ἐπιμαίνομαι
ἐπιμαινομένους
ἐπιμαρτύρασθε
ἐπιμαρτυρεῖ
ἐπιμαρτυρέω
ἐπιμαρτυρῶν
ἐπιμείγνυμι
ἐπιμείγνυται
ἐπιμεῖναι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἐπιμένω
ἐπιμείνῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Root: ἐπιμένω
ἐπιμείνῃς
ἐπιμείνωσι(ν)
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐπιμένω
ἐπιμέλεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • care for concerns, care for affairs
  • care, attention, carefulness
  • public administration
  • refreshment, refresh self
  • a commission, charge
  • toiletries, items needed for women's bodily care (Est 2:3)
 • Cognates: ἀμέλεια, ἐπιμέλεια, μεταμέλεια
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπιμέλειαἐπιμέλειαι
GENἐπιμελείαςεπιμελειῶν
DATἐπιμελείᾳἐπιμελείαις
ACCἐπιμέλειανἐπιμελείας
ἐπιμελείᾳ
ἐπιμέλειαν
ἐπιμελείας
ἐπιμελεῖς
ἐπιμελέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to take care of
  • to care for (physically or otherwise)
  • to pay eager attention to, show active interest in
  • to have charge of, have the management of
 • Forms:
  • ἐπεμελήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐπιμεληθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἐπιμελήθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • ἐπιμελήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἐπιμελοῦ Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • ἐπιμελοῦμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
ἐπιμέλεσθε
ἐπιμελέστερον
ἐπιμεληθῆναι
ἐπιμελήθητι
ἐπιμελής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: careful, attentive
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐπιμελήςἐπιμελές
GENἐπιμελοῦς
DATἐπιμελεῖ
ACCἐπιμελῆἐπιμελές
Plural
 MascFemNeut
NOMἐπιμελεῖςἐπιμελῆ
GENἐπιμελῶν
DATἐπιμελέσι(ν)
ACCἐπιμελεῖςἐπιμελῆ
ἐπιμελήσεται
ἐπιμελοῦ
ἐπιμελοῦμαι
ἐπιμέλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to have an interest upon, take care to
 • Forms:
  • ἐπιμέλεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
ἐπιμελῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: diligently, carefully, intently, fervently, passionately, ardently
 • Forms:
  • ἐπιμελέστερον Adverb
ἐπίμενε
ἐπιμενεῖν
ἐπιμένετε
ἐπιμένῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἐπιμένω
ἐπιμένῃς
ἐπιμένομεν
ἐπιμένοντας
ἐπιμένοντος
ἐπιμενόντων
ἐπιμενοῦμεν
ἐπιμένουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres/Fut Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἐπιμένω
ἐπιμένω
 • Present
 • ἐπιμένοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • ἐπιμένοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • ἐπιμένῃ
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • ἐπίμενε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • ἐπιμενεῖν Verb: Pres Act Infin
 • ἐπιμένετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἐπιμένῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • ἐπιμένομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἐπιμενόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • ἐπιμένουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἐπιμένουσι(ν) Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • ἐπιμένωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • ἐπιμένωσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • ἐπιμένωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Imperfect
 • ἐπέμενε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐπέμενον
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • ἐπιμένῃVerb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἐπιμενοῦμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἐπιμένουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • ἐπιμενῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἐπέμεινα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐπεμείναμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐπιμεῖναι Verb: Aor Act Infin
 • ἐπιμείνῃς Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἐπιμείνωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐπιμείνωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἐπιμείνῃ
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Perfect
ἐπιμενῶ
ἐπιμένωμεν
ἐπιμένωσι(ν)
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: ἐπιμένω
ἐπιμερίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to impart, give a portion
 • Forms:
  • ἐπεμέρισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἐπιμήκης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: extensive, far-stretching, long, oblong
ἐπιμιγῆναι
ἐπιμίγνυμι
ἐπιμίγνυται
ἐπίμικτοι
ἐπίμικτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • mixed, blended, compound
   • attached to
  • Substantival:
   • a mixed group; mixed company
 • Forms:
  • ἐπίμικτοι Adj: Nom Plur Masc
ἐπιμιμνήσκω
ἐπιμίξ
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • confusedly, indiscriminately
  • mixedly, in a mixed manner
ἐπιμονή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: steadfastness, diligence, a staying on, tarrying, delay
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἐπιμονήἐπιμοναί
GENἐπιμονῆςἐπιμονῶν
DATἐπιμονῇἐπιμοναῖς
ACCἐπιμονήνἐπιμονάς
VOCἐπιμονήἐπιμοναί
ἐπίμονος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: lasting, continuous, permanent
 • Forms:
  • ἐπιμόνου Adj: Gen Sing Masc/Neut
  • ἐπινομήν Adj: Acc Sing Fem
ἐπιμόνου
ἐπίμοχθον
ἐπίμοχθος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: labourious, tiring, toilsome, with toil, strenuous
 • Forms:
  • ἐπίμοχθον Adj: Acc Sing Fem
ἐπιμύλιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: millstone, upper millstone
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMἐπιμύλιονἐπιμύλια
GENἐπιμυλίουἐπιμυλίων
DATἐπιμυλίῳἐπιμυλίοις
ACCἐπιμύλιονἐπιμύλια
 • Forms:
  • ἐπιμυλίου Noun: Gen Sing Neut
 • ἐπιμυλίου