πιάζω
 • Meaning:
  • to apprehend, catch, lay hand on, take
  • to lay hold of, capture
  • to squeeze, press tight
  • to arrest
 • Note: also spelled πιέζω
 • Forms:
  • ἐπίασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐπιασατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐπίασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπίασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • πιάσαι Verb: Aor Act Infin
  • πιάσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • πιάσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • πιάσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • πιάσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
πιαίνει
πιαίνεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πιαίνω
πιαίνω
 • Meaning:
  • to fatten, increase, enrich
  • to nourish something to make it grow
  • to cherish, honour
 • Forms:
  • πιαίνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • πιαίνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • πιανάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • πιανεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • πιανθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • πιανθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
πιανάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: πιαίνω
πιανεῖ
πιανθήσεται
πιανθήσονται
πιάσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: πιάζω
πιάσας
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: πιάζω
πιάσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: πιάζω
πιασθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πιέζω
πιάσωσι, πιάσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: πιάζω
πίε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: πίνω
πιέζω
 • Meaning:
  • to press down, pack, squeeze, pinch
  • to lay hold of, seize
 • Note: also spelled πιάζω
 • Forms:
  • πεπιεσμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • πεπιεσμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • πιασθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • πιέσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
πιεῖν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Infin
 • Root: πίνω
πίεσαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: πίνω
πιέσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: πιέζω
πιέσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: πιέζω
πίεσθε
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind/Imperative 2nd Plur
 • Root: πίνω
πίεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: πίνω
πίετε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: πίνω
πιέτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: πίνω
πιέτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: πίνω
πίῃ
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: πίνω
πίῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: πίνω
πίητε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: πίνω
πιθανοῖς
πιθανολογία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: enticing words; persuasive language
 • Forms:
πιθανολογίᾳ
πιθανόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: πιθανός
πιθανός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: persuasive, plausible
 • Forms:
  • πιθανοῖς Adj: Dat Plur Masc/Neut
πιθανόω
 • Meaning: to make probable
 • Forms:
  • πιθανοῖς Verb: Pres Act Ind/Opt/Subj 2nd Sing
πίθηκε
πίθηκον
πίθηκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: an ape, monkey
 • Forms:
πιθήκου
πιθήκους
πιθήκων
πίθος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: large jar, vessel (for storing fermenting wine)
 • Forms:
πίθῳ
πικρά
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Fem
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: πικρός
πικράζω
 • Meaning: to taste bitter
 • Forms:
  • πικραῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
πικραί
πικραίνεσθε
πικραινομένη
πικραίνω
 • Active Meaning:
  • to be bitter, make bitter
  • to make it feel bitter
  • to embitter
  • to irritate, provoke
  • to grieve, anger
 • Passive Meaning:
  • to conduct oneself in a harsh manner
 • Forms:
  • ἐπίκρανε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπικράνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπικράνθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • πικραίνεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
  • πικραινομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
  • πικρᾶναι Verb: Aor Act Infin
  • πικράνας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • πικρανεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • πίκρανον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • πικρανθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • πικρανθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • πικρανθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
πικραῖς
πικράν
πικρᾶναι, πικράναι
πικράνας
πικρανεῖ
πικρανθῇ
πικρανθῇς
πικρανθήσονται
πίκρανον
πικράς
πικρᾶς
πικρασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: harsh bitterness, bitter feeling
πικρασμῷ
πικρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • bitterness (of taste)
  • acridity (esp. poison)
  • bitter feelings
  • cruelty, harshness
 • Forms:
πικρίᾳ
πικρίαν
πικρίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: πικρία
πικρίδων
πικρίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • bitter herb
  • chicory
  • ox-tongue plant
 • Forms:
πικροί
πικρόν
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: πικρός
πικρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For comparative, see πικρότερος
 • Meaning:
  • bitter taste, sharp (pungent), i.e., acrid
  • harsh, cruel
  • showing intense mental or emotional pain
  • embittered, angry, having hard feelings
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMπικρόςπικράπικρόν
GENπικροῦπικρᾶς
πικράς
πικροῦ
DATπικρῷπικρᾷπικρῷ
ACCπικρόνπικράνπικρόν
Plural
 MascFemNeut
NOMπικροίπικραίπικρά
GENπικρῶν
DATπικροῖςπικραῖςπικροῖς
ACCπικρούςπικρᾶς
πικράς
πικρά
πικρότερον
 • Parse:
  • Comparative Adj: Acc Sing Masc
