ἐβάδισε(ν)
ἐβάθυνε(ν)
ἐβαθύνθησαν
ἔβαλα
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: βάλλω
ἔβαλαν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: βάλλω
ἔβαλε(ν)
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: βάλλω
ἔβαλες
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: βάλλω
ἔβαλλον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: βάλλω
ἐβάλομεν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • Root: βάλλω
ἔβαλον
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: βάλλω
ἐβάλοσαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: βάλλω
ἐβαπτίζε(ν)
ἐβαπτίζετο
ἐβαπτίζοντο
ἐβάπτισα
ἐβαπτίσαντο
ἐβαπτίσατο
ἐβάπτισε(ν)
ἐβαπτίσθη
ἐβαπτίσθημεν
ἐβαπτίσθησαν
ἐβαπτίσθητε
ἐβαρήθημεν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • Root: βαρέω
ἐβάρησα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: βαρέω
ἐβαρυθύμησε(ν)
ἐβάρυναν
ἐβάρυνας
ἐβαρύνατε
ἐβάρυνεν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: βαρύνω
ἐβαρύνθη
ἐβαρύνθης
ἐβαρύνθησαν
ἐβαρυώπησαν
ἐβασάνιζε(ν)
ἐβασανίζετο
ἐβασάνιζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: βασανίζω
ἐβασανίζοντο
ἐβασάνισαν
ἐβασάνισας
ἐβασάνισε(ν)
ἐβασανίσθησαν
ἐβασίλευε(ν)
ἐβασίλευσα
ἐβασίλευσαν
ἐβασίλευσας
ἐβασιλεύσατε
ἐβασίλευσε(ν)
ἐβασκάνατε
ἐβάσκανε(ν)
ἐβάσταζεν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: βαστάζω
ἐβαστάζετο
ἐβάσταζον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: βαστάζω
ἐβαστάζοντο
ἐβάσταξε(ν)
ἐβάστασαν
ἐβάστασας
ἐβάστασε(ν)
ἐβάφη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: βάπτω
ἐβάφησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: βάπτω
ἔβαψας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: βάπτω
ἔβαψε(ν)
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: βάπτω
ἐβδελυγμένα
ἐβδελυγμένοι
ἐβδελυγμένοις
ἐβδελυγμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: βδελύσσω
ἐβδελυγμένος
ἐβδελυγμένων
ἐβδέλυκται
ἐβδελυξάμεθα
ἐβδελυξάμην
ἐβδελύξαντο
ἐβδελύξατε
ἐβδελύξατο
ἐβδελύσσοντο
ἐβδελύσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be an abomination
 • Forms:
  • ἐβδελυγμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
ἐβδελύχθη
ἐβδελύχθησαν
ἕβδομα
ἑβδομάδα
ἑβδομάδας
ἑβδομάδες
ἑβδομάδος
ἑβδομάδων
ἑβδόμαις
ἑβδομάς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: group of seven, week (group of 7 days), period of 7 years, seventh (day)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἑβδομάςἑβδομάδες
GENἑβδομάδοςἑβδομάδων
DATἑβδομάδιἑβδομάσι
ACCἑβδομάδαἑβδομάδας
ἑβδομάτῃ
ἑβδόματος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: seventh
 • Forms:
  • ἑβδομάτῃ Adj: Dat Sing Fem
ἑβδόμη
ἑβδόμῃ
ἑβδομήκοντα
 • Parse: Adj: Number
 • Meaning: seventy
Seventy
NumberCodeGreek
70ο'ἑβδομήκοντα
71οα'ἑβδομήκοντα καὶ (εἷς , μία, ἕν)
72οβ'ἑβδομηκονταδύο
73ογ'ἑβδομηκοντατρεῖς
74οδ'ἑβδομηκοντατέσσαρες
75οε'ἑβδομηκονταπέντε
76ος'ἑβδομηκονταέξ
77οζ'ἑβδομηκονταεπτά
78οη'ἑβδομηκονταοκτώ
79οθ'ἑβδομηκονταεννέα
ἑβδομηκονταεννέα
 • Parse: Adj: Number
 • Meaning: seventy-nine, 79
ἑβδομηκονταοκτώ
 • Parse: Adj: Number
 • Meaning: seventy-eight, 78
ἑβδομηκόνταεξ, ἑβδομηκονταέξ
 • Parse: Adj: Number
 • Meaning: seventy-six, 76
ἑβδομηκονταδύο
 • Parse: Adj: Cardinal Number
 • Meaning: seventy-two, 72
ἑβδομηκονταπέντε
 • Parse: Adj: Cardinal Number
 • Meaning: seventy-five, 75
ἑβδομηκοντατρεῖς
 • Parse: Adj: Cardinal Number
 • Meaning: seventy-three, 73
ἑβδομηκοντατέσσαρες
 • Parse: Adj: Cardinal Number
 • Meaning: seventy-four, 74
ἑβδομηκονταεπτά
 • Parse: Adj: Cardinal Number
 • Meaning: seventy-six, 76
ἑβδομηκοντάκις
 • Parse: Adverb
 • Meaning: seventy times, seventyfold
ἑβδομηκοστόν
ἑβδομηκοστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: seventieth
 • Forms:
  • ἑβδομηκοστόν Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ἑβδομηκοστοῦ Adj: Gen Sing Neut
  • ἑβδομηκοστῷ Adj: Dat Sing Neut
ἑβδομηκοστοῦ
ἑβδομηκοστῷ
ἑβδόμην
ἑβδόμης
ἕβδομον
ἕβδομος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: seventh
