πιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to apprehend, catch, lay hand on, take
  • to lay hold of, capture
  • to squeeze, press tight
  • to arrest
 • Note: also spelled πιέζω
 • Cognates: ἀποπιάζω, ἐκπιάζω, πιάζω
 • Forms:
  • ἐπίασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπιασατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐπίασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπίασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • πιάσαι Verb: Aor Act Infin
  • πιάσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • πιάσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • πιάσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • πιάσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
πιαίνει
πιαίνεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πιαίνω
πιαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to fatten, increase, enrich
  • to nourish something to make it grow
  • to cherish, honour
 • Forms:
  • πιαίνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • πιαίνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • πιανάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • πιανεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • πιανθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • πιανθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
πιανάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: πιαίνω
πιανεῖ
πιανθήσεται
πιανθήσονται
πιάσαι
πιάσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: πιάζω
πιάσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: πιάζω
πιασθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πιέζω
πιάσωσι
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: πιάζω
πιάσωσιν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: πιάζω
πίε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: πίνω
πιέζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to press down, pack, squeeze, pinch
  • to lay hold of, seize
 • Note: also spelled πιάζω
 • Cognates: ἐκπιέζω
 • Forms:
  • πεπιεσμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Neut
  • πιασθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • πιέσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
πιεῖν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Infin
 • Root: πίνω
πίεσαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Sing
 • Root: πίνω
πιέσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: πιέζω
πίεσθε
 • Parse: Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Plur
 • Root: πίνω
πίεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
 • Root: πίνω
πίετε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: πίνω
πιέτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: πίνω
πιέτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: πίνω
πίῃ
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: πίνω
πίῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: πίνω
πίητε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: πίνω
πιθανολογία
πιθανολογίᾳ
πίθηκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: an ape, monkey
 • Forms:
  • πιθήκων Noun: Gen Plur Masc
πιθήκων
πίθος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: large jar, vessel (for storing fermening wine)
πικρά
πικράζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to taste bitter
 • Forms:
  • πικραῖς Verb: Fut Ind Act 2nd Sing
πικραί
πικραίνεσθε
πικραινομένη
πικραίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to be bitter, make bitter
   • to make it feel bitter
   • to embitter
   • to irritate, provoke
   • to grieve, anger
  • Passive:
   • to conduct oneself in a harsh manner
 • Cognates: ἐκπικραίνω, ἐξεπικραίνω, παραπικραίνω, πικραίνω
 • Forms:
  • ἐπίκρανεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπικράνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπικράνθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • πικραίνεσθε Verb: Present pass Imperative 2nd Plur
  • πικραινομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • πικρᾶναι Verb: Aor Act Infin
  • πικράνας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • πικρανεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • πίκρανον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • πικρανθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • πικρανθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • πικρανθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
πικραῖς
πικράν
πικρᾶναι
πικράνας
πικρανεῖ
πικρανθῇ
πικρανθῇς
πικρανθήσονται
πίκρανον
πικράς
πικρᾶς
πικρασμός
πικρασμῷ
πικρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • bitterness (of taste); acridity (esp. poison)
  • bitter feelings
  • cruelty, harshness
 • Forms:
  • πικρίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • πικρίαν Noun: Acc Sing Fem
  • πικρίας Noun: Gen Sing Fem
πικρίᾳ
πικρίαν
πικρίας
πικρίδων
πικρίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • bitter herb
  • chicory
  • ox-tongue plant
 • Forms:
  • πικρίδων Noun: Gen Plur Fem
πικροί
πικρόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: πικρός
πικρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • bitter taste, sharp (pungent), i.e., acrid
  • harsh, cruel
  • showing intense mental or emotional pain
  • embittered, angry, having hard feelings
 • Cognates: κατάπικρος, περίπικρος, πικρός
 • Forms:
  • πικραῖς Adj: Dat Plur Fem
  • πικρά Adj: Nom Sing Fem
  • πικραί Adj: Nom Plur Fem
  • πικράν Adj: Acc Sing Fem
  • πικρᾶς, πικράς
   • Adj: Gen Sing Fem
   • Adj: Acc Plur Fem
  • πικροί Adj: Nom Plur Masc
  • πικρόν
   • Adj: Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
  • πικρότερον Adj: Acc Sing Masc compar
  • πικροτέρων Adj: Gen Plur Masc comp
  • πικροῦ Adj: Gen Sing Masc
  • πικρῷ Adj: Dat Sing Masc
  • πικρῶν Adj: Gen Plur Masc
πικρότερον
πικροτέρων
πικροῦ
πικρῷ
πικρῶν
πικρῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: bitterly, violently, harshly
πιμελή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: soft fat, lard
 • Forms:
  • πιμελῇ Noun: Dat Sing Fem
πιμελῇ
πίμπλημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to fill, make full
   • to allow to become full
  • Passive:
   • to become full (of some quantity)
   • to reach the ultimate
 • to make full, fill
 • Cognates: ἀναπίμπλημι, διεμπίμπλημι, ἐμπίμπλημι, πίμπλημι
 • Forms:
  • ἔπλησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐπλήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἔπλησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἔπλησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔπλησεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπλήσθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • ἐπλήσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • πίμπλησιν Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • πίμπληται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
  • πιμπλῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • πλήσατε Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Plur
  • πλήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • πλησθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • πλησθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • πλησθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • πλησθησόμεθα Verb: Fut Pass Ind 1st Plur
  • πλησθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • πλησθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
  • πλησθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • πλῆσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • πλήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • πλήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • πλήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
πίμπλησιν
πίμπληται
πιμπλῶν
πίμπρασθαι
πίμπρημι
πίνακι
πινακίδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: writing table; a tablet (for writing on)
πίνακος
πίναξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: charger, platter, plate
 • Forms:
  • πίνακι Noun: Dat Sing Masc
  • πίνακος Noun: Gen Sing Masc
πῖνε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: πίνω
πίνει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: πίνω
πίνειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: πίνω
πίνεται
 • Parse: Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πίνω
πίνετε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: πίνω
πινέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: πίνω
πινέτωσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: πίνω
πίνῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: πίνω
πίνῃς
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • Root: πίνω
πίνητε
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • Root: πίνω
πίννινος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: pearl
 • Note: also spelled πίνινος
 • Forms:
  • πιννίνου Noun: Gen Sing Masc
πιννίνου
πινόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: πίνω
πίνοντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
 • Root: πίνω
πίνοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: πίνω
πίνοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: πίνω
πινόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: πίνω
πίνουσαι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • Root: πίνω
πίνουσι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: πίνω
πίνουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: πίνω
πίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to drink, imbibe
 • Cognates: ἐκπίνω, ἐμπίνω, καταπίνω, πίνω, συμπίνω
 • Forms:
  • ἔπιε Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔπιεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔπιες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐπίετε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἔπινεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἔπινες Verb: Imp Act Ind 2nd Sing
  • ἐπίνετε Verb: Imp Act Ind 2nd Plur
  • ἔπινον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐπίομεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
  • ἔπιον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπιόντα Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
  • ἐπίοσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • πειν Verb: 2Aor Act Infin
  • πέπωκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • πέπωκαν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • πέπωκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • πεπώκει Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • πέπωκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • πέπωκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • πίε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
  • πιεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • πίεσαι Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Sing
  • πίεσθε Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Plur
  • πίεται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • πίετε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
  • πιέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • πιέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • πίῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • πίῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • πίητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
  • πῖνε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • πίνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • πίνειν Verb: Pres Act Infin
  • πίνεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • πίνετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • πινέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • πινέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • πίνῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • πίνῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • πίνητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • πινόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • πίνοντα Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
  • πίνοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • πίνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • πινόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • πίνουσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
  • πίνουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • πίνουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • πίνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • πίνωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • πίομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • πιόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
  • πῖον
   • Verb: Aor Act Part Nom Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc rich, fertile see πίων
  • πίονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • πιόντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • πιοῦσα Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Fem
  • πίω Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
  • πιώμεθα Verb: 2Aor Act Subj 1st Plur
  • πίωμεν Verb: 2Aor Mid Subj 1st Plur
  • πιών
   • Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
   • Also see: πίων Adj: Nom Sing Masc
  • πίωσι Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
  • πίωσι(ν) Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
πίνων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: πίνω
πίνωσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Root: πίνω
πίομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: πίνω
πιόμεθα
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • Root: πίνω
πῖον
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Part Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc rich, fertile see πίων
 • Root: πίνω
πῖον
 • Parse: Adj: Acc Sing Masc
 • Root: πίων
πίονα
 • Parse: Adj: Acc Plur Neut
 • Root: πίων
πίονας
 • Parse: Adj: Acc Plur Fem
 • Root: πίων
πίονες
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc
 • Root: πίων
πίονι
 • Parse: Adj: Dat Sing Neut
 • Root: πίων
πίονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: πίνω
πιόντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: πίνω
πιόνων
 • Parse: Adj: Gen Plur Masc
 • Root: πίων
πίοσιν
 • Parse: Adj: Dat Plur Fem
 • Root: πίων
πιότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • fatness, plumpness
  • abundance
  • olive oil
 • Forms:
  • πιότητα Noun: Acc Sing Fem
  • πιότητος Noun: Gen Sing Fem
πιότητα
πιότητος
πιοῦσα
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Fem
 • Root: πίνω
πιπρασκομένων
πιπράσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sell
 • Forms:
  • ἐπίπρασκον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐπράθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπράθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • ἐπράθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐπράθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
  • πέπρακα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • πέπρακαν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • πέπρακε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • πέπρακεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • πεπρακώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • πεπραμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • πεπραμένους Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
  • πέπρασαι Verb: Perf Act Infin
  • πιπρασκομένων Verb: Pres Pass Part Gen Plur Masc
  • πράθεν Verb: Aor Pass Part Nom Sing Neut
  • πραθέντα Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
  • πραθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • πραθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • πραθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • πραθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • πραθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • πραθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
πίπτει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: πίπτω
πίπτετε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: πίπτω
πῖπτον
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
 • Root: πίπτω
πίπτοντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: πίπτω
πίπτοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: πίπτω
πίπτοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: πίπτω
πίπτοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: πίπτω
πιπτόντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Neut
 • Root: πίπτω
πίπτουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: πίπτω
πίπτουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: πίπτω
πίπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to fall, fall (down) (from a height)
  • to fall down, fall to pieces
  • to fall down (as a sign of devotion)
  • to collapse, go down, fall down
  • to fall defeated in battle, fall exhausted in battle
  • to fall, be destroyed
  • to fall (morally)
  • to fall under condemnation
  • to fall upon something or someone, light upon
  • to fail, become invalid, come to an end
  • to turn out at the end of a process, fall out successfully
  • to be alloted
  • to win notice
 • Cognates: ἀναπίπτω, ἀντιπίπτω, ἀποπίπτω, διαπίπτω, ἐκπίπτω, ἐμπίπτω, ἐπιπίπτω, καταπίπτω, μεταπίπτω, παραπίπτω, παρεμπίπτω, περιπίπτω, πίπτω, προπίπτω, προσπίπτω, συμπίπτω, ὑποπίπτω
 • Forms:
  • πίπτοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
  • ἔπεσα Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • ἔπεσαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔπεσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἔπεσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔπεσεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔπεσον
   • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
   • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • ἔπιπτε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἔπιπτεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἔπιπτον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • πέπτωκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • πέπτωκαν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • πέπτωκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • πεπτώκασι Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • πεπτώκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • πέπτωκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • πεπτωκέναι Verb: Perf Act Infin
  • πεπτωκός Verb: Perf Act Part Acc Sing Neut
  • πεπτωκότα Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
  • πεπτωκότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
  • πεπτωκότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
  • πεπτωκότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc
  • πεπτωκυῖα Verb: Perf Act Part Nom Sing Fem
  • πεπτωκυῖαν Verb: Perf Act Part Acc Sing Fem
  • πεπτωκώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • πέσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • πεσεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • πεσεῖσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • πεσεῖται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • πέσετε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
  • πεσέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • πεσέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • πεσῇ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • πέσῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • πέσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • πέσητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
  • πέσοι Verb: Fut Act Opt 3rd Sing
  • πεσόν Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Neut
  • πεσόντα Verb: 2Aor Act Part Acc Sing Masc
  • πεσόντας Verb: 2Aor Act Part Acc Plur Masc
  • πεσόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
  • πεσοῦμαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • πεσούμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
  • πεσοῦνται Verb: Fut Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • πεσοῦσα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • πεσοῦσαν Verb: Aor Act Part Acc Sing Fem
  • πέσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • πεσών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • πεσῶν Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • πέσωσι Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
  • πέσωσι(ν) Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
  • πίπτει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • πίπτετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • πῖπτον Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
  • πίπτοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • πίπτοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • πίπτοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • πιπτόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Neut
  • πίπτουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • πίπτουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • πίπτων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
πίπτων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: πίπτω
πίσσα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: pitch, resin
 • Forms:
  • πίσσαν Noun: Acc Sing Fem
  • πίσσης Noun: Gen Sing Fem
  • πίσσῃ Noun: Dat Sing Fem
πίσσαν
πίσσῃ
πίσσης
πιστά
πισταί
πιστάς
πιστέ
πίστει
πίστεις
πίστεσιν
πίστευε
πιστεύει
πιστεύειν
πιστεύεις
πιστεύεται
πιστεύετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: πιστεύω
πιστευέτω
πιστεύῃ
πιστεύητε
πιστευθείς
πιστευθέντες
πιστευθέντων
πιστευθῆναι
πιστευθήσονται
πιστεύομεν
πιστεύοντα
πιστεύοντας
πιστεύοντες
πιστεύοντι
πιστευόντων
πιστεύουσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: πιστεύω
πιστεύουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: πιστεύω
πιστεῦσαι
πιστεύσαντα
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • Root: πιστεύω
πιστεύσαντας
πιστεύσαντες
πιστευσάντων
πιστεύσας
πιστεύσασα
πιστεύσασι
πιστεύσασιν
πιστεύσατε
πιστεύσει
πιστεύσεις
πιστεύσετε
πιστεύσῃ
πιστεύσῃς
πιστεύσητε
πιστεύσομεν
πίστευσον
πιστευσόντων
πιστεύσουσι
πιστεύσουσιν
πιστεύσω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: πιστεύω
πιστεύσωμεν
πιστεύσωσι
πιστεύσωσιν
πιστεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to believe (in something), be convinced of something
  • to believe (the truth of something), give credence
  • to believe (a fact about someone)
  • to exercise faith (in someone)
  • to entrust (something) to (someone)
  • to admit the veracity of
  • to trust, rely on
 • Cognates: ἐμπιστεύω, καταπιστεύω, πιστεύω
 • Forms:
  • πεπίστευται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • πεπιστευμένος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • πεπίστευνται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • πεπιστευμένων Verb: Perf Mid Pass Part Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • ἐπίστευεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιστεύετε Verb: Imp act Ind 2nd Plur
  • ἐπιστεύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπιστεύθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐπιστεύθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐπιστεύομεν Verb: Imp Act Ind 1st Plur
  • ἐπίστευον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐπίστευσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐπιστεύσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐπίστευσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπίστευσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐπιστεύσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐπίστευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπίστευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • πεπίστευκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • πεπιστεύκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
  • πεπίστευκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • πεπιστεύκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
  • πεπιστεύκεισαν Verb: Pluperfect act Ind 3rd Plur
  • πεπίστευκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • πεπιστευκόσι Verb: Perf Act Part Dat Plur Masc
  • πεπιστευκόσιν Verb: Perf Act Part Dat Plur Masc
  • πεπιστευκότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
  • πεπιστευκότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
  • πεπιστευκότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc
  • πεπιστευκώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • πεπίστευμαι Verb: Perf Pass Ind 1st Sing
  • πεπιστευμένα Verb: Perf Mid Part Acc Plur Neut
  • πιστεύωμεν Verb: Pres Act subj 1st plur
  • πιστευθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • πίστευε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • πιστεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • πιστεύειν Verb: Pres Act Infin
  • πιστεύεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • πιστεύεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • πιστεύετε
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
   • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • πιστευέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • πιστεύῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • πιστεύητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • πιστευθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • πιστευθέντων Verb: Aor Pass Part Gen Plur Masc
  • πιστευθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • πιστευθήσονται Verb: Fut pas Ind 3rd Plur
  • πιστεύομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • πιστεύοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • πιστεύοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • πιστεύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • πιστεύοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • πιστευόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • πιστεύουσι
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • πιστεύουσι(ν)
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • πιστεύσαντα
   • Verb: Aor Act Part Nom/Acc Plur Neut
   • Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
  • πιστεῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • πιστεύσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • πιστεύσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • πιστευσάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • πιστεύσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • πιστεύσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • πιστεύσασι Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
  • πιστεύσασιν Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
  • πιστεύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • πιστεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • πιστεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • πιστεύσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • πιστεύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • πιστεύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • πιστεύσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • πιστεύσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • πίστευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • πιστευσόντων Verb: Fut Act Part Gen Plur Masc
  • πιστεύσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • πιστεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • πιστεύσω
   • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
   • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • πιστεύσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • πιστεύσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • πιστεύσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • πιστεύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
πιστεύωμεν
πιστεύων
πίστεως
πιστή
πιστήν
πιστῆς
πιστικῆς
πιστικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: liquid; faithful, trustworthy, i.e., genuine (unadulterated)
 • Forms:
  • πιστικῆς Adj: Gen Sing Fem
πίστιν
πίστις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • faith, trust
  • belief
  • persuasion
  • fidelity, loyalty
  • assurance
 • Forms:
  • πίστει Noun: Dat Sing Fem
  • πίστεις Noun: Nom Plur Fem
  • πίστεσι(ν) Noun: Dat Plur Fem
  • πίστεως Noun: Gen Sing Fem
  • πίστιν Noun: Acc Sing Fem
πιστοί
πιστοῖς
πιστόν
πιστοποιέω
πιστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • believing, faithful, sure, true, loyal
  • Objectively: trustworthy
  • subjectively: trustful
 • Forms:
  • πιστά Adj: Acc Plur Neut
  • πισταί Adj: Nom Plur Fem
  • πιστάς Adj: Acc Plur Fem
  • πιστέ Adj: Voc Sing Masc
  • πιστή Adj: Nom Sing Fem
  • πιστήν Adj: Acc Sing Fem
  • πιστῆς Adj: Gen Sing Fem
  • πιστοί Adj: Nom Plur Fem
  • πιστοῖς Adj: Dat Plur Masc
  • πιστόν Adj: Acc Sing Masc/Neut
  • πιστότερος Adj: Nom Sing Masc compar
  • πιστοῦ Adj: Gen Sing Masc
  • πιστούς Adj: Acc Plur Masc
  • πιστῷ Adj: Dat Sing Masc
  • πιστῶν Adj: Gen Plur Masc
πιστότερος
πιστοῦ
πιστούς
πιστόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to confirm, convince
   • to keep faith
   • to establish
   • to render secure
   • to make trustworthy
   • to bind (someone with an oath)
   • to pledge
  • Passive:
   • to be steadfast
   • to show oneself faithful
   • to be faithful
   • to act in faithfulness
   • to be made sure
   • to be made trustworthy
   • to give a pledge, give a warrant
   • to give mutual pledges of fidelity, exchange troth
   • to confirm, prove, guarantee
   • to be made sure, be assured of
 • Forms:
  • ἐπίστου Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιστώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπιστώθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἐπιστώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • πιστωθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • πιστωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • πιστωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • πιστώθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • πιστωθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • πιστώσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • πιστώσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • πίστωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • πιστώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
πιστῷ
πιστωθέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: πιστόω
πιστωθῆναι
πιστωθήσεται
πιστώθητι
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: πιστόω
πιστωθήτω
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: πιστόω
πιστῶν
πιστῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: trusty, faithfully, trustworthily
πιστώσαι
πιστώσαντος
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
 • Root: πιστόω
πίστωσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: πιστόω
πιστώσω
πίτυες
πίτυρα
πίτυρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: husks of grain (wheat, spelt), bran, the husks of corn (not maize)
 • Forms:
  • πίτυρα Noun: Nom/Acc Plur Neut
πίτυς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: pine tree
 • Forms:
  • πίτυες Noun: Nom Plur Fem
πίω
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: πίνω
πιώμεθα
 • Parse: Verb: 2Aor Mid Subj 1st Plur
 • Root: πίνω
πίωμεν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: πίνω
πιών
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • Also see: πίων Adj: Nom Sing Masc
 • Root: πίνω
πίων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • fattened, rich, swollen
  • fertile (land)
 • Forms:
  • πῖον Adj: Acc Sing Masc
  • πίονα Adj: Acc Plur Neut
  • πίονας Adj: Acc Plur Fem
  • πίονες Adj: Nom Plur Masc
  • πίονι Adj: Dat Sing Neut
  • πιόνων Adj: Gen Plur Masc
  • πίοσιν Adj: Dat Plur Fem
πίωσι
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: πίνω
πίωσιν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: πίνω