  • Comparative Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: πικρότερος
πικρότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of πικρός
 • Meaning: more bitter, more harsh, harsher, more pointed, sharper
πικροτέρων
πικροῦ
πικρῷ
πικρῶν
πικρῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: bitterly, violently, harshly
πιμελή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: soft fat, lard
 • Forms:
πιμελῇ
πίμπλαται
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • Root: πίμπλημι
πίμπλημι
 • Active Meaning:
  • to fill, make full
  • to allow to become full
 • Passive Meaning:
  • to become full (of some quantity)
  • to reach the ultimate
 • Forms:
Present
 • πίμπλησιν Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • πίμπληται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • πιμπλῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
Future
 • πλήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • πλησθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • πλήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • πλήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • πλησθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • πλησθησόμεθα Verb: Fut Pass Ind 1st Plur
 • πλησθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἔπλησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐπλήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἔπλησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἔπλησε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπλήσθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἐπλήσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • πλησθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • πλήσατε Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Plur
 • πλησθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • πλησθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • πλῆσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • πλήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
πίμπλησιν
πίμπληται
πιμπλῶν
πίμπρασθαι
πίμπρημι
 • Meaning:
  • to be swollen, be bloated
  • to fire, i.e., burn (figuratively and passively, become inflamed with fever)
 • Forms:
  • πίμπρασθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • πρησθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
πίνακας
πίνακι
πινακίδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: writing table; a tablet (for writing on)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMπινακίδιονπινακίδια
GENπινακιδίουπινακιδίων
DATπινακιδίῳπινακιδίοις
ACCπινακίδιονπινακίδια
πίνακος
πίναξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • charger, platter, plate
  • board, plank
 • Forms:
πίναξιν
πῖνε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: πίνω
πίνει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: πίνω
πίνειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: πίνω
πίνεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πίνω
πίνετε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: πίνω
πινέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: πίνω
πινέτωσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: πίνω
πίνῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: πίνω
πίνῃς
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • Root: πίνω
πίνητε
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • Root: πίνω
πίννινος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: pearl
 • Note: also spelled πίνινος
πιννίνου
πινόμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: πίνω
πίνοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: πίνω
πίνοντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: πίνω
πίνοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: πίνω
πίνοντι
 • Parse:
  • Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: πίνω
πινόντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: πίνω
πίνουσαι
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • Root: πίνω
πίνουσι, πίνουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: πίνω
πίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to drink, imbibe
 • Also see: πίων Adj: Nom Sing Masc
 • Forms:
Present
 • πῖνε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • πίνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • πίνειν Verb: Pres Act Infin
 • πίνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • πίνετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • πινέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • πινέτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • πίνῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • πίνῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • πίνητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • πινόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • πίνοντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • πίνοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • πίνοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • πινόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • πίνουσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • πίνουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • πίνουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • πίνων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • πίνωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
Imperfect
 • ἔπινε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἔπινες Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • ἐπίνετε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • ἔπινον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἔπινον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • πίεσαι Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • πίονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • πίεσθε Verb: Fut Mid Ind/Imperative 2nd Plur
 • πίεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • πίομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • πιόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
Aorist
