ἐκ
 • Parse: Preposition
 • Meaning:
  • ἐκ + Gen = out of, from within
  • Of Place: out of (e.g., ἐκ τῆς πόλεως φεύγειν - to flee out of the city)
  • Of Time: from (a certain time) (e.g., ἐκ παίδων - from childhood)
  • Of Time: afterward (e.g., ἐκ τούτου - after that time, after this)
  • Of Time: since (e.g., ἐκ οὗ)
  • Of Congruity: (e.g., ἐκ τῶν παρόντων - as the state of things would require)
  • Of Consequence: (e.g., ἐκ τούτων - in consequence of this)
  • Of Manner: (e.g., ἐκ παντὸς τρόπου - in every possible manner)
  • Of Cause: by, because of (e.g., ἐκ παντὸς τρόπου - in every possible manner)
 • Forms:
  • ἔκ Prep, proclitic form
  • ἐξ Prep
ἔκ
 • Parse: Prep, proclitic form
 • Root: ἐκ