ἐπιμαίνομαι
ἐπιμαινομένους
ἐπιμαρτύρασθε
ἐπιμαρτυρεῖ
ἐπιμαρτυρέω
ἐπιμαρτυρῶν
ἐπιμείγνυμι
ἐπιμείγνυται
ἐπιμεῖναι
ἐπιμείνῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
 • Root: ἐπιμένω
ἐπιμείνῃς
ἐπιμείνωσι
ἐπιμείνωσιν
ἐπιμέλεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • care for concerns, care for affairs
  • care, attention, carefulness
  • public administration
  • refreshment, refresh self
  • a commission, charge
  • toiletries, items needed for women's bodily care (Est 2:3)
 • Cognates: ἀμέλεια, ἐπιμέλεια, μεταμέλεια
 • Forms:
  • ἐπιμελείᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἐπιμέλειαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἐπιμελείας Noun: Gen Sing Fem
ἐπιμελείᾳ
ἐπιμέλειαν
ἐπιμελείας
ἐπιμελεῖς
ἐπιμελέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to take care of
  • to care for (physically or otherwise)
  • to pay eager attention to, show active interest in
  • to have charge of, have the management of
 • Forms:
  • ἐπεμελήθη Verb: Aor Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • ἐπιμεληθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἐπιμελήθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • ἐπιμελήσεται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • ἐπιμελοῦ Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • ἐπιμελοῦμαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
ἐπιμέλεσθε
ἐπιμελέστερον
ἐπιμεληθῆναι
ἐπιμελήθητι
ἐπιμελής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: careful, attentive
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἐπιμελήςἐπιμελές
GENἐπιμελοῦς
DATἐπιμελεῖ
ACCἐπιμελῆἐπιμελές
Plural
 MascFemNeut
NOMἐπιμελεῖςἐπιμελῆ
GENἐπιμελῶν
DATἐπιμελέσι(ν)
ACCἐπιμελεῖςἐπιμελῆ
ἐπιμελήσεται
ἐπιμελοῦ
ἐπιμελοῦμαι
ἐπιμέλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to have an interest upon, take care to
 • Forms:
  • ἐπιμέλεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
ἐπιμελῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: diligently, carefully, intently, fervently
 • Forms:
  • ἐπιμελέστερον Adverb
ἐπίμενε
ἐπιμενεῖν
ἐπιμένετε
ἐπιμένῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἐπιμένω
ἐπιμένῃς
ἐπιμένομεν
ἐπιμένοντας
ἐπιμένοντος
ἐπιμενόντων
ἐπιμενοῦμεν
ἐπιμένουσιν
 • Parse: Verb: Pres/Fut Act Ind 3rd Plur; Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
 • Root: ἐπιμένω
ἐπιμένω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to stay, remain
  • to stay over, remain, persevere
  • to stay on without departing
  • to continue, persist
 • Cognates: ἀναμένω, ἀπομένω, διαμένω, ἐμμένω, ἐπιμένω, καταμένω, μένω, παραμένω, περιμένω, προσμένω, συμπαραμένω, ὑπομένω
 • Forms:
  • ἐπιμένοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
  • ἐπιμένοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἐπιμένῃ
   • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
   • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἐπιμείνῃ
   • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • ἐπέμεινα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐπεμείναμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐπέμενε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐπέμενεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐπέμενον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐπιμεῖναι Verb: Aor Act Infin
  • ἐπιμείνῃς Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἐπιμείνωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἐπιμείνωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἐπίμενε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἐπιμενεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἐπιμένετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἐπιμένῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • ἐπιμένομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἐπιμενόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ἐπιμενοῦμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἐπιμένουσι(ν) Verb: Pres/Fut Act Ind 3rd Plur; Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • ἐπιμενῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἐπιμένωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • ἐπιμένωσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • ἐπιμένωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
ἐπιμενῶ
ἐπιμένωμεν
ἐπιμένωσι
ἐπιμένωσιν
ἐπιμήκης
ἐπιμιγῆναι
ἐπιμίγνυμι
ἐπίμικτοι
ἐπίμικτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • mixed, blended, compound
   • attached to
  • Substantival:
   • a mixed group; mixed company
 • Forms:
  • ἐπίμικτοι Adj: Nom Plur Masc
ἐπιμιμνήσκω
ἐπιμίξ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: mixedly, confusedly, indiscriminately
ἐπιμονή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: steadfastness, diligence, a staying on, tarrying, delay
ἐπίμονος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: lasting, continuous, permanent
 • Forms:
  • ἐπιμόνου Adj: Gen Sing Masc/Neut
  • ἐπινομήν Adj: Acc Sing Fem
ἐπιμόνου
ἐπίμοχθον
ἐπίμοχθος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: labourious, tiring, toilsome, with toil, strenuous
 • Forms:
  • ἐπίμοχθον Adj: Acc Sing Fem
ἐπιμύλιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: millstone, upper millstone
 • Forms:
  • ἐπιμυλίου Noun: Gen Sing Neut
ἐπιμυλίου