 • ἔπιε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔπιες Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐπίετε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐπίομεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
 • ἔπιον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπίοσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • πειν Verb: 2Aor Act Infin
Perfect
 • πέπωκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • πέπωκαν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • πέπωκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • πεπώκει Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • πέπωκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • πίετε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • πιέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • πιέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • πίῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • πίῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • πίητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • πέπωκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • πίε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • πιεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • πῖον Part: Aor Act Nom/Acc Sing Neut
 • πῖον Adj: Acc Sing Masc
 • πιόντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • πιοῦσα Part: 2Aor Act Nom Sing Fem
 • πίω Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • πιώμεθα Verb: 2Aor Act Subj 1st Plur
 • πίωμεν Verb: 2Aor Mid Subj 1st Plur
 • πιών Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • πίωσι Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • πίωσι(ν) Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
πίνων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: πίνω
πίνωσι, πίνωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: πίνω
πίομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: πίνω
πιόμεθα
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • Root: πίνω
πῖον
 • Parse:
  • Part: Aor Act Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adjective note: rich, fertile see πίων
 • Root: πίνω
πῖον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: πίων
πίονα
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: πίων
πίονας
 • Parse: Adj: Acc Plur Masc/Fem
 • Root: πίων
πίονες
 • Parse: Adj: Nom Plur Masc/Fem
 • Root: πίων
πίονι
 • Parse: Adj: Dat Sing MFN
 • Root: πίων
πίονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: πίνω
πιόντες
 • Parse: Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Root: πίνω
πιόνων
 • Parse: Adj: Gen Plur MFN
 • Root: πίων
πίοσι, πίοσιν
 • Parse: Adj: Dat Plur MFN
 • Root: πίων
πιότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • fatness, plumpness
  • abundance
  • olive oil
 • Forms:
πιότητα
πιότητος
πιοῦσα
 • Parse: Part: 2Aor Act Nom Sing Fem
 • Root: πίνω
πιπράσκει
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • Root: πιπράσκω
πιπρασκομένων
πιπράσκω
 • Meaning: to sell
 • Forms:
Present
 • πιπρασκομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Masc
Imperfect
 • ἐπίπρασκον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐπίπρασκον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • πραθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • πραθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • πραθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐπράθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπράθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἐπράθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐπράθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • πράθεν Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • πραθέντα Part: Aor Pass Acc Sing Masc
 • πραθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • πραθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • πραθῆναι Verb: Aor Pass Infin
Perfect
 • πέπρακα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • πέπρακαν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • πέπρακε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • πέπρακεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • πέπρασαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 2nd Sing
 • πεπρακώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • πεπραμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • πεπραμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
πίπτει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: πίπτω
πίπτετε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: πίπτω
πῖπτον
 • Parse: Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: πίπτω
πίπτοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: πίπτω
πίπτοντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: πίπτω
πίπτοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: πίπτω
πίπτοντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: πίπτω
πιπτόντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: πίπτω
πίπτουσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Root: πίπτω
πίπτουσι, πίπτουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: πίπτω
πίπτω
 • Meaning:
  • to fall, fall (down) (from a height)
  • to fall down, fall to pieces
  • to fall down (as a sign of devotion)
  • to collapse, go down, fall down
  • to fall defeated in battle, fall exhausted in battle
  • to fall, be destroyed
  • to fall (morally)
  • to fall under condemnation
  • to fall upon something or someone, light upon
  • to fail, become invalid, come to an end
  • to turn out at the end of a process, fall out successfully
  • to be allotted
  • to win notice
  • + πρόσωπον = fall facedown

   ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν
   they fell facedown (Matt. 17:6)

 • Forms:
Present
 • πίπτοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • πίπτει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • πίπτετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • πῖπτον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • πίπτοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • πίπτοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • πίπτοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • πιπτόντων Part: Pres Act Gen Plur Neut
 • πίπτουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • πίπτουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • πίπτων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἔπιπτε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἔπιπτον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἔπιπτον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • πεσεῖσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
 • πεσεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • πεσῇ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • πέσοι Verb: Fut Act Opt 3rd Sing
 • πεσοῦμαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • πεσούμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • πεσοῦνται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἔπεσα Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • ἔπεσαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔπεσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἔπεσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • πέσῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • πέσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • πέσητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • πεσόν Part: 2Aor Act Nom/Acc Sing Neut
 • πεσοῦσα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • πεσοῦσαν Part: Aor Act Acc Sing Fem
 • πέσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • πεσών Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • πεσῶν Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • πέσωσι Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • πέσωσι(ν) Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • πεσόντα Part: 2Aor Act Acc Sing Masc
 • πεσόντας Part: 2Aor Act Acc Plur Masc
 • πεσόντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
 • ἔπεσε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔπεσον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔπεσον Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • πέσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • πεσεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • πέσετε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • πεσέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • πεσέτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
Perfect
 • πέπτωκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • πέπτωκαν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • πέπτωκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • πεπτώκασι Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • πεπτώκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • πέπτωκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • πεπτωκέναι Verb: Perf Act Infin
 • πεπτωκός Part: Perf Act Nom/Acc Sing Neut
 • πεπτωκότα
  • Part: Perf Act Acc Sing Masc
  • Part: Perf Act Nom/Acc Plur Neut
 • πεπτωκότας Part: Perf Act Acc Plur Masc
 • πεπτωκότες Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • πεπτωκότων Part: Perf Act Gen Plur Masc
 • πεπτωκυῖα Part: Perf Act Nom Sing Fem
 • πεπτωκυῖαν Part: Perf Act Acc Sing Fem
 • πεπτωκώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
πίπτων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: πίπτω
πίσσα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: pitch, resin
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMπίσσαπίσσαι
GENπίσσηςπισσῶν
DATπίσσῃπίσσαις
ACCπίσσανπίσσας
VOCπίσσαπίσσαι
πίσσαν
πίσσῃ
πίσσης
πιστά
πισταί
πιστάς
πιστέ
πίστει
πίστεις
πίστεσιν
πίστευε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: πιστεύω (to trust, believe)
πιστεύει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: πιστεύω (to trust, believe)
πιστεύειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: πιστεύω (to trust, believe)
πιστεύεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: πιστεύω (to trust, believe)
πιστεύεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: πιστεύω (to trust, believe)
πιστεύετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: πιστεύω (to trust, believe)
πιστευέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: πιστεύω (to trust, believe)
πιστεύῃ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: πιστεύω (to trust, believe)
πιστεύητε
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • Root: πιστεύω (to trust, believe)
πιστευθείς
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • Root: πιστεύω (to trust, believe)
πιστευθέντες
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • Root: πιστεύω (to trust, believe)
πιστευθέντων
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Plur Masc/Neut
 • Root: πιστεύω (to trust, believe)
πιστευθῆναι
 • Parse: Verb: Aor Pass Infin
 • Root: πιστεύω (to trust, believe)
πιστευθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: πιστεύω (to trust, believe)
πιστεύομεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: πιστεύω (to trust, believe)
πιστεύοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: πιστεύω (to trust, believe)
πιστεύονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: πιστεύω (to trust, believe)
πιστεύοντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: πιστεύω (to trust, believe)
πιστεύοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: πιστεύω (to trust, believe)
πιστεύοντι
 • Parse: Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • Root: πιστεύω (to trust, believe)
πιστευόντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: πιστεύω (to trust, believe)
πιστεύουσι, πιστεύουσιν
 • Parse:
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: πιστεύω (to trust, believe)
πιστεῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: πιστεύω (to trust, believe)
πιστεύσαντα
 • Parse:
  • Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • Root: πιστεύω (to trust, believe)
πιστεύσαντας
 • Parse: Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • Root: πιστεύω (to trust, believe)
πιστεύσαντες
 • Parse: Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • Root: πιστεύω (to trust, believe)
πιστευσάντων
 • Parse: Part: Aor Act Gen Plur Masc
