκοντάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: seventy times, seventyfold
ἑβδομηκοστόν
ἑβδομηκοστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: seventieth
 • Forms:
  • ἑβδομηκοστόν Adj: Acc Sing Neut
  • ἑβδομηκοστοῦ Adj: Gen Sing Neut
  • ἑβδομηκοστῷ Adj: Dat Sing Neut
ἑβδομηκοστοῦ
ἑβδομηκοστῷ
ἑβδόμην
ἑβδόμης
ἕβδομον
ἕβδομος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: seventh
 • Forms:
  • ἑβδόμαις Adj: Dat Plur Fem
  • ἑβδόμῃ Adj: Dat Sing Fem
  • ἑβδόμη Adj: Nom Sing Fem
  • ἑβδόμην Adj: Acc Sing Fem
  • ἑβδόμης Adj: Gen Sing Fem
  • ἕβδομον Adj: Acc Sing Neut
  • ἑβδόμου Adj: Gen Sing Masc
  • ἑβδόμῳ Adj: Dat Sing Masc
  • ἕβδομα Adj: Nom/Acc Plur Fem/Neut
ἕβδομος καὶ δέκατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: seventeenth
ἑβδόμου
ἑβδόμῳ
ἐβεβαιώθη
ἐβεβαίωσας
ἐβεβηλούμην
ἐβεβήλουν
ἐβεβηλοῦσαν
ἐβεβηλώθη
ἐβεβήλωσαν
ἐβεβήλωσας
ἐβεβηλώσατε
ἐβεβήλωσεν
ἐβέβλητο
 • Parse: Verb: Pluperfect pass Ind 3rd Sing
 • Root: βάλλω
ἐβιάσατο
 • Parse: Verb: 1Aor Mid imp 3rd Sing
 • Root: βιάζω
ἐβιάσθης
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • Root: βιάζω
ἐβλάβησαν
ἐβλάστησα
ἐβλάστησε
ἐβλάστησεν
ἐβλασφήμει
ἐβλασφήμησαν
ἐβλασφήμησας
ἐβλασφήμησε
ἐβλασφήμησεν
ἐβλασφήμουν
ἔβλαψεν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act ind 3rd Sing
  • Verb: FutPerf act Infin
 • Root: βλάπτω
ἔβλεπε
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: βλέπω
ἔβλεπεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: βλέπω
ἔβλεπον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: βλέπω
ἐβλέποντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid Ind 3rd Plur
 • Root: βλέπω
ἔβλεψα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: βλέπω
ἔβλεψεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: βλέπω
ἐβλήθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: βάλλω
ἐβλήθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: βάλλω
ἐβόα
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: βοάω
ἐβοήθει
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: βοηθέω
ἐβοηθήθην
ἐβοήθησα
ἐβοήθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: βοάω
ἐβοήθησας
ἐβοήθησε
ἐβοήθησεν
ἐβοήθουν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: βοηθέω
ἐβόησα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: βοάω
ἐβόησαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: βοάω
ἐβόησας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: βοάω
ἐβοήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: βοάω
ἐβόησε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: βοάω
ἐβόησεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: βοάω
ἐβόμβησεν
ἔβοσκε
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: βόσκω
ἔβοσκεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: βόσκω
ἐβόσκησαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: βόσκω
ἐβόσκοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid Ind 3rd Plur
 • Root: βόσκω
ἐβούλετο
ἐβουλεύετο
ἐβουλεύοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
 • Root: βουλεύω
ἐβουλευσάμην
ἐβουλεύσαντο
ἐβουλεύσασθε
ἐβουλεύσατο
ἐβούλευσεν
ἐβουλεύσω
ἐβουλήθη
ἐβουλήθημεν
ἐβουλήθην
ἐβουλήθης
ἐβουλήθησαν
ἐβουλόμεθα
ἐβουλόμην
ἐβούλοντο
ἐβούλου
ἐβούνισεν
ἐβόων
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: βοάω
ἐβράβευσεν
ἐβραγχίασεν
ἐβραδύναμεν
Ἑβραΐδι
Ἑβραικοῖς
Ἑβραϊκός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: Hebrew language
 • Forms:
  • Ἑβραικοῖς Adj: Dat Plur Neut
Ἑβραῖοι
Ἑβραῖον
Ἑβραῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: Hebrew person
 • Forms:
  • Ἑβραῖοι Adj: Nom Plur Masc
  • Ἑβραῖον Noun: Acc Sing Masc
  • Ἑβραίους Adj: Acc Plur Masc
  • Ἑβραίων Adj: Gen Plur Masc
Ἑβραίους
Ἑβραΐς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: Hebrew language
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἙβραΐς 
GEN  
DATἙβραΐδι 
ACC  
Ἐβραϊστί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: in Hebrew
Ἑβραίων
ἔβρεξε
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: βρέχω
ἔβρεξεν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: βρέχω
ἐβρόντησεν
ἔβρυξαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: βρύχω
ἔβρυξεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: βρύχω
ἔβρυχον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: βρύχω
ἐβρώθη
ἐβυθίσθησαν
ἐβύθισαν