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἕβδομοςἑβδόμηἕβδομον
GENἑβδόμουἑβδόμηςἑβδόμου
DATἑβδόμῳἑβδόμῃἑβδόμῳ
ACCἕβδομονἑβδόμηνἕβδομον
VOCἕβδομεἑβδόμηἕβδομε
Plural
 MascFemNeut
NOMἕβδομοιἕβδομαιἕβδομα
GENἑβδόμωνἑβδόμωνἑβδόμων
DATἑβδόμοιςἑβδόμαιςἑβδόμοις
ACCἑβδόμουςἑβδόμαςἕβδομα
VOCἕβδομοιἕβδομαιἕβδομα
ἕβδομος καὶ δέκατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: seventeenth
ἑβδόμου
ἑβδόμῳ
ἐβεβαιώθη
ἐβεβαίωσας
ἐβεβηλούμην
ἐβεβήλουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: βεβηλόω
ἐβεβηλοῦσαν
ἐβεβηλώθη
ἐβεβήλωσα
ἐβεβήλωσαν
ἐβεβήλωσας
ἐβεβηλώσατε
ἐβεβήλωσε(ν)
ἐβέβλητο
 • Parse: Verb: PluPerf Pass Ind 3rd Sing
 • Root: βάλλω
ἔβην
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: βαίνω
ἐβιάσατο
 • Parse: Verb: 1Aor Mid Imperative 3rd Sing
 • Root: βιάζω
ἐβιάσθης
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • Root: βιάζω
ἐβίων
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: ζῶ
ἐβλάβησαν
ἐβλάστησα
ἐβλάστησε(ν)
ἐβλασφήμει
ἐβλασφήμησαν
ἐβλασφήμησας
ἐβλασφήμησε(ν)
ἐβλασφήμουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: βλασφημέω
ἐβλάφθην
ἔβλαψα
ἔβλαψεν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • Verb: FutPerf Act Infin
 • Root: βλάπτω
ἔβλεπε(ν)
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: βλέπω
ἔβλεπον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: βλέπω
ἐβλέποντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: βλέπω
ἔβλεψα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: βλέπω
ἔβλεψε(ν)
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: βλέπω
ἐβλήθη
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • Root: βάλλω
ἐβλήθην
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • Root: βάλλω
ἐβλήθησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Root: βάλλω
ἐβόα
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: βοάω
ἐβοήθει
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: βοηθέω
ἐβοηθήθην
ἐβοήθησα
ἐβοήθησαν
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: βοάω
ἐβοήθησας
ἐβοήθησε(ν)
ἐβοήθουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: βοηθέω
ἐβόησα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • Root: βοάω
ἐβόησαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: βοάω
ἐβόησας
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: βοάω
ἐβοήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: βοάω
ἐβόησε(ν)
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: βοάω
ἐβόμβησε(ν)
ἔβοσκε(ν)
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: βόσκω
ἐβόσκησαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: βόσκω
ἐβόσκοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: βόσκω
ἐβούλετο
ἐβουλεύετο
ἐβουλεύοντο
ἐβούλευσα
ἐβουλευσάμην
ἐβουλεύσαντο
ἐβουλεύσασθε
ἐβουλεύσατο
ἐβούλευσε(ν)
ἐβουλεύσω
ἐβουλήθη
ἐβουλήθημεν
ἐβουλήθην
ἐβουλήθης
ἐβουλήθησαν
ἐβουλόμεθα
ἐβουλόμην
ἐβούλοντο
ἐβούλου
ἐβούνισε(ν)
ἐβόων
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: βοάω
ἐβράβευσε(ν)
ἐβραγχίασε(ν)
ἐβραδύναμεν
Ἑβραΐδι
Ἑβραικοῖς
Ἑβραϊκός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: Hebrew language
 • Forms:
  • Ἑβραικοῖς Adj: Dat Plur Neut
Ἑβραῖοι
Ἑβραῖον
Ἑβραῖος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: Hebrew person
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἙβραῖοςἙβραῖοι
GENἙβραίουἙβραίων
DATἙβραίῳἙβραίοις
ACCἙβραῖονἙβραίους
VOCἙβραῖεἙβραῖοι
Ἑβραίους
Ἑβραΐς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: Hebrew language
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἙβραΐςἙβραΐδες
GENἙβραΐδοςἙβραΐδων
DATἙβραΐδιἙβραΐσι(ν)
ACCἙβραΐδαἙβραΐδας
VOCἙβραΐἙβραΐδες
Ἐβραϊστί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: in Hebrew
Ἑβραίων
ἔβρεξε(ν)
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: βρέχω
ἐβρόντησε(ν)
ἔβρυξαν
 • Parse: Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: βρύχω
ἔβρυξε(ν)
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: βρύχω
ἔβρυχον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: βρύχω
ἐβρώθη
ἐβυθίσθησαν
ἐβύθισαν