 • Root: πιστεύω (to trust, believe)
πιστεύσας
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: πιστεύω (to trust, believe)
πιστεύσασα
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • Root: πιστεύω (to trust, believe)
πιστεύσασι, πιστεύσασιν
 • Parse: Part: Aor Act Dat Plur Masc
 • Root: πιστεύω (to trust, believe)
πιστεύσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: πιστεύω (to trust, believe)
πιστεύσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: πιστεύω (to trust, believe)
πιστεύσειν
πιστεύσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: πιστεύω (to trust, believe)
πιστεύσετε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: πιστεύω (to trust, believe)
πιστεύσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: πιστεύω (to trust, believe)
πιστεύσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: πιστεύω (to trust, believe)
πιστεύσητε
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: πιστεύω (to trust, believe)
πιστεύσομεν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: πιστεύω (to trust, believe)
πίστευσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: πιστεύω (to trust, believe)
πιστευσόντων
 • Parse: Part: Fut Act Gen Plur Masc
 • Root: πιστεύω (to trust, believe)
πιστεύσουσι, πιστεύσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: πιστεύω (to trust, believe)
πιστεύσω
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: πιστεύω (to trust, believe)
πιστεύσωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: πιστεύω (to trust, believe)
πιστεύσωσι, πιστεύσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: πιστεύω (to trust, believe)
πιστεύω
 • Meaning:
  • to believe (in something), be convinced of something
  • to believe (the truth of something), give credence
  • to believe (a fact about someone)
  • to exercise faith (in someone)
  • to entrust (something) to (someone)
  • to admit the veracity of
  • to trust, rely on
 • Forms:
Present
 • πιστεύωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • πιστεύετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • πιστεύετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • πιστευέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • πιστεύομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • πιστεύοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • πιστεύοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • πιστεύοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • πιστεύοντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • πιστευόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • πιστεύῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • πιστεύουσι Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • πιστεύουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • πιστεύουσι(ν) Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • πιστεύουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • πιστεύητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
 • πίστευε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • πιστεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • πιστεύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • πιστεύειν Verb: Pres Act Infin
 • πιστεύεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • πιστεύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
Imperfect
 • ἐπίστευε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐπιστεύετε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • ἐπιστεύομεν Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
 • ἐπίστευον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐπίστευον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • πιστευθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • πιστεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • πιστεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • πιστεύσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • πιστευσόντων Part: Fut Act Gen Plur Masc
 • πιστεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • πιστεύσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • πιστεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐπιστεύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπιστεύθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐπιστεύθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐπίστευσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐπιστεύσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐπίστευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐπίστευσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐπιστεύσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐπίστευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐπίστευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • πιστευθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • πιστευθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • πιστευθέντων Part: Aor Pass Gen Plur Masc
 • πιστευθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • πίστευσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • πιστεύσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • πιστεύσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • πιστεύσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • πιστεύσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • πιστεύσαντα Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
 • πιστεύσαντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • πιστεῦσαι Verb: Aor Act Infin
 • πιστεύσαντας Part: Aor Act Acc Plur Masc
 • πιστεύσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • πιστευσάντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
 • πιστεύσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • πιστεύσασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
 • πιστεύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • πιστεύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • πιστεύσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • πιστεύσασι Part: Aor Act Dat Plur Masc
 • πιστεύσασιν Part: Aor Act Dat Plur Masc
 • πιστεύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
