ἐπισκάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to limp upon
 • Cognates: ἐπισκάζω, σκάζω
 • Forms:
  • ἐπέσκαζεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
ἐπισκεθάζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to take up; put in readiness, prepare for a journey
 • Forms:
  • ἐπισκευασάμενοι Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Plur Masc
ἐπισκεπάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to cover over, put over
 • Cognates: σκεπάζω
 • Forms:
  • ἐπεσκέπασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
ἐπισκεπέντες
ἐπισκεπῇ
ἐπισκεπῆναι
ἐπισκεπήσεται
ἐπισκεπήσῃ
ἐπισκεπήτω
ἐπισκέπτεσθαι
ἐπισκέπτεσθε
ἐπισκέπτεται
ἐπισκέπτῃ
ἐπισκέπτηται
top
ἐπισκέπτομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to look at, examine, inspect, investigate
   • to look for, search
   • to assess the quality of and appoint
   • to consider, ponder, give thought to
   • to pass in review (military); call up for military duty
   • to number, enroll, count in a census
   • to go to see, visit (someone for a benevolent purpose)
   • to be concerned about, take an interest in
  • Passive:
   • to be missing
 • Cognates: ἐπισκέπτομαι, κατασκέπτομαι, σκέπτομαι, συνεπισκέπτομαι, συσκέπτομαι
 • Forms:
  • ἐπισκεπτόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐπισκέπτεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • ἐπισκέπτονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἐπέσκεμμαι Verb: Perf Mid Ind 1st Sing
  • ἐπεσκεμμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • ἐπεσκεμμένων Verb: Perf Mid part Gen Plur Masc
  • ἐπεσκέπη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπεσκέπησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐπέσκεπται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • ἐπεσκεψάμεθα Verb: Aor Mid Ind 1st Plur
  • ἐπεσκεψάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἐπεσκέψαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἐπεσκέψασθε Verb: Aor Mid Deponent Ind 2nd Plur
  • ἐπεσκέψατο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • ἐπεσκέψω Verb: Aor Mid Ind 2nd Sing
  • ἐπισκεφθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἐπισκεφθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπισκεπέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐπισκεπῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἐπισκεπῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἐπισκεπήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπισκεπήσῃ Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐπισκεπήτω Verb: Aor Pass imperfect 3rd Sing
  • ἐπισκέπτεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Infin
  • ἐπισκέπτεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπισκέπτῃ Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Sing
  • ἐπισκέπτηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
  • ἐπισκεπτόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐπισκέπτου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • ἐπισκέπτωμαι Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Sing
  • ἐπισκέπτωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
  • ἐπίσκεψαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἐπισκεψάμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
  • ἐπισκέψασθαι Verb: Aor Mid/Pass Deponent Infin
  • ἐπισκέψασθε Verb: Aor Mid Deponent Imperative 2nd Plur
  • ἐπισκεψάσθω Verb: Aor Mid Imperative 3rd Sing
  • ἐπισκέψεται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • ἐπισκέψῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἐπισκέψηται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • ἐπισκέψομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ἐπισκεψόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
  • ἐπισκέψωμαι Verb: Aor Mid Subj 1st Sing
  • ἐπισκεψώμεθα Verb: Aor Mid Deponent Subj 1st Plur
  • ἐπισκέψωνται Verb: Aor Mid Subj 3rd Plur
ἐπισκεπτόμενοι
ἐπισκεπτόμενος
ἐπισκέπτονται
ἐπισκέπτου
ἐπισκέπτωμαι
ἐπισκέπτωνται
ἐπισκευάζῃ
ἐπισκευάζω
top
ἐπισκευάσαι
ἐπισκευασάμενοι
ἐπισκευασθῆναι
ἐπισκεφθῇ
ἐπισκεφθήσεται
ἐπίσκεψαι
ἐπισκεψάμενοι
ἐπισκέψασθαι
ἐπισκέψασθε
ἐπισκεψάσθω
ἐπισκέψεται
ἐπισκέψεως
ἐπισκέψῃ
ἐπισκέψηται
ἐπίσκεψιν
top
ἐπίσκεψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • numbering, census, enrollment
  • act of census-taking
  • the number obtained from census-taking
  • inspection, visitation
  • inquiry, investigation
  • oversight, charge
 • Forms:
  • ἐπισκέψεως Noun: Gen Sing Fem
  • ἐπίσκεψιν Noun: Acc Sing Fem
ἐπισκέψομαι
ἐπισκεψόμεθα
ἐπισκέψωμαι
ἐπισκεψώμεθα
ἐπισκέψωνται
ἐπισκηνόω
ἐπισκηνώσῃ
ἐπισκιάζει
ἐπισκιάζουσα
ἐπισκιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to throw a shade upon, overshadow
  • to provide protective shade
  • to cover
 • Cognates: ἐπισκιάζω, κατασκιάζω, σκιάζω, συσκιάζω
 • Forms:
  • ἐπεσκίασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐπεσκίασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπεσκίασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐπεσκίαζε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐπεσκίαζεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐπισκιάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐπισκιάσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐπισκιάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἐπισκιάζουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
top
ἐπισκιάσει
ἐπισκιάσῃ
ἐπισκοπεῖν
ἐπισκοπεῖται
ἐπισκοπέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to look at, take care, see to it
  • to observe, inspect, look for
  • to look upon, oversee, care for
 • Cognates: ἀποσκοπέω, ἐπισκοπέω, ἡπατοσκοπέω, κατασκοπέω, σκοπέω
 • Forms:
  • ἐπισκοπήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἐπισκοπήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἐπισκοπημένῳ Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Sing Masc
  • ἐπισκοπεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἐπισκοπεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπισκοποῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐπισκοπῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
ἐπισκοπή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a visit, visitation (of something good)
  • visitation (of something unpleasant, i.e., punishment)
  • the office of a "bishop" or overseer
  • act of overseeing
  • numbering, census-taking
  • inquiry, investigation
  • something entrusted for another's care
 • Forms:
  • ἐπισκοπῇ Noun: Dat Sing Fem
  • ἐπισκοπήν Noun: Acc Sing Fem
  • ἐπισκοπῆς Noun: Gen Sing Fem
ἐπισκοπῇ
ἐπισκοπημένῳ
ἐπισκοπήν
ἐπισκοπῆς
ἐπισκοπήσαντες
ἐπισκοπήσει
top
ἐπίσκοποι
ἐπισκόποις
ἐπίσκοπον
ἐπίσκοπος
ἐπισκόπου
ἐπισκοποῦντες
ἐπισκόπους
ἐπισκόπῳ
ἐπισκοπῶν
ἐπισκόπων
ἐπισκοτέω
 • Parse: Verb: Pres Acc Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to darken, obscure
  • to prevent from seeing
  • to throw a shadow upon, injure
 • Forms:
  • ἐπισκοτούμενον
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • ἐπισκοτοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
ἐπισκοτούμενον
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: ἐπισκοτέω
top
ἐπισκοτοῦνται