ἐπισκάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to limp upon
 • Cognates: ἐπισκάζω, σκάζω
 • Forms:
  • ἐπέσκαζεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
ἐπισκεθάζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to take up; put in readiness, prepare for a journey
 • Forms:
  • ἐπισκευασάμενοι Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Plur Masc
ἐπισκεπάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to cover over, put over
 • Cognates: σκεπάζω
 • Forms:
  • ἐπεσκέπασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
ἐπισκεπέντες
ἐπισκεπῇ
ἐπισκεπῆναι
ἐπισκεπήσεται
ἐπισκεπήσῃ
ἐπισκεπήτω
ἐπισκέπτεσθαι
ἐπισκέπτεσθε
ἐπισκέπτεται
ἐπισκέπτῃ
ἐπισκέπτηται
ἐπισκέπτομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to look at, examine, inspect, investigate
   • to look for, search
   • to assess the quality of and appoint
   • to consider, ponder, give thought to
   • to pass in review (military); call up for military duty
   • to number, enroll, count in a census
   • to go to see, visit (someone for a benevolent purpose)
   • to be concerned about, take an interest in
  • Passive:
   • to be missing
 • Cognates: ἐπισκέπτομαι, κατασκέπτομαι, σκέπτομαι, συνεπισκέπτομαι, συσκέπτομαι
 • Forms:
  • ἐπισκεπτόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐπισκέπτεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • ἐπισκέπτονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐπέσκεμμαι Verb: Perf Mid Ind 1st Sing
  • ἐπεσκεμμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • ἐπεσκεμμένων Verb: Perf Mid part Gen Plur Masc
  • ἐπεσκέπη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπεσκέπησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐπέσκεπται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • ἐπεσκεψάμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
  • ἐπεσκεψάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἐπεσκέψαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἐπεσκέψασθε Verb: Aor Mid Deponent Ind 2nd Plur
  • ἐπεσκέψατο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • ἐπεσκέψω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • ἐπισκεφθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἐπισκεφθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπισκεπέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐπισκεπῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἐπισκεπῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἐπισκεπήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπισκεπήσῃ Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐπισκεπήτω Verb: Aor Pass imperfect 3rd Sing
  • ἐπισκέπτεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Infin
  • ἐπισκέπτεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπισκέπτῃ Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Sing
  • ἐπισκέπτηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
  • ἐπισκεπτόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐπισκέπτου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • ἐπισκέπτωμαι Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Sing
  • ἐπισκέπτωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
  • ἐπίσκεψαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἐπισκεψάμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
  • ἐπισκέψασθαι Verb: Aor Mid/Pass Deponent Infin
  • ἐπισκέψασθε Verb: Aor Mid Deponent Imperative 2nd Plur
  • ἐπισκεψάσθω Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
  • ἐπισκέψεται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • ἐπισκέψῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἐπισκέψηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • ἐπισκέψομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ἐπισκεψόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
  • ἐπισκέψωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
  • ἐπισκεψώμεθα Verb: Aor Mid Deponent Subj 1st Plur
  • ἐπισκέψωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
ἐπισκεπτόμενοι
ἐπισκεπτόμενος
ἐπισκέπτονται
ἐπισκέπτου
ἐπισκέπτωμαι
ἐπισκέπτωνται
ἐπισκευάζῃ
ἐπισκευάζω
ἐπισκευάσαι
ἐπισκευασάμενοι
ἐπισκευασθῆναι
ἐπισκεφθῇ
ἐπισκεφθήσεται
ἐπίσκεψαι
ἐπισκεψάμενοι
ἐπισκέψασθαι
ἐπισκέψασθε
ἐπισκεψάσθω
ἐπισκέψεται
ἐπισκέψεως
ἐπισκέψῃ
ἐπισκέψηται
ἐπίσκεψιν
ἐπίσκεψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • numbering, census, enrollment
  • act of census-taking
  • the number obtained from census-taking
  • inspection, visitation
  • inquiry, investigation
  • oversight, charge
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπίσκεψιςἐπισκέψεις
GENἐπισκέψεωςἐπισκέψεων
DATἐπισκέψειἐπισκέψεσι(ν)
ACCἐπίσκεψινἐπισκέψεις
ἐπισκέψομαι
ἐπισκεψόμεθα
ἐπισκέψωμαι
ἐπισκεψώμεθα
ἐπισκέψωνται
ἐπισκηνόω
ἐπισκηνώσῃ
ἐπισκιάζει
ἐπισκιάζουσα
ἐπισκιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to throw a shade upon, overshadow
  • to provide protective shade
  • to cover
 • Cognates: ἐπισκιάζω, κατασκιάζω, σκιάζω, συσκιάζω
 • Forms:
  • ἐπεσκίασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐπεσκίασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπεσκίασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπεσκίαζε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐπεσκίαζεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐπισκιάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐπισκιάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐπισκιάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐπισκιάζουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
ἐπισκιάσει
ἐπισκιάσῃ
ἐπισκοπεῖν
ἐπισκοπεῖται
ἐπισκοπέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to look at, take care, see to it
  • to observe, inspect, look for
  • to look upon, oversee, care for
 • Cognates: ἀποσκοπέω, ἐπισκοπέω, ἡπατοσκοπέω, κατασκοπέω, σκοπέω
 • Forms:
  • ἐπισκοπήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐπισκοπήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἐπισκοπημένῳ Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Masc
  • ἐπισκοπεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἐπισκοπεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπισκοποῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐπισκοπῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
ἐπισκοπή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a visit, visitation (of something good)
  • visitation (of something unpleasant, i.e., punishment)
  • the office of a "bishop" or overseer
  • act of overseeing
  • numbering, census-taking
  • inquiry, investigation
  • something entrusted for another's care
 • Forms:
  • ἐπισκοπῇ Noun: Dat Sing Fem
  • ἐπισκοπήν Noun: Acc Sing Fem
  • ἐπισκοπῆς Noun: Gen Sing Fem
ἐπισκοπῇ
ἐπισκοπημένῳ
ἐπισκοπήν
ἐπισκοπῆς
ἐπισκοπήσαντες
ἐπισκοπήσει
ἐπίσκοποι
ἐπισκόποις
ἐπίσκοπον
ἐπίσκοπος
Μ
 SingularPlural
NOMἐπίσκοποςἐπίσκοποι
GENἐπισκόπουἐπισκόπων
DATἐπισκόπῳἐπισκόποις
ACCἐπίσκοπονἐπισκόπους
ἐπισκόπου
ἐπισκοποῦντες
ἐπισκόπους
ἐπισκόπῳ
ἐπισκοπῶν
ἐπισκόπων
ἐπισκοτέω
 • Parse: Verb: Pres Acc Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to darken, obscure
  • to prevent from seeing
  • to throw a shadow upon, injure
 • Forms:
  • ἐπισκοτούμενον
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • ἐπισκοτοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
ἐπισκοτούμενον
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: ἐπισκοτέω
ἐπισκοτοῦνται