Perfect
 • πεπίστευται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • πεπιστευμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • πεπίστευνται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • πεπιστευμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur MFN
 • πεπίστευκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
 • πεπιστεύκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
 • πεπίστευκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • πεπιστεύκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
 • πεπιστεύκεισαν Verb: PluPerf Act Ind 3rd Plur
 • πεπίστευκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • πεπιστευκόσι Part: Perf Act Dat Plur Masc
 • πεπιστευκόσιν Part: Perf Act Dat Plur Masc
 • πεπιστευκότας Part: Perf Act Acc Plur Masc
 • πεπιστευκότες Part: Perf Act Nom Plur Masc
 • πεπιστευκότων Part: Perf Act Gen Plur Masc
 • πεπιστευκώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • πεπίστευμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • πεπιστευμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
πιστεύωμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: πιστεύω (to trust, believe)
πιστεύων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: πιστεύω (to trust, believe)
πίστεως
πιστή
πιστήν
πιστῆς
πιστικῆς
πιστικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: liquid; faithful, trustworthy, i.e., genuine (unadulterated)
 • Forms:
  • πιστικῆς Adj: Gen Sing Fem
πίστιν
πίστις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • Cause of faith:
   • Something that causes faith
   • faithfulness, reliability
   • fidelity, loyalty
   • solemn promise, oath, troth
   • proof, pledge
   • persuasion
  • Trust:
   • trust, confidence, faith
   • belief, believing
   • assurance
 • Forms:
πιστοί
πιστοῖς
πιστόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: πιστός
πιστοποιέω
 • Meaning: to accredit, confirm
 • Forms:
  • ἐπιστοποίει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἐπιστοποίησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
πιστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For comparative, see πιστότερος
 • Meaning:
  • Adjective:
   • believing, faithful, true, loyal
   • sure, secure, assured, guaranteed
   • having a disciplinary effect: disciplinary, punitive
  • Subjective: believer
  • Objectively: trustworthy, reliable, dependable
  • Subjectively: trustful
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMπιστόςπιστήπιστόν
GENπιστοῦπιστῆςπιστοῦ
DATπιστῷπιστῇπιστῷ
ACCπιστόνπιστήνπιστόν
VOCπιστέπιστήπιστόν
Plural
 MascFemNeut
NOMπιστοίπισταίπιστά
GENπιστῶνπιστῶνπιστῶν
DATπιστοῖςπισταῖςπιστοῖς
ACCπιστούςπιστάςπιστά
πιστοτάτων
 • Parse: Superlative Adj: Gen Plur MFN
 • Meaning: most trustworthy
 • Root: πιστός
πιστότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of πιστός
 • Meaning: more faithful, more loyal, more trustworthy
πιστοῦ
πιστούς
πιστόω
 • Active Meaning:
  • to confirm, convince
  • to keep faith
  • to establish
  • to render secure
  • to make trustworthy
  • to bind (someone with an oath)
  • to pledge
 • Passive Meaning:
  • to be steadfast
  • to show oneself faithful
  • to be faithful
  • to act in faithfulness
  • to be made sure
  • to be made trustworthy
  • to give a pledge, give a warrant
  • to give mutual pledges of fidelity, exchange troth
  • to confirm, prove, guarantee
  • to be made sure, be assured of
 • Forms:
Present
Imperfect
 • ἐπίστου Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • πιστωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • πιστώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐπιστώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐπιστώθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἐπιστώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • πιστωθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • πιστωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • πιστώθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • πιστωθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • πιστώσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • πιστώσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • πίστωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
πιστῷ
πιστωθέντες
πιστωθῆναι
πιστωθήσεται
πιστώθητι
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: πιστόω
πιστωθήτω
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: πιστόω
πιστῶν
πιστῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: trusty, faithfully, trustworthily
πιστώσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: πιστόω
πιστώσαντος
 • Parse: Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: πιστόω
πιστώσασθαι
πίστωσιν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: πίστωσις
 • &#mdash;&#mdash;
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Root: πιστόω
πίστωσις
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • assurance, confirmation
πίστωσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: πιστόω
πιστώσω
πίττης
πίτυες
πίτυρα
πίτυρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • husks of grain (wheat, spelt)
  • bran
  • husks of corn (not maize)
 • Forms:
  • πίτυρα Noun: Nom/Acc Plur Neut
πίτυς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: pine tree
 • Forms:
  • πίτυες Noun: Nom Plur Fem
πίω
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: πίνω
πιώμεθα
 • Parse: Verb: 2Aor Mid Subj 1st Plur
 • Root: πίνω
πίωμεν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: πίνω
πιών
 • Parse:
  • Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
  • Also see: πίων Adj: Nom Sing Masc
 • Root: πίνω
πίων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Adjectival Meaning:
  • fattened, rich, swollen
  • fertile (land)
 • Substantival Meaning:
  • wealth, riches
  • fat, fatness
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMπίωνπῖον
GENπίονος
DATπίονι
ACCπίοναπῖον
Plural
 MascFemNeut
NOMπίονεςπίονα
GENπιόνων
DATπίοσι(ν)
ACCπίοναςπίονα
πίωσι, πίωσιν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: πίνω