ἐκ
 • Parse: Preposition
 • Meaning:
  • ἐκ + Gen = out of, from within
  • Of Place: out of
   • ἐκ τῆς πόλεως φεύγειν - to flee out of the city
  • Of Time:
   • from (a certain time)
    • ἐκ παίδων - from childhood
   • afterward
    • ἐκ τούτου - after that time, after this
   • since (e.g., ἐκ οὗ)
  • Of Congruity:
   • ἐκ τῶν παρόντων = as the state of things would require
  • Of Consequence:
   • ἐκ τούτων - in consequence of this
  • Of Manner: by means of
   • ἐκ πίστεως ζήσεται - he shall live by faith, Hab. 2:4; Rom 1:17
  • Of Cause: by, because of
   • ἐκ παντὸς τρόπου - in every possible manner
   • ἐκ τούτου πολλοὶ ... ἀπήλθον = because of this many went away, (John 6:66)
  • ἐκ μέρος = in part, individually
 • Forms:
  • ἔκ Prep, proclitic form
  • ἐξ Prep
ἔκ
 • Parse: Prep, proclitic form
 • Root: ἐκ